dr Marek Jaskólski

Badacz, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój:
Telefon:
E-mail: marek.jaskolski@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Doktor nauk o ziemi i środowisku oraz praktyk w zakresie urbanistyki. Prowadzi badania mające na celu zrozumienie wieloaspektowych zmian zachodzących w środowisku w warunkach ocieplenia klimatu i zagrożeń cywilizacyjnych. Wyznaje potrzebę holistycznego i interdyscyplinarnego podejścia do aktualnych problemów naukowych. W swoich badaniach wykorzystuje metody z pogranicza nauk o ziemi oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. W ramach projektu ITEM odbywa staż podoktorski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszary specjalizacji:
  • Planowanie przestrzenne
  • Człowiek i Środowisko
  • Geo-zagrożenia Urbanistyka
  • Antropopresja
  • Prognozy środowiskowe
  • Geomorfologia miejska
  • Geoinformatyka
  • Obszary arktyczne

Jaskólski M. 2021 Challenges and perspectives for human activity in Arctic coastal environments – a review of selected interactions and problems. Miscellanea Gegraphica, 25 (2) https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0036

Strzelecki M., Jaskólski M. 2020 Arctic tsunamis threaten coastal landscapes and communities – survey of Karrat Isford 2017 tsunami effects in Nuugaatsiaq, western Greenland. Natural Hazards and Earth System Sciences, 20 (9) 10.5194/nhess-20-2521-2020 https://doi.org/10.5194/nhess-20-2521-2020

Zagórski P., Mędrek K., Moskalik M., Rodzik J., Herman A., Pawłowski P., Jaskólski M. 2019. Short-term  development of Arctic beach system: Case study of wave control on beach morphology and sedimentology (Calypsostranda, Bellsund, Svalbard) Polish Polar Research, 40 (2) 79-104, https://doi.org/10.24425/ppr.2019.128368

Jaskólski M., Pawłowski Ł., Strzelecki M., Zagórski P., Lane T.P. 2018. Trash on Arctic beach – case  study of coastal pollution along Calypsostranda, Bellsund, Svalbard. Polish Polar Research, 39 (2)  211-224, https://doi.org10.24425/118746

Jaskólski M., Pawłowski Ł.., Strzelecki M. 2018. High Arctic coasts at risk – case study of coastal zone development and degradation in Longyearbyen, Svalbard. Land Degradation & Development. https://doi.org/10.1002/ldr.2974

Strzelecki M.C., Long A.J., Lloyd J.M, Małecki J., Zagórski P., Pawłowski Ł., Jaskólski M. 2018. The Role of Rapid Glacier Retreat and Landscape Transformation in Controlling the Post‐Little Ice Age Evolution of Paraglacial Coasts in Central Spitsbergen (Billefjorden, Svalbard). Land Degradation & Development, https://doi.org/10.1002/ldr.2923

Jaskólski M., Smolarski M. 2018 Rozwój przestrzenny a dostępność komunikacyjna wrocławskich suburbiów na przykładzie Siechnic, Smolca i Długołęki. Przegląd komunikacyjny, 2/2018, 4-8

Jaskólski M., Pawłowski Ł., Strzelecki M. 2017. Assessment of geohazards and coastal change in  abandoned Arctic town, Pyramiden, Svalbard. In: G. Rachlewicz (ed.), Cryosphere reactions against  the background of environmental changes in contrasting high-Arctic conditions in Svalbard. Instutute of Geoecology and Geoinformation A. Mickiewicz University in Poznań Polar Report vol. 2, Bogucki Wydawinctwo Naukowe, 51-64

Strzelecki M., Kaspszak M., Lim M., Świrad Z., Jaskólski M., Pawłowski Ł., Modzel P. 2017. Cryoconditioned rocky coast systems: a case study from Wilczekodden, Svalbard. Science of the Total Environment, (607-608) 443-453 DOI10.1016/j.scitotenv.2017.07.009

Jaskólski M., Pawłowski Ł. 2017. Turystyka kulturowa na Spitsbergenie – stan obecny i możliwości rozwoju. Turystyka Kulturowa, (2) 161-177, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/800/733

Jaskólski M., Smolarski M. 2016. Rewitalizacja i Gentryfikacja jako procesy sprzężone na wrocławskim Nadodrzu / Gentrification and Revitalisation as two, coupled processes in Wroclaw’s Nadodrze district. Studia Miejskie, Uniwersytet Opolski (22) 106-116, ISSN 2082-4793

Smolarski M., Jaskólski M. 2016. Relics of rivers: Ołbin Odra and Oława in Wroclaw / Relikty Odry Ołbińskiej i Oławy we Wrocławiu. Środowisko Śląska Oczami Przyrodników 2016, ISBN 978-83-939243-1-8, Wrocław

Smolarski M., Jaskólski M., 2016. River in bourgeois perception – Odra in Wroclaw / Rzeka w świadomości mieszczańskiej na przykładzie Odry we Wrocławiu. Środowisko Śląska Oczami Przyrodnków, ISBN 978-83-939243-1-8, Wrocław

Szmitke R., Gniłka P., Jaskólski M. 2014. Zagospodarowanie dawnych zakładów przemysłu rolnospożywczego we Wrocławiu. Monografie Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne vol.2 w ramach Rozpraw Naukowych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, ISBN:978−83−62673−42−1, Wrocław

Jaskólski M., Smolarski M. 2014, Zieleń w przestrzeni miejskiej. Monografia Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników- edycja II, ISBN 978-83-939243-0-1, Wrocław

2021 – Stażysta podoktorski w projekcie pt: Inclusive Transition towards Electric Mobility / Inkluzywne przejście na elektromobilność (ITEM) – Projekt Inkluzywne przejście na mobilność elektryczną o numerze 2020/02/YHS4/00078 jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu ERA-NET UAC, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 875022 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020.

2020 Asystent naukowy projektu pt: REVIVAL! Rewitalizacja miast historycznych na Dolnym Śląsku i Saksonii – realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Sachsen

2019-2020 Kierownik projektu pt: In search for sustainable development of Arctic coastal communities – study of expanding settlements in cold regions, under rapidly changing climate – realizowanego w ramach programu im. Iwanowskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

2019 – obecnie Kierownik projektu pt: GROZA – Impact of geo-threats caused by climate change on the environment of the Greenland coasts – study of the Bay of Disko, western Greenland – realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM 13, Narodowego Centrum Nauki

2017 – Ocena wpływu geozagrożeń na arktyczną wyspę Qikiqtruk,Yukon w Kanadzie – projekt realizowany w ramach dotacji ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców/uczestników studiów doktoranckich – charakter udziału: kierownik projektu

2015-2017 – POROCO – Mechanizmy kontrolujące ewolucję i geomorfologię wybrzeży skalistych w klimatach polarnych – UMO-2013/11/B/ST10/00283 OPUS – Narodowe Centrum Nauki – kierownik projektu dr. M. Strzelecki – http://www.polarcoasts.org/poroco – charakter udziału: wykonawca

2016 – Interakcje między działalnością człowieka a szybko zmieniającym się środowiskiem wybrzeży zmarzlinowych – projekt realizowany w ramach dotacji ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców/uczestników studiów doktoranckich – charakter udziału: kierownik projektu

2014-2015 – Assessment of impact of coastal hazards on scientific and community infrastructure in polar regions using remote sensing, geoinformation and new geomorphological mapping methods – HOMING PLUS/2013-8/12 – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – kierownik projektu dr. M. Strzelecki – http://www.polarcoasts.org/homing-plus – charakter udziału: wykonawca

2013 – Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Poznaniu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym regionie działań – kierownik projektu Ł. Szkudlarek „Ekovert” – charakter udziału: wykonawca

Laureat stypendium START 2021 – stypendium dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej, 2021

Laureat stypendium Prezydenta m. Wrocławia – “Stypendium za osiągnięcia naukowe w obszarze badań interdyscyplinarnych im. prof. Jana Mozrzymasa”, 2018

Beneficjent stypendium Rektora UWr. dla najlepszych doktorantów, 2018

Beneficjent stypendium Rektora UWr. dla najlepszych doktorantów, 2017

Beneficjent stypendium Rektora UWr. dla najlepszych doktorantów, 2016

Beneficjent stypendium stażowego Niemieckiej Federalnej Fundacji na rzecz Środowiska, 2016

Beneficjent stypendium Rektora UWr. dla najlepszych studentów, 2015

Beneficjent stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, 2014

Beneficjent stypendium Rektora UWr. dla najlepszych studentów, 2014

Beneficjent stypendium Rektora UWr. dla najlepszych studentów, 2013

Nagroda za najlepszy poster, 2nd Conference „Disaster Risk Reduction”, Jaskólski M.W., Pawłowski Ł., Strzelecki M., Arctic town at risk – evaluation of potential geohazards associated with climate change and human impact in Longyearbyen, Svalbard. Warszawa, 15-16.10.2015

Nagroda za najlepsze wystąpienie, V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. Jaskólski M.,: Wpływ zmian strefy brzegowej na infrastrukturę osadniczą miast arktycznych; na przykładzie osady Longyearbyen, Spitsbergen. Toruń, 20-22.03.2015

Nagroda za najlepsze wystąpienie, Środowisko Dolnego Śląska Oczami Przyrodników, M. Smolarski, Jaskólski M.,: Rzeka w świadomości mieszczańskiej, na przykładzie rzeki Odry we Wrocławiu. Wrocław, 24-26.04.2014

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego „StRuNa” w kompetycji najlepsza wyprawa naukowa, I Studencka Wyprawa Naukowa Uniwersystetu Wrocławskego na Spistbergen, 2013