mgr Karolina Echaust

doktorantka, Zakład Studiów Polskich i Regionalnych

Pokój: 2.13/2.14
Telefon: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: ke05@amu.edu.pl

Dyżury:

Wtorki, godz. 13:00-15:00 w sali 2.13.


 

Ekologia kulturowa  – bartnictwo w kontekście ekologii kulturowej, wilk w naturze i kulturze – wilk w ujęciu etnologicznym/antropologicznym;  animal studies, natura vs kultura

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na przykładzie działalności muzeów, przemiany dziedzictwa kulturowego na wsi polskiej; edukacja regionalna; działalność organizacji bartniczych jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; tradycje bartnicze i pszczelarskie

Muzealnictwo – edukacja muzealna, rzemiosło wiejskie, sztuka ludowa

Antropologia miasta – działalność współczesnych pasiek miejskich jako forma ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Kultura ludowa – magia ludowa, higiena i medycyna na wsi polskiej, obrzędowość doroczna w Polsce

Książki:

2015    K. Echaust, Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Powiat wągrowiecki, Szreniawa, ISBN 978-83-64119-53-8.

Rozdział w monografii pokonferencyjnej:

2018    K. Echaust, Pszczelarstwo na Mazowszu w kontekście historyczno-kulturowym, [w:]  ,,Wybrane aspekty życia pszczół’’ (red.) P. Michołap,  E. M. Szymański, Zgorzelec, 2018, s. 113-122.

Artykuły w czasopismach popularno-naukowych:

2013    K. Echaust, Muzea społeczne w województwie wielkopolskim i lubuskim, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 3:101, s. 32-35.

2010    K. Echaust, Romowie z Rumunii w Poznaniu, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 4: 90, s. 61-64.

Magazyn Internetowy „Kultura Enter” 2019/03 nr 89 link do numeru: http://kulturaenter.pl/article/
Tytuł: Bartnictwo dawniej i dziś. link do artykułu: http://kulturaenter.pl/article/re-tradycja-bartnictwo-dawniej-i-dzis/.

Wywiady:

2018    Dużo wody, huśtawki i pijane koguty – wieś mazowiecka wita lany poniedziałek, „Portal Płock. Codziennie o Płocku i regionie’’,  wywiad przepr. J. Winiarska, z dnia 02.04.2018, https://portalplock.pl/pl/11_wiadomosci/18606_.html [dostęp: 06.04.2018]

2018     Ucztowanie i wyścigi po rezurekcji – 100 lat temu też się umieli bawić!, „Portal Płock. Codziennie o Płocku i regionie”, wywiad przepr. J. Winiarska, z dnia 01.04.2018, https://portalplock.pl/pl/11_wiadomosci/18600_ucztowanie_i_wyscigi_po_rezurekcji_100_lat_temu_tez_sie_umieli_bawic_zdjecia.html  [dostęp: 06.04.2018]

2013-2015: Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe

wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAMnumer projektu:  NCN Opus 218958, instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

zakres obowiązków: prowadzenie badań terenowych, przeprowadzenie kwerend bibliotecznych, transkrypcje wywiadów, badania archiwalno-internetowe, badacz terenowy, kwerenda

2012-2016: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiejwnioskodawca/organizator: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno -Spożywczego w Szreniawie, numer projektu:  11H 11 026580, instytucja finansująca: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zakres obowiązków: prowadzenie badań terenowych w powiecie nowotomyskim (gmina Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl), transkrypcje wywiadów, autor tomu 8 Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Powiat wągrowiecki

2015: Prywatne ośrodki kultury. Badania zmiany w kulturze

organizator: Fundacja Ari Ari w Bydgoszczy, numer projektu EBOI – 45721/13/A1, instytucja finansująca: MKiDN, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Obserwatorium kultury

zakres obowiązków:  badacz terenowy

2014: Biblioteki osobne

organizator: Fundacja Ari Ari w Bydgoszczy, numer projektu EBOI – 45721/13/A1, instytucja finansująca: MKiDN, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Obserwatorium kultury

zakres obowiązków: prowadzenie badań terenowych, transkrypcje wywiadów

2013: Muzea społeczne, kolekcje lokalne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym                       

organizator: Fundacja Ari Ari w Bydgoszczy, numer projektu EBOI – 31822/12/A2, instytucja finansująca: MKiDN, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, Obserwatorium kultury

zakres obowiązków: prowadzenie badań terenowych, kwerendy internetowe, transkrypcje wywiadów, opracowanie materiałów na stronę internetową, udział w organizacji konferencji „Muzea prywatne, społeczne i wyznaniowe w Polsce – szanse i problemy’’ (13.12.2013) w Warszawie

2010-2011: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność Kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania                              

wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, numer projektu: 2248/B/HO3/2009/36, instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zakres obowiązków: realizacja badań terenowych w środowisku Romów Rumuńskich mieszkających w Poznaniu

2009: Wspólnie na rzecz integracji. Diagnoza preferencji, oczekiwań i potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Poznania

wnioskodawca/organizator: Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej w Poznaniu, instytucja finansująca: Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

zakres obowiązków: realizacja badań terenowych, ankieter, badania ilościowe, transkrypcje wywiadów

2009-2010: Społeczności lokalne w jednoczącej się Europie: przykład Piątkowej Ruskiej i Sapinty z Euroregionu Karpackiego

wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

zakres obowiązków: przeprowadzenie badań terenowych, wywiadów antropologicznych, obserwacja uczestnicząca

2006-2007: Instytucje kultury województwa wielkopolskiego

wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zakres obowiązków: realizacja badań terenowych, ankieter

 

Udział w projektach upowszechniających:

2013: Projekt Symbole Walczące Fundacji Ari Ari, zakres obowiązków: redagowanie materiałów, opracowanie rekordów tematycznych, materiałów ikonograficznych i fotograficznych, prowadzenie kwerend naukowych i archiwalnych

2011:  Udział w spotkaniu pt. ”Jedność w różnorodności? Społeczności romskie w Poznaniu”, zorganizowanym przez Klub Dyskusyjny „Recyklingu Idei”, Poznań

Wolontariat:

2017: Gallery Attendant Volunteer, Museum of Archaeology and Anthropology w Cambridge, Wielka Brytania, zakres obowiązków: opiekun ekspozycji w Museum of Archaeology and Anthropology, pomoc w organizacji ,,India Unboxed Family Festival’’ i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci

2017: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland w Londynie, Wielka Brytania, zakres obowiązków: organizacja London Anthropology Day 2017 w The British Museum w Londynie, Student Fellowship 2017

2016: Collection Care volunteer, National Army Museum w Londynie, Oddział w Stevenage, Wielka Brytania, zakres obowiązków: w ramach projektu ‘’Building for the Future’’ byłam odpowiedzialna za przygotowanie obiektów do ekspozycji w muzeum, podstawową konserwację muzealiów, aktualizację bazy danych Cabal Database System, lokalizację obiektów kolekcjonerskich, bibliotekę, archiwa, katalogowanie nowych obiektów

2011: Fundacja Aktywności Lokalnej, Pomoc w organizacji konferencji „Wielkopolska otwarta na inicjatywy obywatelskie’’, organizator: Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie; zakres obowiązków: sporządzanie baz danych, kontakt z prelegentami, pomoc w przebiegu konferencji, kompletowanie i pakowanie materiałów konferencyjnych, rejestracja uczestników, udzielanie informacji

Linki:

https://amu.academia.edu/KarolinaEchaust

https://www.linkedin.com/in/karolina-echaust-596a91162/