Struktura Zakładu

KIEROWNIK
PROFESOROWIE UAM

ADIUNKCI

DOKTORANTKI

PROFESOROWIE EMERYTOWANI

TEMATY BADAWCZE ZAKŁADU

Zakład Antropologii Kulturowej stara się kontynuować najlepsze tradycje dyscypliny zrodzonej w połowie XIX wieku, a dającej się zdefiniować jako najbardziej szczegółowa z ogólnych nauk o człowieku. Z tego powodu w swoich badaniach staramy się łączyć wieloaspektowy dorobek amerykańskiej i brytyjskiej anthropology at home, francuskiej ethnologie chez soi, skandynawskiej antropologi hemma oraz nowej polskiej etnologii. Badania własnego kontekstu kulturowego idą ramie w ramię ze studiami prowadzonymi w kontekście europejskim (Niemcy, Hiszpania, Albania, Serbia, Węgry) oraz pozaeuropejskim (Afganistan, Kazachstan, Kirgistan; Chiny, Mongolia, Rosja), co pozwala na uwzględnienie lokalnych i globalnych poziomów wybranych zjawisk. Należy dodać, że Zakład kontynuuje linię badawczą realizowaną wcześniej przez badaczki i badaczy skupionych w ramach Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną (pod tą nazwą do roku 2019).

Naszym priorytetem jest ogniskowanie się na zjawiskach i procesach, które współtworzą ogromnie złożoną kulturową panoramę teraźniejszości. Opisujemy i interpretujemy nowe postawy, wartości, praktyki i wyobrażenia. Interesują nas przeobrażenia, procesy transformacyjne, hybrydyzacje, indygenizacje i kreolizacje.

Jesteśmy aktywni w ramach antropologii medycznej, studiów nad kulturą popularną i zjawiskiem festiwalizacji, badaniach ruchów alterglobalnych, etnografii autostrady, antropologii pogranicza, urbanizacji i public past. Zajmujemy się nowymi ruchami społecznymi, biomedycyną, teorią kultury i dziejami antropologii. Prowadzimy etnograficzne badania w terenie i w sieci internetowej, sięgając po narzędzia i techniki zarówno standardowe, jak i innowacyjne w postaci np. art-based research.

Członkowie Zakładu publikują artykuły w prestiżowych czasopismach naukowych, zarówno polskich („Lud”, „Ethnologia Polona”, „Konteksty”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Kultura Współczesna”), jak i międzynarodowych („Anthropos”, „Antropologija”, „Anthropology and Medicine”, „Anthropology Today”, „Cargo”, „Central Asian Survey”, „Český lid”, „Curare”, „Ethnologie française”, „Lietuvos Etnologija”, „Transfers. Interdisciplinary Journal of Mobility Studies”, Mongolica, Mir Rossii. Sociologiâ, Etnologiâ). W dorobku Zakładu znajdują się także monografie w języku polskim i angielskim, liczne artykuły w tomach zbiorowych oraz materiały do e-learningu.

Od lat świadomie działamy w polu antropologii zaangażowanej i publicznej, aktywnie włączając się w kluczowe debaty społeczne jako autorzy artykułów, komentarzy i felietonów oraz programów telewizyjnych. W tym duchu aktywnie angażujemy się także w działalność ekspercką, popularyzatorską i na rzecz naszego otoczenia (Wielkopolska Rady Trzydziestu, Rada Programowa Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Rada Programowa Teatru Polskiego w Poznaniu, komisje konkursowe Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania, Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, Kapituła Nagrody Fonograficznej ZPAV „Fryderyki”). Uczestniczymy również w pracach międzynarodowych zespołów eksperckich, np. projekcie „Cultural Contexts of Health” Światowej Organizacji Zdrowia.

Członkowie Zakładu należą do stowarzyszeń i towarzystw naukowych, zarówno krajowych (Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Komitet Nauk o Kulturze PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze), jak i międzynarodowych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences – IUAES, European Association of Social Anthropologists – EASA, Royal Anthropological Institute, Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore/The International Society for Ethnology and Folklore, American Center for Mongolian Studies, European Society for Central Asian Studies, Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin).

Pracujemy w redakcjach i radach naukowych czasopism oraz serii wydawniczych: „Lud”, „Czas Kultury”, „Curare. Journal of Medical Anthropology”, „Kultura i Historia”, „Slavia Meridionalis”, „Poznańskie Studia Etnologiczne”, „Kultury Popularne Świata” Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, „Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności”.