A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 13.04.2018


Bednarski, Jacek,Region Europa – Europa regionów, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 15-33, bibl., sum. [The region of Europe – Europe of the regions]. ISBN 978-83-64465-08-6, ISSN 0066-6858.

Bednarski, Jacek,Profesor Józef Burszta – kalendarium życia, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 99-106, bibl., fot. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.Bloch, Natalia, Constructing borders within diaspora. “Born refugees”, newcomers, and bargaining Tibetan identity, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 135-154, bibl. ISBN 978-83-932586-1-1, ISBN 978-83-62298-50-1.

Bloch, Natalia,Kolonizatorzy, turyści, antropolodzy. Dziedzictwo kolonialne w turystyce i kolonialna nostalgia w antropologii, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”. Antropologia Kultury. Etnografia. Sztuka R. 68: 2014, nr 1(304), s. 187-195, bibl. Red. Z. Benedyktowicz. ISSN 1230-6142.

Bloch, Natalia,Przegrzanie autentycznością. Pomiędzy swojskością a obcością w wielozmysłowym doświadczaniu Indii przez turystów trampingowych, „Lud” t. 98, 2014, s. 181-204, bibl., sum. [Overheating with authenticity. Between familiarity and otherness in multisensory experiencing of India by tramping tourists]. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. Słowa kluczowe: wyobraźnia turystyczna, autentyczność zimna i gorąca, wielozmysłowe doświadczanie, swojskość-obcość, orientalizm, etnografia mobilna, turystyka trampingowa, Indie. ISSN 0076-1435.Brencz, Andrzej,Profesor Józef Burszta i Wielkopolska, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 299-302, bibl. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.Brzezińska Anna W., Chłopskie źródła kultury – etnograficzny powrót do przeszłości?, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 287-296, bibl. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Brzezińska, Anna W., Agata Stanisz, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 69-70, fot., Poznań. Red. Stanisław Słopień. ISSN 0860-7540.

Brzezińska, Anna W ., Made in “Polish village” – modern ethno-design vs. traditional culture of Polish countryside, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 49-62, stresz. [Made in „Polska wieś” – współczesny etnodizajn wobec tradycyjnej kultury polskiej wsi], fot. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Brzezińska, Anna W., Maszynopis znaleziony w muzeum. O niedokończonej książce Józefa Majchrzaka, w: Józef Majchrzak, Folklor ziemi kępińskiej, red. Anna W. Brzezińska, [b.m.w.]: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie, [2014], s.3-6. ISBN 978-83-938755-4-2

Brzezińska, Anna W., Małgorzata Wosińska, Oddolne zarządzanie regionalną kulturą muzyczną, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. Weronika Grozdew-Kołacińska, Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2014, s. 95-106. ISBN 978-83-939305-6-2.

Brzezińska, Anna W., Pomorskie stroje ludowe – źródła i perspektywy badawcze, „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie nr 15, 2013 [druk] 2014, s. 133-141, tab. Bytów. Red. Tomasz Siemiński. Wydawca: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie. ISSN 1640-1239.

Brzezińska, Anna W., Praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kultura Wsi”. Ludzie-Wydarzenia-Przemiany. Kwartalnik Popularnonaukowy Centralnej Biblioteki Rolniczej, 2014, nr 3(3), s. 22-34, fot., nota o autorze. ISSN 2353-57-68.

Brzezińska, Anna W.,Recepcja spuścizny Kolbergowskiej i kierunki jej upowszechniania, w: W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, red. A.W. Brzezińska, „Lud” t. 98, 2014, s. 81-101, bibl., sum. [Kolberg’s heritage reception and directions of its popularization]. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. Słowa kluczowe: Rok Oskara Kolberga, edukacja regionalna i kulturowa, upowszechnianie, spuścizna Kolbergowska. ISSN 0076-1435.

Brzezińska, Anna W., Jacek Schmidt [Red.] Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, ss. 380, sum., bibl. ISBN 978-83-64465-08-6, ISSN 0066-6858.

Brzezińska, Anna W. [Wspólnie z Ewą Antyborzec] Rok Kolberga 2014 – przygotowania i inauguracja, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Tworców Ludowych R. 29: 2014, nr 1-2(76), s. 14-16, fot. Lublin. Wydawca: ZG.STL. Red. J. Adamowski. ISSN 0860-4126.

Brzezińska, Anna W., Rok Oskara Kolberga w Wielkopolsce, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 66-69. Poznań. Red. Stanisław Słopień. ISSN 0860-7540.

Brzezińska, Anna W., Różne światy kultury ludowej – perspektywa teoretyczna a działania praktyczne, w: Kultura ludowa. Teorie-praktyki-polityki, red. Barbara Fatyga, Ryszard Michalski, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2014, s. 133-154, rys. Rec. M. Brocki, S. Kowalski. ISBN 978-83-61493-68-6.

Brzezińska, Anna W., Wprowadzenie, w: W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, red. A.W. Brzezińska, „Lud” t. 98, 2014, s. 13-16. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Brzezińska, Anna W. [Red.] Józef Majchrzak, Folklor ziemi kępińskiej, [b.m.w.]: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie, [2014], s. 167, fot., nuty. ISBN 978-83-938755-4-2

Brzezińska, Anna W. [Red.] W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, “Lud” t. 98, 2014, s. 13-112.

Brzezińska, Anna W. [Wspólnie z Jackiem Schmidtem] Wprowadzenie, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 9-13.Buchowski, Michał [Wspólnie z Arkadiuszem Bentkowskim] Anthropological Colloquiums – presentation of project, s. 11-14; Kolokwia antropologiczne – przedstawienie przedsięwzięcia, s. 15-18, w: Colloquia Anthropologica. Issues in contemporary social anthropology. Kolokwia antropologiczne. Problemy współczesnej antropologii społecznej, red. M. Buchowski, A. Bentkowski, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, bibl. Wydawca: Polski Instytut Antropologii. ISBN 978-83-63795-86-3.

Buchowski, Michał, „Mały Wielki Człowiek”: Józef Burszta i związane z nim zagadki badawcze, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 133-144, bibl. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 oczami antropologów: w kierunku antropologii sportu, w: Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, red. M. Buchowski, M.Z. Kowalska, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 7-10.

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Opis etnograficzny wydarzenia a interpretacja antropologiczna: protest przeciwko EURO 2012 w Poznaniu, w: Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, red. M. Buchowski, M.Z. Kowalska, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 11-36.

Buchowski, Michał,Skala migracji a uprawianie antropologii: przykład imigrantów w Poznaniu, w: Kultura, tożsamość i integracja europejska, red. Dariusz Niedźwiedzki, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2014, s. 241-254, bibl. Rec. G. Babiński. ISBN 978-83-7688-170-6.

Buchowski, Michał,Twilight zone anthropologies: The case of Central Europe, “Cargo”. Journal for Cultural/Social Anthropology 2014, nr 1-2, s. 7-18, bibl., abstract, słowa kluczowe: hierachies of knowledge, world anthropologies, twilight zone anthropologies, Central and Eastern European anthropologies. ISSN 2336-1956.

Buchowski, Michał [Wspólnie z Arkadiuszem Bentkowskim] [Red.] Colloquia Anthropologica. Issues in contemporary social anthropology. Kolokwia antropologiczne. Problemy współczesnej antropologii społecznej, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, ss. 607. Wydawca: Polski Instytut Antropologii. ISBN 978-83-63795-86-3.

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska [Red.] Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, ss. 159.

 

Chwieduk, Agnieszka,Narodziny regionalizmu? Przykład rumuńskiej społeczności z Săpīnţa, z regionu Marmarosz, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 203-216, bibl., sum. [The birth of regionalism? The example of Romanian community from Săpīnţa, the region of Maramuresh]. ISBN 978-83-64465-08-6, ISSN 0066-6858.

 

Dohnal, Wojciech,O życiu i pracy Profesora Józefa Burszty w 100. rocznicę urodzin, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 7-19, bibl., fot. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Dohnal, Wojciech [Red.] Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, ss. 333, noty o autorach. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

 

Filip, Mariusz,Rodzima Wiara (nie) tylko dla mężczyzn. O upłciowieniu prawicowego Neopogaństwa słowiańskiego w Polsce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 1(20), s. 113-132, sum. [Native Faith (not) only for men: About gendering right-wing Neopoganism in Poland]. Red. Nr: M. Baer, A. Kościańska. Wrocław. Wydawca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej. ISSN 1642-0977

 

Filip, Mariusz [Wspólnie ze Scottem Simpsonem] Selected words for modern Pagan and native faith movements in Central and Eastern Europe, w: Modern Pagan and Native Faith movements in Central and Eastern Europe [Studies in Contemporary and Historical Poganism], red. K. Aitamurto, S. Simpson, London, New York: Routledge, 2014, s. 27-43 [dodruk; first published 2013 by Acumen] ISBN 978-1844656622; online ISBN 978-1317544623.

Filip, Mariusz,„Wędrujące Kaszuby”. Ujęcie antropologiczne, „Rocznik Antropologii Historii” R. 4: 2014, nr 2(7), s. 199-221, mapy. Red. J. Kowalewski, W. Piasek. Toruń. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. ISSN 2084-1418.

 

Jasiewicz, Zbigniew,Czym jest regionalizm Wielkopolski?, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 2(104), s. 37-39. Poznań. Red. Stanisław Słopień. ISSN 0860-7540.

[Jasiewicz, Zbigniew] Anna Szyfer, „Musi pani patrzeć, słuchać i rozumieć”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza, „Lud” t. 98, 2014, s. 331-342, bibl. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Jasiewicz, Zbigniew,Pierwsze etnografki polskie: Barbara Czarnowska, Konstancja z Flemingów Chodakowska i inne, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. Grażyna Kubica, Katarzyna Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 25-44, bibl., sum. [First Polish ethnographers: Barbara Czarnowska, Konstancja Chodakowska nee Fleming], nota o autorze. Rec. K. Jaskułowski, M. Brocki. ISBN 978-83-64465-12-3, ISBN 978-83-7977-051-9, ISSN 0066-6858.

Jasiewicz, Zbigniew,Profesor Józef Burszta. Uczony, nauczyciel, organizator, społecznik, człowiek, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 113-130, bibl., fot. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Jasiewicz, Zbigniew [Rec.] Irina Utenkova-Šalapak, Nasledie Oskara Kol’berga v istorii slavânskoj ètnomuzykologii. K 200-letiǔ so dnâ roždeniâ, Sankt-Peterburg: Severnaâ zwezda 2014, ss. 145, ISBN 978-5-905042-32-4. – “Lud” t. 98, 2014, s. 385-388. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

 

Jasiewicz, Zbigniew [Rec.] Irina Zbyr, Oskar Kol’berg i jogo  zbiornik „Pokuttja”, Lvivskij nacional’nij Universitet imieni Ivana Franka, Lviv 2014, ss. 269, mapy. – „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, s. 193-196.


 

Kabat, Irena,Zofia Staszczak, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 231-234. Rec. Irena Bukowska-Floreńska, Zbigniew Jasiewicz. ISBN 978-83-64465-10-9, ISSN 0066-6858.Kaczmarek, Łukasz,Kategorie kultury publicznej służące konserwowaniu relacji władzy. Rasa i klasa w kontekście (post)kolonialnym, „Pogranicze”. Studia Społeczne t. 23: Procesy transgraniczne, red. Katarzyna Niziołek, Andrzej Sadowski, 2014, s. 7-39, bibl., sum. [Categories of public culture instrumented in creating power relations: Race and class in (post)colonial context]. Słowa kluczowe: class, postcolonial power relations, public culture, socio-cultural anthropology, race. Białystok. Red. Andrzej Sadowski. ISSN 1230-2392.

Kaczmarek, Łukasz, Paweł Ładykowski, Schwer fassbare Materie: die Entstehung eines deutsch-polnischen Grenzgebiets, w: Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, red. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna-Schubert, Seria: Migration-Ethnicity-Nation: Cracow Studies in Culture, Society and Politics t. 2, Frankfurt am Main [i in.]: Peter Lang Edition, 2014, s. 327-344, bibl. ISBN 978-3-631-64788-2 (hardcover), ISBN 978-3-653-03602-2 (ebook).

Kaczmarek, Łukasz,Teoria upudrowana. Wyobrażenia o etnografii a praktyki badawcze w antropologii polskiej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 2(21), s. 115-142, sum. [Powdered theory. Imaginaries on ethnography and research practices in Polish anthropology]. Wrocław. ISSN 1642-0977; http://zew.info.pl/files/ZEW_writing_culture.jpg [2 III 2015].

Kaczmarek, Łukasz [Wspólnie z Pawłem Ładykowskim] When the city flows abroad: transnational imaginaries of resurging borderland, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 41-62, bibl. ISBN 978-83-932586-1-1, ISBN 978-83-62298-50-1.Korzeniewski, Bartosz,11 listopada 1918, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 341-356.ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz,Konstytucja 3 Maja, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 111-129.ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz,8/9 maja 1945, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 427-436. ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz,Stanisław August Poniatowski, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 131-149.ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz, Status kreacji filmowych w obrazie przeszłości współczesnych społeczeństw na przykładzie „Katynia” Andrzeja Wajdy, w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Warszawa: Muzeum Historii Polski w Warszawie, 2014, s. 188-206. ISBN 978-83-60642-93-1.

Korzeniewski, Bartosz, Tadeusz Kościuszko, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 203-223. ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz, Tadeusz Rejtan, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 69-91. ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz, [Wspólnie ze Stefanem Bednarkiem] Wprowadzenie, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 7-23.ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz [Wspólnie ze Stefanem Bednarkiem] [Red.] Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 541.ISBN 978-83-7982-075-7.Kuligowski, Waldemar,Festiwalizacja prowincji. Małe miasta wobec wielkich trendów, w: Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, red. E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński, Pruszcz Gdański-Bytów: Wydawnictwo Jasne, 2014, s.35-48, Zus. [Die Festivalisierung der Provinz. Kleine Städte im angesicht grosser Trends]. Wydawca: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie. Rec. W. Baranowski. ISBN 978-83-932818-5-5, 978-83-61508-66-3.

Kuligowski, Waldemar,Kultura, kontrkultura, antykultura. Zakresy znaczeniowe pojęć i ich zastosowanie wobec sytuacji w PRL, w: Od kontrkultury do New Age. Wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie, red. Ewa Chabros, Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2014, s. 15-27, sum. [Culture, counter-culture, anti-culture. The semantic scopes of these notions and their application in the reality of the People’s Republic of Poland], Zus. [Kultur, Gegenkultur, Antikultur. Semantischer Umfang der Begriffe und deren Anwendung auf die Situation in der Volksrepublik Polen [PRL], Рез. [Культура, контркультура, антикультура. Смысловые фазы понятий и их применение относительно ситуаций в ПНР]. Rec. B. Płonka-Syroka, P. Pleskot. ISBN 978-83-61631-60-6.

Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński, Art in contemporary cultural systems: introduction, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 7-10. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Kuligowski, Waldemar, Nationalism and ethnicization of history in a Serbian festival, “Anthropos” R. 109: 2014, nr 1, s. 249-259, bibl. Red. Darius J. Piwowarczyk. ISSN 0257-9774.

Kuligowski, Waldemar,Od Czarnobrodego do Anonymousa. Stare i nowe formy piractwa, „Czas Kultury” R. 30: 2014, nr 2(179), s. 4-13. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Kuligowski, Waldemar,On new meanings of tradition. Globalization, politics and questions for anthropology?, “Českỳ Lid”. Etnologickỳ Časopis-Ethnological Journal R. 101, 2014, nr 3, s. 321-334, bibl., Res.[O novỳch vỳznamech tradice. Globalizace, politika a otázky pro antropologii], abstract. Red. Jiři Woitsch. Praga. Wydawca: Etnologickỳ Ústav Akademie Věd České Republiky. ISSN 0009-0794.

Kuligowski, Waldemar,Orbánizacja. Autorytaryzm, imagologia i nowe Węgry, „Czas Kultury” R. 30: 2014, nr 3(180): Węgry – koniec republiki, s. 12-23, sum. [Orbanization. Authoritarianism, imagology and the new Hungary], s. 176. Red. prow. W. Kuligowski. Red. M. Wasilewski. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Kuligowski, Waldemar, Polskie muzeum etnograficzne w XXI wieku. Ankieta czasopisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, sierpień 2012 roku, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 2014, nr 1, s. 57-59. Red. Katarzyna Barańska; http://www.ptl.info.pl/zwam [2014-09-08].

Kuligowski, Waldemar, Poszerzanie jako problem: Web 2.0, idea partycypacji i pole kultury, “Kultura Współczesna”. Teorie-interpretacje-praktyka, 2014, nr 3(83): Poszerzenie pola kultury. Sektor publiczny wobec zmian, s. 80-88, sum. [Extension as a problem: Web 2.0, idea, participation and cultural field]. Red. Andrzej Gwóźdź. Koncepcja nr: W. Kuligowski i in. Warszawa. Narodowe Centrum Kultury. ISSN 1230-4808.

Kuligowski, Waldemar, The invention of ‘we’ and ‘them’ in national anthems. Images from Central Europe, w: Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais. Contemporary approaches to the Self and The Other, red. Vida Savoniakaité, Vilnius: Lietuvos Istorijos Institutas: 2014, s. 123-138, bibl., santrauka [Sąvokų “mes” ir “jie” atsiradimas nacionaliniuose himnuose. Įvaizdžiai iš Vidurio Europas]. Rec. Rimantas Balsys, Darius Daukšas. ISBN 978-9955-847-80-9.

Kuligowski, Waldemar, 33 meters of sacrum. The analysis of discourses surrounding the statue of Christ the King of the Universe in Świebodzin, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 137-148, stresz. [33 metry sacrum. Analiza dyskursów wokół figury Chrystusa Króla Wszechświata ze Świebodzina], fot. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Kuligowski, Waldemar,Więźniowie ziemi i stereotypu. Chłopi polscy jako buntownicy, „Magazyn Sztuki/m-s”, red. R. Ziarkiewicz. Wydawca: Akademia Sztuki w Szczecinie, 2014, ss. 8; http://magazynsztuki.eu/index.php/teksty/117-wiezniowie-ziemi-i-stereotypu-chlopi-polscy-jako-buntownicy [23 III 2015]

Kuligowski, Waldemar [Wspólnie z Cezarym Obracht-Prondzyńskim] Wprowadzenie, czyli dlaczego o poszerzeniu pola kultury?, “Kultura Współczesna”. Teorie-interpretacje-praktyka, 2014, nr 3(83): Poszerzenie pola kultury. Sektor publiczny wobec zmian, s. 11-15. Red. Andrzej Gwóźdź. Koncepcja nr: W. Kuligowski i in. Warszawa. Narodowe Centrum Kultury. ISSN 1230-4808

Kuligowski, Waldemar, Złe miasta. 23 sample z rzeczywistości, Biblioteka Czasu Kultury t. 42, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2014, ss. 196, fot. ISBN 978-83-935637-0-8

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Agnieszka Kościańska, Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014, ss. 270, ISBN 978-83-235-1562-3. – “Lud” t. 98, 2014, s. 372-374. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Alternatywa [Louis-Georges Tin, Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu, przeł. z fr. Oskar Hedemann, Kraków: IAiWPN „Universitas”, 2013, ss. 236]. – „Nowe Książki” 2014, nr 1/1138, s. 62-64. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562.

Kuligowski, Waldemar, [Rec.] Argonautka zachodniego Pacyfiku [Aleksandra Gumowska, Seks, betel i czary. Życie seksualne dzikich sto lat później, Kraków: „Znak. Litera Nova”, 2014, ss. 333]. – „Nowe Książki” 2014, nr 10/1147, s. 48-49. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Bo moja ulica jest w sercu miasta [Barbara Demick, W oblężeniu. Życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy, przeł. z j. ang. Hanna Pustuła-Lewicka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, ss. 251], „e Czas Kultury.pl”; http://e.czaskultury.pl/czytanka/literatura/1590-bo-moja-ulica-jest-w-sercu-miasta
[21 II 2014]

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Słowacja: terror ideologii? [Juraj Buzalka, Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie polityky, Bratislava: Kalligram, 2012, ss. 199],„Res Publica Nowa”; http://publica.pl/teksty/Slowacja-terror-ideologii [24 II 2014]

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Tokijskie pasaże [Joanna Bator, Rekin z parku YoYogi, Warszawa: „W.A.B.”, 2014, ss. 238]. - „Nowe Książki” 2014, nr 9/1146, s. 68-69. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562.
 
Kuligowski, Waldemar [Rec.] Rudolf Chmel, Kompleks słowacki, przeł. M. Bystrzak, T. Grabiński, Kraków: Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, ss. 344. – „Porównania” t. 15: Język postkolonialności, cz. I, 2014, s. 363-365. Poznań. Red. B. Bakuła. ISSN 1733165X. http://porownania.amu.edu.pl

Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński [Red.] Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, ss. 196. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Kuligowski, Waldemar, Pomieciński, Adam Art in contemporary cultural systems: introduction, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 7-10. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Kuligowski, Waldemar, Éva Ujfalusi: wycofanie jako manifest, „Czas Kultury” R. 30: 2014, nr 3(180): Węgry – koniec republiki, s. 4-11. Red. prow. W. Kuligowski. Red. M. Wasilewski. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Kuligowski, Waldemar, Pomieciński, Adam [Red.] Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, ss. 196. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Kuligowski, Waldemar, [Wspólnie z L. Michałowskim, K. Stachurą, P. Zbieranek] [Koncepcja numeru] “Kultura Współczesna”. Teorie-interpretacje-praktyka, 2014, nr 3(83): Poszerzenie pola kultury. Sektor publiczny wobec zmian, ss. 231.

 
Lis, Aleksandra,Co dalej z Unią Energetyczną?, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014; http://www.sobieski.org.pl/komentarz-is-165/

Lis, Aleksandra, Pakiet Klimatyczno-Energetyczny – nadal o redukcjach, czy raczej o integracji?, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014; http://www.sobieski.org.pl/komentarz-is-168/

Lis, Aleksandra, Społeczne kontrowersje wokół gazu łupkowego w Europie – Niemcy, “Serwis Informacyjny Państwowej Służby Geologicznej”, Warszawa, 2014; http://infolupki.pgi.gov.pl/en/society/public-controversies-over-shale-gas-europe-germany [24 VII 2014].

Lis, Aleksandra,Społeczne kontrowersje wokół gazu łupkowego w Europie - Wielka Brytania, “Serwis Informacyjny Państwowej Służby Geologicznej”, Warszawa, 2014;
http://infolupki.pgi.gov.pl/pl/spoleczenstwo/spoleczne-kontrowersje-wokol-gazu-lupkowego-w-europie-wielka-brytania [5 III 2015]

Lis, Aleksandra,Strategies of interest representation: Polish trade unions in EU governance, “Europe-Asia Studies” t. 66, 2014, nr 3, s. 444-466, bibl., abstract. Wydawca: Routledge. ISSN 0966-8136 (print), ISSN 1465-3427 (online); http://dx.doi.org/10.1080/09668136.2014.891820 [12 III 2014].

Lis, Aleksandra [Wspólnie z Arno Simonsem, Ingmar Lippert] The political duality of scale-making in environmental markets, “Environmental Politics” t. 23, 2014, z. 4, s. 632-649, bibl. Wydawca: Routledge. Słowa kluczowe: scale, environmental markets, carbon markets, practice, material semiotics, governmentality. ISSN 0964-4016 (print), 1743-8934 (online); http://dx.doi.org/10.1080/09644016.2014.893120 [10 III 2014].

 
 
Main, Izabella, Commemorations and memories of Poznań June 1956, w: Gebrochene Kontinuitäten. Transnationalitäten in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert, red. Agnieszka Gąsior, Agnieszka Halemba, Stefan Troebst, Visuelle Geschichtskultur z. 13, Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2014, s. 277-304, fot. ISBN 978-3-412-22256-7

Main, Izabella,High mobility of Polish women: The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, Special issue: Polish migration after the fall of the iron curtain, s. 130-145, bibl., abstract. Red. E. M. Goździak. Waszyngton. Wydawca: Wiley Blackwell. ISSN 0020-7985 (print), ISSN 1468-2435 (Online). doi:10.1111/imig.12101

Main, Izabella,Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, 2014, nr 6, s. 897-918, bibl, abstract. Praga. Red. T. Stöckelová. Słowa kluczowe: medical travels, migration, health-care systems, cross-border health care, Poland. ISSN 0038-0288(print), ISSN 2336-128X(online).; http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.6.147

Main, Izabella, The memory of communism in Poland, w: Remembering communism. Private and public recollections of lived experience in Southeast Europe, red. Maria Todorova, Augusta Dimou, Stefan Troebst, Leipzig Studies on the History and Culture of East-Central Europe t. I, Budapest-New York: Central European University Press, 2014, s. 97-117. ISBN 978-963-386-034-2.

Main, Izabella [Rec.] M.B.B. Biskupski, Independence Day. Myth, symbol, & the creation of modern Poland, Oxford 2012, Oxford University Press, ss. 224. – “Kwartalnik Historyczny” R. 121, 2014, nr 2, s. 457-461. Instytut Historii PAN. ISSN 0023-5903.

Main, Izabella [Rec.] Anna Witeska-Młynarczyk, Evoking Polish Memory. State, self and the Communist Past in Transition, Frankfurt am Main: Peter Lang 2014, ss. 253, ISBN 978-3-631-64163-7. – “Lud” t. 98, 2014, s. 365-367. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.
 


Marciniak, Katarzyna [Wspólnie z Kathariin Liibert] Komunikacja międzypokoleniowa we współczesnej Europie. Analiza porównawcza wybranych przykładów, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 14-43, bibl., streszcz.. ISBN 978-83-940994-0-4.

Marciniak, Katarzyna, Patriotyczno-polityczne aspekty funkcjonowania miejsca świętego i jego percepcja, „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne t. 15: 2014, nr 2, s. 159-175, tab., sum. [Patriotic and political aspects of holy spaces: functioning and perception]. Słowa kluczowe: religion, sanctuaries, Polish Catholic Church, performative art, holy spaces, pilgrims. Red. Wojciech Wrzosek. ISSN 2082-0860

Marciniak, Katarzyna, Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” t. 9, 2014, s. 289-330, sum. [Transformations in the contemporary pilgrimage movement in Greater Poland], tab. Red. F. Lenort, P.F. Neumann. Poznań. Wydawca: Wydział Teologiczny UAM. Słowa kluczowe: pilgrimaging, Marian Shrines, pilgrimage movement, popular religiousness, Marian devotion, Licheń, Gostyń, Rokitno, Gorka Klasztorna, Górka Duchowna, Wielkopolska. ISSN 1731-0679.

Marciniak, Katarzyna, Wstęp, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 6-13, wykresy. ISBN 978-83-940994-0-4.

Marciniak, Katarzyna [Red.] Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, ss. 159. ISBN 978-83-940994-0-4.

 
 
Penkala-Gawęcka, Danuta,Mentally ill or chosen by spirits? ‘Shamanic illness’ and the revival of Kazakh traditional medicine in post-Soviet Kazakhstan, w: Health, drugs and healing in Central Asia, red. Alisher Latypov, London: Routledge, 2014, s. 37-51. ISBN 978-0-415-73911-5.

Penkala-Gawęcka, Danuta,Niepewność, ryzyko, zaufanie. System opieki medycznej i jego reformy w postsowieckim Kirgistanie a strategie zdrowotne mieszkańców Biszkeku, „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, s. 135-157. ISSN 0071-1861.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Постсовет Қирғизистонида руҳий даволанишнинг туғилиши; http://www.bbc.co.uk/uzbek/central_asia/2014/06/140602_cy_my_take_spiritual_healing_kyrgyzstan.shtml [2 VI 2014]

Penkala-Gawęcka, Danuta,Пост-советтик Кыргызстандагы эмчилер; http://www.bbc.co.uk/kyrgyz/in_depth/2014/06/140627_penka_fawecka_my_take_on.shtml [27 VI 2014]

Penkala-Gawęcka, Danuta,The revival of spiritual healing in post-Soviet Kyrgyzstan, “CESMI. Central Eurasian Scholars & Media Initiative”; http://cesmi.info/wp/?p=998 [6 VI 2014].

Penkala-Gawęcka, Danuta, The way of the shaman and the revival of spiritual healing in post-Soviet Kazakhstan and Kyrgyzstan, “Shaman”. Journal of the International Society for Academic Research on Shamanism t. 22, 2014, nr 1-2, s. 57-81, bibl., abstr., fot., nota o autorze. Red. M. Hoppál, Á. Molnár, red. gościnny M.M. Kośko. Budapeszt. Molnar & Kelemen Oriental Publishers. ISSN 1216-7827.

Penkala-Gawęcka, Danuta [Rec.] Peregrine Horden, Elisabeth Hsu (eds.), The Body in Balance: Humoral Medicine in Practice, Epistemologies of Healing, vol. 13, New York, Oxford: Berghahn Books 2013, ss. 288, ISBN 978-0-85745-982-4. – “Lud” t. 98, 2014, s. 353-357. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Penkala-Gawęcka, Danuta [Red.] ”Lud”, t. 98, 2014, ss. 445.
 


Pobłocki, Kacper,Demokracja ludowa i miasta bez historii, w: Miasto na żądanie: aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, red. Łukasz Bukowiecki, Martyna Obarska, Xawery Stańczyk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 213-220. Rec. E. Rewers. ISBN 978-83-235-1158-8.

Pobłocki, Kacper,Gentryfikacja, własność i polski kapitalizm polityczny, „Politeja”. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2014, nr 1(27), s. 157-177, bibl., abstr. [Gentrification, property and political capitalism in Poland]. Red. B. Szlachta. Kraków. Słowa kluczowe: gentryfikacja, własność, niedourbanizowanie, Neil Smith, kapitalizm polityczny. ISSN 1733-6716.

Pobłocki, Kacper,Jane Jacobs – urbanistka przyziemna, w: Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, przeł. Łukasz Mojsak, Warszawa: Centrum Architektury, 2014, s. 459-474. ISBN 978-83-937716-3-9.

Pobłocki, Kacper, Kijem w szprychy [wywiad, rozmawiała Bogna Świątkowska], w: My i oni: Przestrzenie wspólne. Projektowanie dla wspólnoty, red. Bogna Świątkowska, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2014, s. 91-100. Wydawca: Fundacja Nowej Kultury Bęć Zmiana. ISBN 978-83-62418-43-5

Pobłocki, Kacper, Learning from Manchester. Uneven development, class and the city, “Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 3(9), s. 237-267, abstrakt, sum. Słowa kluczowe: nierównomierny rozwój, klasa, Manchester, Engels, teoria miejska.; http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/10.Poblocki.pdf [2 VII 2014].

Pobłocki, Kacper [Wspólnie z Anną Ptak] Polityka ciekawości, „Res Publica Nowa” R. 27: 2014, nr 2(216), s. 4-11. Red. W. Przybylski. Warszawa. Wydawca: Fundacja res Publica im. H. Krzeczkowskiego. ISSN 1230-2155.

Pobłocki, Kacper, Nowa dekada, nowe miasto?, w: Miasto na żądanie: aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, red. Łukasz Bukowiecki, Martyna Obarska, Xawery Stańczyk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 53-61, wykres. Rec. E. Rewers. ISBN 978-83-235-1158-8.

Pobłocki, Kacper, Od Haiti po Nową Hutę, „Res Publica Nowa” R. 27: 2014, nr 1(215), s. 43-46. Red. W. Przybylski. Warszawa. Wydawca: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego. ISSN 1230-2155.

Pobłocki, Kacper, Ucząc się od Jane Jacobs. Rozmowa z Kacprem Pobłockim [rozmawiali Matylda Gąsiorowska, Aleksander Kozielski], „Rzut +4”. Kwartalnik Architektoniczny 2014, nr 2: Ekonomia, s. 52-57. Wydawca: Fundacja Elewacja.ISSN 2353-4133.

Pobłocki, Kacper,Warszawa jako miasto przyszłości, w: Miasto-Sztuka-Nauka-Gospodarka, red. Katarzyna Sadowy, Warszawa: Biblioteka Res Publiki Nowej. Fundacja res Publika im. H. Krzeczkowskiego, 2014, s. 121-127, bibl. Rec. T. Słaby, D. Stawasz, M. Sadowy, A. Morka. ISSN 978-83-935211-2-8 [pdf. 21 X 2014].

Pobłocki, Kacper, Wódka jako forpoczta kapitalizmu: propinacja a proces klasotwórczy w perspektywie globalnej, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 145-154, bibl. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Pobłocki, Kacper [Rec.] Lebow, Katherine. 2013. Unfinished utopia. Nowa Huta, Stalinism, and Polish society, 1949-56. Ithaca and London: Cornell University Press. 256 pp. – “Social Anthropology/Anthropologie sociale” t. 22, 2014, nr 4, s. 379-380. Wydawca: European Association of Social Anthropologists. ISSN 0964-0282 (print), ISSN 1469-8676 (online).
 


Pomieciński, Adam,Art and new social movements, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 129-136, stresz. [Sztuka i nowe ruchy społeczne]. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.
 


Posern-Zieliński, Aleksander,Maria Frankowska i jej fascynacje latynoamerykańskie, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. Grażyna Kubica, Katarzyna Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 213-228, bibl., sum. [Maria Frankowska and herLatinamerican fascinations], nota o autorze. Rec. K. Jaskułowski, M. Brocki. ISBN 978-83-64465-12-3, ISBN 978-83-7977-051-9, ISSN 0066-6858.

Posern-Zieliński, Aleksander [Wspólnie z Anną Urbańską-Szymoszyn] Maria Paradowska, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 150-154. Rec. Irena Bukowska-Floreńska, Zbigniew Jasiewicz. ISBN 978-83-64465-10-9, ISSN 0066-6858

Posern-Zieliński, Aleksander,Barbara Walendowska, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 282-284. Rec. Irena Bukowska-Floreńska, Zbigniew Jasiewicz. ISBN 978-83-64465-10-9, ISSN 0066-6858.

Posern-Zieliński, Aleksander,Wprowadzenie, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 7-9. ISBN 978-83-932586-1-1, ISBN 978-83-62298-50-1.

Posern-Zieliński, Aleksander [Wspólnie z Lechem Mrozem] [Red.] Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, ss. 264. ISBN 978-83-932586-1-1, ISBN 978-83-62298-50-1.

O sytuacji ludności rdzennej w Ameryce Łacińskiej – wywiad z prof.Aleksandrem Posern-Zielińskim, [wywiad, rozmawiała Anna Przytomska]; http://www.academia.edu/1883619/O_sytuacji_ludnosci_rdzennej_w_Ameryce_Laci.. [2014-04-29].

Posern-Zieliński, Aleksander,Ziemie Zachodnie w etnologicznej interpretacji Józefa Burszty, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 171-202, bibl., fot. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.


 
 
Rajtar, Małgorzata, Krew jako ciało „obce” i „indywidualne”. Krew i biotożsamość na przykładzie Świadków Jehowy w Niemczech, „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, s. 101-116. ISSN 0071-1861.

Rajtar, Małgorzata,Serce i krew. Rodziny świadków Jehowy wobec zespołu Downa, w: Etnografie biomedycyny, red. M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 259-275, bibl., abstract [Blood and the heart. Jehovah’s witness families and down syndrome], s. 285-286. Rec. A. Wieczorkiewicz. ISBN 978-83-235-1581-4.

Rajtar, Małgorzata,Panel on Medical Anthropology at the First Congress of Polish Ethnology and Anthropology, Warsaw, October 23-25, 2013, “Curare” t. 37, 2014, nr 2, s. 166-168. “Curare”. Zeitschrift für Medizinethnologie. Journal of Medical Anthropology t. 37, 2014, nr 2, s. 166-167, fot., nota o autorze. ISSN 0344-8622.

Rajtar, Małgorzata, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Wprowadzenie do bloku tematycznego „Kultura i medycyna”, „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, s. 95-99. ISSN 0071-1861.

Rajtar, Małgorzata, Zwrot etyczny i nowa antropologia moralności, „Lud” t. 98, 2014, s. 137-156, bibl., sum. [An ethical turn and the new anthropology of morality]. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. Słowa kluczowe: moralność, etyka, zło, antropologia moralności, zwrot etyczny. ISSN 0076-1435.

Rajtar, Małgorzata, Magdalena Radkowska-Walkowicz [Red.] Blok tematyczny „Kultura i medycyna”, „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, ss. 157. ISSN 0071-1861.

 
 
Schmidt, Jacek, Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 37: Miasta i migracje, red. Jacek Kubera, Łukasz Skoczylas, s. 53-62, bibl. Poznań. Red. Grzegorz Dziamski. Wydawnictwo Naukowe UAM. ISBN 978-83-232-2764-9, ISSN 0239-3271.

Schmidt, Jacek,O użyteczności antropologii społeczno-kulturowej w obszarze studiów europejskich, w: Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, red. Jacek Czaputowicz, Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2014, s. 327-334. Rec. Leszek Jesień, Wojciech Jakubowski. ISBN 978-83-63183-69-1.

Brzezińska, Anna W., Jacek Schmidt [Red.] Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, ss. 380, sum., bibl. ISBN 978-83-64465-08-6, ISSN 0066-6858.

Schmidt, Jacek [Wspólnie z Anną W. Brzezińską] Wprowadzenie, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 9-13.

Schmidt, Jacek,Profesor Andrzej Brencz – badacz kultury ludowej Wielkopolski, „Przegląd Wielkopolski”, R. 28: 2014, nr 3(105), s. 53-54. Poznań. Red. S. Słopień. ISSN 0860-7540.
 


Stanisz, Agata,Rudnickie gadki, czyli wiejski stand-up jako wyraz lokalnej zażyłości, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 47-54, bibl., fot., sum. [Folk tales in Rudniki – folk stand-ups as an expression of local intimacy]. Poznań. Red. Stanisław Słopień. ISSN 0860-7540.

Stanisz, Agata, The uses of culture and metanarratives on culture: when anthropology and art meet, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s.183-196, stresz. [Użycie kultury vs metanarracja o kulturze. Spotkanie antropologii ze sztuką]. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.
 


Szmyt, Zbigniew, Autochtonizacja postsocjalistycznego miasta. Przykład Ułan Ude, „Lud” t. 98, 2014, s. 205-228, bibl., sum. [Indigenization of a postsocialist city. The example of Ulan Ude]. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. Słowa kluczowe: postsocjalizm, miasto, Syberia, Buriacja, Ułan Ude, autochtonizacja, migracja. ISSN 0076-1435.

Szmyt, Zbigniew,Między deifikacją a przemocą symboliczną. Rzecz o ambiwalentnych praktykach wykonywanych przez lamów na ciele rosyjskiego prezydenta, „Rocznik Antropologii Historii” R. 4: 2014, nr 2(7), s. 257-275. Red. J. Kowalewski, W. Piasek. Toruń. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. ISSN 2084-1418.

Szmyt, Zbigniew, „Модерн номадс”. Антропологические очерки современных бурятских миграций в России, Иркутск: Издательство „Оттиск”, 2013 [druk] 2014, ss. 192, библ., таб . ISBN 978-5-905847-00-4.

Szmyt, Zbigniew,National Buddhism in Buryatia and Mongolia, w: Vajrayana Buddhism in Russia: An Historical Discourse and Adjacent Cultures, red. Elena Leont’eva, Moscow: Almazny Put, 2013 [druk] 2014, s. 91-104, bibl. ISBN 978-5-94303-049-9.

Szmyt, Zbigniew, New Year’s Party at Café Lion. The post-socialist tribalization in Ulan-Ude, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 155-171. ISBN 978-83-932586-1-1, ISBN 978-83-62298-50-1.

Szmyt, Zbigniew, Prawa i status mniejszości etnicznych we współczesnych Chinach. Na przykładzie Regionu Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej, w: Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy, red. Joanna Marszałek-Kawa, [b.m.w.]: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 204-217. ISBN 978-83-7780-941-9;
http://www.marszalek.com.pl/internalfiles/file/spisy%20tresci/AZJA%202013/Spis%20Globalna%20potega%20Chin.pdf

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą [Фантомноe тело короля. Периферийная борьба с современной формой], Kraków: Universitas, 20111, ss. 572. – „Eurasia: Statum et Legem” [Еврaзия: государство и право] 2014, nr 4, s. 207-215.Ułan-Ude. Red. D.P. Nikołajewicz. ISSN 2310-0419.
 


Szyfer, Anna,„Musi pani patrzeć, słuchać i rozumieć”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza, „Lud” t. 98, 2014, s. 331-342, bibl. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Szyfer, Anna,Współczesne elementarze gwary/języka regionalnego, „Lud” t. 98, 2014, s. 309-320, bibl. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.
 
 
 
Vorbrich, Ryszard, Afroeuropejczycy czy Euroafrykanie? Rasa i tożsamość w przestrzeni kulturowego przenikania, „Afryka” 2014, nr 40, s. 85-109, bibl., ryc., tab. Red. E. Siwierska. Warszawa. Wydawca: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Katedra Języków i Kultur Afryki UW. ISSN 1234-0278.

Vorbrich, Ryszard, Rywalizacja o ziemię a bariery rozwojowe w Kamerunie. Przykład lokalnych wspólnot z masywu Mandara i terenów pogórza, w: Bilad as-Sudan. Napięcia i konflikty, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Pelplin: Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Wydawnictwo „Bernardinum”, 2014, s. 25-49, bibl. Rec. A. Żukowski, R. Kłosowicz. ISBN 978-83-7823-492-0.

Vorbrich, Ryszard, Wspólnota krwi a wspólny cel, czyli Gemeinschaft i Gesellschaft w kontekście afrykańskim, w: Ex Africa semper aliquid novi t. II, red. Jacek Łapott, Marta Tobota, Polskie poznawanie świata t. 1, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2014, s. 257-271, bibl., abstract [Community of blood and a common purpose, or Gemeinschaft and Gesellschaft in the African Context]. Rec. A. Żukowski. ISSN 2392-0432 (dla serii), 978-83-941402-0-5 (dla całości), 978-83-932947-8-7 (dla II tomu).

Vorbrich, Ryszard, „ Zróbmy coś” – „Dajcie coś”. Dwie konceptualizacje projektów rozwojowych, „Etnografia Polska” t. 57, 2013 [druk] 2014, z. 1-2, s. 9-22, lit., sum. [‘Let’s do something’ – ‘Give us something’. Two conceptualisations of development projects]. Red. Jarosław Derlicki. Warszawa. Słowa kluczowe: Africa, development projects, development agents, beneficiaries. ISSN 0071-1861.

 
 
Witeska-Młynarczyk, Anna, Evoking Polish memory. State, self and the communist past in transition, Warsaw studies in contemporary history t. 3, red. Dariusz Stola, Machteld Venken, Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2014, ss. 254, bibl. ISSN 2195-1187; ISBN 978-3-631-64163-7. Slowa kluczowe: historiografia, Polska, aspekty polityczne, pamięć, postkomunizm, pamięć zbiorowa, grupa tożsamościowa, etnologia.

Witeska-Młynarczyk, Anna [Rec.] Magdalena Radkowska-Walkowicz, Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013, ss. 294, ISBN 978-83-235-1045-1. – “Lud” t. 98, 2014, s. 375-378. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne