Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM

Wydział Historyczny, w skład którego wchodzi Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej ma prawo nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia. W ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego realizowany jest czteroletni program, w ramach którego doktorantki i doktoranci uczą się warsztatu badawczego humanisty, filozofii oraz zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie dydaktyki szkoły wyższej. Uzupełnieniem oferty studiów jest możliwość udziału w ogólnouniwersyteckich wykładach otwartych oraz odbywanie praktyk zawodowych.

Dla doktorantek i doktorantów naszego Instytutu istnieje możliwość uczestnictwa w programie Erasmus+.

W latach 1920-2018 wypromowano 162 doktorów, a pierwszym obronionym doktoratem była praca przygotowywana pod kierunkiem Prof. Floriana Znanieckiego i Prof. Jana Stanisława Bystronia. W roku 1920 Janina Klawe uzyskała stopień doktora filozofii (z przedmiotów etnologia i socjologia) na podstawie pracy „Totemizm a pierwotne zjawiska religijne w Polsce”.

Wielu naszych doktorantów i doktorantek uzyskiwało dofinansowania swoich projektów badawczych w ramach grantów przyznawanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Narodowe Centrum Nauki.

Informacji dotyczących rekrutacji oraz przebiegu studiów doktoranckich udziela mgr Agnieszka Piasecka.