20 maja 2019

Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym/Izabella Main, Elżbieta M. Goździak i Izabela Kujawa

Peojekt Horyzont 2020: NoVaMigra. Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis. Jego koordynatorką jest dr hab. Izabella Main, a w skład zespołu badawczego wchodzą dr Elżbieta M. Goździak oraz mgr Izabela Kujawa.

Kilka powiązanych ze sobą kryzysów na przestrzeni ostatnich lat doprowadziło do zasadniczych zmian w projekcie europejskim. Za jeden z nich uznać można przybycie do Europy w 2015 roku 1,25 mln uchodźców. Będące tego następstwem dyskusje na temat ich osiedlania, ewolucji systemu dublińskiego czy „umów” z Turcją i państwami Afryki Północnej, wywołały wiele skrajnych reakcji i ujawniły różnice zdań wśród państw członkowskich w zakresie norm i wartości, na których Europa powinna się opierać i tym samym odniosły się bezpośrednio do samych jej fundamentów. Projekt badawczy realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum złożone z ośmiu instytucji, w tym przez Centrum Badań Migracyjnych UAM. Projekt ten stawia sobie za zadanie rozpoznanie owych norm i wartości oraz zrozumienie zmian zachodzących w ich obrębie z jednej strony poprzez analizę istniejących regulacji prawnych, z drugiej przez badania empiryczne zorientowane wokół aktywności aktorów społecznych („value agents”), realizujących działania na rzecz migrantów i uchodźców.

https://novamigra.eu/