mgr Michalina Janaszak

doktorantka, Zakład Etnologii

Pokój: 2.13
Telefon: 61 829 13 71
E-mail: michalina.janaszak@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Muzealnictwo – społeczna rola muzeów; rola instytucji muzealnych w procesie integracji społeczności lokalnej; interakcja: muzeum-zwiedzający Edukacja muzealna Antropologia historyczna Dydaktyka: 2018/2019   Partycypacja społeczna w instytucjach kultury, zajęcia dla studentów studiów magisterskich na kierunku etnologia, 30 h (semestr zimowy). 2017/2018   Uczestnictwo w prowadzeniu zajęć Laboratorium metodyczne (prowadzące: dr hab. A.W. Brzezińska, dr Izabella Main): realizacja tematu „Społeczne funkcje muzeów” oraz udział w badaniach terenowych.

Społeczność lokalna w działaniu: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Etnologiczne badania terenowe w Kaliszu, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t.2, 2018, s. 157-163 [wspólnie z Karoliną Dziubatą].

Sprawozdanie z I Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Muzealników  Polskich „Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych”, 7-9 marca 2018 Muzeum Śląskie w Katowicach, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 5/2018, s. 313-316.

Hafty szamotulskie w twórczości Stanisława Zgaińskiego jako przykład  utrwalania i artystycznego przetwarzania motywów ludowych, [w:] Twórcy/Wytwórcy/Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, A.W. Brzezińska, S. Kucharska (red.), Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 2018, s. 29-43.

Marian Schwartz – artysta i miłośnik folkloru, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 32: 2018, nr 1(119), s. 27-30.

Kultura ludowa w przestrzeni edukacyjnej na przykładzie działalności Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach oraz Szamotulskiego Ośrodka Kultury, [w:] M. Suświłło, C. Kurkowski (red.), Regionalizm w edukacji – od dziecka do nauczyciela,  Humans – Art – Education, tom IV. Olsztyn:  Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017, s. 169-180.

Oficyna – lud, [w:]  A.  Król, M. Janaszak, M. Kruszona, M. Romanowska-Pietrzak, Album. Szamotuły: Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, 2017.

Z kajetem w tornistrze…O historii Szkół Podstawowych Miasta  i Gminy Szamotuły, M. Janaszak (red.), Szamotuły: Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, 2015.

Powiat Szamotulski. Turystyka, rekreacja, kultura, historia, zabytki, Szamotuły: Powiat Szamotulski, 2014 [współautorzy: M. Romanowska-Pietrzak, Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej].

Bracia czescy w Szamotułach, [w:] Działalność Jednoty Braterskiej na  terenie Polski, Fundacja Braci Morawskich, 2014.

Powiat Szamotulski: historia i zabytki, Szamotuły: Powiat Szamotulski, 2013.

Janaszak, M. Strażnik? Badacz? Popularyzator? Problemy tożsamościowe muzealników w dobie przemian zachodzących w muzealnictwie. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 6/2020, 259-272. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/article/view/6111/5369

Janaszak, M. (2020). Kultura tradycyjna a promocja regionu i integracja społeczności lokalnej (na przykładzie Szamotuł). Twórczość Ludowa, nr 1-2/2020,  9-11. https://zgstl.pl/wp-content/uploads/2021/02/TL_2020_1-2.pdf

Janaszak, M. (rec.) (2020). Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, red. Katarzyna Marciniak, Przestrzeń Wyobrażona: Poznań 2018,  ss. 151. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej,  nr 7/ 2020, 383-386. https://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2020/12/03_04_Spoleczna-percepcja_Janaszak.pdf

Janaszak, M. (2020). Romuald Krygier. W: K. Ceklarz, J. Święch (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice  biograficzne, t. VI. (s.119-121). Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Projekty badawcze i upowszechniające:

„Maryna, Haft Szamotulski i baśnie – nasze dziedzictwo kulturowe”, organizator: Fundacja Varietae, projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”, funkcja: „wsparcie eksperckie”, przygotowanie projektu materiałów edukacyjnych (2018).  

„Historia: poszukaj”, projekt edukacyjny realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 2018 roku w ramach  Programu Wieloletniego „Niepodległa”, zadania: pisanie tekstów popularyzujących wiedzę historyczną (od 2018). Artykuły są publikowane na stronie internetowej projektu historiaposzukaj.pl:

Michalina Janaszak, Spod strzechy na scenę… Wesele szamotulskie – historyczna inicjatywa, współczesna kontynuacja.

Michalina Janaszak, Panowie z Górki w grodzie nad Samą. Tablica fundacyjna Łukasza II Górki z Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach.

Michalina Janaszak, Coś dla ducha, coś dla oka. Bazylika pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i Świętego Stanisława Biskupa w Szamotułach.

Michalina Janaszak, O Czarnej Księżniczce z Szamotuł. Jak pozostać niezależną i nie zwariować – perypetie   matrymonialne Elżbiety z Ostrogskich.

„Społeczność lokalna w działaniu: zarządzanie dziedzictwem kulturowym”, antropologiczne badania terenowe realizowane pod kierunkiem dr hab. prof. UAM Anny W. Brzezińskiej, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 06-13.05.2018 r. w Kaliszu i Russowie, funkcja: uczestniczka (2018).

Wystawa strojów i rekwizytów z filmu Jerzego Hoffmana „Ogniem i mieczem” (ze zbiorów ODZM – Muzeum w Mielniku), organizator: Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, 06.04.-24.05.2018, pełniona funkcja: nadzór nad wystawą ze strony Muzeum-Zamek Górków, autorstwo i realizacja programu edukacyjnego (2018).

„Etnografowie w Wikipedii”, warsztaty, organizator: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze   Oddział w Poznaniu, współpraca: Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, zadania: uczestnictwo w warsztatach, tworzenie haseł w ramach EtnoWiki,  grudzień 2017-marzec 2018 w Poznaniu.

Obóz wolontariacki „Dziedzictwo żywe”, organizator: Fundacja „Chronić Dobro” przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, projekt dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat dla dziedzictwa”, kierownik projektu: Marta Sztwiertnia, zakres obowiązków: uczestnictwo w szkoleniach z zakresu badań odbiorców oferty kulturalnej, pisania tekstów popularyzacyjnych o dziedzictwie, promocji miejsc zabytkowych, metod interpretacji dziedzictwa, przeprowadzenie badań ruchu turystycznego na terenie opactwa, sporządzenie raportu podsumowującego, 11-18.08.2017 w Tyńcu (2017).

Wystawa czasowa „W szafie prababki. XIX-wieczne stroje damskie z kolekcji Anny Moryto”, 09.03.-14.05.2017, autorka: Anna Moryto, organizator: Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, pełniona funkcja: nadzór nad wystawą ze strony Muzeum-Zamek Górków,  autorstwo i realizacja programu edukacyjnego przygotowanego dla uczniów szkół średnich i gimnazjów (2017).

Wystawa czasowa „Pod wodzą św. Floriana”, 18.03.-08.06.2016, organizator: Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, pełniona funkcja: autorka i kuratorka wystawy, autorka i realizatorka programu  edukacyjnego przygotowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (2016).

Wystawa czasowa „Z kajetem w tornistrze…O historii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Szamotuły”, 23.01.-06.04.2015, organizator: Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, pełniona funkcja: autorka i kuratorka wystawy, autorka i realizatorka programu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych (2015).

 

Wystąpienia konferencyjne (wybór):

Kultura tradycyjna a promocja regionu i integracja społeczności lokalnej. Nawiązania do „ludowości” w samorządowej strategii promocyjnej i informacyjnej na przykładzie regionu szamotulskiego, ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości”, organizacja: Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 29-30.11.2018 w Lublinie.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe a praktyka muzealna na przykładzie działalności Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, ogólnopolska konferencja naukowa „Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy”, organizacja: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzki Dom Kultury, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 20-21.09.2018 w Łodzi.

Piękne w trudnych relacjach z Bestiami. Wykorzystanie baśniowego archetypu w      literaturze i filmie, II interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa „Wizerunek kobiety w baśniach”, organizacja: Zespół Badań nad Motywami Baśniowymi w Kinie UG, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 09.09.2018 w Gdańsku.

Spisują, szwendają… czyli o kulisach pracy etnologa w terenie   (wspólnie z Karoliną Dziubatą), konferencja studencka „Żory/Kalisz: Społeczność lokalna w działaniu” (podsumowanie badań terenowych), organizacja:  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 14.06.2018 w Poznaniu.

Hafty szamotulskie w twórczości Stanisława Zgaińskiego jako przykład utrwalania i     artystycznego przetwarzania motywów ludowych, ogólnopolska konferencja naukowa „Twórcy/Wytwórcy/Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego”, organizacja: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 08-09.06.2018 w Kaliszu.

Kapela rodziny Orlików. Przekazywanie i ochrona muzycznego dziedzictwa Ziemi  Szamotulskiej (wspólnie z Karoliną Dziubatą), VI Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne: „Rodziny muzykujące – historia, pamięć i teraźniejszość”, organizacja: Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15.04.2018 w Warszawie.

II wojna światowa w pamięci lokalnej i muzealnej narracji na przykładzie wystawy   „Losy Szamotulan i ich rodzin w czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1945)”,   Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wojna i Pamięć. Pamięć kulturowa o II wojnie światowej w Polsce, Niemczech i Rosji”, organizacja: Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski, UAM, 16.10.2017 w Gdańsku.

Bracia czescy w Polsce, konferencja naukowa „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”, organizacja: Muzeum  Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Instytut Wschodni UAM, 23-24.06.2017 w Szreniawie.

Kultura ludowa w przestrzeni edukacyjnej na przykładzie działalności Muzeum-Zamek   Górków w Szamotułach i Szamotulskiego Ośrodka Kultury, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek-Sztuka-Edukacja, „Regionalne konteksty kultury i edukacji”, organizacja: Wydział Nauk Społecznych,  Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 09-10.06.2016  w Olsztynie.

Praca:

Adiunkt muzealny w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Stowarzyszenie Muzealników Polskich

Temat proponowanej rozprawy doktorskiej:

Partycypacja społeczna w działalności muzeów wielkopolskich – formy, znaczenie, perspektywy rozwoju

Opiekun naukowy/promotor: dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska

Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2017