Rady i zespoły IEiAK

Rada Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Kompetencje i zadania określa Statut UAM, Rozdział V, § 76-85

Skład:
Dyrekcja Instytutu:

Prof. dr hab. Michał Buchowski (dyrektor Instytutu)

Dr hab., Prof. UAM Wojciech Dohnal (wicedyrektor ds. naukowych)

Dr Mariusz Filip (wicedyrektor ds. dydaktycznych)

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostce mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich

Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

Dr hab. Natalia Bloch

Dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska

Dr hab. Prof. UAM Bartosz Korzeniewski

Dr hab. Agnieszka Chwieduk

Dr hab. Aleksandra Lis

Dr hab. Prof. UAM Izabella Main

Dr hab. Prof. UAM Katarzyna Marciniak

Dr hab. Prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka

Dr hab. Prof. UAM Adam Pomieciński

Dr hab. Prof. UAM Jacek Schmidt

Dr hab. Agata Stanisz

Przedstawiciele adiunktów:

Dr Małgorzata Kowalska

Dr Łukasz Kaczmarek

Przedstawicielki doktorantów:

Mgr Aleksandra Turowska

Mgr Agata Stasik

Przedstawiciel studentów:

Hubert Tubacki

Profesorowie Seniorzy z głosem doradczym:

Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

Rada Programowa

Kompetencje: Przegląd i opiniowanie efektów prac w ramach wszelkich inicjatyw służących utrzymaniu właściwej jakości kształcenia związanych z programem nauczania na kierunku etnologia
w IEiAK. Doradzanie i opiniowanie propozycji zmian programowych w ramach studiów I i II stopnia na kierunku etnologia w IEiAK. Współpraca z Zespołem Partnerów Strategicznych oraz z Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Skład:

— (przewodnicząca/y Rady Programowej)

Dr hab. Prof. UAM Wojciech Dohnal (wicedyrektor ds. naukowych)

Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich

Dr hab. Prof. UAM Waldemar Kuligowski

Dr Małgorzata Kowalska

Dr Agata Stanisz

Mgr Kamila Grześkowiak (przedstawicielka doktorantek i doktorantów)

— (przedstawiciel studentek i studentów)

Zespół ds. Zapewnienia Jakości kształcenia

Kompetencje Zespołu określa Zarządzenie nr 321/2011/2012 Rektora

Skład:

Dr hab. Prof. UAM Jacek Schmidt (przewodniczący)

Dr hab. Prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka

Dr hab. Prof. UAM Izabella Main

Mgr Agata Stasik (przedstawicielka doktorantek i doktorantów)

Komisja Wyborcza

Kompetencje: Pilnowanie prawidłowego przebiegu wyborów, gromadzenie dokumentacji (protokołów) z przeprowadzonych wyborów.

Skład:

Dr hab. Prof. UAM Katarzyna Marciniak (przewodnicząca)

Dr Aleksandra Lis

Dr Piotr Fabiś

Mgr Irena Kabat

Mgr Karolina Sydow

Zespół partnerów strategicznych

Kompetencje: Inicjowanie form współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie organizacji staży, wolontariatów i praktyk dla studentów, a także przygotowywania ekspertyz oraz prezentowania wykładów i popularyzacji badań realizowanych przez studentów, doktorantów i pracowników Instytutu.  Konsultowanie programów nauczania na studiach licencjackich i magisterskich pod kątem włączenia w nie treści pozwalających na realizację wspólnie ustalonych zadań.

Skład:

Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Muzeum-Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie

Teatr Polski w Poznaniu

Stowarzyszenie Krotochwile

ARS – Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki

Redakcja czasopisma „Czasu Kultury”

Prof. dr hab. Michał Buchowski (dyrektor Instytutu)

Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski