mgr Marta Kluszczyńska

doktorantka, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.13/2.14
Telefon: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: marta.kluszczynska@amu.edu.pl

Dyżury:

 

antropologia i socjologia mobilności: migracje przymusowe, instytucje reżimu uchodźczego, reżimy mobilności i ich aktorzy mobilność Saharyjczyków i Saharyjek (Sahara Zachodnia) migracje wielokrotne studia nad migracjami: historia oraz rozwój teorii edukacja międzykulturowa i globalna w praktyce

Izabella Main, Marta Kluszczyńska, Projekty edukacyjne na rzecz integracji społecznej oraz kształtowania postaw tolerancji i zrozumienia, [w:] Etnografia, edukacja, animacja, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 59/2020, red. tematyczne: Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Majbroda, Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ISSN: 2450-5544, s. 89-106, http://lse.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2020/11/%C5%81SE_59_2020.pdf

Wielokulturowość miski kus-kusu. O przejawach edukacji międzykulturowej w polskich i hiszpańskich szkołach, w: Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur, red. Tomasz M. Korczyński, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, s. 187-201, ISBN: 978-83-661-0724-3.

Couscous or nothing – patterns of integration and intercultural education in Polish and Andalusian primary schools, CMR Spotlight, 2019: 4 (10). http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/Spotlight_10.pdf?fbclid=IwAR1U2smq-1wM7pmn1EQ-XT1Q0L0QaVfkM2CHFDz_C6GuaHjEKpQNw710D6s

Ośrodek dla cudzoziemców jako instytucja totalna czy jako dom? (na podstawie wyników badań etnograficznych), w: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, red. Henryk Chałupczak, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 577-592, ISBN: 978-83-227-9112-7.

Mur wstydu i bezpieczeństwa – cztery dekady muru dzielącego Saharę Zachodnią. „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 6, nr 2, 2018, s. 165-183, http://pogranicze.uni.opole.pl/biblioteka/docs/tom6/kluszczynska_t6n2.pdf.

Kategoryzowanie, tworzenie domu oraz sprawczość poprzez brak działania w ośrodku pobytowym dla cudzoziemców w: Barbarzyńca, w druku

Uchodźca wykluczony z narodu, migrant bez statusu i nie-obywatel – mechanizmy wykluczania w ramach reżimu uchodźczego i państw narodowych w: Wykluczenia, red. Dominika Gortych, Wyd. Ryś, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-65483-25-6.

Recenzja książki Amy Stambach,  Lessons from Mount Kilimanjaro: Schooling, Community, and Gender in East Africa, Szkoła na stoku Kilimandżaro w: „Almanach antropologiczny V Szkoła/Pismo”, red. Tarzycjusz Buliński, Marta Rakoczy, WUW, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-235-1998-0.

Ogród zoologiczny jako miejsce konstruowania Zwierzęcia w: „Pongo. Tom VI: Ludzie i zwierzęta”, red. Roman Chymkowski, Anna Jaroszuk, WUW, Warszawa 2014.

Psa pogrzebiemy, a kotleta zjemy — śmierć zwierząt nie-ludzkich w kulturze współczesnej w: Śmierć w zwierciadle humanistyki, Stowarzyszenie Nowa Humanistyka, ISBN: 978-83-62854-12-7, 2013.

PeGeeRuski w: Sztutowo/Stutthof, Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, red. Bloch N., Brzezińska A.W., Scholar 2013.

Marta Kluszczyńska, Michał Dolata, Współczesne królowe Saby – o kobiecie w Jemenie w: Płeć w kulturze, pod red. Katarzyny Mirgos, Tipi, Wielichowo 2011, ISBN: 9788362490059.

W Steblewie teraz nie ma diabłów w: „Prowincja. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław” Nr 4 (6) 2011, ISBN 2082-0291.

2018-2021

Tytuł  W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku

Kierowniczka: Justyna Salamońska (OBM UW)

Instytucja finansująca: NCN Sonata BIS

2016-2017

Tytuł: Integracja „ucznia cudzoziemskiego”. Teorie i praktyki kadry pedagogicznej na przykładzie szkół podstawowych Poznania i Grenady.

Instytucja finansująca: środki własne

2015 VIII-X

Tytuł: Wzory sporów i ich rozwiązywanie jako element popularnej kultury prawnej

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kurczewski (ISNS UW)

Instytucja finansująca: MNiSW: No. 2012/07/B/HS6/02496

2015 V-VI

Tytuł: Wiedza kulturowa kobiet i jej transfer w wysiedlonej i wykorzenionej wspólnocie

Kierowniczka: dr Aleksandra Herman (ISNS UW)

Instytucja finansująca: NCN nr DEC-2013/11/D/HS6/04643

2015

Tytuł: Ośrodek pobytowy dla cudzoziemców jako element międzynarodowego reżimu uchodźczego

Instytucja finansująca: środki własne

2014 – 2015 (okresowo)

Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców

Kierownik: dr hab. Jacek Schmidt (IEiAK UAM)

Instytucja finansująca: NCBR: NR 0018/R/ID2/2013/03

2013-2014

Tytuł: „Rodziny z Wyboru” w Polsce

Kierowniczka: dr hab. Joanna Mizielińska (Instytut Psychologii PAN)

Instytucja finansująca: MNiSW w ramach programu Ideas Plus

2012 VI

Tytuł: Polish settlements in Europe. Anthropological Visualisations of Cultural Phenomena – Enclaves of Polish Culture in the Region of Bukovina in Romania

Kierownik: dr Natalia Maksymowicz (IEiAK, Uniwersytet Szczeciński)

Instytucja finansująca: Erasmus Intensive Programme, Life Long Learning Programme

2012 I-IV

Tytuł: Badanie szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia (SUEK)

Wnioskodawca: Instytut Badań Edukacyjnych

2011

Tytuł: Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu

Kierownik: dr Anna Weronika Brzezińska (IEiAK UAM)

Instytucja finansująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Stutthof w Sztutowie

2010

Tytuł: Oswajanie wielokulturowego krajobrazu Żuław – strategie adaptacyjne, organizacja i kreowanie współczesnej kultury regionalnej

Kierownik: dr Anna Weronika Brzezińska (IEiAK UAM)

Instytucja finansująca: NCN: N N109 305337

Temat proponowanej rozprawy doktorskiej

Sprawczość w warunkach migracji przymusowej na przykładzie Saharyjczyków i Saharyjek z Sahary Zachodniej

Promotor: prof. UAM dra hab. Izabella Main

Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2017

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych – współpraca

European Sociological Association

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego – współpraca

Działania popularyzatorskie

2018 X-XI:  Współpraca w projekcie Świat się zmienia  – a co z nami? z zakresu edukacji globalnej. Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Organizator: Stowarzyszenie Jeden Świat.

2018 III-VI: Koordynacja projektu Kto pyta, nie błądzi 2 – warsztatów z zakresu wiedzy o migracjach przymusowych w wielkopolskich szkołach. Organizator: Centrum Badań Migracyjnych UAM.

2017 IX-XII: Współpraca w projekcie Kto pyta, nie błądzi –szkolenia dla edukatorów/ek z zakresu wiedzy o uchodźcach oraz konsultacje projektu. Grantodawca: Urząd Miasta Poznania, Fundacja UAM. Współpraca: Centrum Badań Migracyjnych, CIM Horyzonty, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Stowarzyszenie Jeden Świat.

2017 V-XI: Realizacja projektu Globalna – lokalna – wspólna. Edukacja globalna w Wielkopolsce w szkołach podstawowych na terenie województwa wielkopolskiego. Organizator: Stowarzyszenie Jeden Świat. Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

od X 2015: Współpraca ze Stowarzyszeniem Jeden Świat: prowadzenie warsztatów wielokulturowych, antydyskryminacyjnych oraz z zakresu edukacji globalnej (również w jęz. angielskim)

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie – w konkursie im. Joanny Matejko na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, organizator: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, IV 2019

Nagroda w XXIII edycji konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, VI 2018.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne: wyróżnienie w konkursie im. Floriana Znanieckiego na najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii, VI 2018.

Nagroda miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską, IV 2018.

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego III stopnia za wysokie wyniki w nauce, XII 2017.

 

Linki: https://amu.academia.edu/MartaKluszczy%C5%84ska