30 maja 2018

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców/Jacek Schmidt

Jeden z największych polskich projektów etnologicznych obecnej dekady. Projekt łączył badania podstawowe z badaniami rozwojowymi (edukacyjnymi) i zadaniami wdrożeniowymi. Badania naukowe polegały na zbudowaniu komplementarnej, interdyscyplinarnej j bazy danych na temat zjawiska imigracji w Polsce (bibliografie z opisami, zbiory aktów prawnych, słowniki pojęć, analizy zawartości portali internetowych etc.), a także opracowaniu serii ekspertyz na temat polityk imigracyjnych oraz integracyjnych w kontekście europejskim, zbiorowości imigranckich w Polsce, a także zróżnicowania etnojęzykowego społeczności krajów ich pochodzenia, sieci i pól powiązań transnarodowych, instytucjonalnych form aktywności imigrantów, realizowanych przez nich strategii adaptacyjnych i integracyjnych w otoczeniu społecznym kraju przyjmującego. Realizacja zadań edukacyjnych polegała na opracowaniu kilkunastu projektów edukacyjnych, liczących blisko 70 jednostek szkoleniowych, z zakresu  problematyki społeczno-kulturowej w obszarze zjawisk migracyjnych. Jest to gotowy produkt do wdrażania przez edukatorów prowadzących szkolenia zawodowe w środowisku urzędników. Beneficjentami projektu są zarówno urzędnicy odpowiedzialni za kontakt z cudzoziemcami (np. funkcjonariusze Straży Granicznej), jak i badacze prowadzący studia nad zjawiskiem imigracji w Polsce, studenci oraz inne osoby zainteresowane charakterystykami współczesnych przemieszczeń ludnościowych

Jest to pierwszy w Polsce sieciocentryczny system informatyczny obejmujący wiedzę, materiały szkoleniowe z obszaru społeczno-kulturowego na temat imigracji w Polsce, a także algorytmy identyfikacyjno-komunikacyjne. Wszystkie produkty projektu zostały zintegrowane w ramach czteromodułowego, autorskiego programu IMC („Interaktywna Mapa Cudzoziemców”),

Projekt został wyróżniony przez władze Uczelni poprzez umieszczenie go w dwujęzycznej publikacji promującej działalność naukową UAM w 2016: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/318263/Badania-Naukowe-UAM-Research-AMU.pdf

***Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Rodzaj grantu: zespołowy (konsorcjum badawczo-wdrożeniowe); Okres realizacji: 2013-2016; Kierownik projektu i przewodniczący komitetu sterującego konsorcjum: Jacek Schmidt.

***Serwer projektu (ogólnodostępny moduł wiedzy): IMC.amu.edu.pl