17 marca 2020

Zmarł prof. zw. dr hab. Andrzej Brencz

17 marca 2020 | Anna Weronika Brzezińska

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 17 marca 2020 r. zmarł prof. zw. dr hab. Andrzej Brencz – nasz kolega i współpracownik, promotor prac magisterskich i doktorskich, badacz terenowy, który z pasją obserwował to co dzieje się w Wielkopolsce, na pograniczu polsko-niemieckicm i na Bałkanach.

Urodził się w 1943 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do Poznania powrócił wraz z rodziną tuż po wojnie. W 1960 roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące. W latach 1962-1967 studiował etnografię, pracę magisterską pt. Elementy magiczne w obrzędowości pogrzebowej Wielkopolski i terenów wschodnioniemieckich przygotował pod kierunkiem Prof. dra Józefa Burszty. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1980 roku na podstawie pracy pt. Przeobrażenia środowiska mieszkalnego rodzin chłopskich w Poznańskiem w XIX i XX wieku. W 1997 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie etnologii na podstawie monografii Wielkopolska jako region etnograficzny. W 2008 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych publikując monografię Wielkopolski rok obrzędowy. Tradycja i zmiana. W latach 1999-2012 pełnił funkcję kierownika Zakładu Etnologii Polski, a w latach 2002-2008 prodziekana Wydziału Historycznego UAM.

Wypromował 4 doktorów oraz 134 magistrów. Prowadził zajęcia z Etnologii Polski, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Wyjeżdżał z nimi „w teren” ucząc ich tego, w jaki sposób obserwować i badać społeczności lokalne i regionalne. Był autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce dziedzictwa kulturowego, tożsamości regionalnej oraz procesom transformacji na pograniczach. Współpracował z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, Narodowym Muzeum Rolnictwa i Przemysłu-Rolno Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Etnograficznym Oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy współczucia…

Społeczność Instytutu Antropologii i Etnologii

Pogrzeb odbędzie się 25 marca (środa) o godzinie 13.50 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu

Zdjęcie: Etnografowie podczas filmowania i nagrywania we wsi Milejów pow. Turek, fot. D. Penkala-Gawęcka, 1973 rok