dr Mariusz Filip

Assistant Professor, Section of Theory and Methodology of Anthropology

Room: 2.35
Phone: 61 829 13 87
E-mail: mfilip@amu.edu.pl

Office hours:

Thursday 10:45-12:15

 

Research Interests: Theory, methodology and history of anthropology; Anthropology of identity; Anthropology of religion; Anthropology of history; Anthropology in/of Europe Research areas: Pomerania, Poland, Slavic lands, Germany, Europe Researched groups: The Order of Zadruga ‘Northern Wolf’, Slovincians

[Odpowiedzi na ankietę antropologiczną “Etnografia – etnologia – antropologia kulturowa dzisiaj”. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość]. Lud 101: 524-530

Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii [Why Do the Slovincians not Want to Talk? On an Anthropological Reading of History]. Rocznik Antropologii Historii 5: 167-188

Native Faith (not) only for Men: Gendering Extreme Right-wing Slavic Neopaganism in Poland. Pantheon. Religionistický Časopis / Journal for the Study of Religions 10(1): 56-78

„Wędrujące” Kaszuby. Ujęcie antropologiczne [‘Wandering’ Kashubia: An Anthropological Approach]. Rocznik Antropologii Historii 4(2): 199-221

Selected Words for Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe In: K. Aitamurto and S. Simpson (eds.), Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe. Acumen Publishing Ltd. (Reprinted by Routledge, 2014), pp. 27–43. [with Scott Simpson]

Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii [From Kashubians to Germans: Slovincians’ Identity from the Anthropology of History Perspective]. Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną [Neil Lancelot Whitehead (1956–2012) – Between the Historical and Political Anthropology]. Rocznik Antropologii Historii 2(1): 395-400 [with Paweł Chyc]

Polityka tożsamości we wspólnotach neopogańskich. Przykład Zakonu Zadrugi „Północny Wilk” [Politics of Identity in Neopagan Communities: An Example of the Order of Zadruga ‘Northern Wolf’]. In: W. Dohnal and A. Posern-Zieliński (eds.), Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy. Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, pp. 174–188

Neopogański nacjonalizm jako praktyka. Tożsamość Zakonu Zadrugi „Północny Wilk” [Neopagan Nationalism as a Practice. The Identity of the Order of Zadruga ‘Northern Wolf’]. Państwo i Społeczeństwo 9(4): 45-57

O etnografię rodzimowierstwa. Wprowadzenie do etnografii Zakonu Zadrugi „Północny Wilk” [Towards an Ethnography of Native Faith: Introduction to the Ethnography of the Order of Zadruga ‘Northern Wolf’]. Państwo i Społeczeństwo 8(4): 107-121

Antropologia kulturowa wobec rekonstrukcji przeszłości [Cultural Anthropology in the Face of Reconstruction of the Past]. Iuvenilia 1: 31-40

Geneza popularności Wiedźmina – interpretacje [Genesis of the Witcher’s Popularity: Interpretations]. Kultura Popularna no. 2(8), 2004, ss. 95-103.

Symbolic boundaries of the Slavic Neo-Paganism. Poland as a Case Study (since 2015)

Change and Persistence of Slovincians’ Identity in the Light of Anthropology (2007-2011)

Heterogeneity of the Slavic Neo-Paganism in Poland (2005-2014)

Nationalism as an Expression of Neo-Pagan Identity. The Case of the Order of Zadruga ‘Northern Wolf’ (2004-2008)