Opiekunowie lat w roku akademickim 2018/2019

Opiekun roku sprawuje nadzór nad przebiegiem i postępem procesu dydaktycznego studentów:

  • udziela informacji o regulaminie, organizacji i programie studiów na UAM, zapisach do sytemu USOS oraz uprawnieniach socjalnych studentów,
  • ułatwia i ukierunkowuje rozwój zainteresowań naukowych studentów, dokonuje akceptacji wybranych przez studenta zajęć fakultatywnych dowolnych (dotyczy III roku SL)
  • gromadzi informacje o sprawach bytowych studenta i opiniuje wnioski studenta dotyczące spraw socjalnych,
  • uczestniczy, z głosem doradczym, w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych studenta oraz ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych.

Ponadto do obowiązków opiekuna roku należy zorganizowanie spotkania integracyjnego w pierwszym miesiącu opieki nad rokiem, utrzymywanie stałego kontaktu ze starostą roku oraz udział w absolutorium swojego roku (dotyczy II roku SUM).

Studia licencjackie (I stopnia)

I rok: dr Zbigniew Szmyt, szmytz@amu.edu.pl

II rok: dr hab. Anna Weronika Brzezińska, awbrzez@amu.edu.pl, dyżur wtorek 11.00-12.30, pok. 2.29

III rok: dr Agnieszka Chwieduk, agach@amu.edu.pl, dyżur wtorek 8.00-9.00, pok. 2.30

Studia magisterskie (II stopnia)

I rok: dr Łukasz Kaczmarek, lukaszk@amu.edu.pl, dyżur poniedziałek 12.00-13.30, pok.  2.31

II rok: dr Izabella Main, imain@amu.edu.pl, dyżur poniedziałek 9.00-12.00, wtorek 9.00-12.00, pok. 2.34

I rok, specjalność CREOLE: dr Jan Lorenz, janlor@amu.edu.pl

II rok, specjalność CREOLE: dr Małgorzata Kowalska, malgorzata.kowalska@amu.edu.pl, dyżur poniedziałek 12.00-13.30, pok.  2.35

 

Starostowie w roku akademickim 2017/2018

Studia licencjackie (I stopnia)

I rok: Julia Kolterman, juliakopo@gmail.com lub julkol6@st.amu.edu.pl oraz Kacper Duszak, kacperduszak98@gmail.com

II rok: Olga Wiraszka, olgawiraszka@gmail.com lub ow10275@st.amu.edu.pl

III rok: Ewelina Panek, ewelina.m.panek@gmail.com

Studia magisterskie (II stopnia)

I rok: Bartosz Suwiczak, bartosz.suwiczak@gmail.com

II rok: Zofia Janicka, z.janicka@o2.pl

CREOLE: Tadeusz Maszewski, tadmaszewski@gmail.com

 

Wszystkie lata wybierają swojego Starostę, czyli najlepiej i najszybciej poinformowaną osobę na roku. Do jego / jej głównych zadań należy:

  • reprezentowanie interesów roku i występowanie w jego imieniu w różnych sprawach dotyczących organizacji przebiegu studiów (np. zgłaszanie wykładowcy, później opiekunowi roku braku wpisów ocen w USOSie),
  • utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunem roku, dziekanatem, wykładowcami oraz innymi starostami w celu usprawnienia komunikacji,
  • odpowiedzialność za grupowe przedłużanie legitymacji studenckich,
  • informowanie swojej grupy o procedurach załatwiania spraw w dziekanacie,
  • kontakt oraz współpraca z Samorządem Studenckim w celu organizacji absolutorium (dotyczy II roku SUM)