dr Mariusz Filip

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych, Zakład Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej

Pokój: 2.18
Telefon: 61 829 13 77
E-mail: mfilip@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 12.30-14.30


 

Teoria, metodologia i historia antropologii Antropologia religii: neopogaństwo słowiańskie (rodzimowierstwo), kosmologia społeczeństw pierwotnych Antropologia tożsamości: etniczność, nacjonalizm, rasizm, lokalność Antropologia historii: procesy grupotwórcze, zmiana i trwanie, etnohistoria, historia Pomorza, historia Polski (wczesne średniowiecze) Antropologia Europy: etnografia wspólnot lokalnych i ruchów społecznych, antropologia u siebie, etnologia Kaszub

A tribe after all? The problem of Slovincians’ identity in an anthropological approach, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana nr 2 (24), 2018, ss. 145-168

Rodzimowierstwo a straight edge. Budowanie aryjskiego ducha w skrajnie prawicowym neopogaństwie słowiańskim, Lud r. 102, 2018, ss. 471-491

Eduardo Viveiros de Castro, Kosmologiczna deixis oraz perspektywizm indiański, tłum. M. Filip, K. Chlewińska, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia nr 3, 2017, ss. 235–258

[Odpowiedzi na ankietę antropologiczną „Etnografia – etnologia – antropologia kulturowa dzisiaj”. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość], Lud r. 101, 2017, ss. 524–530

Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii, Rocznik Antropologii Historii r. 5: Antropologia i historia, 2015, s. 167–188

Native Faith (not) only for Men: Gendering Extreme Right-wing Slavic Neopaganism in Poland, Pantheon. Religionistický Časopis / Journal for the Study of Religions t. 10, nr 1, 2015, ss. 56–78

„Wędrujące” Kaszuby. Ujęcie antropologiczne, Rocznik Antropologii Historii r. 4, nr 2(7): Historia i płeć, 2014, ss. 199–221

Rodzima wiara (nie) tylko dla mężczyzn. O upłciowieniu prawicowego neopogaństwa słowiańskiego w Polsce, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej nr 1(20): Antropologia płci i seksualności. Perspektywy marginalne, 2014, ss. 113–132

Selected Words for Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, [w:] Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, red. K. Aitamurto, S. Simpson, Studies in Contemporary and Historical Paganism, Durham, Bristol: Acumen Publishing 2013, ss. 27–43 [współautor: Scott Simpson]

Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 13, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012

Polityka tożsamości we wspólnotach neopogańskich. Przykład Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, [w:] Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011, ss. 175–188

Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną, Rocznik Antropologii Historii r. 2, nr 1(2): Antropologia współczesności – historia współczesności, 2012, ss. 395–400 [współautor: Paweł Chyc]

Neopogański nacjonalizm jako praktyka. Tożsamość Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, Państwo i Społeczeństwo r. IX, nr 4: Neopogaństwo w Polsce t. II, 2009, ss. 45–57

O etnografię rodzimowierstwa. Wprowadzenie do etnografii Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, Państwo i Społeczeństwo r. VIII, nr 4: Neopogaństwo w Polsce, 2008, ss. 107–121

Antropologia kulturowa wobec rekonstrukcji przeszłości, Iuvenilia nr 1, 2006, ss. 31–40

Geneza popularności Wiedźmina – interpretacje, Kultura Popularna nr 2(8), 2004, ss. 95–103

Granty badawcze:

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców (2013-2016), NCBiR (wykonawca)

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), MNiSW (podwykonawca)

Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced? (2009), International Visegrad Fund (główny wykonawca)

Badania terenowe:

Granice symboliczne neopogaństwa słowiańskiego. Przykład Polski (od 2015, okresowo): Polska, Wielka Brytania, Niemcy oraz Internet

Zmiana i trwanie tożsamości Słowińców w świetle antropologii (2007-2011, okresowo): landy Hamburg i Szlezwik-Holsztyn (Niemcy), Kluki (Polska) oraz Internet [praca doktorska]

Heterogeniczność neopogaństwa słowiańskiego w Polsce (2005-2014, okresowo): Polska oraz Internet

Nacjonalizm jako wyraz neopogańskiej tożsamości. Przypadek Zakonu Zadrugi „Północny Wilk” (2004-2008, okresowo): Pomorze Zachodnie [praca magisterska]

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

European Association of Social Anthropologists (EASA)

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL)

Pełnione funkcje

Członek Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia IEiAK UAM (2018)

Członek Zarządu Polskiego Instytutu Antropologii (od 2017)

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych IEiAK UAM (2016–2019)

Członek Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia WH UAM (2016–2019)

Członek komitetu organizacyjnego projektu Kolokwia Antropologiczne – Polski Instytut Antropologii (2016–2017)

Opiekun roku studentów etnologii drugiego stopnia IEiAK UAM (2015–2017)

Członek Instytutowej Komisji Wyborczej IEiAK UAM (2015/2016)

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy IEiAK UAM (2014–2016)

Opiekun roku studentów etnologii pierwszego stopnia IEiAK UAM (2013-2016)

Członek Rady Programowej IEiAK UAM (2013-2018)

Nagrody

Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej, indywidualna III stopnia (2013)

Media

My myślimy, więc oni są. Antropologiczne ujęcie tożsamości, Antropologia dziś – otwarte seminaria naukowe (Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, IEiAK UW), Warszawa, 9.11.2016

Tradycyjnie zaangażowani. Współpraca etnologów ze społecznością lokalną, Rozmowy w Dużym Pokoju (Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, IEiAK UW, Stowarzyszenie Wilamowianie), Warszawa, 2.12.2015

[Grzegorz Antosik], Antropolog wyjaśnia, czy istniały słowiańskie plemiona, portal Mediewalia.pl Średniowiecze na żywo, 30.12.2014

Linki:

Academia.edu

ResearchGate

Nauka Polska