Cultures of motorway 1
Autor: pod redakcją Waldemara Kuligowskiego i Agaty Stanisz
Tytuł: Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 19
ISBN: 978-83-62490-21-9
Liczba stron: 196
Rok wydania: 2016

Most of anthropologist remember famous (and strongly controversial) Clifford Geertz’s question: “What does ethnographer do?” – he writes (Geertz 1973: 19). In this volume we would like to introduce an another formula: What does ethnographer do? – he or she is in constant move. To be much less ambiguous: ethnographer drives a car. He or she uses motorways, roads, and parking spaces. He or she is a consumer of petrol/gas stations, car washes, roadside bars or restaurants and sometimes motels. Finally, he or she is a user of road sings, traffic lights, telephone booths and so on. For a discipline whose central professional rite of passage is fieldwork identifying as a permanent movement between “orbis interior” and “orbis exterior”, there has been little a self-consciousness about the cultural consistency of this movement and its consequences. Taking it into consideration, presented volume can be comprehended as an attempt to deal with the issues of movement, notions of place and space, car cultures, cultural landscapes of road, roadsides and motorway, and above all cultural dimensions of social (local and global) practices and mechanisms connected with contemporary means of mobility.
The volume consists of two parts. The first one entitled “Motorways, people, and values” provides an ethnographically-informed (based on fieldwork research) calibration our main perspective on means of mobility, transport and movement. The second one – “Roads, cars, and mobility” presents complementary views from extra-anthropological perspectives significantly reinforcing and extending the idea of cultures of motorway.


 zdjecie ksiazki stanisz
Autor: pod redakcją Michała Buchowskiego i Małgorzaty Z. Kowalskiej
Tytuł: Nie tylko piłka w grze
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr
ISBN: 978-83-64864-76-6
Liczba stron: 161
Rok wydania: 2014

Antropologia sportu to w Polsce subdyscyplina praktycznie nieuprawiana. Są studia na temat dziejów sportu, historii dyscyplin sportowych, organizacji życia sportowego czy klubów sportowych. Znane są też opracowania dotyczące roli sportu, w szczególności piłki nożnej, w  kulturze masowej, popularnej czy narodowej. W odniesieniu do samego Euro 2012 jako wydarzenia sportowego niektórzy kulturoznawcy stosowali elementy metody etnograficznej. Czym zatem różni się podejście badawcze prezentowane w tej książce od powyższych? Na czym polega uprawiana przez nas antropologia futbolu?
Główna różnica polega na kontekstowym ujęciu sportu pojmowanego jako zjawisko splecione z innymi dziedzinami życia. Używając metody wywiadu, obserwacji uczestniczącej i analizy dyskursów spoglądamy na Euro 2012 nie tylko jako na wydarzenie ludyczne, zabawę, fenomen kultury popularnej, sportowe rozgrywki i czas rozrywki, lecz również wydarzenie komercyjne, projekt modernizacyjny, narrację polityczną i gospodarczą. Z tych istotnych względów wzbudzało ono przypuszczalnie tak silne emocje.
Artykuły zamieszczone w tej książce dowodzą, że piłka wcale nie jest tylko spontaniczna. Jest ona narzędziem służącym budowaniu tożsamości, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej, w tym narodowej; areną walk pomiędzy grupami interesów; pozwala wyrażać frustrację, lecz także dumę i nadzieję; może być pretekstem do dyskusji rozwoju ekonomicznym i politycznym. W perspektywie antropologicznej piłka nożna to ważny aspekt współczesnego życia zbiorowego. Jest soczewką, przez którą obserwować można ważkie procesy ekonomiczne, społeczne i kulturowe zachodzące na poziomach globalnym i lokalnym. W futbolu nie tylko piłka jest w grze.


 

 

 Sterile and isolated
Autor: pod redakcją Waldemara Kuligowskiego i Richarda Pappa
Tytuł: Sterile nad Isolated? An anthropology today in Hungary and Poland

Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17

ISBN: 978–83–62490–18–9
Liczba stron: 181
Rok wydania: 2015

The book’s underlying idea is to present the most important research areas
and analytical problems existing in current Hungarian and Polish anthropology.
To find these common areas and issues was not a difficult task. ). On one hand, anthro-
pologies in both countries have inherited problems typical for ethnologies
related to the nation- and state-creating program. This is why the volume contains articles on the
issues of tradition, folk culture, ethnicity, family and kinship. On the other hand,
both Hungarian and Polish researchers have actively joined various trends of
global anthropology. Articles on gender studies, urban anthropology and multi-
-culturalism written for this book are best confirmation of this.
This book is an attempt at presenting Polish and Hungarian anthropology in motion, in
process, in a specific moment of the second decade of 21st
century. The readers may, at their option, look for such differences and similarities. We only wish to
reit erate: anthropology has many faces. Also in Central Europe, a place which
is not a zone for ideology, isolation, nationalism or sterility and has not been
one for a long time.

 

 

 

 


 zdjecie ksiazki stanisz
Autor:Agata Stanisz 
Tytuł: Rodzina Made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego

Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 16

ISBN: 978-83-63795-27-6
Liczba stron: 330
Rok wydania: 2013

Agata Stanisz kreśli przejmujący obraz polskiej rodziny. Bazując na bogatej literaturze przedmiotu, wspartej przez gigantyczny materiał zebrany podczas badań, wprowadza czytelnika w nierozpoznany świat pokrewieństwa Made in Poland. Ujawnia ukryte ideologie rodzinne, wyjaśnia, kim jest kinkeeper, uzasadnia fakt feminocentryzmu naszych rodzin. Opisuje domy singli, dziadków żyjących z wnukami, dzieci mieszkających z krewnymi. Nie omija bigamii, małżeństw kuzynowskich, lewiratu, małżeństw swingersów, a nawet kazirodztwa. Jej książka to antropologiczny rewers głośnej powieści Ignacego Karpowicza „Ości”. O ile jednak pisarz opisywał losy 2 rodzin, o tyle Stanisz opowiada o 100 współczesnych rodzinach. Tak bezkompromisowo nie zrobił tego nikt wcześniej.

 

 

 


 ksiazka regiony etnografii
Autor: pod redakcją Jacka Schmidta
Tytuł: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15
ISBN: 978-83-63795-95-5
Liczba stron: 218
Rok wydania: 2013

Tom zawiera zestaw szkiców dedykowanych Profesorowi Andrzejowi Brenczowi. Autorami tekstów są przyjaciele Jubilata, Jego dawni i obecni współpracownicy, uczniowie oraz osoby zainteresowane problematyką badawczą, którą zgłębiał On w różnych okresach swojej kariery zawodowej. Wypowiedzi naukowe, które w pełni korespondują z zainteresowaniami badawczymi Profesora, odnoszą się do „oswajanych” przez Jubilata krajobrazów kulturowych, a także terytoriów, na których prowadził wieloletnie badania terenowe.

 

 

 


 dohnal polityka

Szukaj książki
w Bibliotece

Autor: Wojciech Dohnal
Tytuł: Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 14
ISBN: 978-83-63795-12-2
Liczba stron: 238
Rok wydania: 2013

Książka poświęcona jest krytycznej refleksji nad historią anglosaskiej antropologii politycznej od połowy XIX w. po współczesność. Autor omawia główne nurty teoretyczne w badaniach nad polityką, m.in. ewolucjonizm, strukturalny funkcjonalizm, procesualizm, symbolizm i podejście postmodernistyczne oraz analizuje, jak zmieniające się uwarunkowania kulturowo-historyczne wpływały na sposoby konceptualizowania i rozumienia polityki w dyskursie antropologicznym. Książka jest pierwszym w polskiej literaturze naukowej tak obszernym opracowaniem poświęconym antropologii politycznej.

 

 

 

 

 


 filip odKaszubow PSE13

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Autor: Mariusz Filip

Tytuł: Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 13

ISBN: 978-83-63795-09-2
Liczba stron: 237
Rok wydania: 2012Chociaż uznaje się dziś powszechnie, że między Słowińcami i Kaszubami występuje – jak ja to nazywam – nieciągłość prawdziwości, […] jednych od drugich nie odróżnia wiele, jeśli chodzi o społeczny wymiar ich istnienia i jeszcze mniej, kiedy rzecz dotyczy ich społecznej genezy, czyli mechanizmów ich powstawania (tworzenia). Pytanie o prawdziwość Słowińców, które jeszcze dzisiaj nurtuje niektórych uczonych, jest po prostu niewłaściwe. Jeśli Słowińcy są fikcją, to taką samą fikcją są Kaszubi, tylko że o kilka wieków starszą. Słowińcy i Kaszubi są bowiem „fikcjami w tym sensie, że są 'czymś skonstruowanym’, 'czymś ukształtowanym’ […] Słowińcy i Kaszubi – patrząc z perspektywy historiografii nieklasycznej – jako konstrukty społeczne posiadają analogiczny status ontologiczny. Chociaż nie ma między nimi ciągłości „genealogicznej”, jaka miałaby miejsce w przypadku naturalnego rozwoju, to istnieje między nimi ciągłość „epistemologiczna” jako kolejnymi – następującymi po sobie i bazującymi na poprzednich – etapami nieustającego procesu (społecznego) tworzenia Innego.

[ze Wstępu]

 


 buchowski etnologia

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Autor: Michał Buchowski
Tytuł: Etnologia polska: historie i powinowactwa
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 12
ISBN: 978-83-63795-08-5
Liczba stron: 120
Rok wydania: 2012

Książka przedstawia wybrane perypetie intelektualne polskiej etnologii i antropologii w okresie powojennym. Naświetla wybrane aspekty sporów teoretycznych i poglądów badaczy, przyczyny podejmowania określonych tematów, interpretację zmian zainteresowań. Ujawnia powiązania myślowe i personalne wewnątrz dyscypliny. Odnosi te zjawiska do etnologii uprawianej w regionie Europy Środkowej i do antropologii światowej.

 

 

 

 

 


 

 szmyt azjaubram

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Autor: Zbigniew Szmyt
Tytuł: Azja u bram. Studium nad migracjami Buriatów w Rosji
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 11
ISBN: 978-83-63795-10-8
Liczba stron: 175
Rok wydania: 2012

Książka poświęcona jest ludziom, którzy przemieścili się poza granice wyznaczone im przez państwo i etnografów. Etniczność w czasach radzieckich została silnie zetatyzowana i wciąż pozostaje ważnym aktorem w teatrze migranckiej codzienności. W książce nie chodzi jednak o pomiar stopnia asymilacji imigrantów, utraty lub zachowania ich etniczności; stanowi ona raczej próbę ukazania jednostkowych i grupowych użyć buriackiej etniczności w celu realizacji partykularnych strategii adaptacyjnych w miejscach, gdzie na podstawie etniczności tworzone są szeregi bram kanalizujących potok migracyjny oraz pozycjonujących imigrantów w określonych polach społecznych.

 

 

 

 


 

 migracje okladka120

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Autor: Michał BuchowskiJacek Schmidt (red.)
Tytuł:Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10
ISBN:978-83-63795-03-0
Liczba stron:292
Rok wydania: 2012

Książka przedstawia rezultaty badań etnograficznych nad imigrantami w Poznaniu. Badania te prowadzono w ramach grantu Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a realizowanego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Badań Migracyjnych na UAM.

 

 

 

 


 

Wydawnictwo Poznańskie


 

 fabis 9

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Autor: Piotr Fabiś
Tytuł:Émile Durkheim jako teoretyk kultury
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 9
ISBN: 83-7177-507-9
Liczba stron:174
Rok wydania:2008

Aby zrekonstruować poglądy, należy je nie tylko poznać, ale i możliwie wiernie oddać i wkomponować w tok narracji. Cytowania to materiał, na którym Piotr Fabiś opiera swe wywody. Dzięki nim Czytelnik zapoznać się może w adekwatny sposób z podstawowymi dla socjologii Durkheima pojęciami faktu społecznego, wyobrażeń zbiorowych, cywilizacji, religii, magii, solidarności mechanicznej i organicznej, homo duplex, a także zasadami postępowania naukowego. Uwagę przyciągają również wywody na temat powiązania nauki, cywilizacji-kultury, prawdy i władzy; inspiracji zwrotu Durkheima ku etnografii; krytyki pojęcia sacrum iprofanum; mitu postępu; błyskotliwe przedstawienie durkheimowskiej definicji samobójstwa. (Michał Buchowski)

 

 

 


 

 

 hinca d

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Autor: Przemysław Hinca
Tytuł:Zwierzęta w kulturze górali himalajskich.
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 8
ISBN: 83-7177-433-8
Liczba stron:160
Rok wydania:2006

Praca, choć skoncentrowana na przedstawieniu miejsca zwierząt w lokalnych kulturach, ukazuje tamtejszą rzeczywistość w perspektywie szerszej, obejmującej rozległy zakres spraw gospodarczych, politycznych i religijnych. Publikacja powstała na podstawie różnorodnych źródeł: dokumentów uzyskanych w urzędach i archiwach, materiałów kartograficznych, publikacji źródłowych, a przede wszystkim informacji uzyskanych w trakcie badań terenowych przeprowadzonych w czasie wielomiesięcznego pobytu w górach. (Zbigniew Jasiewicz)

 

 

 

 


 

 

 pomiecinski

Szukaj książki w Bibliotece

 

Autor: Adam Pomieciński
Tytuł:Reklama w kulturze współczesnej
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 7
ISBN:83-7177-363-3
Liczba stron:131
Rok wydania:2005

Na całość tej pracy składa się pięć rozdziałów, które poświęcone są estetyzacji dzisiejszej kultury, zagadnieniom wyjaśniającym, z czego korzysta reklama, kwestii tożsamości kulturowej i podmiotowej, na której odciskają swe piętno reklamowe wyobrażenia, językowym aspektom reklamy, problemowi związku między przekazem reklamowym a globalizacją i `nową` lokalnością oraz interpretacji tytułowego zjawiska z punktu widzenia wszechobecności i niezbywalności mitycznych elementów kultury. (Wydawca)

 

 

 

 


 

 

 posern

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Tytuł:Etniczność a religia
Pod redakcją:Aleksandra Posern-Zielińskiego
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 6
ISBN:83-7177-392-7
Liczba stron:248
Rok wydania:2003

W części pierwszej znalazły się artykuły przedstawiające związki religii i tożsamości w kontekście polskim i polonijnym. Blok drugi poświęcony został problematyce religii i etniczności na terenach kresowych zamieszkałych przez nierzymskokatolickie grupy i mniejszości etniczne. Trzecia część zawiera opracowania omawiające sytuację i rolę religii w różnorodnych kontekstach konfrontacji odmiennych kultur. Wreszcie ostatni blok materiałów przenosi czytelnika w świat pozachrześcijański, by w tej pozaeuropejskiej perspektywie ukazać coraz bardziej znaczącą rolę islamu, odradzanie się rdzennych wierzeń ludów Syberii i znaczenie religii w podtrzymywaniu tożsamości wśród mniejszości zamieszkujących Chiny. (Aleksander Posern-Zieliński)

 

 

 

 


 

 

 

 brencz

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Tytuł: Szkice etnologiczne. Dedykowane Profesor Annie Szyfer
Pod redakcją:Andrzeja Brencza
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 5
ISBN: 83-7177-094-4
Liczba stron:260
Rok wydania:2002

Niniejszy, dedykowany Profesor Annie Szyfer tom, „Poznańskich Studiów Etnologicznych”, zawiera nie tylko kontrybucje bliskich Jubilatce osób ze środowiska etnologicznego i nauk pokrewnych, ale także dopełniający je szkic biograficzny, ukazujący przebieg naukowej kariery Profesor Szyfer oraz bibliografię napisanych przez Nią publikacji.

(Aleksander Posern-Zieliński)

 

 

 

 


 

 bulinski

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Autor: Tarzycjusz Buliński
Tytuł: Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: studium antropologiczne
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 4
ISBN:83-7177-070-7
Liczba stron:260
Rok wydania:2002

Co możemy powiedzieć o kulturowym tworzeniu człowieka? Czy rozmaite społeczeństwa konstruują zupełnie innych ludzi? Jak różne kultury wpływają na panujące w nich obrazy dziecka i dorosłego, na wychowanie i socjalizację? W pracy staram się odpowiedzieć na te oraz podobne pytania. (Autor)

 

 

 

 

 

 


 

 dohnal

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Autor: Wojciech Dohnal
Tytuł:Antropologiczne koncepcje plemienia. Studium z historii antropologii brytyjskiej
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 3
ISBN:83-7177-101-0
Liczba stron:208
Rok wydania:2001

Książka poświęcona jest centralnym problemom, jakie rozpatruje się we współczesnej myśli antropologicznej. Omawia bowiem podstawowe dla dyscypliny sposoby opisywania struktury społecznej i koncepcje plemienia. Zreferowane koncepty teoretyczne i oparte na nich rozwiązania pokazują po raz pierwszy antropologię brytyjską według takiej wykładni. (Czesław Robotycki)

 

 

 

 

 


 

 

 kuligowski

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Autor: Waldemar Kuligowski
Tytuł: Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 2
ISBN: 83-7177-091-X
Liczba stron:135
Rok wydania:2001

Kuligowski zgłasza projekt antropologii jako praktyki społecznej. Najbliższe jest mu ujęcie polifoniczne i dialoligczne, a więc koncepcja współżycia z „Innością”, ufundowana na pracach Bachtina, Bubera, Gadamera, Geertza i Lévinasa. W antropologii polskiej jest to stanowisko nowe, przez autora oryginalnie postawione i klarownie uzasadnione. (Roch Sulima)

 

 

 

 


 schmidt

Szukaj książki
w Bibliotece

 

Autor: Jacek Schmidt
Tytuł: Granica i stereotyp. Pogranicze zaborów w mentalności współczesnych Wielkopolan
Seria: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 1
ISBN: 83-8743-700-X
Liczba stron:126
Rok wydania:1997

Jacek Schmidt wysiadł w Strzałkowie i powędrował, jako ciekawy świata badacz codzienności, wzdłuż historycznej granicy obu zaborów, by wsłuchać się w opowieść ludzi o sobie samych i sąsiadach zza miedzy. Książka jest efektem tej wędrówki. Autor postanowił dociec szczegółowo zarówno założeń stereotypowego postrzegania się wzajemnego mieszkańców Wielkopolski, jak i zbadać naturę ludzkiego myślenia o „innych” jako taką. (Wojciech J. Burszta)