Wydawnictwo Naukowe UAM


 

 

 

 Pomiecinski alterglobalisci 150
 

Autor: Adam Pomieciński
Tytuł: Alterglobaliści.Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości.
Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 29
Rok wydania: 2013,Wydawnictwo Naukowe UAM

Nie da się ukryć, że pojawienie się ruchu alterglobalistycznego to dowód na zmianę świadomości i celów społecznych, które dokonują się w dzisiejszej kulturze. Problematyczna staje się przyjemność płynąca do niedawna z konsumpcji, nieograniczonego wzrostu i zysku. Sceptycyzm i krytycyzm sprowadzone zostały do centralnych praktyk życia społecznego, a postawy buntu okazały się coraz powszechniejsze na gruncie zarówno wartości, jak i konkretnych działań. Książka ta ujmuje ruch alterglobalistyczny z tego właśnie punktu widzenia. Przyglądanie mu się w ten sposób [...] wyraża zasadniczą tezę pracy, że walka z dominującym porządkiem toczy się na obszarze idei (wcielanie w życie nowych wartości) i metod praktycznego postępowania (wyrażanie i nagłaśnianie swoich obaw, niepokojów, problemów).

(ze Wstępu)

 

 


 

 pelczynski ewangelikalizm 150
 

Autor:Grzegorz Pełczyński
Tytuł: Ewangelikalizm w Rosji (XIX - XX wiek)
Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 28
Rok wydania: 2012, Wydawnictwo Naukowe UAM

Ewangelikalizm - jeden z nurtów protestantyzmu - w Rosji rozwijał się, czerpiąc w dużej mierze ze źródeł rodzimych. Jego reprezentantami są tam do dziś głównie baptyści i ewangeliczni chrześcijanie, a także dość liczni zielonoświątkowcy, kiedyś byli też braterscy menonici. Książka ta stanowi pierwsze w piśmiennictwie krajowym studium na temat tego niezwykłego fenomenu rosyjskiej kultury religijnej.

 

 

 

 


 

 

 vorbrich afryka150
 

Autor: Ryszard VorbrichRyszard Vorbrich 
Tytuł: Plemienna i postplemienna Afryka.Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce.
Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 27
Rok wydania: 2012, Wydawnictwo Naukowe UAM

W książce autor zawarł wyniki kilkunastu lat badań nad dynamiką kulturową Afryki. Odwołując się do bogatych materiałów źródłowych, w tym efektów własnych badań terenowych, ukazuje przenikanie się tradycyjnych i nowoczesnych postaci wspólnot w społeczeństwie afrykańskim. Przedstawia specyfikę więzi społecznych w Afryce w kontekście trwałości kategorii plemienności. Dokonuje przeglądu pytań i tez badawczych: od paradygmatu pokrewieństwa, plemienia i etniczności, przez formy przedkolonialnych wspólnot politycznych, do przekształceń tożsamości generujących ideologie panafrykańskie. Przedstawiona koncepcja społeczeństwa postplemiennego pomocna jest w opisie procesu budowy narodu w państwie postkolonialnym i wyjaśnianiu przeobrażeń społeczno-kulturowych w sytuacji żywotności afrykańskich trybalizmów oraz słabości struktur państwowych i kształtującego się społeczeństwa obywatelskiego.
 
Książka wyróżniona w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas XVI Poznańskich Dni Książki Naukowej 2012

 

 


 

 bulinski kairski praktyka badawcza

Spis treści

 

Tytuł:Teren w antropologii.
Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej.
Pod redakcją: Tarzycjusza Bulińskiego i Mariusza Kairskiego
Seria:Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26
Rok wydania: 2011, Wydawnictwo Naukowe UAM

Niniejsza książka jest pierwszą w Polsce kompleksową próbą zmierzenia się z zagadnieniem przeobrażeń badań terenowych w antropologii kulturowej. W ciągu dwóch ostatnich dekad ich miejsce i znaczenie przestały być oczywiste. Autorzy zawartych w publikacji artykułów stawiają pytania o granice antropologicznej praktyki badawczej i próbują sprecyzować wyzwania, jakie stają przed dyscypliną, jeżeli w dalszym ciągu ma ona spełniać kryteria szeroko pojętej naukowości.


 

 

 


 

 marciniak oblicza m

 

Autor: Katarzyna Marciniak
Tytuł:Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania.
Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych.
Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 25
Rok wydania: 2010, Wydawnictwo Naukowe UAM

W pracy pielgrzymka pojmowana jest jako akt wiary, na mocy którego wierny opuszcza dom i udaje się do pobliskiego sanktuarium. Nie jest on tylko prostą manifestacją uczuć religijnych, ale przede wszystkim swoistym dialogiem człowieka z otaczającą go rzeczywistością historyczną i społeczną. Na szeroki antropologiczny kontekst pielgrzymowania składa się wiele powiązanych elementów: droga odbyta przez pątnika, jego pobyt w miejscu świętym oraz wszystkie elementy tworzące wspólnotowość i będące jej przejawem. Tak rozumiana pielgrzymka jawi się jako zjawisko wieloaspektowe. 

 

 


 

 

 chwieduk

Szukaj książki
w Bibliotece

Autor:Agnieszka Chwieduk
Tytuł: Alzatczycy. Dylematy tożsamości 
Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 24 
ISBN: 83-232-1617-7 
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2006, Wydawnictwo Naukowe UAM

Autorka przeprowadziła długotrwałe badania terenowe na obszarze Alzacji, podejmując nieznany szerzej w Polsce, jak też w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, problem kształtowania tożsamości etnicznej, kulturowej i regionalnej Alzatczyków, tworzenia się kultury alzackiej, od wieków pozostającej pod wpływem francuskich i niemieckich wzorów kulturowych. Zainteresował ją również stosunek Alzatczyków do europejskich procesów zjednoczeniowych. Wiele miejsca zajmuje w książce omówienie wydarzeń i procesów historycznych, które w znaczący sposób wpłynęły na losy Alzacji i jej mieszkańców.

 

 

 

 


 

 

 

 gawecka

Szukaj książki
w Bibliotece

Autor:Danuta Penkala-Gawęcka
Tytuł: Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji
Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 23
ISBN: 83-232-1635-5
Liczba stron: 350
Rok wydania: 2006, Wydawnictwo Naukowe UAM 

Obszerne monograficzne studium omawiające kulturę Kazachstanu. Autorka ukazuje panoramę zjawisk społecznych i kulturowych, związanych z sytuacją zdrowotną, lecznictwem, ochroną zdrowia kazachskiego społeczeństwa, w skali całego państwa, niemałego i wieloetnicznego. Zalety opracowania to konceptualizacja - wybór zasadniczych terminów opisu i analizy, takich jak tytułowa medycyna komplementarna - oraz dyskusja, nie pozostawiająca bez wyjaśnienia chyba żadnego z zagadnień, które składają się na oś problemową pracy: globalizacja i glokalizacja, postsowieckość, medycyna alternatywna i komplementarna, islam środkowoazjatycki i szamanizm.

 

 

 


 

 

 n4

Szukaj książki
w Bibliotece
Tytuł: Między indygenizmem a indianizmem. Andyjscy Indianie na drodze do etnorozwoju 
Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 22 
ISBN: 83-232-1370-4 
Liczba stron: 204
Rok wydania: 2005, Wydawnictwo Naukowe UAM 

The book Between Indigenism and Indianism. Andean Indians on their road to ethnodevelopment explores the challenges that have faced the indigenous peoples since the last decade of the 20th century. It gives an anthropological interpretation of the major ethnopolitical and ethnocultural changes, which have had a great impact on the native population inhabiting three South American countries: Ecuador, Peru and Bolivia. The author, Polish latinamericanist provides a many-sided analysis of how the emancipatory tendencies have been developed among different indigenous groups. The relationships between the Indian activism, redefined ethnicity and socio-political changes are central topics. On that general background the impact of globalization on the strategy of native movements, the role of new indigenous leaders and the significance of the emerging native middle class have been stressed. Special attention has been also devoted to the pluralistic structure of the Bolivian society, to the ethnic policy and multiculturalistic ideology in Ecuador, as well as to the ethnic conflict in the town of Otavalo over the use of indigenous tradition and symbols.

 

 

 


 kuligowski2

Szukaj książki
w Bibliotece

Autor: Waldemar Kuligowski 
Tytuł: Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna 
Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 21 
ISBN: 83-232-1405-0 
Liczba stron: 412
Rok wydania: 2004, Wydawnictwo Naukowe UAM 

Autor bada zjawisko miłości jako element kultury. Skupia swoją uwagę na miłości między dwojgiem ludzi. Głównym tematem badań czyni symboliczny wszechświat miłości w kulturze zachodniej. Podejmuje próbę ogarnięcia fenomenu miłości w kategoriach filozoficznych i symbolach kulturowych. Czyniąc przedmiotem swoich rozważań ideę miłości, proponuje nowy rodzaj oglądu historii kultury europejskiej i najtrudniejszej do przybliżenia sfery prywatności oraz intymności. Tytuł rozprawy należy odnotować z uwagą, gdyż autor stawia po raz pierwszy w nauce polskiej tak gruntownie, traktowaną zazwyczaj jako wielce dyskusyjną, kwestię relacji między historią i antropologią.

 

 

 

 
 pelczynski

Szukaj książki
w Bibliotece

Autor: Grzegorz Pełczyński
Tytuł: Dziesiąta Muza w stroju ludowym. O wizerunkach kultury chłopskiej w kinie PRL 
Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 20 
ISBN: 83-232-1154-X 
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2002, Wydawnictwo Naukowe UAM 

Książka ta jest studium etnologicznym, poświęconym wizerunkom kultury chłopskiej, przedstawionej w polskich filmach fabularnych. Filmy te zostały nakręcone w czasach Polski Ludowej /1944-1989/ a autor w swojej pracy rozważa sposób w jaki te wyobrażenia były kreowane, w szczególności zaś, jaki był ich cel. Okazuje się, że były one stworzone nie tylko jako odpowiednie tło dla wielkich bohaterów tych filmów. Kultura chłopska w filmach miała także realizować cele propagandowe. Cechy komiczne były wykorzystywane jako niektóre z elementów tej kultury. Ale tylko niektórym filmom udawało się przedstawienie głębszej refleksji na ten temat i rzadko była ona używana ściśle dla swoich czysto artystycznych wartości.

 

 


Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne