A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 18.04.2018
 

Bloch, Natalia, Izabella Main, Antropologia wobec sytuacji kryzysu wartości, w: Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, „Lud” t. 101, 2017, s. 39-43. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.00

 

Bloch, Natalia, Beyond  integration. Tibetan diaspora’s separation strategy in multicultural India, w: The world of encounters. The role of migration and ethnicity in the contemporary world, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 75-96, bibl., abstract, słowa kluczowe: Tibetan refugees, India, multiculturalism, adaptation, separation, integration, plural society, ethnic boundaries. ISBN 83-978-945557-2-6.

 

Bloch, Natalia, Projekt „Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, z. 1(163), s. 333-339, bibl. Wydawca: KBM PAN. Warszawa. Red. D. Praszałowicz. ISBN 2081-4488.  

 

Bloch, Natalia, Relacje wzajemności, „Znak”. Miesięcznik 2017, nr 7-8(746-747), s. 17-19. Kraków. ISSN 0044-488X; http://www.miesiecznik.znak.com.pl/relacje-wzajemnosci/

 

Bloch, Natalia, Taxonomic panic and the art of “making do” at heritage site. The case of Hampi UNESCO site, India, “Anthropological Notebooks” vol. 23, 2017, issue 3:  Landscape and Heritage Interplay, s. 19-44, bibl., fot., abstract, povzetek. Słowa kluczowe: Hampi, India, UNESCO World Heritage site, tourism, heritage, spatial cleansing, taxonomic panic, local practices. Red. Borut Telban. Wyd.: Slovene Anthropological Society. Ljubljana. ISSN 1408-032X; http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2017_3_eng.html;http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2017_3/Anthropological_Notebooks_XIII_3_Bloch.pdf

 

Bloch, Natalia, We are no monks. Narrating the self through new Tibetan exile cinema, “Ethnologia Polona” t. 37, 2016 [druk] 2017, s. 101-114, bibl., abstrakt. Słowa kluczowe: Tibetans, diaspora, born refugees, Tibetan cinema, identity politics. Red. A. Szymoszyn.  ISSN 0137-4079.

 

Boni, Zofia, It’s safe: Food as a way of expression for children in Warsaw, “Children’s Geographies” May 2017, abstract DOI: 10.1080/14733285.2017.1319045; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14733285.2017.1319045

 

Brzezińska, Anna W., Sara Fruga, Katarzyna Sołtys, Granice pamięci. Miejsca pamięci i niepamięci w narracjach mieszkańców Czarnegolasu (gm. Przygodzice,pow. Ostrów Wlkp), w: Pamięć pogranicza, red. Kornelia Ćwiklak, Jan Galant, Szymon Wegner, „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” nr 8, Ostrów Wielkopolski: Ostrowskie Towarzystwo Naukowe, 2017, s. 93-107, fot. Rec. P. Śliwiński. ISBN 978-83-932883-2-8.

 

Anna Jelec, Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Individual variation in gestural markers of uncertainty, “Journal of Multimodal Communication Studies” t. 4: Special issue: Gesture and Speech in Interaction,  2017, z. 1-2, s. 36-42, abstract, tab., bibl. Red. S. Bonacchi, M. Karpiński. Poznań: UAM, UW. ISSN 2391-4033. DOI 10.14746/jmcs; jmcs.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/JMCS-2017-GESPIN.pdf

 

Małgorzata Fabiszak, Marta Gruszecka, Anna W. Brzezińska, Kibice Lecha Poznań a władze miasta – rekontekstualizacja toposów populistycznych w nowych i starych mediach, „Kultura i Społeczeństwo”  t. 61: 2017, nr 2: Światy społeczne sportu, s. 63-84, bibl., tab., sum. [The city authorities and fans of the Lech Poznań soccer club: The recontextualization of populist Topoi in new and old media]. Słowa kluczowe: topoi/topos, public sphere/sfera publiczna, recontextualization/rekontekstualizacja, new media/nowe media, populism/populizm, soccer fans, football fans/kibice. ISSN 0023-5172. Red. A. Piotrowski. Warszawa. Wyd.: Komitet Socjologii, Instytut Studiów Politycznych PAN.

 

Brzezińska, Anna W., Agnieszka Chwieduk, „(Nie)zawodna pamięć w czarnoleskim stylu”, czyli o tym jak Jacek Bednarski towarzyszył nam, kiedy o tym nie wiedział, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 109-123, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Brzezińska, Anna W., Urszula Wróblewska, Praca naukowa, społeczna i obywatelska Antoniego Kaliny (1846-1906), w: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, red. Edyta Głowacka-Sobiech, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 157-180, bibl., ryc., sum. [Scientific, social and public work of Antoni Kalina (1846-1906)]. Rec. Romuald Grzybowski. ISBN 978-83-232-3217-9.

 

Brzezińska, Anna W., Pulteram – biesiada czy widowisko, w: Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. Arkadiusz Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2017, s. 71-88, tab., fot., sum. [The pulteram – a feast or a spectacle?], s. 129-130. Rec. C. Olbracht-Prondzyński, J. Schmidt. ISBN 978-83-64119-27-9.

 

Buchowski, Michał, A new tide of racism, xenophobia, and islamophobia in Europe: Polish anthropologists swim against the current, “American Anthropologist” vol. 119, 2017, issue 3, s. 519-523. Wydawca: American Anthropological Association;  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aman.12915/abstract 

 

Buchowski, Michał, Antropologia kultury a antropologia kulturowa. Kilka refleksji na marginesie książki Grzegorza Godlewskiego, „Filo-Sofija”. Czasopismo Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego R. 17: 2017, z. 1(36): Tom dedykowany Profesor Annie Pałubickiej z okazji Jubileuszu 70. urodzin oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, s. 213-228, abstract [Anthropology of Culture and Cultural Anthropology. Some Critical Remarks] Red. G.A. Dominiak. Bydgoszcz. Słowa kluczowe: cultural anthropology, anthropology of culture, cross-cultural translation, cross-cultural understanding, phenomenology, epoché. ISSN 1642-3267.

 

Buchowski, Michał, Antropologia polska: genealogie, trajektorie i etyczne powinności/Polish Anthropology: Genealogies, Trajectories and Ethical Obligations, „Lud” t. 101, 2017, s. 485-505, bibl., streszcz., abstract. Słowa kluczowe: polska antropologia, etnografizm, kosmopolityczność, różnolitość, etyczność. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.17 

 

Buchowski, Michał, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, ss. 275, bibl., indeks nazwisk, indeks rzeczowy, sum. [Purgatory. Anthropology of neoliberal postsocialism], s. 266-275. Rec. D. Niedźwiedzki. ISBN 978-83-232-3264-3.

 

Buchowski, Michał, Krótki esej o migrującej Europie i jej płynnej idei, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 17-28, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Buchowski, Michał, Moieties, lineages and clans in Polish anthropology before and after 1989, w: European anthropologies, red. Andrés Barrera-González, Monica Heintz, Anna Horolets, seria: Anthropology of Europe, New York-Oxford: Berghahn, 2017, s. 187-210, bibl. ISBN 978-1-78533-607-2, e-ISBN 978-1-78533-608-9.

 

Buchowski, Michał, Polish Anthropologist against Discrimination, “Anthropology News” vol. 58, December 2017, issue 3, s. 182-186. Wyd. American Anthropological Association. e-ISSN 1556-3502; https://doi.org/10.1111/AN.478  [26 december 2017].

 

Buchowski, Michał, Przeciw dyskryminacji i rasizmowi we wszystkich jego wcieleniach, w: Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, „Lud” t. 101, 2017, s. 35-37. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.00

 

 

Chwieduk, Agnieszka, Anna Kosmaczewska, Ewelina Panek, Elżbieta Stańczyk, Denitsa Zarkova, Identyfikacje i pamięć. Przykład społeczności z Czarnegolasu, w: Pamięć pogranicza, red. Kornelia Ćwiklak, Jan Galant, Szymon Wegner, „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” nr 8, Ostrów Wielkopolski: Ostrowskie Towarzystwo Naukowe, 2017, s. 108-123. Rec. P. Śliwiński. ISBN 978-83-932883-2-8.

 

Brzezińska, Anna W., Agnieszka Chwieduk, „(Nie)zawodna pamięć w czarnoleskim stylu”, czyli o tym jak Jacek Bednarski towarzyszył nam, kiedy o tym nie wiedział, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 109-123, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Pomieciński, Adam, Agnieszka Chwieduk, Romowie – wszędzie obcy. Przykład Francji i innych krajów europejskich, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 15, bibl., abstract [Roma – Others everywhere. An example of France and other European countries], stresz. Słowa kluczowe: Romowie, Francja, Europa, polityka dyskryminacyjna, dominacja kulturowa, kwestia romska w polityce. Red. W. Burszta. Warszawa. ISSN 2392-2427. DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1279;  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.1279

 

 

Dohnal Wojciech, „Czarny poniedziałek” i „Łańcuch światła”, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 89-108, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Dohnal, Wojciech, „Lud” 2.0 – pierwszy krok w cyfrowym świecie, „Lud” t. 101, 2017, s. 13-15. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435;  http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.00

 

Dohnal Wojciech, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Słowo wstępne o Jubilacie i dedykowanym Mu tomie, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 9-15, fot. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Dohnal, Wojciech [Red.] Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, ss. 196. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Dohnal, Wojciech [Red.] „Lud” t. 101, 2017, ss. 640; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.00

 

 

Fabiś, Piotr, Czy Ferdinand de Saussure polubiłby Pierre’a Bourdieu?, w: Kurs na Ferdinanda de Saussure’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 321-329, sum. [Would Ferdinand de Saussure like Pierre Bourdieu?]. Rec. Marek Pacukiewicz. ISBN 978-83-232-3183-7.

 

Fabiś, Piotr, Robert Warshow i efekt realizmu, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 143-152, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Fabiś, Piotr, Stosunek seksualny i społeczeństwo w “Poszukiwaczach” Johna Forda/Sexual Intercourse and Society in John  Ford’s movie “The Searchers”, „Lud” t. 101, 2017, s. 361-381, streszcz., abstract. Słowa kluczowe: western, John Ford, umowa społeczna, symbol, pokrewieństwo, rasizm. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.12 

 

 

Filip, Mariusz [Odpowiedzi na ankietę antropologiczną Etnografia-etnologia-antropologia kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość] „Lud” t. 101, 2017, s. 528-534. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10    

 

 

 

Hummel, Agata, Szkic o antropologii aktywistycznej. Badanie nowo-wiejskich inicjatyw w Katalonii/An Essay on Activist Anthropology. A Study of Neo-Rural Initiatives in Catalonia, „Lud” t. 101, 2017, s. 305-332, bibl., streszcz., abstract. Słowa kluczowe: antropologia aktywistyczna, metoda, inicjatywy nowo-wiejskie, Katalonia. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10

 

 

 

Jasiewicz, Zbigniew, Badania nad kulturą rodziny prowadzone przez Katedrę Etnografii/Instytut Etnologii UAM w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 41-52, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Jasiewicz, Zbigniew [Odpowiedzi na ankietę antropologiczną Etnografia-etnologia-antropologia kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość] „Lud” t. 101, 2017, s. 507-517. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.18   


Jasiewicz, Zbigniew, Pieśń i gra obrzędowa „Zelman” u  Oskara Kolberga i innych. Materiały i interpretacje/Zelman – A Folk Song and Ritual Play in the Writings of Oskar Kolberg and Other Scholars. Materials and Interpretations, „Lud” t. 101, 2017, s. 279-303, bibl., streszcz., abstract. Słowa kluczowe: etnohistoria, gra obrzędowa,  folklor, Oskar Kolberg, legenda, pieśń obrzędowa, stosunki etniczne, Zelman. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.09


Jasiewicz, Zbigniew, Roderyk Lange (1930-2017), „Lud” t. 101, 2017, s. 631-636, bibl. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10    


Jasiewicz, Zbigniew [Rec.] Pamir: „Narody” – kultura – teren badań [Bohdan Bielkiewicz, Szugnon (dawniej królestwo Szugnonu), Kraków: nakładem własnym autora 2015, ss. 166,; tenże, Szugnon i Szochdara. Miejsca kultu, Kraków: nakładem własnym autora 2016, ss. 192; Pamirskie opowieści, wybór i przekład B. Bielkiewicz, Z. Błajet, Kraków: nakładem własnym tłumaczy 2015, wyd. IV, ss. 174]. - „Lud” t. 101, 2017, s. 603-611, bibl. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10 

 

 

Kaczmarek, Łukasz, Aspiracje i stabilizacja. Status społeczny i dobrostan polskich migrantów w Dublinie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2017, z. 1(26), s. 47-68, sum. [Aspirations and stabilisation. Social status and well-being in Polish migrants’ lives in Dublin]. Red. M. Marczyk. Wrocław. Wyd. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 2084-560X. doi: 10.23734/zew.2017.47.68; www.zew.uni.wroc.pl/files/zew_26_kaczmarek.pdf


Kaczmarek, Łukasz, Mobility towards stability: network-mediated ethnography of successful Polish migrants in Dublin, “Ethnologia Polona” t. 37, 2016 [druk] 2017, s. 163-176. Red. A. Szymoszyn. ISSN 0137-4079.

 

Korzeniewski, Bartosz, Polskie muzea narracyjne o II wojnie światowej po 1989 roku, „Kultura Współczesna”. Teoria. Interpretacje. Praktyka, 2017, nr 2(95): Kulturowe oblicza wojny, s. 213-228, sum. [Polish narrative second world war museums after 1989].  Red. M. Michałowska. Warszawa. Wydawca: Narodowe Centrum Kultury. ISSN 1230-4808.

 

Kowalska, Małgorzata Z., From the football field to the communicative field: Embedding entrepreneurial strategy and negotiating local past and future during Euro 2012 in the host city of Poznan, “Anthropological Notebooks” t. 23, 2017, nr 1, s. 111-126, bibl., povzetek. Red. Borut Telban, Red. gośc. Ksenija Vidmar Horvat. Wydawca: Slovene Anthropological Society. Ljubljana. ISSN 1408-032X; http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2017_1_eng.html

 

Kowalska, Małgorzata Z., Urban politics of a sporting mega event. Legitimacy and legacy of EURO 2012 in anthropological perspective, seria: Football Research in an Enlarged Europe, red. serii A. Sonntag, D. Rane, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, ss. XV, 152, bibl., il., e-ISBN 978-3-319-52105-3, ISBN 978-3-319-52104-6; doi: 10.1007/978-3-319-52105-3; https://www.palgrave.com/de/book/9783319521046

 

Kuligowski, Waldemar, Chłop w kajdanach albo po co nam ludowość dzisiaj, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, R. 62: 2017, nr 6(727), s. 163-177, sum.[A peasant in chains or what do we need the folk for?], s. 251. Red. J. Sieradzki. Warszawa. ISSN 0012-2041.

 

Kuligowski, Waldemar, Festiwal/The Festival, w: 10. Ethno Port Poznań 8-11 czerwca 2017, red. Justyna Kmieć, tłum. Sz. Nowak, Poznań: CK Zamek,  2017, ss. 6.

 

Kuligowski, Waldemar, Festiwalizacja kultury. Jak megaiwenty tworzą megatrend, „Czas Kultury” R. 33: 2017, nr 1(192), s. 83-89, sum. [The Festivalization of Culture. How Megaevents Form a Megatrend], s. 158. Red. W. Kuligowski. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

 

Kuligowski, Waldemar, Hałas, wesele i kontrola społeczna: współczesny wielkopolski pulteram wobec tradycji ludowych Europy, w: Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. Arkadiusz Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2017, s. 55-69, fot., sum.[Noise, wedding and social control: present day pulteram in Wielkopolska vs. the folk traditions of Europe], s. 127-128. Rec. C. Olbracht-Prondzyński, J. Schmidt. ISBN 978-83-64119-27-9.

 

Kuligowski, Waldemar [Odpowiedzi na ankietę antropologiczną Etnografia-etnologia-antropologia kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość] „Lud” t. 101, 2017, s. 547-549. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10      


Kuligowski, Waldemar, Po co był Zjazd i dlaczego nadzwyczajny?, w: Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, „Lud” t. 101, 2017, s. 21-26, fot. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.01

 

Kuligowski, Waldemar, Polish anthropologists against discrimination, “Anthropology Today” t. 33, 2017, nr 3, s. 25. ISSN 0268-540X. DOI 10.1111/1467-8322.12356.

 

Kuligowski, Waldemar, Agata Stanisz, Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”, Biblioteka Le Monde diplomatique, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017, ss. 437, bibl., sum. [Moving modernizations. Between Highway of Freedom and the „old two”], noty biograficzne, reportaże na płycie CD. Rec. J. Schmidt, B. Kowalska. ISBN 978-83-65304-57-5.

 

Dohnal Wojciech, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Słowo wstępne o Jubilacie i dedykowanym Mu tomie, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 9-15, fot. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Egzotyzacja: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe [Against Exoticism. Toward the Transcendence of Relativism andUniversalism in Anthropology, red. Bruce Kapferer, Dimitrios Theodossopoulos, New York, Oxford: Berghahn 2016, ss. 154]. - „Czas Kultury” R. 33: 2017, nr 1(192), s. 138-142, sum. [Exoticism. Do not do to Another, What is Unpleasant to You].

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] O pilnej potrzebie kontrkultury, [Jerzy Jarniewicz, All you need is love. Sceny z życia kontrkultury, Kraków: „Znak”, 2016, ss. 335]. – „Nowe Książki” 2017, nr 3/1175, s. 65-66.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Otwarte archiwum tożsamości [Zbigniew Benedyktowicz, Elementarz tożsamości. Antropologia współczesności - antropologia kontekstowa, Wołowiec: „Czarne”, 2016, ss. 569]. – „Nowe Książki” 2017, nr 5/1177, s. 18-19.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Starucha prawdę mówi [Sebastian Borowicz, Joanna Hobot-Marcinek, Renata Przybylska, Anty-Beatrycze. Studia nadkulturową historią obrazu pijanej i szalonej staruchy, Kraków: Wydaw. UJ, 2016, ss. 612]. – „Nowe Książki” 2017, nr 6/1178, s. 53-54.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Szyfry, brody, przekleństwo wąsów [Christopher Oldstone-Moore, Historia brody. Zaskakujące dzieje męskiego zarostu, przeł. z ang. Mariusz Gądek, Kraków: „Znak. Literanova”, 2017, ss. 511]. – „Nowe Książki” 2017, nr 12/1184, s. 30-31.

 

Kuligowski, Waldemar [Red.] Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, ss. 196. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Kuligowski, Waldemar [Red. nacz.] „Czas Kultury” R. 33: 2017, nr 1(192), ss. 160.

 

 

Lis, Aleksandra, Czarne skrzynki polskiego neoliberalizmu [Komentarz do: M. Songin-Mokrzan, Co się kryje w „czarnej skrzynce”? Społeczne aspekty procesu produkcyjnego, s. 261-273], w: Kolokwia Antropologiczne II: Problemy współczesnej antropologii społecznej/Colloquia Anthropologica II: Issues in Contemporary Social Anthropology, red. Justyna Jasionowska, Katarzyna Kaniowska, Warszawa: Polski Instytut Antropologii, Oficyna Naukowa, 2017, s. 274-279, bibl. Rec. J.S. Wasilewski. ISBN 978-83-64363-84-9.

 

Lis, Aleksandra, Agata K. Stasik, Hybrid forums, knowledge deficits and the multiple uncertainties of resource extraction: Negotiating the local governance of shale gas in Poland, “Energy Research & Social Science” vol. 28, June 2017, s. 29-36, abstract, słowa kluczowe: uncertainty, shale gas, resource extraction, hybrid forums, knowledge deficit; http://doi.org/10.1016/j.erss.2017.04.003;http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462961730097X

 

Lis, Aleksandra, Claudia Brändle, Report on the public perceptions of shale gas in various EU Member States, public attitudes and communication  strategies developed around shale gas investments (update 2015-2017), Project: M4ShaleGas – Measuring, monitoring, mitigating and managing the environmental impact of shale gas, 2017, ss. 60, bibl., tab.; M4ShaleGas D17.3_Final.docx (1MB) [6 X 2017].

 

 

Bloch, Natalia, Izabella Main, Antropologia wobec sytuacji kryzysu wartości, w: Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, „Lud” t. 101, 2017, s. 39-43. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.00

 

Main, Izabella, Izabela Czerniejewska, Post-accession female mobility between Poland and Norway. New trends and new ways of thinking about migration, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 18, bibl., abstract, stresz. [Poakcesyjna mobilność kobiet pomiędzy Polską a Norwegią. Nowe kierunki myślenia o migracji]. Słowa kluczowe: female migration, Poland, Norway, mobility, transnationalism, social roles, gender, children and families. Red. W. Burszta. Warszawa. ISSN 2392-2427. DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1358;  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.1358

 

Main, Izabella [Rec.] Wokół tabu i norm społecznych w rodzinach peerelowskich [Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989, Kraków: Wydawnictwo Libron 2015, ss. 295]. - „Lud” t. 101, 2017, s. 617-620, bibl. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10   

 

 

Marciniak, Katarzyna, Sztuka ludowa w badaniach Tadeusza Seweryna, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 137-142, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu „Cultural Contexts of Health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia, w: Kolokwia Antropologiczne II: Problemy współczesnej antropologii społecznej/Colloquia Anthropologica II: Issues in Contemporary Social Anthropology, red. Justyna Jasionowska, Katarzyna Kaniowska, Warszawa: Polski Instytut Antropologii, Oficyna Naukowa, 2017, s. 147-165, bibl. Rec. J.S. Wasilewski. ISBN 978-83-64363-84-9.

 

Penkala-Gawęcka Danuta, Dziedzictwo przodków i tożsamość narodowa – współczesna szamanka (baqsï) w filmie kazachskim i badaniach etnologicznych, „Prace Etnograficzne” t. 45, 2017, nr 1, s. 35-54, bibl., abstrakt [Ancestral Heritage and national Identity: About a Contemporary Shaman (baqsï) in a Kazakh Film and in Ethnological Research], słowa kluczowe: ancestral heritage, national identity, shaman, film, Kazakhness, Kazakhstan, Central Asia. Red. M. Brocki, Kraków. DOI 10.4467/22999558.PE.17.003.7898. ISSN 0083-4327, e-ISSN 2299-9558; http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2017/45-1-2017/

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Legitimacy and authority of complementary medicine practitioners in post-Soviet Kyrgyzstan. The role and use of tradition, „Rocznik Orientalistyczny” t. 70, 2017, z 1, s. 20-32, abstract; słowa kluczowe: legitimacy, authority, tradition, medical pluralism, complementary medicine, Kyrgyzstan, Bishkek. Red. M. M. Dziekan. Warszawa. Wydawca: Komitet Nauk Orientalistycznych PAN. ISSN 0080-3545; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117010/edition/101716/content

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Medykalizacja w perspektywie antropologii medycznej, w: Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, red. Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017, s. 173-194, Medicalization from the Perspective of Medical Anthropology. Rec. M. Libiszowska-Żółtkowska. ISBN 978-83-7784-976-7.

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, O pokrewieństwie i rodzinie w Azji Środkowej, w:  Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 53-72, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Perceptions of health and illness, and the role of healers in Kyrgyzstan, “Public Health Panorama”. Journal of the WHO Regional Office for Europe t. 3, 2017, z. 1, s. 80-87, bibl., abstract, słowa kluczowe: health perceptions, illness etiologies, health-seeking strategies, traditional healers, Kyrgyzstan, Bishkek. Red. Zsuzsanna Jakab. WHO. Kopenhaga. ISSN 2412-544X; http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama;http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama/journal-issues/volume-3,-issue-1,-march-2017      

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, The career of a ‘healthy drink’ aktyk in today’s Kyrgyzstan: meanings and uses of tradition, w: Food and Identity in Central Asia, red. Aida Aaly Alymbaeva, CASCA – Centre for Anthropological Studies on Central Asia II, red. serii Günther Schlee, Halle(Saale): Max Planck Institute for Social Anthropology, 2017, s. 155-169, bibl,. fot. ISSN 2193-987X; http://www.eth.mpg.de/pubs/series_fieldnotes/vol0019.html

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, The role of women in health-seeking strategies and practices in post-Soviet Kyrgyzstan, w: The family in Central Asia. New perspectives, red. Sophie Roche, Islamkundliche Untersuchungen Bd. 332, Berlin: Klaus Schwarz Verlag GmbH, 2017, s. 184-204, biographical note, ISBN 978-3-87997-456-6. 

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Восприятие здоровья и болезни в Kыргызстане и роль целителей, “Пaнорама Общественнпго Здравоохранения”. Журнал Европейского Регионального Бюро ВOЗ t. 3, 2017, z. 1, s. 88-96, bibl., abstrakt. Red. Zsuzsanna Jakab. WHO. Kopenhaga. ISSN 2412-544X; http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama;http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama/journal-issues/volume-3,-issue-1,-march-2017 

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Why do healers appeal to patients?. Blog: WHO Collaborating Centre for Culture and Health (CCH), Uniwersytet w Exeter; http://cultureandhealth.exeter.ac.uk/2017/03/why [30 III 2017].

 

Pobłocki, Kacper, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2017, ss. 614, bibl., tab., indeks, aneks. Wydawca: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana. Rec. W. Kuligowski. ISBN 978-83-62418-78-7.

 

Pomieciński, Adam, Obcy we własnej ojczyźnie? Syryjscy Ormianie w Armenii, „Prace Etnograficzne” t. 45, 2017, nr 1, s. 15-33, bibl., abstrakt, słowa kluczowe: Armenia, Syrian-Armenians, repatriates, refugees. Red. M. Brocki. Kraków. DOI 10.4467/22999558.PE.17.002.7897. ISSN 0083-4327, e-ISSN 2299-9558; http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2017/45-1-2017/

 

Pomieciński, Adam, Agnieszka Chwieduk, Romowie – wszędzie obcy. Przykład Francji i innych krajów europejskich, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 15, bibl., abstract [Roma – Others everywhere. An example of France and other European countries], stresz. Słowa kluczowe: Romowie, Francja, Europa, polityka dyskryminacyjna, dominacja kulturowa, kwestia romska w polityce. Red. W. Burszta. Warszawa. ISSN 2392-2427. DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1279;  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.1279

 

Pomieciński, Adam [Red. prowadz.] “Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture” vol. 5, 2016 [wyszło 2017], ss. 77. Red. nacz. G. Pełczyński. Szczecin. Wydawca: PTPN. ISSN 2299-4645.

 

Posern-Zieliński, Aleksander, Introduction, w: The world of encounters. The role of migration and ethnicity in the contemporary world, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 7-10. ISBN 83-978-945557-2-6.

 

Posern-Zieliński, Aleksander, Wprowadzenie, w: Indianie Lenni Lenape i inni… Referaty Seminariów Antropologicznych 2009-2014. Referaty Konferencji „Być Indianinem to…”, UMK/PAES Toruń 2011, red. Andrzej J.R. Wala, Ewa Dżurak, Atlantic City: PAES/PATE, 2017, s. 7-12. ISBN  9781513617893.

 

Posern-Zieliński, Aleksander [Rec.] Andyjskie demony jako dziedzictwo kolonializmu [Elżbieta Jodłowska, Mirosław Mąka, Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2016, ss. 242]. - „Lud” t. 101, 2017, s. 593-598. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10

 

Posern-Zieliński, Aleksander [Red.] The world of encounters. The role of migration and ethnicity in the contemporary world, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, ss. 145. ISBN 83-978-945557-2-6.

 

 

Rajtar, Małgorzata, O (nie)naturalności jedzenia. Pokarmy i technologie biomedyczne w chorobach metabolicznych/On the (Un)Naturalness of Eating: Foods and Biomedical Technologies in Metabolic Disorders, „Lud” t. 101, 2017, s. 383-400, streszcz., abstract. Słowa kluczowe: antropologia medyczna, choroby rzadkie, LCHAD, jedzenie, karmienie przez rurkę, gastrostomia, technologie biomedyczne. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.13   

 

Rajtar, Małgorzata, Refusing Blood, Establishing Relational Biocitizenship: Collectivizing Moments among Jehovah’s Witnesses in Germany. In: Medizinethnologie. Körper, Gesundheit und Heilung in einer globalisierten Welt/The Blog Medical Anthropology. 4 April 2017, s. 1-9. Red. H. Dilger, D. Mattes i M. Knipper. Berlin: Work Group Medical Anthropology in the German Anthropological Association. ISSN 2509-6931. http://www.medizinethnologie.net/refusing-blood/ 

 

Rajtar, Małgorzata, Religion und Geschlecht bei den Zeugen Jehovas in (Ost-)Deutschland, w: Religion und Geschlechterordnungen, red. Kornelia Sammet, Friederike Benthaus-Apel, Christel Gärtner, Wiesbaden: SpringerVS-Verlag, 2017, s. 179-195.ISBN 978-3-658-17390-6; http://www.springer.com/de/book/9783658173906

 

 

Schmidt, Jacek, “Interaktywna mapa cudzoziemców” – nowa baza wiedzy o zjawisku imigracji w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 9-22, ryc., abstrakt, sum. [„An interactive map of foreigners” – A new database of knowledge on the immigration phenomenon in Poland. IMC.AMU.EDU.PL]. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

 

Schmidt, Jacek, Migracje zagraniczne a rynek pracy i polityka społeczna w województwie wielkopolskim, w: Sytuacja demograficzna Wielkopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, t. III, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017 s. 107-124, bibl., sum. [International migration versus the labour market and the social policy in Wielkopolskie voivodship]. Rec. Piotr Szukalski. ISBN 978-83-7027-635-5.

 

Schmidt, Jacek, Obrazy społeczne a relacje interetniczne. Z badań wśród młodzieży miasta „podzielonego” – Zgorzelca i Görlitz, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 73-87, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Dohnal Wojciech, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Słowo wstępne o Jubilacie i dedykowanym Mu tomie, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 9-15, fot. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Dariusz Niedźwiedzki, Schmidt, Jacek, Wprowadzenie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 5-8. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

 

Schmidt, Jacek [Red.] Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, ss. 196. ISBN 978-83-945557-4-0.

 

Dariusz Niedźwiedzki, Schmidt, Jacek [Red.] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164): Polityki migracyjne – imigranci – edukacja. Konteksty polskie i europejskie, ss. 218. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

 

Stanisz, Agata, Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 1(31), s. 1-19, bibl., abstract [Field recording as method of sonic ethnography], słowa kluczowe: anthropology of sound, audio-ethnography, field recording, research method, sonic ethnography. ISSN 1895-975X, eISSN 2084-3860; doi: 10.4467/20843860PK.17.001.6930; http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2017/Numer-1-31-2017/art/9799

 

Kuligowski, Waldemar, Agata Stanisz, Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”, Biblioteka Le Monde diplomatique, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017, ss. 437, bibl., sum. [Moving modernizations. Between Highway of Freedom and the „old two”], noty biograficzne, reportaże na płycie CD. Rec. J. Schmidt, B. Kowalska. ISBN 978-83-65304-57-5.

 

Stanisz, Agata, Tractor unit acoustemology. Sounds of a dwelling on the road, “Mobile Culture Studies. The Journal” [An Open Access Journal] vol. 3: Atmospheres and Mobilities, 2017, s. 53-75, bibl., abstract, słowa kluczowe: acoustemology, ambiance, anthropology of sound, audioethnography, dwelling, mobility, movement, road studies. Red. J. Rolshoven, J. Schlör. ISSN 2413-9181; DOI 10.25364/08.3:2017.1.4; http://unipub.uni-graz.at/mcsj/periodical/titleinfo/2497765 

 

Szmyt, Zbigniew, Diaspora kak zerkało identicznosti: na materiale Burjat-Mongołov Kitaja, w: Transgranicznyje migracii v prostranstvje mongol’skogo mira: istorija i sovremennost’ t. 4, red. M. Baldano, P.K. Varnavskij, B. Nanzatov, Ułan-Ude: Izdatel’stvo Burjatskogo naucznogo centra SO RAN, 2017, s. 16-34, bibl. Rec. D.D. Amogołonova, K.V. Grigoriczev, V.A. Rodionov. ISBN 978-5-7925-0456-1.

 

Szmyt, Zbigniew, The right to the city: Indigenous placemaking in Ulan-Ude, “Mongolica”. An International Journal of Mongol Studies t. 51, 2017, s. 200-212, bibl. Red. S. Chuluun. Ulaanbaatar, Mongolia. ISSN 1024-3143.

 

Szmyt, Zbigniew, Urban shamanism in Siberia: The Dialectic of placemaking and fieldwork, “Historia@Teoria” 2017, nr 3(5): Post-socialist city. Between past and future, s. 85-126, bibl., abstract. Słowa kluczowe: urban shamanism, fieldwork, temporalization, placemaking, authenticity, postcolonialism, indigenization, Siberia, Buryatia, Buriads. Poznań. Red. K. Polasik-Wrzosek. ISSN 2450-8047; http://dx.doi.org/10.14746/ht.2017.5.3.07

 

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Kamil M. Wielecki, Coping with uncertainty. Petty traders in post-Soviet Russia, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford and Wien 2015. – “Historia@Teoria” 2017, nr 3(5): Post-socialist city. Between past and future, s. 129-131. Poznań. Red. K. Polasik-Wrzosek. ISSN 2450-8047; http://dx.doi.org/10.14746/ht.2017.5.3.08   

 

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Konstntin Grigorichev, In the shadow of the city: Social space of suburbia/V teni bolshogo goroda: Social’noe prostranstvo prigoroda, Irkutsk 2013. – “Historia@Teoria” 2017, nr 3(5): Post-socialist city. Between past and future, s. 63-65. Poznań. Red. K. Polasik-Wrzosek. ISSN 2450-8047; http://dx.doi.org/10.14746/ht.2017.5.3.05

 

Szyfer, Anna, Kulturowe światy wsi polskiej. Eseje, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, ss. 134, bibl., fot. Rec. R. Kantor, J. Jeszke. ISBN 978-83-945557-3-3.

 

 

Vorbrich, Ryszard, Afrykanie i ich obecność w Europie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 95-119, bibl., tab., abstrakt, sum. [Africans and their presence in Europe]. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

 

Vorbrich, Ryszard, Kamerun Północny – laboratorium polskiej afrykanistyki antropologicznej, w: Bilad as-Sudan. Polska a strefa Sudanu, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2017, s. 91-123, bibl., sum. [North Cameroon – a laboratory of Polish anthropological African Studies]. Słowa kluczowe: Cameroon, field research, anthropology, missiology, folklore. Rec. R. Kłosowicz, W. Lizak. ISBN 978-83-8127-035-9.

 

Vorbrich, Ryszard, Land and the environment versus customary and statute laws. Environmental and politics pressures on the Daba of northern Cameroon, w: Collectanea Sudanica vol. 1, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Figuil-Warsaw: Wydawnictwo Bernardinum, 2017, s. 31-50, bibl., rés. [Terre et de l’environnement versus les lois coutumières et de loi de l’État. Les pressions environnementales et politiques sur le Daba du nord du Cameroun]. Rec. Hayder Ibrahim Ali, Sayyid Hamid Hurreiz. ISBN 978-83-8127-003-8.

 

 

Witeska-Młynarczyk, Anna, ADHD okiem antropolożki. O wiedzy autorytatywnej i sposobach zarządzania niepewnością w rodzinie, w: Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, red. Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017, s. 195-212, ADHD as seen by an Anthropologist. On Authoritative  Knowledge and ways of Managing Uncertainty in the Family. Rec. M. Libiszowska-Żółtkowska. ISBN 978-83-7784-976-7.

 

Witeska-Młynarczyk, Anna [Rec.] Chrześcijanie LGBT we współczesnej Polsce [Dorota Hall, W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, ss. 395]. - „Lud” t. 101, 2017, s. 621-626. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne