mgr Joanna Dworzecka

doktorantka, Zakład Etnologii

Pokój: 2.13/2.14
Telefon: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: adworzecka@wp.pl

Dyżury:

środa 12.30-14.30


 

Antropologia religii Tożsamość grup wyznaniowych Zmiany na tzw. obszarze postradzieckim Związki religii i polityki Relacje między zbiorowością religijną a jednostką
  1. Dworzecka J., „Białoruś. Miłość i marazm”, Hanna Kondratiuk, Białystok 2013 : [recenzja] Nurt SVD, 2014, Tom 48 , Numer 2 (136).
  2. Dworzecka J., Internet jako pole tworzenia powiązań transnarodowych polskich misjonarzy na Białorusi, w: Łódzkie Studia Teologiczne, tom 23 nr 1, 2014, s. 25 – 30.
  3. Dworzecka J., Spór o białorutenizację Kościoła katolickiego na Białorusi, w: Collectanea Theologica 86 (2016) nr 2, s. 115 – 139.
  4. Ю. Двожецкая, Молодежное движение в Леднице как пример распространения христианских ценностей среди молодежи в Польше, w: Православие: история и современность. Сборник научных статей, ГГУ им. Ф. Скорины Гомель 2017, s. 172 – 177.
  5. Dworzecka J., Percepcja dziedzictwa archeologicznego „Krzemionek” – neolitycznych kopalni krzemienia, w: Archeologia – Interpretacja – Dziedzictwo 2018.
  6. Dworzecka J., Specyfika religijności katolików z Homla, Религия и общество – 12. Сборник научных статей, МГУ им. А.А. Кулешова 2018.
  7. Dworzecka J., Специфика феномена религиозности гомельских католиков, БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, МАТЕРИАЛЫ XI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Homel.
  8. Dworzecka J., Życie w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, w: Jądro Polskości. Ostrów Tumski w Poznaniu w esejach studentów IEIAK, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, s. 29 – 41.
  9. Dworzecka J., Polska i białoruska tożsamość Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi. Historia a współczesne dylematy, w: Studia Białorutenistyczne Vol 12 (2018), s. 53-65.
  10. Двожецкая И., Причины побуждающие молодых людей к работе в роли миссионерских добровольцев на примере волонтеров из миссионерского волонтариата «Аполлос», w: ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ, Минск 2018, s. 40 – 47.

Tytuł: „Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego – haft i koronka”
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna
Lata realizacji: 2014
Funkcja: podwykonawca

Tytuł: GRUNTVIG: Sharing European Memories BETween generation
Grantodawca: Komisja Europejska
Rodzaj grantu: międzynarodowy grant badawczy (koordynator w Polsce: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak)
Okres realizacji: 2014
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców
Wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr DOBR/0018/R/ID2/2013/03.
Kierownik projektu: dr hab. Jacek Schmidt, Prof. UAM
Okres realizacji: 2014
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
Grantodawca: MNiSW
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2013
Funkcja: wykonawca

PRACA DOKTORSKA

Tytuł: Strategie konstruowania i negocjowania tożsamości Kościoła katolickiego na współczesnej Białorusi w diecezjach uczestniczących w synodzie
Promotor: prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak
Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2016

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

2010 – 2011, Członkostwo w Studenckim Kole Naukowym Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy IEiAK UAM.

2013, Badania „Percepcja wulgaryzmów osób różnej płci i w różnych grupach wiekowych”, autor i wykonawca.

2013, „Materialne dziedzictwo Kresów. Etnograficzne utrwalanie pamięci historii Ziem Zachodniej Białorusi”, projekt z zakresu muzealnictwa i etnografii, wykonanie muzealnej izby pamięci.

2017, Koledż Katechetyczny w Baranowiczach, referat: Strategie konstruowania i negocjowania tożsamości Kościoła katolickiego na współczesnej Białorusi w diecezjach uczestniczących w synodzie.

2017 – 2019, opieka nad klasą akademicką, wykłady i lekcje, opracowanie programu nauczania.

2017, współorganizacja warsztatów z zakresu „zastosowania metody obserwacji” w ramach „Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej pt. Metody badań jakościowych w dydaktyce historii.

2018, Homelski Państwowy Uniwersytet Techniczny, referat: Стратегии инициирования и конструирования идентичности Pимско-католическогo костелa в современной Беларуси.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2009, Wyróżnienie za wiersz „Pasja” w konkursie „Podróż poetycka 2009”.

2015, Nagroda dla absolwenta kierunku etnologia za bardzo dobre wyniki w nauce.

2015, Stypendium Rektora I stopnia dla najlepszych studentów.