mgr Marta Machowska

doktorantka, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.13
Telefon: 61 829 13 71
E-mail: mm54993@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 9.00-11.00
wtorek 9.00-11.00


 

Antropologia wsi  – procesy społeczne na wsi polskiej, więzi lokalne i regionalne, aktywność mieszkańców wsi, wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego w celach promocyjnych i społecznościowych, przemiany historyczne, społeczne, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich;

Regionalizm Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem Biskupizny – historia i kultura Wielkopolski, zróżnicowanie kulturowe regionu;

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – odtwarzanie, wykorzystywanie i przemiany dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, rola dziedzictwa kulturowego w podtrzymywaniu i budowaniu więzi lokalnych, stan i znaczenie rękodzieła tradycyjnego, edukacja regionalna, folklor i folkloryzacja;

Ewangelickie dziedzictwo kulturowe Wielkopolski –  pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, dzieje ewangelicyzmu w Wielkopolsce, cmentarze ewangelickie, rewitalizacja cmentarzy ewangelickich

Książki:

Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej: Powiat obornicki. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 2015, ss. 1-193+11.

Redakcje naukowe:

Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe. Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis 2015, ss. 1-129 [wspólnie z J. Wałkowską], [pdf]

Biskupizna. Ziemia-tradycja-tożsamość. Krobia: Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi 2016, ss. 1-198 [wspólnie z A. W. Brzezińską], http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/media/uploads/000018t.pdf

Artykuły:

Korzenie i skrzydła (Wywiad z Agnieszką Wujek), [w:] A. W. Brzezińska, K. Dziubata, M. Machowska (red.), Rozmowy o niematerialnym, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty (w druku).

Dziedzictwo nie może być skamieliną (Wywiad ze Zbigniewem Jasiewiczem), [w:] A. W. Brzezińska, K. Dziubata, M. Machowska (red.), Rozmowy o niematerialnym, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty (w druku).

Stój szamotulski nosimy z dumą (Wywiad z Maciejem Sierpińskim), [w:] A. W. Brzezińska, K. Dziubata, M. Machowska (red.), Rozmowy o niematerialnym, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty (w druku).

Ludzie tak naprawdę nie znają folkloru (Wywiad z Katarzyną Hełpą-Liszkowską), [w:] A. W. Brzezińska, K. Dziubata, M. Machowska (red.), Rozmowy o niematerialnym, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty (w druku).

Biskupizna w pamięci społecznej jej mieszkańców, [w:] A. W. Brzezińska, M. Machowska (red.), Biskupizna. Ziemia-tradycja-tożsamość. Krobia: Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi 2016, ss. 31-56, http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/media/uploads/000018t.pdf

Turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe: przegląd szans i zagrożeń. Na przykładzie rzemiosła i rękodzieła tradycyjnego, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 2016, 55, s. 161-192, http://www.ptl.info.pl/lse/wp-content/uploads/2016/12/Machowska_%C5%81%C3%B3dzkie_Studia_Etnograficzne_tom_55.pdf

Kierunki i czynniki modyfikacji tradycji w powiecie gnieźnieńskim. Przypadek śmigusa-dyngusa,  [w:] A. Przybyła-Dumin (red.), Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Chorzów-Lublin-Warszawa: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016, s. 323-332.

Festiwale muzyczne – próba ujęcia autoetnograficznego. „Czas Kultury”, 2015, 4 (187), s. 52-61. 

Czyje dziedzictwo?, [w:] M. Machowska, J. Wałkowska (red.),  Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe. Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis 2015, s. 53-62., https://www.academia.edu/20288593/Ewangelicy_w_gminie_K%C3%B3rnik._Pami%C4%99%C4%87_spo%C5%82eczna_i_dziedzictwo_kulturowe_Pozna%C5%84_Fundacja_Hereditas_Culturalis_2015_with_J._Wa%C5%82kowska_ 

Motorway, modernisation, culture: Ethnographic reflections, [w:] W. Kuligowski, A. Stanisz (eds.), Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, Wielichowo: Tipi 2016, p. 69-93 (with: A. Kochaniewicz, E. Krygiel, Ł. Kordys, D. Niemier. P. Nisztuk, Ż. Wechterowicz.

Uczestnictwo w projektach naukowych:

Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe (2014-2017), grant NCN (podwykonawca). Strona projektu

Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej (2012-2014), grant NPRH (wykonawca, autorka jednego z tomów publikacji końcowych). Strona projektu

Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie (2012-2015), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wykonawca). http://www.stroje.ptl.info.pl/

Uczestnictwo w projektach upowszechniających:

Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce (2017), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (podwykonawca).

Dożynki – wymiar lokalny i ponadregionalny (2016), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: program Obserwatorium Kultury (podwykonawca).

Skarby z archiwum Instytutu im. Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli (2015-2016), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: program Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna, (wykonawca).

Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study (2015-2015), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: program Obserwatorium Kultury (podwykonawca).

Katalog ręcznika ludowego gminy Bielsk Podlaski (2015), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: program Obserwatorium Kultury (podwykonawca).

Świadomi lokalnej kultury – czyli Ochotnicze Straże Pożarne jako dawne ośrodki życia kulturalnego na przykładzie wybranych gmin w regionie lasowiackim (2012-2013), grant Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (podwykonawca).

Badania terenowe:

Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie Biskupizny (2016), badania zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi (wykonawca). 

Wielkopolscy ewangelicy. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe na przykładzie gminy Kórnik (2013-2014). Projekt organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów, Koło Naukowe Studentów Archeologii oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków na WH UAM (kierownik). 

Inne projekty:

100 fotografii w setną rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty (2014), grant MKiDN (Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa) (podwykonawca). Strona projektu

 

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie (2014), grant MKiDN (Promesa Kolberg 2014) (podwykonawca). Strona projektu

Stypendia i nagrody

Stypendystka Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”.

Pełnione funkcje

Sekretarz redakcji czasopisma „Dziedzictwo kulturowe wsi” (od 2016);

Członkini komisji rewizyjnej Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2015);

Reprezentantka doktorantów na Sejmik Doktorantów UAM w Poznaniu (2015/2016, 2016/2017);

Członkini Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu (2015/2016, 2016/2017);

Członkini Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu (2015/2016, 2016/2017);

Wiceprzewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy IEiAK UAM w Poznaniu (2013/2014);

Redaktor naczelny studenckiego czasopisma „Nasze Historie” (2012/2013);

Linki:

https://amu.academia.edu/MartaMachowska