Badania

W trakcie antropologicznych badań terenowych pozyskiwane są materiały służące sproblematyzowanej interpretacji zjawisk społecznych i kulturowych współczesnego świata.

Zakres terytorialny

Obecnie badania, najczęściej w trybie wielomiesięcznych pobytów, prowadzone są w Polsce, na Bałkanach, w Rumunii, Niemczech, Finlandii, w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Peru, Boliwia), w Azji (Indie, Buriacja, Syberia, Mongolia, Japonia) i w Afryce (Senegal, Mali, Kenia, Tanzania).

W prowadzeniu badań i zdobywaniu doświadczenia pomagają też niedawne długoterminowe pobyty badawcze we wiodących placówkach naukowych całego świata, takich jak np. Collegium Budapest – Institute for Advanced Studies, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie, National Institutes of the Humanities – National Museum of Ethnology w Osace (Japonia) czy Uniwersytet Berkeley.

Zakres tematyczny

Badane są różnorodne zagadnienia, takie jak dziedzictwo kulturowe, etniczność, polityka, w tym ruchy indygenistyczne, technologie rządzenia i hybrydowe sposoby sprawowania władzy, protesty i opór, alterglobalizm, sport (futbol), religijność, pop-kultura w jej wielorakich przejawach, postsocjalizm, kapitalizm i neoliberalizm, energetyka i środowisko, społeczno-kulturowe aspekty zdrowia, mobilność jako fenomen społeczno-kulturowy, mniejszości i nacjonalizm, migracje oraz ksenofobia.

Problematyka

Podstawowe subdyscypliny uprawianej antropologii to etnologia oraz antropologia polityczna, historyczna, etniczności, migracji, medyczna, STS (Science and Technology Studies), krytyczna i audiowizualna.

Wspólnym mianownikiem tych badań jest krytyczno-kulturowe podejście do analizowanych zjawisk. Wychodzi ono z założenia, że formy kulturowe są efektem procesów społecznych wytwarzających nierówności i hierarchie, a jednocześnie stanowią warunek komunikacji wewnątrz- i międzygrupowej. Kultura dzieli i łączy zarazem.

Finansowanie

Źródła finansowania badań są wielostronne. Stanowią je środki na badania własne Instytutu, lecz przede wszystkim granty. Pochodzą one z instytucji lokalnych (samorządy, instytucje kultury), krajowych instytucji przyznających środki na badania (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki i in.) oraz z instytucji zagranicznych, takich jak European Research Council (Projekty Ramowe UE, Horyzont2020), European Social Fund, EFI, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej czy Fundusz Wyszehradzki.