Realizowany w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM program studiów pierwszego i drugiego stopnia oparty jest na systemie punktowym (Europejski System Transferu Punktów - European Credit Transfer System - ECTS). Oznacza to, iż zaliczanie poszczególnych lat i stopni studiowania dokonuje się w systemie punktowym. 
Program studiów pierwszego stopnia przewiduje uzyskanie minimum 180 punktów ECTS, a program studiów drugiego stopnia min. 120 punktów ECTS. Na każdym roku studiów należy zebrać min. 60 punktów ECTS.

Na obu stopniach studiowania zajęcia dzielą się na obowiązkowe i fakultatywne.

a) Zajęcia obowiązkowe – są to zajęcia zarówno o charakterze ściśle kierunkowym, jak i ogólnohumanistycznym, uzupełniające kanon wykształcenia zawodowego. 
Przedmiotom kursowym towarzyszą laboratoria specjalistyczne połączone z badaniami terenowymi, seminaria dyplomowe i magisterskie oraz lektorat języka obcego i wychowanie fizyczne. W sumie zaliczenie zajęć obowiązkowych na studiach pierwszego stopnia wymaga uzyskania 130 punktów ECTS, a na studiach drugiego stopnia 80 punktów ECTS. Lektorat języka obcego realizowany przez pierwsze dwa lata studiów w wymiarze 240 godzin i kończący się zaliczeniem na ocenę nie jest wliczany do systemu punktowego. 
Drugim przedmiotem obowiązkowym, za który nie przysługują punkty jest wychowanie fizyczne, realizowane przez pierwsze dwa lata studiów w wymiarze 120 godzin i kończące się zaliczeniem na ocenę.

b) Zajęcia fakultatywne - dzielą się na fakultatywne kierunkowe oraz fakultatywne dowolne (poza kierunkowe). 
Zajęcia fakultatywne kierunkowe stanowią ofertę IEiAK. Lista tych zajęć jest corocznie modyfikowana i zatwierdzana przez Radę Instytutu. Tematyka zajęć jest rozszerzeniem i uszczegółowieniem zajęć obowiązkowych (zwłaszcza o studia regionalne z etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich oraz o problematykę z zakresu teorii i metodologii etnologii i antropologii kulturowej). Student ma pełną swobodę wyboru zajęć fakultatywnych kierunkowych, na które będzie uczęszczać. Jednak przy zapisie na niektóre zajęcia wymagane jest spełnienie określonych warunków merytorycznych (wcześniejsze zaliczenie przedmiotów obowiązkowych, których znajomość jest konieczna przy zapisie na wybrane zajęcia fakultatywne).

Zajęcia fakultatywne dowolne (poza kierunkowe) można zaliczać na zupełnie dowolnie wybranym przez studenta kierunku w obrębie Uniwersytetu lub innej wyższej uczelni, w tym także w ramach oferty programowej IEiAK. Prawo wybierania zajęć fakultatywnych dowolnych mają studenci, którzy zaliczyli 3 semestry studiów. Wybór zajęć fakultatywnych dowolnych musi zostać pisemnie zaakceptowany przez kierownika laboratorium dyplomowego (dla studentów studiów pierwszego stopnia) lub promotora (dla studentów studiów drugiego stopnia) na początku semestru, w którym zajęcia te się rozpoczynają. Student może w ogóle odstąpić od wybierania zajęć fakultatywnych dowolnych i uczęszczać tylko na zajęcia fakultatywne kierunkowe.

 

 

 Ważne terminy dotyczące organizacji i toku studiów w semestrze letnim roku akad. 2015/16:

 

Terminy zapisów na zajęcia w semestrze letnim w roku

akad.2015/2016

22.02.2016-20.03.2016   

Uwaga:

- nie zapisanie się na zajęcia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z nizaliczeniem przedmiotu

- w przypadku, kiedy student zapisał się na dany przedmiot w wyznaczonym terminie, ale nie będzie uczeszczał na zajęcia, prowadzący jest zobowiązany do wpisania oceny niedostatecznej, zaś student nie będzie mogł się wypisać z USOS

 

 

Terminy ubiegania się  o przepisanie przedmiotów z innego kierunku

 22.02.2016-20.03.2016   

 

Wzór wniosku do Dziekana dostępny na stronie Wydziału Historycznego

http://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/druki-do-pobrania

 

 

Możliwość ubiegania się o przyznanie indywidualnej organizacji studiów na semestr letni w roku akademickim 2015/16

 

Semestr letni:

22.02.2016-20.03.2016

 

Indywidualna organizacja studiów jest przyznawana przez Dziakana na semestr; wniosek o jej przyznanie dostępny jest na stronie Wydziału Historycznego http://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/druki-do-pobrania

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne