prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

profesor emerytowany, Zakład Etnologii

Pokój: 2.26
Telefon: 660 039 696
E-mail: jasezb@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Historia etnologii polskiej; Etnologia Azji Środkowej; Przemiany społeczno-kulturowe na polskich ziemiach północnych i zachodnich; Etnologia rodziny i pokrewieństwa;

Etnologiczna Wyprawa Azjatycka do Afganistanu „EWA 76”, w: V Zjazd absolwentów i absolwentek studiów etnologicznych z okazji 100-lecia uniwersyteckiej etnologii w Poznaniu, red. I. Kabat, D. Penkala-Gawęcka, Poznań: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo Instytut im. Oskara Kolberga, 2019, s. 55-58.

[Wspólnie z Ireną Kabat] Problematyka Ziem Zachodnich i Północnych w pracach Katedry Etnografii/Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” R. 74: 2019, nr 4, s. 151-184.

Zygmunt Gloger (1845-1910), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne t. V, red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne 62, Kraków: PTL-Oddział w Krakowie, 2019, s. 48-52.

Kim jesteśmy? Kim jesteście? Tożsamość etnologii/antropologii społeczno-kulturowej i jej/ich przedstawicieli, w: Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne. Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza, red. K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, O. Tangad, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Polska Akademia Nauk, 2018, s. 13-20; http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87467

Skąd, z czym i w jaki sposób etnografia/etnologia/antropologia pojawiła się  przed 100 laty w odrodzonym państwie polskim?, „Lud” t. 102, 2018, s. 41-83; http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.01

Pieśń i gra obrzędowa „Zelman” u Oskara Kolberga i innych. Materiały i interpretacje, „Lud” t. 101, 2017, s. 279-303, http://dx.doi.org/10.12775/lud 101.2017.o9

Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1919), Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2011.

Między konfrontacją a pojednaniem. Kultura ukraińska i Ukraińcy w polskiej literaturze o treściach etnologicznych i antropologicznych z XIX i początków XX wieku, „Etnografia Polska” t. 52, 2008, z. 1-2, s. 5-20.

Etnologia polska. Między etnografią a antropologią kulturową, „Nauka” nr 2, 2006, s. 65-80.

Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i w Azji Środkowej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004, ss. 278.

[Zbigniew Jasiewicz (red.)], Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka, badacze, znaczenie, Poznań: Biblioteka Telgte 2004, ss. 295.

[Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka (red.)], Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 10, Poznań 2001, ss. 183.

[wspólnie z: D. Slattery], Ethnography and anthropology. The case of Polish ethnology, [w:] H. F. Vermeulen and A. A. Roldan [red.], Fieldwork and Footnotes. Studies in the History of European Anthropology, Londyn-Nowy Jork: Routledge 1995, s. 184-201.

Professional Beliefs and Rituals among Craftsmen in Central Asia: Genetic and Functional Interpretation, [w:] Shirin Akiner (red.), Cultural Change and Continuity in Central Asia, Londyn-Nowy Jork: Kegan Paul International 1991, s. 171-180.

[wspólnie z: J. Bednarski] The Family as a Cultural Unit. Tradition and Modernity in Cultural Activity within the Family in Poland, [w:] M. Biskup, V. Filias and I. Vitanyi [red.]The Family and its Culture. An Investigation in Seven East and West European Countries, Budapest: Akademiai Kiado 1984, s. 281-344.

[Zbigniew Jasiewicz (red.)] Kultura i życie społeczne Azji środkowej. Z polskich badań dawnych i współczesnych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1983, ss. 165.

Rodzina wiejska na Ziemi Lubuskiej. Studium przeobrażeń rodziny na podstawie badań etnograficznych w wybranych wsiach, Warszawa-Poznań: Polskie Wydawnictwo Naukowe 1977, ss. 117.

Uzbecy. Studia nad przeobrażeniami społeczno-kulturowymi w XIX i XX wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1969, ss. 211.

Prace badawcze i dokumentacyjne nad źródłami zgromadzonymi przez Oskara Kolberga, przygotowanie do opracowań do publikacji on-line oraz ich edycja w serii „Dzieła wszystkie”, (2018-2022), grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (kierownik).

Dokończenie prac badawczych i dokumentacyjnych związanych z edycją Dzieł wszystkich Oskara Kolberga (2012-2017), grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (kierownik).

Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Od końca XVIII wieku do roku 1919 (2005-2009), grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca).

Liczne granty promotorskie

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Komitet Nauk Etnologicznych PAN (2011-2014 – honorowy Przewodniczący)

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Instytut Zachodni

 

Pełnione funkcje

W IEiAK i UAM:

członek Centrum Badań Środkowoazjatyckich;

prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UAM (1969-1972;

dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UAM (1972-1975);

kierownik Katedry Etnografii i dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (1979-1993)

Poza UAM:

Przewodniczący Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (1987-2007);

profesor w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (2004-2014);

członek Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN;

z-ca przewodniczącego Rady Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ;

członek Rady Muzeum Etnograficznego w Toruniu ;

z-ca przewodniczącego Rady Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie;

redaktor „Ludu’ (1987-2006);

członek komitetów redakcyjnych: „Ludu”, „Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga”, „Etnografii Polskiej”, „Dzieł Bronisława Malinowskiego”, „Przeglądu Wschodniego”, „Studiów Lednickich”.

 

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

Medal UAM „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis”, 2012.

Honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, 2009

Honorowy członek PTL, 1995

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski

Medal 80-lecia UAM

Medal 50-lecia PAN

Medal Komisji Edukacji Narodowej

I Nagroda i Medal Zygmunta Glogera

Srebrny Medal Gloria Artis

 

Praca doktorska

Tytuł: Kowalstwo wiejskie w Wielkopolsce.

Rok obrony: 1960

Promotor: prof. dr Józef Burszta

Recenzenci: doc. dr Maria Frankowska, doc. dr Adolf Nasz

 

Praca habilitacyjna

Tytuł: Uzbecy. Studia nad przeobrażeniami społeczno-kulturowymi w XIX i XX wieku

Rok kolokwium: 1969

Recenzenci: prof. dr Józef Burszta, prof. dr Witold Dynowski, prof. dr Maria Frankowska.

 

Tytuł profesorski

Rok nadania: 1977