Pérez-Ramallo P., Lorenzo-Lizalde J. I., Staniewska A., Lopez B., Alexander M., Marzo S., Lucas M., Ilgner J., Chivall D., Grandal-d´Anglade A., Roberts P., Stable isotope analysis and differences in diet and social status in northern Medieval Christian Spain (9th-13th centuries CE), „Journal of Archaeological Science: Reports” (w druku).

Staniewska A., Domańska E. (red.), Ekshumacje polityczne. Teoria i praktyka, Gdańsk: słowo/obraz terytoria (w druku).

Staniewska A., Domańska E., Ekshumacje polityczne jako zjawisko społeczne i wielodziedzinowe pole badań, w: A. Staniewska, E. Domańska (red.), Ekshumacje polityczne. Teoria i praktyka, Gdańsk: słowo/obraz terytoria (w druku).

Staniewska A., Ekshumacje polityczne. Przypadek ofiar wojny domowej w Hiszpanii (1936–1939), „Historyka. Studia Metodologiczne” t. 51: 2021, s. 201–222.

Piosik, M., Sytuacja kobiet w indonezyjskich pesantrenach – muzułmańskich szkołach z internatem, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021 s. 87-100.

Marcinkowska, J., Strażacy i strażnicy. Kulturotwórcza rola ochotniczych straży pożarnych, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, s. 169-184.

Janaszak, M. Prezentacja wyników kwerendy materiałów prasowych przeprowadzonej w związku z projektem „Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce”, w: Arkadiusz Jełowicki (red.), Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 109-113.

Echaust, K., „Etnografia przedtekstowa” w badaniach nad światem więcej-niż-ludzkim. Przypadek bartników w Polsce, w: Katarzyna Majbroda (red.), Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie ludzi i bytów poza-ludzkich, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2021, s. 89-100.

Karolina Dziubata, Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni, w: Kultury i krajobrazy pamięci, red. M. Dziewierski, B. Pactwa, 2020, s. 287-304, ISBN: 978-83-226-3799-9.

Karolina Dziubata, Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka” R. 34: 2020, ISSN: 0860-7540, nr 1(127), s. 86-89.

Karolina Dziubata, [Rec.] Maciej Sierpiński (red.), Wesele Szamotulskie, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016, ss. 56, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka” R. 34: 2020, ISSN: 0860-7540, nr 1(127), s. 95-97.

Karolina Dziubata, Patrymonializacja, „unescoizacja” i polityka. Trajektorie tańca tradycyjnego w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kultura Współczesna” ISSN: 1230-4808, nr 4(111)/2020, s. 174-192.

Karolina Dziubata, Fryzura jako społeczno kulturowy komunikat niewerbalny. Studium przypadku dredów w Polsce, „Etnografia Polska” t.64, nr 1-2(2020), ISSN: 0071-1861, s. 141-154, https://doi.org/10.23858/EP64.2020.007.

Karolina Dziubata, Dziedzictwo w działaniu (rec.), „Lud” t. 104/2020, s. 511-519, ISSN: 2719-8057, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/30548.

Karolina Dziubata, Koalicja Wschowskich Kolędników. Między dziedzictwem kulturowym a tradycją wynalezioną, „Zeszyty Wiejskie” t. 26/2020, ISSN: 1506-6541, s. 243-268, https://czasopisma.uni.lodz.pl/zwiej/article/view/9299.

Karolina Dziubata, Stereotypizując fryzurę. Wyobrażenia na temat włosów w doświadczeniach osób noszących dredy w Polsce, „Etnografia. Teorie, praktyki, doświadczenia”, ISSN: 2392-0971, nr 6/2020 (w druku).

Karolina Echaust, 2020, Terminologia bartnicza w nazwach miejscowych wybranych regionów Polski [w:] „Wielkopolska nazwami opisana”, (red.) Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Justyna Walkowiak, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza, s. 185-202. Link: http://psp.amu.edu.pl/?type=book&id_asset=1439

Janaszak, M. Strażnik? Badacz? Popularyzator? Problemy tożsamościowe muzealników w dobie przemian zachodzących w muzealnictwie. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 6/2020, 259-272. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/article/view/6111/5369

Janaszak, M. (2020). Kultura tradycyjna a promocja regionu i integracja społeczności lokalnej (na przykładzie Szamotuł). Twórczość Ludowa, nr 1-2/2020,  9-11. https://zgstl.pl/wp-content/uploads/2021/02/TL_2020_1-2.pdf

Janaszak, M. (rec.) (2020). Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, red. Katarzyna Marciniak, Przestrzeń Wyobrażona: Poznań 2018,  ss. 151. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej,  nr 7/ 2020, 383-386. https://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2020/12/03_04_Spoleczna-percepcja_Janaszak.pdf

Janaszak, M. (2020). Romuald Krygier. W: K. Ceklarz, J. Święch (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice  biograficzne, t. VI. (s.119-121). Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Karolina Dziubata, Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji, w: Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, red. A.W. Brzezińska, K. Smyk, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona/Intangible Cultural Heritage in Poland and its Protection t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo UMCS, PTL, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019, s. 181-191. ISBN 978-83-64465-38-3, 978-83-64465-39-0 (on-line).

Karolina Dziubata, Mardi Gras! Największe ostatki na świecie, w: Podkoziołek, bery i cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. A. Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie, 2019, s. 121-129, sum. [Mardi Gras! The biggest Shrovetide celebrations in the world], s. 143-144. Rec. A. Pieńczak, A. Paprot-Wielopolska. ISBN 978-83-64119-58-3.

Karolina Dziubata, Michalina Janaszak, Natalia Ostaszewska, Martyna Szałek, Ogólnopolska konferencja naukowa „Zaangażowanie/edukacja/animacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”, 18-22 września 2019 r., Poznań, „Lud” t. 103, 2019, s. 453-463. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; https://dx.doi.org/10.12775/28181

Karolina Echaust, Bartnictwo w kontekście ekologii kulturowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – refleksje po badaniach pilotażowych, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 58, 2019, s. 159-170, bibl., tab., abstrakt, słowa kluczowe: bartnictwo, niematerialne dziedzictwo kulturowe, ekologia kulturowa, dziedzictwo kulturowe, etnograficzne badania terenowe, metodologia. ISSN 2450-5544; http://dx.doi.org/10.12775/27688

Karolina Echaust, V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries 2019. Sprawozdanie z wyjazdu służbowego, “Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” t. 34, 2019, s. 211-216. ISSN 1689-7951.

Karolina Echaust, Tradycja odlewania świec na kole w Białej k. Płocka, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” t. X, 2019, s. 77-89. ISSN 2084-2732.

Karolina Echaust [Rec.] Urszula Szymak, Przemysław Sianko (red.), Falconry – its influence on biodiveristy and cultural heritage in Poland and cross Europe, Białystok: Ośrodeek Edukacji Ekologicznej – Sokolarnia 2016, ss. 339, ISBN 978-83-87026-59-2. – „Lud” t. 103, 2019, s. 433-439; https://dx.doi.org/10.12775/20098

Michalina Janaszak, „Chcę cię tu widzieć”. Seminarium poświęcone działaniom partycypacyjnym w instytucjach kultury, Muzeum Sztuki w Łodzi, 22 lutego 2019, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” 2019, nr 6, s. 181-184, bibl. ISSN 2391-6869. Doi: 10.12775/ZWAM.2019.6.13; http://dx.doi.org/10.12775/28386

Michalina Janaszak, Marian Schwartz (1906-2001), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne V, red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 62, Kraków: PTL-Oddział w Krakowie, 2019, s. 172-175.

Michalina Janaszak, Pomiędzy popularyzacją a aktywizacją. Współpraca ze społecznością lokalną w szamotulskiej praktyce wystawienniczej, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 33: 2019, nr 4(126), s. 77-84.

Michalina Janaszak, Karolina Dziubata, Kapela rodziny Orlików. Przekazywanie i ochrona muzycznego dziedzictwa Ziemi Szamotulskiej, „Etnomuzykologia Polska” 2018, nr 3, s. 64-74, bibl.; http://www.etno.imuz.uw.edu.pl/etnomuzykologia-polska-2018-nr-3

Marta Kluszczyńska, Couscous or nothing – patterns of integration and intercultural education in Polish and Andalusian primary schools, „CMR Spotlight”, 2019, nr 4(10); http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/Spotlight_10.pdf?fbclid=IwAR1U2smq-1wM7pmn1EQ-XT1Q0L0QaVfkM2CHFDz_C6GuaHjEKpQNw710D6s

Marta Kluszczyńska, Wielokulturowość miski kus-kusu. O przejawach edukacji międzykulturowej w polskich i hiszpańskich szkołach, w: Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur, red. Tomasz M. Korczyński, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019, s. 187-201. ISBN 978-83-661-0724-3.

Marta Machowska, Integracja, transmisja, promocja. Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie jako przykład dobrych praktyk, w: Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, red. A.W. Brzezińska, K. Smyk, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona/Intangible Cultural Heritage in Poland and its Protection t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo UMCS, PTL, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019, s. 193-204. ISBN 978-83-64465-38-3, 978-83-64465-39-0 (on-line).

Aleksandra Turowska, Mobility As a Strategy to Cope with Change: A Case Study of the Village of Wronka, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. 45: 2019, nr 2(172), s. 63-85, bibl., abstract, słowa kluczowe: labour migration, mobility, sending community, economic activity, transformation processes; ISSN 2081-4488, e-ISSN 2544-4972; DOI: 10.4467/25444972SMPP.19.015.10841; http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/ [5 IX 2019]

Magdalena Chułek, Mob justice and everyday life: The case of Nairobi’s Kibera and Korogocho slums, “African Studies” 2018, s. 385-402, abstract, słowa kluczowe: lynching, slum areas, Kibera, Korogocho, Kenya, collective agency. Routledge. ISSN 0002-0184, e-ISSN 1469-2872; https://doi.org/10.1080/00020184.2018.1519332 [24 VIII 2018].

Joanna Dworzecka, Percepcja dziedzictwa archeologicznego wśród uczniów szkół Ostrowca Świętokrzyskiego i Piwnicznej-Zdroju, w: Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, red. Katarzyna Marciniak Przestrzeń Wyobrażona: Poznań, 2018, s. 61-85, bibl., ryc. ISBN 978-83-940994-5-9.

Joanna Dworzecka, Причины побуждающие молодых людей к работе в роли миссионерских добровольцев на примере волонтеров из миссионерского волонтариата «Аполлос», w: Христианские ценности в культурe cовременной молодежи. Maтериалы VII мeждународной студенческой научной конферeнции, Минск,26 октября 2018 г., red. С.И. Шатравский, С.А. Юшкевич, Минск: ГУО, Институт теологии им. св. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета, 2018, s. 40-47.

Joanna Dworzecka, Polska i białoruska tożsamość Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi. Historia a współczesne dylematy, „Studia Białorutenistyczne” t. 12, 2018, s. 53-65.

Joanna Dworzecka, Специфика феномена религиозности гомельских католиков, w: Беларусь в современном мире. Mатеpиалы XI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 17-18 мая 2018 года, red. B.B. Kириненко [i in.], Homel: Гомельский Государственный Технический Университет им. П.О. Сухого, 2018, s. 199-202.

Joanna Dworzecka, Specyfika religijności katolików z Homla, w: Религия и общество – 12. Сборник научных статей, red. В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко, Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2018, s. 150-151.

Joanna Dworzecka, Życie w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, w: Jądro polskości. Ostrów Tumski w Poznaniu w esejach studentów IEiAK, red. W. Cendrowski, M. Januszewska, A. Pospieszna, Poznań: Instytut Historii UAM, 2018, s. 30-41, bibl., fot. ISBN 978-83-65663-34-4.

Karolina Dziubata, Folklor(yzm) sklepowy. Wzornictwo regionalne w produktach spożywczych i użytku codziennego, w: Twórcy/wytwórcy/przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, red. A.W. Brzezińska, S. Kucharska, Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 2018, s. 297-321Karolina Dziubata, Marta Machowska, Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 33: 2018, nr 1-2(84), s. 40-41. ISSN 0860-4126.

Karolina Dziubata, Marta Machowska, Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 33: 2018, nr 1-2(84), s. 40-41. ISSN 0860-4126.

Karolina Dziubata, Marta Machowska, Piotr Zalewski, „Muradyny, Żandary, Siwki – żywa tradycja w Wielkopolsce”. Etnologiczne badania terenowe nad zwyczajami organizowania pochodów wielkanocnych, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 2, 2018, s. 213-225.

Karolina Dziubata, Razem dla folkloru: Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny w Szreniawie, s. 1-7; https://kulturaupodstaw.pl/razem-dla-folkloru-wojewodzki-przeglad-folklorystyczny-w-szreniawie/ [12 X 2018]

Karolina Dziubata, Michalina Janaszak, Społeczność lokalna w działaniu: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Etnologiczne badania terenowe w Kaliszu, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 2, 2018, s. 157-163.

Karolina Dziubata, III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, „Lud” t. 102, 2018, s. 555-562; http://dx.doi.org/10.12775/18701

Karolina Dziubata, Tradycje wielkanocne w światowym systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w: Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. A. Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2018, s. 121-129.

Martyna Szałek, Karolina Dziubata, Twórcy/Wytwórcy/Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Kaliszu 8-9 czerwca 2018 roku, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 2, 2018, s. 233-238.

Karolina Dziubata, Wikipedia: Etnografowie w Wikipedii, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 32: 2018, nr 1(119), s. 74-75.

Ewelina Ebertowska, Polki w Armenii – kobiecy punkt widzenia na emigrację, „Our Europe”. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture t. 7, 2018, s. 11-20; http://www.ptpn.poznan.pl

Michalina Janaszak, Hafty szamotulskie w twórczości Stanisława Zgaińskiego jako przykład utrwalania i artystycznego przetwarzania motywów ludowych, w: Twórcy/wytwórcy/przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, red. A.W. Brzezińska, S. Kucharska, Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 2018, s. 29-43.

Michalina Janaszak, Marian Schwartz – artysta i miłośnik folkloru, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 32: 2018, nr 1(119), s. 27-30

Michalina Janaszak, Sprawozdanie z I Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Muzealników Polskich „Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych, 7-9 marca 2018, Muzeum Śląskie w Katowicach, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” 2018, nr 5, s. 313-316. ISSN 2391-6869; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/ZWAM/issue/view/1485

Michalina Janaszak, Karolina Dziubata, Kapela rodziny Orlików. Przekazywanie i ochrona muzycznego dziedzictwa Ziemi Szamotulskiej, „Etnomuzykologia Polska” 2018, nr 3, s. 64-74, bibl.; http://www.etno.imuz.uw.edu.pl/etnomuzykologia-polska-2018-nr-3

Marta Kluszczyńska, Mur wstydu i bezpieczeństwa – cztery dekady muru dzielącego Saharę Zachodnią, „ Polish Borderlands Studies” t. 6, 2018, nr 2, s. 165-183, bibl., streszcz., abstract [Wall of Shame and Security – a four decades of a wall dividing Western Sahara], slowa kluczowe: Sahara Zachodnia, Maroko, “Mur Wstydu”, “Mur Bezpieczeństwa”, Mur Marokański w Saharze Zachodniej; https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/p/article/view/57/39

Marta Kluszczyńska, Ośrodek dla cudzoziemców jako instytucja totalna czy jako dom? (na podstawie wyników badań etnograficznych), w: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2018 s. 577-592. ISBN 978-83-227-9112-7.

Marta Machowska, Tradycje wielkanocne w wielkopolskich mediach lokalnych, w: Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. A. Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2018, s. 131-141.

Dominika Krzyżańska, Marta Machowska, Zuzanna Pilarz, „Twórcy-Wytwórcy-Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego” – o kaliskiej konferencji i wystawie, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 33: 2018, nr 1-2(84), s. 66-67.

Aleksandra Paprot-Wielopolska, Żuławy i Powiśle. Kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 288.

Stanisława M. Piotrowska, Śródka w cieniu katedry. O sposobach kształtowania i postrzegania miejskiej przestrzeni, w: Jądro polskości. Ostrów Tumski w Poznaniu w esejach studentów IEiAK, red. W. Cendrowski, M. Januszewska, A. Pospieszna, Poznań: Instytut Historii UAM, 2018, s. 81-96, bibl., fot. ISBN 978-83-65663-34-4.

Katarzyna Schinkel, Społeczne przenikanie się miejsc. Ostrów Tumski jako międzyfyrtle, w: Jądro polskości. Ostrów Tumski w Poznaniu w esejach studentów IEiAK, red. W. Cendrowski, M. Januszewska, A. Pospieszna, Poznań: Instytut Historii UAM, 2018, s. 43-53, bibl., fot. ISBN 978-83-65663-34-4.

Alexandra Staniewska, (Un)forgotten bodies. Spanish mass graves exhumations sixty years after the war, w: Conference proceedings. 18th IUAES World Congress, red. Pillar Grossi M. [i in.], Florianópolis, Brasil, 2018, s. 161-171.

Agata Stasik, Praktykowanie nielegalności. Ekonomia śliwowicy łąckiej, „Lud” t. 102, 2018, s. 279-299; http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.10

Paweł Chyc, Język i małżeństwo. Różnice kulturowe pośród Indian Wari’ i Moré z perspektywy antropologii historycznej, „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2017, nr 3: Polskie badania antropologiczne w Amazonii. Księga dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu, s. 191-210; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848

Joanna Dworzecka, Молодежное движение в Леднице как пример распространения христианских ценностей среди молодежи в Польше, w: Православие: история и современность. Сборник научных статей, Н.Н. Мезгa [i in.], Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017, s. 172-177.

Karolina Dziubata, Wesele biskupiańskie jako widowisko obrzędowe,  „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 31: 2017, nr 3(117), s. 30-40.

Michalina Janaszak, Kultura ludowa w przestrzeni edukacyjnej na przykładzie działalności Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach oraz Szamotulskiego Ośrodka Kultury, w: Regionalizm w edukacji – od dziecka do nauczyciela, red. M. Suświłło, C. Kurkowski, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2017, s. 169-180.

Przemysław Jankowski, Wpływ anarchistycznej samoorganizacji oraz nieformalnego transferu międzypokoleniowego na zorganizowaną społeczność lokalną w Krobi, “Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture” vol. 5, 2016 [wyszło 2017], s. 31-40.

Agata Kochaniewicz, „Na dole to Izrael, na górze Stany Zjednoczone, a uchodźcy to Palestyńczycy” – Aktywiści, projekty integracyjne i samoorganizacja uchodźców w przestrzeni Rog w Ljubljanie, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 17.  https://doi.org/10.11649/sn.1503;  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.1503

Agata Agnieszka Konczal, Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce, Seria Nowa Humanistyka t. 40, Warszawa: Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, ss. 512, bibl., aneksy, indeks nazwisk. ISBN 978-83-65832-30-6, ISSN 2353-494X.

Marta Machowska, Apolonia Olejniczak (1927-2015), „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 31: 2017, nr 3(117), s. 61-63.

Marta Machowska, „Obrzędowość rodzinna na Biskupiźnie”. Rękopis Zofii Kokocińskiej z Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 31: 2017, nr 3(117), s. 17-30.

 Marta Machowska, Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Wielkopolscy ewangelicy na przestrzeni dziejów i materialne ślady ich obecności w przestrzeni publicznej regionu” (Poznań, 26 maja 2017 r.), „Przegląd Wielkopolski” R. 31: 2017, nr 2(116), s. 72-74.

Marta Machowska, V Tabor Wielkopolski w Starej Krobi (23-30 lipca) i VII Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie (10 września), „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 31: 2017, nr 3(117), s. 52-54.

Marta Machowska [Rec.] Pisząc dla potomnych [Apolonia Olejniczak, Gdzieś tam na Biskupiźnie, Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” w Krobi, Krobia: 2010, ss. 214]. – „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 1, 2017, s. 217-224.

Nowi mieszkańcy miasta, z Natalią Bloch, Izabelą Czerniejewską i Karoliną Sydow rozmawia Natalia Mazur, w: Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś, red. M. Praczyk, Biblioteka Czasu Kultury t. 45, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2017, s. 236-244.

Aleksandra Paprot-Wielopolska, Współczesne niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmii – zachowane, odtwarzane czy wymyślane? Raport z badań terenowych w powiecie lidzbarskim, w: Warmio, quo vadis?, red. E. Bugowska, A. Jarzębska, Elbląg: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, 2017, s. 97-144.

Karolina Pawłowska, Ethnic return of Armenian Americans: Perspectives, “Anthropological Notebooks” t. 23, 2017, nr 1, s. 93-109. Ljubljana; http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2017_1_eng.html

Stanisława Maria Piotrowska, Locality and emotions in the small town’s politics, “Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture” vol. 5, 2016 [wyszło 2017], s. 63-77.

Anna Przytomska, Reproduction and aggression: shamanic practices among Quichuas from Ecuador (Imbabura and Chimborazo Provinces), „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2017, nr 3: Polskie badania antropologiczne w Amazonii. Księga dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu, s. 211-234; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848

Robert Rydzewski, Mobilność w czasach zamkniętych granic – notatki z badań terenowych w Serbii, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2017, t. 56: Na Bałkanach/O Bałkanach, s. 161-176; http://lse.ptl.info.pl; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LSE/issue/view/1100

Karolina Sydow, (Nie)widzialni mieszkańcy. Dyskurs o imigrantach i roli miasta w ich wspieraniu na przykładzie Poznania, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 143-165, bibl., abstrakt, sum. [(Un)seen inhabitants. The discourse on immigrants and the role of the city in supporting them on the case study of Poznań], słowa kluczowe: imigranci, mieszkańcy, miasto, dyskurs, antropologia. Red. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

Waldemar Elwart, Boże Męki. Przydrożne kapliczki. Geneza, rola i historia małej architektury sakralnej, s. 253-267=Divine Sufferings. Wayside Chapel-shrines. The Origin, Role and History of Small Sacred Architecture, s. 269-283, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. K. Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.

Agata Kochaniewicz, Ewa Krygiel, Łukasz Kordys, Dawid Niemier, Marta Machowska, Piotr Nisztuk, Żaneta Wechterowicz, Motorway, modernisation, culture. Ethnographic reflections, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 69-91.

Agata Kochaniewicz, Rachunek tożsamości. Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia, w: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, red. I. Czerniejewska, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2016, s. 29-39.

Agata A. Konczal, Co skrywa las? Bory Tucholskie, ich kapliczki i krzyże, s. 213-230=What is Hidden in the Forest? Tuchola Forest, it’s chapel-shrines and Crosses, s. 233-250, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. K. Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.

Agata A. Konczal, Korniki, świerki, leśnicy  i ekolodzy. Spór o Puszczę Białowieską jako konflikt odmiennych wizji natury, „Lud” t. 100, 2016, s. 257-265.

Agata A. Konczal [Rec.] W cieniu Białowieskiej Puszczy. Studium z antropologii ekologicznej [Eunice L. Blavascunas, The peasant and communist past in the making of an ecological region: Podlasie, Poland, Santa Cruz 2008], „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 257-264; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848

Brzezińska, Anna W., Marta Machowska [Red.] Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, ss. 200.

Brzezińska, Anna W., Marta Machowska, Etnografowie na Biskupiźnie, w:  Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. A.W. Brzezińska, M. Machowska,  Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 7-28.

Marta Machowska, Biskupizna w pamięci społecznej jej mieszkańców, w:  Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. A.W. Brzezińska, M. Machowska,  Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 32-55.

Marta Machowska, Dożynki w Starej Krobi: Wspólne działanie w imię tradycji, w: Dożynki 2016. Raport z badań, Wrocław: Fundacja Ważka 2016, s. 78-87; http://www.dozynki2016.org/raport

Karolina Dziubata, Marta Machowska, II Seminarium na temat strojów ludowych i rękodzieła (Wrocław, 4 grudnia 2015), „Twórczość Ludowa” R. 31: 2016, nr 1-2 (80), s. 63-65.

Przemysław Jankowski, Ongoing identity i ongoing reality? Cyberprzestrzeń jako nowa rzeczywistość społeczna, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, 2016, nr 4(21), s. 19-29.

Marta Machowska, Kierunki i czynniki  modyfikacji tradycji w powiecie gnieźnieńskim. Przypadek śmigusa-dyngusa, w: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Narrative, Custom, Knowledge… On the Preservation of Intangible Cultural Heritage, red. A. Przybyła-Dumin, Seria: Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe w Polsce i jego ochrona t. III, Chorzów-Lublin-Warszawa: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016, s. 323-332.

Marta Machowska, Turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe: przegląd szans i zagrożeń. Na przykładzie rzemiosła i rękodzieła tradycyjnego, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 55, 2016, s. 161-192.

Marta Machowska, Twórczość ludowa Lubelszczyzny jako szansa dla turystyki kulturowej regionu. Przegląd potencjału turystycznego powiatów bialskiego oraz włodawskiego, w: Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, red. G. Godlewski, J. Roszak, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2016, s. 151-162. ISBN 978-83-64031526.

Marta Machowska [Rec.] W. Kujawa, D. Nowicki, A. Rubajczyk, Zawsze wierni. Dzieje Policji Państwowej na Ziemi Słupeckiej w latach 1918-1939, Komendant Powiatowy Policji w Słupcy, Słupca 2013, ss. 122. – „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka, R. 30: 2016, nr 3(113), s. 72-73.

Katarzyna Meissner, Czego nie widać? Projekt jako mechanizm kreowania lokalnych pośredników rozwoju – perspektywa antropologiczna, w: Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, red. K. Jarecka-Stępień, A. Surdej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 67-85.

Aleksandra Paprot, Czy Wielkopolska podkoziołkiem stoi? O zwyczajach związanych z końcem karnawału, w: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Narrative, Custom, Knowledge… On the Preservation of Intangible Cultural Heritage, red. A. Przybyła-Dumin, Seria: Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe w Polsce i jego ochrona t. III, Chorzów-Lublin-Warszawa: Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016, s. 287-30.

Aleksandra Paprot, Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla) – relacja z badań, „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 265-269; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848

Katarzyna Schinkel, Wszystkie stany emigracji, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. N. Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 198-206.

Mikołaj Smykowski, Niematerialne, ale czy dziedzictwo? Tradycje wynalezione w Połajewie (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i ich popularyzacja na gruncie społeczności lokalnej, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 55, 2016, s. 218-240.

Mikołaj Smykowski, Święto plonów w Brzostowie jako wyraz kulturowej ciągłości lokalnego obrzędu dorocznego, w: Dożynki 2016. Raport z badań, Wrocław: Fundacja Ważka 2016, s. 66-78; http://www.dozynki2016.org/raport

Karolina Sydow, Czy Poznań dostrzega swoich cudzoziemskich mieszkańców? Inicjatywy dotyczące imigrantów podejmowane w latach 2008-2016, w: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, red. I. Czerniejewska, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2016, s. 9-14.

Karolina Sydow, Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie medialnym, unijnym i samorządowym, w: Wykluczenia, red. Dominika Gortych, Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół 3, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2016, s. 107-121.

Karolina Sydow, Troska, strach i wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech, „Boelletyn Warszawa” 2016, nr 8/16, s. 1-5; http://pl.boell.org/pl/2016/07/25/troska-strach-wrogosc-dyskurs-o-uchodźcach-i-migrantach-w-polsce-i-niemczech  [27.07.2016]

Karolina Sydow, Wsparcie miasta dla cudzoziemców a perspektywa samorządowców, w: Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, red. I. Czerniejewska, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2016, s. 73-83.

Sławomir Toczek, Cechy małych obiektów architektury sakralnej na przykładzie analizy porównawczej kaszubskich i sądeckich zespołów krajobrazowych, s.155-166=The features of small sacred architecture based on a comparative analysis of the Kashubian and Sącz landscapes, s. 169-179, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. K. Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.

Paweł Chyc, Demonstracja Heider-Simmel w Amazonii. Wstępne wnioski z międzykulturowych badań nad przypisywaniem intencjonalności, „Poznańskie Forum Kognitywistyczne” nr 10: Teksty pokonferencyjne nr 9, 2015, s. 15-20; http://pfk.wikidot.com/nasze-wydawnictwa

Paweł Chyc, Kłopoty z tradycją. Przykład instytucjonalizacji języka i kultury boliwijskich Indian Moré, „Lud” t. 99, 2015, s. 357-364.

Paweł Chyc, Wyobraźnia fantazmatyczna a animizm w Amazonii. O ograniczeniach w stosowaniu pojęcia fantazmat w badaniach antropologicznych, „Sensus Historiae” t. 21, 2015, nr 4, s. 53-72.

Przemysław Jankowski, Kiedy boga nie ma, Warszawa: Rozpisani.pl, 2015, ss. 238.

Agata Kochaniewicz, Bezdomni imigranci w mieście know-how, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 141-152.

Izabela Czerniejewska, Agata Kochaniewicz, Niedobrowolne wybory. Bariery w integracji ekonomicznej cudzoziemskich pracowników, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 77-99.

Agata Kochaniewicz, Poznań: Migrants with job placement challenges, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 37-40.

Agata Kochaniewicz, Poznań: Social events, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 140-142.

Agata A. Konczal, Dlaczego Narodowy Program Leśny nie powinien zostać „pułkownikiem”, „Las Polski” t. 17, 2015, s. 14-15.

Agata A. Konczal, Do czego leśnikom potrzebna jest historia? Przeszłość, jej rola i wykorzystanie we współczesnym polskim leśnictwie, w: Las a lesnictvo w nasich muzeach. Etnolog a muzeum XIX. Zbornik prispevkov z odborneho seminaria (Forest and forestry in our museums. Anthology), red. Z. Sipkova, red. nauk. M. Benza, J. Burkovsky, Zvaz muzei na Slovensku, Lesy Slovenskej Republiky, Lesnicke a drevarske muzeum, Zvolen, 2015, s. 150-159.

Agata A. Konczal, Postrzeganie, wartościowanie i percepcja przestrzeni leśnej. Ujęcie etnologiczne, w: Dziedzictwo. Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym, red. K. Rykowski, D.J. Gwiazdowicz, Stary Sękocin: Instytut Badawczy Leśnictwa, s. 314-336.

Marcin J. Kozłowski, Koncepcja „ciało-pamięć” jako wkład Jerzego Grotowskiego do ucieleśnienia nauk społecznych, w: Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych, red. U. Klimut, P. Litwin, P. Motyka, R. Rukat, Warszawa: Wydawnictwo „Cień kształtu”, 2015, s. 59-75.

Marcin J. Kozłowski, Kształtowanie tubylczej władzy od okresu kolonialnego do połowy XX wieku na przykładzie Indian Tsotsil z gminy Chamula w regionie Los Altos w Chiapas, Meksyk, „Indigena”. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich 2014-2015, nr 4-5, s. 78-106; http://indigena.edu.pl/indigena4-5.pdf

Marta Machowska, Czyje dziedzictwo? Stosunek mieszkańców gminy Kórnik do cmentarzy ewangelickich i możliwości ich ochrony, w: Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red. M. Machowska, J. Wałkowska, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, s. 53-62.

Marta Machowska, Joanna Wałkowska [Red.] Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, ss. 128.

Marta Machowska, Festiwale muzyczne – próba ujęcia autoetnograficznego, „Czas Kultury” R. 31: 2015, nr 4(187), s. 52-61.

Marta Machowska, Pamięci Profesora Józefa Burszty – wystawa fotograficzna „Etnografowie w terenie” oraz konferencja naukowa „Od etnografii wsi do antropologii współczesności”, „Przegląd Wielkopolski” R. 29: 2015, nr 1(107), s. 62-68.

Marta Machowska, Aleksandra Paprot, O badaniach koronki klockowej w Bobowej, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 67-69.

Marta Machowska, Pelagia Pietrzak (1932-2012) – mistrzyni snutki golińskiej (pow. Jarocin) „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 32-33.

Marta Machowska, Powiat obornicki, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 6, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 193 + atlas.

Marta Machowska, Twórcy nieprofesjonalni powiatu obornickiego, „Przegląd Wielkopolski” R. 29: 2015, nr 1(107), s. 18-26.

Marta Machowska, Wernisaż wystawy „Etnografowie w terenie” oraz konferencja „Od etnografii wsi do antropologii współczesności” poświęcona pamięci Profesora Józefa Burszty w setna rocznicę Jego urodzin, Poznań, 3-4 listopada 2014, „Lud” t. 99, 2015, s. 436-440.

Marta Machowska, Joanna Wałkowska, Wprowadzenie, w: Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red. M. Machowska, J. Wałkowska, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, s. 7-15.

Marta Machowska, Joanna Wałkowska, Zakończenie, w: Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red. M. Machowska, J. Wałkowska, Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis, 2015, s. 102-103.

Katarzyna Meissner, [Posłowie]: Gdy zabrakło toubabu… Skutki wstrzymania turystyki masowej wśród Dogonów z Mali, w: Jacek Łapott, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia t. 917, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015, wyd. II, s. 417-424.

Piotr Maliński, Katarzyna Meissner, Siedząc przy stole, którego nie ma. Heterogeniczność preferencji żywieniowych w północnym Sudanie jako problem bada(w)czy, „Zwierciadło Etnologiczne”. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 4, s. 57-66.

Aleksandra Paprot, Jak współcześnie wygląda Pomorze, które było badane przez Oskara Kolberga? O tym, jak zmieniają się granice regionu i zjawiska kulturowe, w:  Ja daję właśnie materiał…O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2015, s. 489-504.

Anna W. Brzezińska, Aleksandra Paprot, Mariola Tymochowicz, Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności, Seria: Atlas Polskich Strojów Ludowych. Zeszyt Specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015, ss. 173.

Anna W. Brzezińska, Aleksandra Paprot, Mariola Tymochowicz, Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności, Seria: Atlas Polskich Strojów Ludowych. Zeszyt Specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015, ss. 173.

Aleksandra Paprot, Mikołaj Smykowski, Konferencja „Między interpretacją a kreacją. Negocjowanie znaczeń w (nie)miejscach (nie)pamięci”, Sztutowo, 7-8 maja 2015, „Lud” t. 99, 2015, s. 444-447.

Aleksandra Paprot, Powiat gnieźnieński, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 3, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 189 + atlas.

Anna Pospieszna, Formy pracy z grupą dorosłych, w: Pamięć w projektach kształcenia osób dorosłych, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s.116-136.

Anna Przytomska, Antropologia historyczna Nathana Wachtela. Wprowadzenie do polskiego tłumaczenia tekstu „O problemie tożsamości kolektywnych w Andach Południowych, „Indigena”. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich 2014-2015, nr 4-5, s. 11-17; http://indigena.edu.pl/indigena4-5.pdf

Anna Przytomska, Ciało skolonizowane. Koncepcja pishtaco u Indian Q’ero z Andów peruwiańskich, „Lud” t. 99, 2015, s. 365-372.

Anna Przytomska, Historia tubylcza. Szamani Kiczua i mito-praktyka, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, 2015, nr 1, ss. 25; http://etnografia.ug.edu.pl/?page_id=33

Anna Przytomska, Kukata Yachan. La coca en la cosmovisión de los q’eros, “Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 309-327.

Anna Przytomska [Tłum.] Nathan Wachtel, O problemie tożsamości kolektywnych w Andach Południowych, „Indigena”. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich 2014-2015, nr 4-5, s. 18-27; http://indigena.edu.pl/indigena4-5.pdf

Robert Rydzewski, Poznań: Migrant entrepreneurs, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 48-51.

Robert Rydzewski, Poznań: Step by step to starting a business in Poland, w:  AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 136-138.

Natalia Bloch, Robert Rydzewski, Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość  imigrancka jako strategia adaptacyjna na lokalnym rynku pracy, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 53-75.

Mikołaj Smykowski, Lokalne mikroświaty. Digitalizacja wizualnych danych etnograficznych w ramach Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 38-40.

Mikołaj Smykowski, Materialne ślady represji nazistowskich i ich społeczno-kulturowa rola w adaptacji do powojennego krajobrazu byłego KL Stutthof, w: Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1956, Seria: Biblioteka IPN w Łodzi t. 36, red. O. Ławrynowicz, J. Żelazko, Łódź: Oddział IPN Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, 2015, s. 419-438.

Mikołaj Smykowski, Powiat czarnkowsko-trzcianecki, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 2, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 178 + atlas.

Mikołaj Smykowski, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura, historia, ekorozwój, turystyka, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 50-51.

Mikołaj Smykowski [Rec.] „Gra o  miasto” [L. Mergler, K. Pobłocki, M. Wudarski, Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu, Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa 2013, ss. 257]. – „Przegląd Wielkopolski”, R. 29: 2015, nr 2(108), s. 71-72.

Mikołaj Smykowski [Red. prowadz.] „Przegląd Wielkopolski”, R. 29: 2015, nr 2(108), ss. 80.

Ulrike Schulz, Karolina Sydow, AMIGA project: Organization and project structure, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 23-34.

Karolina Sydow, Magdalena Ziolek-Skrzypczak, AMIGA recommendations, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 160-172.

Karolina Sydow, Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31, s. 87-96.

Karolina Sydow, From identifying needs to providing services, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 66.

Karolina Sydow, Imigrant jako mieszkaniec miasta. Antropologiczne refleksje nad społecznym konstruowaniem cudzoziemców w dyskursie unijnym i samorządowym, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 25-32.

Karolina Sydow,  Magdalena ZiolekSkrzypczak, Introduction, w: Amiga actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 68.

Karolina Sydow, Magdalena Ziolek-Skrzypczak, Introduction, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 36.

Karolina Sydow, Magdalena Ziolek-Skrzypczak, Introduction to the project AMIGA, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 9-22.

Izabella Main, Karolina Sydow, Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 101-125.

Karolina Sydow, O meandrach założeń i realizacji inicjatyw na rzecz imigrantów. Na przykładzie projektu AMIGA, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 41: 2015, z. 2(156), s. 181-196.

Karolina Sydow, Od działań postulowanych do praktykowanych. Przygotowanie i realizacja projektu AMIGA, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 17-24.

Karolina Sydow, Poznań: Expert groups, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 74-80.

Karolina Sydow, Poznań: International university graduates a nd students, w: Local peculiarities, w:  AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 41-47.

Karolina Sydow, Poznań: Polish language courses, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 128-131.

Karolina Sydow, Poznań: Positive image, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 138-140.

Karolina Sydow, Poznań: Website and Facebook page, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 127-128.

Ulrike Schulz, Karolina Sydow, Magdalena Ziolek-Skrzypczak, Summary of AMIGA activities, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 157-158.

Andrea Barboni, Ulrike Schulz, Karolina Sydow, Transnational cooperation, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 69-73.

Natalia Bloch, Izabella Main, Karolina Sydow, Wstęp, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 7-15.

Ulrike Schulz, Karolina Sydow, Magdalena Ziolek-Skrzypczak [Red.] AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, ss. 188.

Natalia Bloch, Izabella Main, Karolina Sydow [Red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189.

Natalia Bloch, Izabella Main, Karolina Sydow, Wstęp, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 7-15.

Sławomir Toczek, Nieformalna edukacja osób dorosłych w kontekście pracy z pamięcią lokalną na obszarach wiejskich, w: Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, red. D. Gierszewski, H.A. Kretek, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 2015, s. 308-317.

Sławomir Toczek, [Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju], w:  Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju, red. K. Marciniak, Łomnica-Zdrój: Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna, 2015, s.4-9, 11-14, 16-20, 23-25, 28-30.

Sławomir Toczek, Wykorzystanie lokalnych zasobów społeczno-kulturowych przy planowaniu zajęć edukacyjnych, czyli: co jelenie mają wspólnego z kuchnią góralską, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 50-69.

Aleksandra Turowska, The case of the former Tempelhof Airport in the context of current urban studies, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 163-178.

Marta Rudnicka, Aleksandra Turowska, Warta wraca do miasta – tereny nadrzeczne w Poznaniu w obliczu rewitalizacji, „Przegląd Wielkopolski”, R. 29: 2015, nr 2(108), s. 4-11.

Ludwika Wachowicz, Pojęcie grupy oraz procesy grupowe jako podstawowe definicje podczas pracy z grupą. Refleksje z przeprowadzonych warsztatów w Łomnicy-Zdroju w ramach projektu KC-MEM, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 40-49.

Ludwika Wachowicz, Przekaz międzypokoleniowy oraz aktywizacja seniorów w przestrzeni miejskiej (na przykładzie dużych miast w województwie wielkopolskim), w: Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, red. D. Gierszewski, H.A. Kretek, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 2015, s. 300-307.

Izabella Wenska, Kompetencje kluczowe i uczenie się osób dorosłych. Doświadczenia z warsztatów w ramach projektu KC-MEM w Łomnicy-Zdroju, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 26-39.

Izabella Wenska, „Żywa etnografia” a edukacja – odtwarzanie dawnych tradycji i rzemiosł jako forma edukacji dorosłych, w: Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, red. D. Gierszewski, H.A. Kretek, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 2015, s. 202-208.

Izabela Chudzyńska, Instytucjonalne kształtowanie tradycyjnej kuchni na terenie Krajny, na podstawie badań prowadzonych w gminie Sicienko, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 255-264.

Paweł Chyc, Kulturowe zróżnicowanie a „Teoria umysłu” (TOM), ”Poznańskie Forum Kognitywistyczne”: Teksty pokonferencyjne nr 8, vol. 9, 2014, s. 60-67; http://pfk.wikidot.com/nasze-wydawnictwa

Paweł Chyc, Wiedza Indian Achuar na temat natury. Wprowadzenie do koncepcji animizmu Philippe Descoll, w: Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości, red. J. Jędrysik, Kraków: Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ, 2014, s. 150-163.

Przemysław Jankowski, Formalny czy nieformalny przekaz międzypokoleniowy w małych miastach?, w: w Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 80-115.

Marcin J. Kozłowski, Jerzy Grotowski a „tradycja”: między  antropologią a teatrem, „Perspektywy Kulturoznawcze” 2014, nr 4, s. 49-105; http://pkult.amu.edu.pl/numery/4_2014.pdf

Marcin J. Kozłowski, Język gra rolę! Studia performatywne między filozofią a antropologią, „Tematy z Szewskiej” 2014, nr 2(12): Performatywność, s.75-109: http://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2014/10/TZS212-01-10.pdf

Kamil Lipiński, Rewizja idei repatriacji w świetle postulatu Marcusa Garveya i postkolonialnych transformacji, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 37: Miasta i migracje, red. J. Kubera, Ł. Skoczylas, s.173-186.

Katarzyna Meissner, Budu kuru, czyli kasa kobiet. Dogońskie stowarzyszenia kobiece jako przykłady lokalnych inicjatyw rozwojowych, w: Ex Africa semper aliquid novi t. III: Kobiety w Afryce, red. A. Żukowski, Polskie poznawanie świata t. 1, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2014, s. 2013-217.

Katarzyna Meissner, Cele jawne – cele ukryte. Niezgodność scenariuszy na lokalnym polu współpracy rozwojowej, w: Bilad as-Sudan. Napięcia i konflikty, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin: Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Bernardinum, 2014, s. 7-24.

Aleksandra Paprot, O tradycji podkoziołka we wsi Jarząbkowo w powiecie gnieźnieńskim, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 23-31.

Aleksandra Paprot, VIII Międzyuczelniana konferencja antropologiczna „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu”. „Lokalność – teoria i praktyka”, Poznań,  27-28 marca 2014, „Lud” t. 98, 2014, s. 421-424.

Aleksandra Paprot, Tradycyjne pożywienie i potrawy regionalne Powiśla, „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie nr 15, 2013 [druk] 2014, s. 117-132.

Aleksandra Paprot, Żuławy i Powiśle jako neoregiony w świetle aktywności lokalnych grup działania, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 237-254.

O sytuacji ludności rdzennej w Ameryce Łacińskiej – wywiad z prof. Aleksandrem Posern-Zielińskim, [wywiad, rozmawiała Anna Przytomska]; http://www.academia.edu/1883619/O_sytuacji_ludnosci_rdzennej_w_Ameryce_Laci.. [2014-04-29].

Anna Pospieszna, Międzypokoleniowa transmisja pamięci społecznej. Problemy praktyczne, problemy teoretyczne, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 140-159.

Agnieszka Schilling [Rec.] Witold Wrzesień, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 419. – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” R. 76: 2014, z. 4, s. 392-395.

Mikołaj Smykowski, Święto ‘muradynów’ jako wyraz ciągłości lokalnej tradycji dyngusowej, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 31-39.

Sławomir Toczek, Międzypokoleniowy przekaz w środowisku wiejskim, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 44-79.

Ludwika Wachowicz, Przekaz międzypokoleniowy oraz aktywizacja seniorów w przestrzeni miejskiej (na przykładzie Poznania, Konina oraz Piły), w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 116-139.

Tomasz Wojczak, Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią” a średniowieczna kultura ludowa. Symbolika utworu i jej percepcja, „Studia Staropolskie”. Series Nova 2014, t. 37(93): Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, red. A. Dąbrówka, P. Stępień, s. 113-123.

Paweł Chyc, Wokół etnografii ubóstwa. Kilka uwag na temat przyjmowania pomocy żywnościowej przez Indian Moré, „Ameryka Łacińska”. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny R. 21: 2013: Suplement, s. 43-56.

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn [Red.] Ruś Krośnieńska. Szkice i studia na temat „wyspy” łemkowskiej, Węglówka: RuthenicArt, 2013, ss. 139.

Justyna Gąsiorek, Aleksandra Paprot, Gabinet osobliwości (obszar zawodowy: muzealnictwo), w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 81-85.

Katarzyna Linda, Jak pewna etno/lingwisto/lożka KEJ-owianką została, w:  Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 115-116.

Katarzyna Meissner [Rec.] Michał Jarnecki, Stefan Szolc Rogoziński (1861-1896). Z Kalisza do Kamerunu,  Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,  Kalisz2013, ss. 120. – „Przegląd Wielkopolski” R. 27: 2013, nr 3(101), s. 74-77.

Aleksandra Paprot, Czy strój żuławski może być tradycyjny? w: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. A.W. Brzezińska, M. Tymochowicz, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2013, s. 79-88.

Aleksandra Paprot, Dlaczego ubieramy się w to, co „łowickie”?, w: Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie…, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2013, s. 96-106.

Aleksandra Paprot, Jak to jest z tym rękodziełem? O badaniach pereborów i snutki golińskiej realizowanych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, „Twórczość Ludowa” R. 28: 2013, nr 3-4(75), s. 8-11.

Aleksandra Paprot, O Edycie Kozakiewicz z Tujska, „Prowincja”. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław, 2013, nr 4(14), s. 69-73. Sztum.

Aleksandra Paprot [Wspólnie z Krzysztofem Lachs, Dawidem Niemierem] O pamięci i zapomnieniu w Buku. Wokół polskiego, niemieckiego i żydowskiego dziedzictwa kulturowego, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 27: 2013, nr 2(100), s. 40-47.

Aleksandra Paprot [wspólnie z Anną W. Brzezińską] Ogólnopolska konferencja “Polskie stroje ludowe: współczesna problematyka badań” i spotkanie Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 28: 2013, nr 1-2 (74), s. 53-55.

Aleksandra Paprot, Siła prowincji tkwi w NGO!, „Kultura enter” 2013, nr 55: Siła prowincji; http://kulturaenter.pl/siła-prowincji-tkwi-w-ngo/2013/09/

Aleksandra Paprot, Trudne dziedzictwo. Cmentarze protestanckie na Żuławach w świetle aktywności lokalnych stowarzyszeń, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.139-153.

Aleksandra Paprot [Wspólnie z Anną W. Brzezińską] W poszukiwaniu pereborów, „Gościniec bialski”. Czasopismo samorządu powiatu bialskiego 2013, nr 7-8(111-112), s. 33.

Aleksandra Paprot, Współczesny regionalizm Żuław, „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie 2012 [druk] 2013, nr 14, s. 153-170.

Agnieszka Schilling, Globalna subkultura graffiti w przestrzeni lokalnej. Językowowizualna forma ekspresji, „Literatura Ludowa” 2013, nr 1(57), s. 21-32.

Agnieszka Schilling, Graffiti w przestrzeni globalnej i lokalnej, „Kultura Popularna” 2013, nr 2(36), s. 140-151. DOI: 10.5604/16448340.1081213; http://8546.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=870522&dz=s6

Agnieszka Schilling [Wspólnie z Krzysztofem Płowcem] Lokalny odbiór globalnej subkultury metalowej. Historia, tematyka, współczesna wizualność, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” t. 20, 2013, s. 135-155.

Agnieszka Schilling, Na legalu i nie. Festiwale graffiti, „Czas Kultury” R. 29: 2013, nr 4(175), s. 48-57.

Mikołaj Smykowski, Złote runo, w: Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, red. N. Bloch, A.W. Brzezińska, współpraca B. Warkocki, M. Wosińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, s. 75-85.

Artur Sobczyk, Gwatemalski kult Maximona/San Simona, „Nomos”. Czasopismo religioznawcze 2013, nr 79, s. 115-128.

Małgorzata Wosińska, Dziennik w nieścisłym znaczeniu tego wyrazu, w:  Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, red. N. Bloch, A.W. Brzezińska, współpraca B. Warkocki, M. Wosińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, s. 171-176.

Małgorzata Wosińska, Murambi to nie Auschwitz, w: Obóz-Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, red. M. Fabiszak, M. Owsiński, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2013, s. 215-229.

Katarzyna Chlewińska [Wspólnie z Michałem Buchowskim] Do Silesians exist and can Silesia be autonomous? Limits of ethno-political tolerance in Poland, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2012, s. 1-35; http://cadmus.eui.eu/handle/1814/22615

Katarzyna Chlewińska [Wspólnie z Michałem Buchowskim] Poland [w części III: Countries in transition], w: Adressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European countries, red. R. Zapata-Barrero, A. Triandafyllidou, Barcelona: CIDOB, GRITIM-UPF, 2012, s. 345-369; http://www.cidob.org/en/publications/monographs/monographs/addressing_tolerance_and_diversity_discourses_in_europe_a_comparative_overview_of_16_european_countries

Katarzyna Chlewińska, “Przyszłam, bo nie mam z kim porozmawiać”. Antropologiczne spojrzenie na zjawisko interwencji kryzysowej – przykład ośrodka poznańskiego, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 241-256.

Katarzyna Chlewińska, Wirtualna wielokulturowość, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 27-40.

Izabela Chudzyńska, W poszukiwaniu tradycji Krajny, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 91-98.

Magdalena Chułek, Nubijczycy Kenijscy z Kibery. Strategie budowania zbiorowej identyfikacji, „Lud” t. 96, 2012, s. 227-248.

Magdalena Chułek, O lokalnym wymiarze Slumsu – przykład Kibery (Kenia),  „Tematy z Szewskiej” 2012, nr 2(8): Lokalność, s. 19-31.

Paweł Chyc [Wspólnie z Mariuszem Filipem] Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną, „Rocznik Antropologii Historii” R. 2: 2012. nr 1(2), s. 395-400.

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, Od literatury do etniczności. Literatura karpackorusińska w procesie emancypacji kulturowo-etnicznej, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 149-167.

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, The Rusyns of Slovakia, “Our Europe”. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture t. 1, 2012, s. 39-44; http://www.ptpn.poznan/wydawnictwo/czasopisma/our/Our%20Europe.html

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, Przedmowa, w: Rzecz o łemkowskiej enklawie na północ od Krosna. Prace dedykowane dr. Modestowi Humeckiemu z okazji 170-tej rocznicy urodzin, Krosno: Ruthenic Art., 2012, s. 7-20.

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn [red.] Rzecz o łemkowskiej enklawie na północ od Krosna. Prace dedykowane dr. Modestowi Humeckiemu z okazji 170-tej rocznicy urodzin, Krosno: Ruthenic Art., 2012, ss. 73, 13 nlb.

Mariusz Filip, Polityka tożsamości we wspólnotach neopogańskich. Przykład Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: KNE PAN, IAE PAN, 2011 [druk] 2012 s. 175-188.

Bogumiła Kaczmarek [Rec.] Sławomir Bobowski, Nie tylko przygoda. Polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2012, ss. 270. – „Lud” t. 96, 2012, s. 325-327.

Mariusz Kania, Ale jedynie przez Czystość zdobyłem znajomość Brudu, w: Brud. Ideedylematysprawy, red. M. Sztandara, UO. Stromata Anthropologica 8, Opole: Uniwersytet Opolski, 2012, s. 91-102.

Mariusz Kania, I want a third pill. Tożsamość w sieci – czyli jak cyborg stał się wirusem, „Kultura Popularna” 2012, nr 3(33): Efolklor, s. 122-133; http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=863206

Mariusz Kania [Rec.] Gabriela Kiliánová, Christian Jagoda, Michaela Ferencom (eds.), Ritual, Conflict and Consensus: case Studies from Asia and Europe, Veröffentlichtungenzur Sozialanthropologie, t. 16, Wien: Verlag der Ősterreichischen Akademie derWissenschaften 2012, ss. 142. – „Lud” t. 96, 2012, s. 304-306.

Rafał Kleśta-Nowrocki, Historia: demokracja i współczesność, „Rocznik Antropologii Historii” R. 2: 2012, nr 1(2), s. 101-141.

Rafał Kleśta-Nawrocki [Wspólnie z Wojciechem Piaskiem] Ku antropologicznej historii współczesności, „Rocznik Antropologii Historii” R. 2: 2012, nr 1(2), s. 7-12.

Rafał Kleśta-Nawrocki, Polityka prorodzinna, „Ryms”. Kwartalnik o książkach dla dzieci i młodzieży 2011/2012, nr 16, s. 17-18.

Rafał Kleśta-Nawrocki, Zagłosuj na poetę, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 249-263.

Katarzyna Linda, Polityka językowa w Hiszpanii na przykładzie języka katalońskiego i Katalonii, w: Antropologia i polityka…, j.w. s. 42-51.

Katarzyna Meissner [Wspólnie z Piotrem Malińskim] Kultura własna i kultura „obca” w dziecięcej wizji świata. Analiza twórczości plastycznej dzieci z sudańskiego plemienia Manasir, w: Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisły, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 2012, s. 311-340.

Aleksandra Paprot, Nekropolia mennonicka w Stogach malborskich jako źródło tradycji i informacji o byłych mieszkańców Żuław, w: Re-wizje regionalne. Studenckie badania naukowe 2011, red. A. Wierucka, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 67-98.

Aleksandra Paprot, Stara Kościelnica. Dzieje żuławskiej wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, ss. 153.

Aleksandra Paprot, Tam, gdzie straszy diabeł Farmazon. Niezwykłe spotkanie na Żuławach Gdańskich w Stablowie, „Prowincja”. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2012, nr 3(9), s. 31-36.

Anna Romanowicz, Universalism, relativism and a step beyond. Equality of men and women’s rights as a cultural practice, “Ethnologia Polona” 2008-2009 [druk] 2012, t. 29-30: Gender and Queer Studies, s. 5-16.

Mikołaj Smykowski, Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne, „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 11(230), s. 19.

Mikołaj Smykowski, Konferencja „Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne” , „Przegląd Wielkopolski”. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka R. 26: 2012, nr 4(98), s. 53-56.

Mikołaj Smykowski, Rodziny Katyńskie. Wspólnota losu, „Przegląd Wielkopolski” R. 26: 2012, nr 2 (96), s. 36.

Mikołaj Smykowski, Małgorzata Wosińska, Konferencja „Stutthof 2.0. pamięć, twórczość, ekspresja”, Muzeum Stutthof w Sztutowie, 10-11 maja 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 366-369.

Zbigniew Szmyt, Likwidacja Agińskiego Buriackiego Okręgu Autonomicznego jako przykład nowej polityki etnicznej w Rosji, w: Antropologia i polityka…, j.w., s. 52-60.

Sławomir Toczek, Góralszczyzna wynaleziona w dolinie rzeki Poprad: pomiędzy wynalazczością a etnograficzną rzeczywistością, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 81-90.

Sławomir Toczek, Pamiętane i zapomniane elementy krajobrazu kulturowego nadpopradzkiej Łemkowszczyzny, „Sensus Historiae” t. 9, 2012, nr 4, s. 69-88.

Lucyna Tumanowicz, Społecznokulturowe uwarunkowania pojęcia rozwoju i dzieciństwa w kontekście międzynarodowej polityki praw dziecka na rzecz „dzieci ulicy”, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 65-75.

Izabella Wenska, Bliski za życia, obcy po śmierci? Słowiańskie obrzędy ofiarne ku czci zmarłych, w: Obcy, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia Lednickie. Spotkanie 14, Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu, 2012, s. 79-88.

Tomasz Wojczak, Semiologia życia świętej kobiety na przykładzie Jadwigi śląskiej w kazaniu Peregryna z Opola, w: Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. Justyniańska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011 [druk] 2012, s. 47-52.

Tomasz Wojczak, Teatr śmierci w piętnastowiecznej Polsce. O związkach sztuki i społeczeństwa na przykładzie Dialogu Mistrza Polikarpa ze Śmiercią i przekazu wrocławskiego Skargi Umierającego, w: Sztuka i jej społeczne konteksty, red. D. Dolata, K. Kizińska, Lublin: Koło Naukowe Kulturoznawców, Instytut Kulturoznawstwa UAM, 2012, s. 139-145.

Małgorzata Wosińska [Wspólnie z Mikołajem  Smykowskim] Przywracanie pamięci, „”Miasteczko Poznań”. Żydowskie pismo o małych ojczyznach 2012, nr 1(10), s. 21-26.

Małgorzata Wosińska [Wspólnie ze Zbigniewem Pakułą][Red. prow. nr] „Miasteczko Poznań”. Żydowskie pismo o małych ojczyznach 2012, nr 1(10), ss. 146.

Ewa Zys, Konferencja „Aktualne otázky etnológie, kulturológie a turizmu II”, Nitra, 23 maja 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 370-371.

Ewa Zys [Rec.] Piotr Roszak (red.), Camino de Santiagonie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 371. – „Lud” t. 96, 2012, s. 314-317.

Małgorzata A. Charyton, Konferencja „Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej”, Będlewo, 9-10 czerwca 2011, „Lud” t. 95, 2011, s. 413-418.

Małgorzata A. Charyton, Współczesna medycyna ludowa na Podlasiu – oczyma szeptuch, w: Medicina magica. Oblicza medycyny niekonwencjonalnej,  red. A. Anczyk, Szkice z Nauk o Zdrowiu t. 3, Sosnowiec: [Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego], 2011, s. 57-84.

Katarzyna Chlewińska [Wspólnie z Michałem Buchowskim] Tolerance of diversity in Polish schools: the case of Roma children and ethics classes, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2011, s. 1-40; http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/19801/ACCEPT_2011-14_WP3_Poland.pdf?sequence=1

Bogumiła Kaczmarek, Rozniecić w sercu płomień – św. Brygida odkrywana na nowo, w: Płeć w kulturze, red. K. Mirgos, Wielichowo: TIPI, 2011, s. 157-160.

Mariusz Kania, Kreowanie tożsamości internetowej. Przykład Facebooka jako twórcy sztucznej inteligencji, „Lud” t. 95, 2011, s. 127-141.

Rafał Kleśta-Nawrocki, Antropologiczne praktykowanie teorii demokracji, w: Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Colloquia Humaniorum, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 85-123.

Rafał Kleśta-Nawrocki, Dwója, pała, piątka i szóstka, „Ryms”. Kwartalnik o książkach dla dzieci i młodzieży 2011, nr 15, s. 7-8.

Rafał Kleśta-Nawrocki, KonferencjaHumanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań”, OlsztynPluski, 2223 października 2010 r., „Rocznik Antropologii Historii” t. 1, 2011, nr 1-2, s. 319-327.

Rafał Kleśta-Nawrocki, Wolności i zakazy, „Ryms”. Kwartalnik o książkach dla dzieci i młodzieży 2011, nr 14, s. 7-9.

Tomasz Kosiek, Of  Hutsuls and contemporary problem of daily life in the Romanian Maramuresh, w: Integrating minorities: traditional communities and modernization, red. A. Barszczewska, L. Peti, Cluj-Napoca: The Romanian Institute for Research on National Minorities, Kriterion Publisher, 2011, s. 209-221.

Marcin J. Kozłowski, [Rec.] John Womack Jr., Rebelión  en Chiapas. Una antologia histórica. Debate, México 2009, ss. 504. – „Indigena”, 2011, nr 1, s. 98-106; https://www.academia.edu./7611431/John_Womack_Jr._Rebeli%C3%B3n_en_Chiapas

Katarzyna Linda, Małgorzata Wosińska, Miejsce i rola dziecka we współczesnym wystawiennictwie muzealnym na przykładzie Wielkopolski – doniesienie z badań, w: Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, red. G. Leszczyński, współpr. H. Wrońska, Poznań: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, 2011, s. 243-249.

Tomasz Wojczak, Gender w badaniach mediewistycznych, w: Płeć w kulturze…, j.w., s. 17-24.

Tomasz Wojczak, Mors et vita. Przekaz religijny ”Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią” i ”Skargi umierającego”, w: Zagadki przeszłości Historia/nauka/kultura,  Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego, Wrocław: Sowa-Druk na Życzenie, 2011, s. 149-154.

Małgorzata Wosińska, Posłuchaj…”. Projekt soundscape w KL Stutthof jako metoda wystawiennicza, w: Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Ł. Banaszak, M. Wosińska, Poznań- Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie, 2011, s. 225-235.

Małgorzata Wosińska [Wspólnie z Anna W. Brzezińską] Projekt „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”. Perspektywa antropologiczna, w: Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Ł. Banaszak, M. Wosińska, Poznań-Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie, 2011, s. 19-25.

Małgorzata Wosińska [Wspólnie z Łukaszem Banaszakiem] Słowo od redakcji, w: Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie…, j.w., s. 13-17.

Małgorzata Wosińska [Wspólnie z Anną W. Brzezińską] Społeczny kontekst funkcjonowania muzeum martyrologicznego na przykładzie Muzeum  Stutthof, w: Konferencja polskich muzeów historycznych, Poznań-Gniezno: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, 2011, s. 213-230.

Małgorzata Wosińska [Wspólnie z Anną W. Brzezińską] Sztutowo czy Stutthof? Projekt badawczy, „Prowincja”. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2011, nr 1(3), s. 86-100.

Małgorzata Wosińska [Wspólnie z Łukaszem Banaszakiem] [Red.] Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie…, j.w., ss. 270.

Małgorzata A. Charyton [Wspólnie z  Michałem Kocikowskim, Anną H. Wądołowską], Konferencja Medical Anthropology Student Network EASA, Berlin, 11-12 lutego 2010, „Lud” t. 94, 2010, s. 493-496.

Małgorzata A. Charyton, Obliczachorób ludowychw kulturze podlaskich Białorusinów, w: Białorusinihistoria i kultura, Sesja naukowa, Szreniawa, 25-26 czerwca 2010, red. J. Jurkiewicz, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2010, s. 61-74.

Małgorzata A. Charyton [Wspólnie z Lucyną Dembińską, Natalią Kotwicą] „Produkt regionalny, produkt lokalny” – czyli mała przedsiębiorczość, w: Edukacja kulturowa: społeczność-aktywizacja-uczenie się, red. A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2010, s. 99-108.

Małgorzata A. Charyton, Szeptuchy – tradycja żywa. Współcześni uzdrowiciele ludowi na Podlasiu, w: Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, red. D. Penkala-Gawęcka, Poznań: Biblioteka Telgte, 2010, s. 119-140.

Małgorzata A. Charyton [Rec.] Za późno by porzucić nadzieję…Śmierć bez tanatologii [David Rieff, W morzu śmierci. Wspomnienie syna, przeł. A. Nowakowska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009]. – „Czas Kultury” R. 26: 2010, nr 6(150), s. 112-115.

Katarzyna Chlewińska, Schizofrenia w świetle badań psychologii i psychiatrii międzykulturowej, w: Nie czas chorować?…, j.w., s. 83-97.

Katarzyna Chlewińska [Wspólnie z Michałem Buchowskim] Tolerance and cultural diversity discourses in Poland, [Florencja]: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2010, s. 1-36; http://www.eui.eu/Projects/ACCEPT/Documents/Research/wp1/ACCEPTPLURALISMWp1BackgroundreportPoland.pdf

Mariusz Filip, Katarzyna Chlewińska [Wspólnie z Agnieszka Chwieduk] Międzynarodowa konferencja „What is anthropology of Europe and show should it be practiced?”, Poznań, 15-16 października 2009, „Lud” t. 94, 2010, s. 489-493.

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, Etnično-kul’turna identičnist’ lemkiv v Ukraini, w: Naukovuj i mistec’kij svit Fedora Potušnjaka. Materiali mižnarodnoi naukovoi konferencji prisbjačenoi 100-riččju vid dnja narodžennja vidatnogo ukrainc’kogo pis’mennika i včenogo, Užgorod, 15-16 kvitnja 2010 roku, Užgorod: Poligrafcentr „Lira”, 2010, s. 281-287.

Rafał Kleśta-Nawrocki, KonferencjaOblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej”, Poznań, 4-5 marca 2010, „Lud” t. 94, 2010, s. 501-504.

Rafał Kleśta-Nawrocki, Znów gdzieś między „nimi” a „nami”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2010, t. 12-13, nr 1-2, s. 167-178.

Tomasz Kosiek, Czy w rumuńskim Maramureszu mieszkają Huculi? Kilka uwag o kategorii Hucuł i Huculszczyzna w kontekście marmaroskim, w: Kultura współczesnej Huculszczyzny. Materiały pokonferencyjne, red. J. Cząstka-Kłapyta, J. Stęszewski, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie t. 11, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, 2010, s. 45-62.

Tomasz Kosiek, Povsjakdenne žittja sučasnomu pisljakolgospnomu seli na teritorii ukrains’kich Schidnich Karpat (na prikladi s. Połoninc’ke), w: Naukovuj i mistec’kij…, j.w., s. 288-303.

Katarzyna Linda [Wspólnie z Anną W. Brzezińską] Dziedzictwo kulturowe regionu: projekty z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego, w: Edukacja kulturowa: społeczność…, j.w., s. 187-202.

Katarzyna Linda [Wspólnie z Aleksandra Hulewską] Warsztaty umiejętności przywódczych dla liderów społeczności lokalnychimplementacja metody projektów, w: Edukacja kulturowa: społeczność…, j.w., s. 147-162.

Katarzyna Mirgos, Mit Mari. Jego źródła i miejsce w kulturze Basków, PTL. Prace Etnologiczne t. 22, Wrocław: PTL, 2010, ss. 223.

Anna Romanowicz [Wspólnie z Ignacym Jóźwiakiem] Cudzoziemiec jako pracownik i pracodawca. Integracja na poznańskim rynku pracy, w: Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, s. 99-143.

Małgorzata Wosińska, Przypadek „złotego zęba”. Etnologiczne metody badawcze w przestrzeni traumy i konfliktu, w: Etyczne problemy badań antropologicznych, red. K. Kaniowska, N. Młodnicka, Łódzkie Studia Etnograficzne t. 49, Wrocław-Łódź: PTL, 2010, s. 139-164.

Małgorzata Wosińska [Wspólnie z Anną W. Brzezińską] Projekt „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”, Poznań-Sztutowo, maj-czerwiec 2010, „Lud” t. 94, 2010, s. 507-509.