mgr Karolina Echaust

doktorantka, Zakład Etnologii

Pokój: 2.13
Telefon: 61 829 13 71
E-mail: ke05@amu.edu.pl

Dyżury:

po uprzednim umówieniu się mailowo


 

Antropologia środowiskowa  – relacje międzygatunkowe (multispecies relations), etnografia globalnych powiązań (ethnography of global connections), more than human approach, human-animal studies, bartnictwo, pszczelarstwo Materialne, niematerialne i przyrodnicze dziedzictwo kulturowe – ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na przykładzie działalności muzeów, przemiany dziedzictwa kulturowego na wsi polskiej; edukacja regionalna; działalność organizacji bartniczych jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; tradycje bartnicze i pszczelarskie; Muzealnictwo – edukacja muzealna, rzemiosło wiejskie, sztuka ludowa Antropologia miasta – działalność współczesnych pasiek miejskich jako forma ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Kultura ludowa – magia ludowa, higiena i medycyna na wsi polskiej, obrzędowość doroczna w Polsce

Książki:

2015 K. Echaust. Powiat wągrowiecki. Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

 

Artykuły naukowe:

2020 K. Echaust, Terminologia bartnicza w nazwach miejscowych wybranych regionów Polski [w:] „Wielkopolska nazwami opisana”, (red.) Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Justyna Walkowiak, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza, s. 185-202. Link: http://psp.amu.edu.pl/?type=book&id_asset=1439

2019 K. Echaust, Meandry polskiej prasy pszczelarskiej w kontekście zmian politycznych i społecznych w Polsce [Selected Bee-keeping Magazines in the Context of Political and Social Changes in Poland], Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, „Kwartalnik Wieś i Rolnictwo” t. 185, nr 4, DOI 10.7366/wir042019/05, s. 87-108.

Link: http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/741/kwartalnik-nr-4-185-2019

2019 K. Echaust, Bartnictwo w kontekście ekologii kulturowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – refleksje po badaniach pilotażowych, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, tom LVIII/2019, s. 159-170. ISSN 2450-5544. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2019.58.09

Link: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LSE/article/view/27688/23550

2019 K. Echaust, recenzja, Urszula Szymak, Przemysław Sianko (red.), Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and cross Europe, Białystok: Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Sokolarnia 2016, ss. 339, ISBN 978-83-87026-59-2 „LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, s. 433-439.

Link: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/20098/23999

2018 K. Echaust,  Tradycja odlewania świec na kole w Białej k. Płocka, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, tom IX/2018, s. 77-90.

 

Publikacje pokonferencyjne:

2020 K. Echaust Pszczoła miodna (Apis mellifera mellifera L.) – mieszkanka przydomowych ogrodów. [w:] „Zwierzęta gospodarskie i tradycyjne rośliny uprawne w dziedzictwie kulturowym wsi”. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Polska, Szreniawa, 2019, s. 80-87.

2018 K. Echaust Pszczelarstwo na Mazowszu w kontekście historyczno-kulturowym. [w:] (red.) P. micho łap, E. M. Szymański. „Wybrane aspekty życia pszczół”. Zgorzelec: Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, s. 113-122.

 

Artykuły popularnonaukowe:

2019 K. Echaust, Bartnictwo dawniej i dziś, „Kultura Enter. Magazyn Internetowy”, nr  2019/ 03 nr 89.

Link: http://kulturaenter.pl/article/re-tradycja-bartnictwo-dawniej-i-dzis/?fbclid=IwAR0VJ8CbNMnSleePICvBloipS10w_nAfjH3tDEeR4QSBc3985Xkb55EOY7o

2019 K. Echaust Analiza treści strategii województwa wielkopolskiego dla ochrony środowiska naturalnego, ekologii i ochrony różnorodności biologicznej, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, nr 3/2019, s. 65-75.

2019 K. Echaust, V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries 2019. Sprawozdanie z wyjazdu służbowego. „Rocznik 34 Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”, Szreniawa, 2019, s. 211-216.

2013 K. Echaust Muzea społeczne w województwie wielkopolskim i lubuskim. „Przegląd Wielkopolski” nr 3 (101). Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, s. 32-35.

2010 K. Echaust Romowie z Rumunii w Poznaniu. „Przegląd Wielkopolski” nr 4 (90). Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, 61-64.

Uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych:

2019 Podkoziołek, Bery, Cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce. MKiDN 02835/18/FPK/DIK Z DNIA 19.09.2018 R. Wnioskodawca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

2018-2019 Dokumentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi północnych powiatów województwa wielkopolskiego. MKiDN EBOI: 106893/18. Wnioskodawca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

2013-2015 Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe. Wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. NCN Opus 218958, UMO-2013/09/B/HS3/00624. Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

2012-2016 Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Wnioskodawca/organizator: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, numer projektu:  11H 11 026580. Instytucja finansująca: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2015 Prywatne ośrodki kultury. Badania zmiany w kulturze. Organizator: Fundacja Ari Ari w Bydgoszczy, numer projektu EBOI – 45721/13/A1. Instytucja finansująca: MKiDN, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Obserwatorium kultury

2014 Biblioteki osobne. Organizator: Fundacja Ari Ari w Bydgoszczy, numer projektu EBOI – 45721/13/A1. Instytucja finansująca: MKiDN, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Obserwatorium kultury

2013 Muzea społeczne, kolekcje lokalne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowymOrganizator: Fundacja Ari Ari w Bydgoszczy, numer projektu EBOI – 31822/12/A2. Instytucja finansująca: MKiDN, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Obserwatorium kultury.

2010-2011 Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność Kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania. Wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Numer projektu: 2248/B/HO3/2009/36. Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2009 Wspólnie na rzecz integracji. Diagnoza preferencji, oczekiwań i potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Poznania. Wnioskodawca/organizator: Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej w Poznaniu. Instytucja finansująca: Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

2009-2010 Społeczności lokalne w jednoczącej się Europie: przykład Piątkowej Ruskiej i Sapinty z Euroregionu Karpackiego. Wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

2006-2007 Instytucje kultury województwa wielkopolskiego. Wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O/Poznań

European Association for Critical Animal Studies (EACAS)

Wolontariat:

2017: Gallery Attendant Volunteer, Museum of Archaeology and Anthropology w Cambridge, Wielka Brytania

2017: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland w Londynie, Wielka Brytania, Student Fellowship 2017

2016: Collection Care volunteer, National Army Museum w Londynie, Oddział w Stevenage, Wielka Brytania

Academia.edu https://amu.academia.edu/KarolinaEchaust