29 lipca 2022

Program stypendialny NCN dla osób z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora

29 lipca 2022 | Karolina Dziubata

NCN ogłosiło specjalny program stypendialny:

DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW Z UKRAINY NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA

Osoba przystępująca do programu musi spełniać następujące wymagania:

nie posiada stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) na dzień zakończenia naboru wniosków oraz w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę;

a także:

był/jest studentem/doktorantem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo

był/jest zatrudniony w jednostce naukowej na Ukrainie.

Stypendium dla studenta/naukowca w ramach programu może trwać od 6 do 12 miesięcy, przy czym okres realizacji stypendium nie może rozpocząć się później niż 1 marca 2023 r. Dopuszcza się możliwość realizacji stypendium w formie zdalnej z terytorium Ukrainy, przez okres nie dłuższy niż połowa wnioskowanego okresu realizacji programu.

Kwota stypendium wynosi od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł, a budżet całego programu wynosi: 1,2 mln zł. We wniosku oprócz studenta/naukowca należy wskazać również opiekuna naukowego, który jest zatrudniony przez wnioskodawcę i prowadzi badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez studenta/naukowca. Opiekun studenta/naukowca nie może być beneficjentem środków finansowanych w programie.

Więcej informacji na temat programu: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/program-stypendialny-dla-naukowcow-z-ukrainy

Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku na rzecz studenta / doktoranta ukraińskiego, prosimy o przesłanie na adres marta.dajczak@amu.edu.pl:

1) wniosku (druk w załączeniu) wypełnionego w częściach: „Informacje o studencie / naukowcu” oraz „Informacje o opiekunie naukowym” oraz „Koszty” (strony 3-5 załączonego druku);

2) wymaganych załączników (zgodnie z instrukcją na stronie 6 załączonego druku).

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Nabór ma charakter ciągły – rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych następuje w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do NCN.

Wnioski wraz z załącznikami (wyłącznie w wersji elektronicznej) składane będą centralnie do Narodowego Centrum Nauki za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wniosek po wypełnieniu musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania UAM, dlatego bardzo prosimy o przesyłanie wniosków maksymalnie do dnia 21 sierpnia br. – przed zamknięciem naboru w dn. 26.08.2022r. konieczne jest zapewnienie czasu na uzyskanie podpisu elektronicznego osoby upoważnionej do reprezentowania Uczelni.

Z wyrazami szacunku,

— 

Marta Dajczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej
Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
tel. +48 61 829 44 75, email: marta.dajczak@amu.edu.pl