Baraniak, Karolina, Main, Izabella, Reportaż o badaniach nad przestrzenią i pamięcią żydowską w Zbąszyniu, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 27: 2013, nr 2(100), s. 27-33. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: WTK. ISSN 0860-7540

 

Bednarski, Jacek, Wojciech Dohnal, Jacek Schmidt, Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa, Seria: Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały, Poznań: Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, 2013, ss. 180, bibl., fot., tab., wykresy, aneks., sum. [An inter-generational perspective on Pleszew and its residents]. Rec. Grażyna E. Karpińska. ISBN 978-83-929488-6-5.

 

Bloch, Natalia, Między terenem a tekstem, czyli o siedmiu grzechach głównych w tworzeniu narracji o światach innych ludzi, w: Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, red. Natalia Bloch, Anna W. Brzezińska, współpraca Błażej Warkocki, Małgorzata Wosińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, s. 9-28, bibl. ISBN 978-837383-657-0

Reżim tożsamości [z Natalią Bloch rozmawia Marzena Zdanowska], „Znak”. Miesięcznik 2013, marzec, nr 694, s. 40-51, fot. Kraków. Red. Dominika Kozłowska. ISSN 0044-488X

 

Bloch, Natalia, Anna W. Brzezińska [red., współpraca Błażej Warkocki, Małgorzata Wosińska] Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, ss.179, fot., noty o autorach. ISBN 978-837383-657-0

 

Bloch, Natalia, Wyobrażony status uchodźcy i niechciane obywatelstwo. Dekonstrukcja naturalizacji jako zwieńczenia integracji na przykładzie diaspory tybetańskiej w Indiach, w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. Maciej Ząbek, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, 2013, s. 197-206. ISBN 978-83-7401-404-5

 

Brzezińska, Anna W., Edukacja kulturowa w wielkopolskich muzeach regionalnych, w: Regiony etnografii . Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.201-208, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Brzezińska, Anna W. , Karolina Baraniak, Bartosz Wiśniewski [red.] Etnolog na rynku pracy, Wielichowo: TIPI, 2013, ss. 127, bibl., noty o autorach. ISBN 978-83-62490-11-0; http://hdl.handle.net/10593/5116

 

Brzezińska, Anna W., Heimat 1972, w: Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, red. N. Bloch, A.W. Brzezińska, współpraca B. Warkocki, M. Wosińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, s. 103-111

 

Brzezińska, Anna W., Jak zostać etnologiem? Oferta dydaktyczna wobec potrzeb rynku pracy, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 17-22, fot, wykres. ISBN 978-83-62490-11-0; http://hdl.handle.net/10593/5116

 

Brzezińska, Anna W., Muzeum jako przedmiot i podmiot działań edukacyjnych, w: Edukacja muzealna. Konteksty teoretyczne i praktyczne, red. Urszula Wróblewska, Karolina Radłowska, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2013, s. 41-60, bibl., fot.,rys., tab., wykresy, sum. Rec. Dorota Folga-Januszewska, Elwira Jolanta Kryńska. ISBN 978-83-87026-24-0.

 

Brzezińska, Anna W., Naturalne inspiracje w polskim etnodizajnie, w: Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie…, red. Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2013, s. 38-46, lit., fot., ryc., o autorce. ISBN 978-83-63185-36-7

 

Brzezińska, Anna W., Niechciana podróż. Antropologiczna analiza narracji autobiograficznych w kontekście konstruowania etosu grupy mniejszościowych (na przykładzie społeczności ukraińskiej na Żuławach), w: Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. Jolanta Sztachelska, współpraca: Grzegorz Moroz, Małgorzata Kamecka, Karolina Szymborska, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012 [wyszło] 2013, s. 222-235, sum. ISBN 978-83-7431-335-3

 

Brzezińska Anna W. , Aleksandra Paprot, Ogólnopolska konferencja “Polskie stroje ludowe: współczesna problematyka badań” i spotkanie Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 28: 2013, nr 1-2 (74), s. 53-55. Red. Jan Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL.

 

Brzezińska, Anna W., Pięć ważnych pytań na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kultura enter” 2013, nr 54: Dziedzictwo niematerialne: remixuj albo giń?, ss. 11; http://kulturaenter.pl/piec-waznych-pytan-na-temat-ochrony-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego/2013/08/ (26.08.2013)

 

Brzezińska, Anna W., Reifikacja dziedzictwa kulturowego w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku, „Nauka” 2013, nr 1, s. 109-128, lit., ryc., tab. Sum. Red. Jerzy Brzeziński. Wydawca: Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. ISSN 1231-8515

 

Bloch, Natalia, Anna W. Brzezińska [Red., współpraca Błażej Warkocki, Małgorzata Wosińska] Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, ss.179, fot., noty o autorach. ISBN 978-837383-657-0

 

Brzezińska, Anna W., Mariola Tymochowicz [Red.] Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2013, ss. 267, bibl., sum., Zus., rez. Red. nacz. Anna W. Brzezińska. ISBN 978-83-87266-64-6

 

Brzezińska, Anna W., Strój ludowy – od biografii przedmiotu do tożsamości podmiotu, w: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. Anna W. Brzezińska, Mariola Tymochowicz, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2013, s. 15-24, fot., sum., Zus., rez. Red. nacz. serii Anna W. Brzezińska. ISBN 978-83-87266-64-6

 

Brzezińska, Anna W., Walka o kosz. Miasta i region wobec środowisk rzemieślniczych, „Czas Kultury” R. 29: 2013, nr 4(175), s. 40-47, fot. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

 

Brzezińska, Anna W., Mariola Tymochowicz, Wprowadzenie – Współczesna problematyka badań nad strojem ludowym, w: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. Anna W. Brzezińska, Mariola Tymochowicz, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2013, s. 5-8. Red. nacz. serii Anna W. Brzezińska. ISBN 978-83-87266-64-6

 

Brzezińska, Anna W., Wyznaczniki współczesnej kultury regionalnej Żuław, w: Funkcjonalny obszar Delty Wisły w terytorializacji Polski, red. Tomasz Parteka, Anna Golędzinowska, PAN. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju t. CXLVI, Warszawa: KPZK PAN, 2013, s. 173-188, lit., fot., ryc., abstract. ISBN 978-83-89693-49-5, ISSN 0079-3507

 

Buchowski, Michał, Andrzej Brencz – etnograf niekonwencjonalny, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.13-16. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Buchowski, Michał, Antropolog pilnie potrzebny, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 11-16. ISBN 978-83-62490-11-0; http://hdl.handle.net/10593/5116

 

Interview with Prof. Michał Buchowski. April 2013 [rozmawiała Sabina Stan], “Irish Journal of Anthropology” t. 16(1), 2013, s. 54-59, lit. Red. Fiona Larkan. Anthropological Association of Ireland. ISSN 1393-8592

 

Buchowski, Michał, Koniec multikulturalizmu: Europa jako twierdza?, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 187-203, lit. ISBN 978-83-62490-14-1

 

Buchowski, Michał, Neoliberalizm w Europie Środkowej – magia, religia czy nauka?, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2013, nr 4: Magiczna moc słów w językach, literaturach i kulturach słowiańskich, s. 29-41, abstract, Red. Krystyna Pieniążek-Marković. Poznań. Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM. ISBN 978-83-232-2525-6, ISSN 2084-3011

 

Buchowski, Michał, Pokutujący stereotyp homo sovieticus, „Kultura Liberalna” nr 250(42/2013) z 22 X 2013. ISSN 2081-027X. http://kulturaliberalna.pl/[22 X 2013]

 

Buchowski, Michał, Profesor Jerzy Kmita a antropologia kulturowa, „Rocznik Antropologii Historii” R. 3: 2013, nr 1(4), s. 379-381. Toruń. Red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek. ISSN 2084-1418.

 

Buchowski, Michał, Światowy sport rozrywkowy. Rozmowa z Michałem Buchowskim; http://numer10.blox.pl/2013/11/Swiatowy-sport-rozrywkowy-Rozmowa-z-prof-Mich... [29 XI 2013]

 

Chwieduk, Agnieszka, Nagrobki z Wesołego Cmentarza: rumuńska specjalność i bałkańskie analogie w czasach transformacji, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.157-171, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Chwieduk, Agnieszka, „Specyficzny Polak w normalnej Francji”. O polskiej imigracji w tekstach francuskich badaczy, w: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Euroemigranci.pl. Publikacja pokonferencyjna, red. Dorota Praszałowicz, Magdalena Łużniak-Piecha, Joanna Kulpińska, [Kraków-Londyn]: PAU-PUNO, [2013], s. 1-26, bibl.;

 

Chwieduk, Agnieszka, Trwanie z nostalgią w tle. O rumuńskich realiach w dwadzieścia lat po upadku komunizmu: przypadek wsi Săpânţa , „Anthropos?” 2013, nr 20-21, s. 188-197. Red. Aleksandra Kunce. Katowice. Wydawca: Wydział Filologii UŚ. ISSN 1730-9549; http://www.anthropos.us.edu.pl/texty/chwieduk.htm

 

Dohnal, Wojciech, Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 14, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, ss. 238, bibl., indeksy osobowy i rzeczowy. ISBN 978-83-63795-12-2

 

Bednarski, Jacek, Wojciech Dohnal, Jacek Schmidt, Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa, Seria: Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały, Poznań: Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, 2013, ss. 180, bibl., fot., tab., wykresy, aneks., sum. [An inter-generational perspective on Pleszew and its residents]. Rec. Grażyna E. Karpińska. ISBN 978-83-929488-6-5.

 

Fabiś, Piotr, Émile Durkheim i nieświadomość zbiorowa, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2013, nr 1(18), s. 19-29, sum. [Émile Durkheim and collective unconsciousness]. Red. M. Marczyk. Wrocław. ISSN 1642-0977

 

Filip, Mariusz [Wspólnie ze Scottem Simpsonem] Selected words for modern Pagan and Native Faith movements in Central and Eastern Europe, w: Modern Pagan and Native Faith movements in Central and Eastern Europe, red. Kaarina Aitamurto, Scott Simpson, Durham-Bristol: Acumen, 2013, s. 27-43. ISBN 978-1-84465-662-2

 

Jasiewicz, Zbigniew, Tadeusz Czacki jako prekursor polskich studiów etnicznych, w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, red. Łukasz Smyrski, Katarzyna Waszczyńska, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013, s. 33-56, lit. ISBN 978-83-7181-795-3

 

Jasiewicz, Zbigniew, Profesor Aleksander Posern-Zieliński i Jego prace. W 70-lecie urodzin, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 13-22, fot. ISBN 978-83-62490-14-1

„Wydaje mi się, że etnologia idzie w bardzo dobrym kierunku…”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza [Odpowiada Anna Zadrożyńska], „Lud” t. 97, 2013, s. 319-331, lit. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435

 

Jasiewicz, Zbigniew, Przedmiot i funkcje Konwencji o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Spojrzenie etnologa, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin-Warszawa, 2013, s. 51-63.

 

Kabat, Irena, Bibliografia prof. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 37-69. ISBN 978-83-62490-14-1

 

Kabat, Irena, Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Brencza, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 22-37. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Kabat, Irena, Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 71. ISBN
978-83-62490-14-1

 

Kabat, Irena, Prace magisterskie napisane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Brencza, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 211-218. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Kabat, Irena, Prace magisterskie napisane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pod kierunkiem prof. dra hab. Alekasandra Posern-Zielińskiego, w: Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 73-80. ISBN 978-83-62490-14-1

 

Kabat, Irena, Ważniejsze publikacje pracowników i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata 2000-2011, „Ethnologia Europae Centralis”. Journal of Ethnology of Central Europe t. 11, 2013, s. 48-50. Brno-Cieszyn-Praha. Red. Jiři Langer. ISSN 1210-1109.

 

Kaczmarek, Łukasz, Antropologiczna rewizyta terenowa. Strategia zagrożona systemowo, „”Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2013, nr 2(19), s. 17-41, bibl. sum. [Anthropological fieldwork revisited. Ethnography and the systemic threat]. Red. Mirosław Marczyk. Wrocław. ISSN 1642-0977; http://zew.info.pl/?2013-2%2819%29,45

 

Kaczmarek, Łukasz , Paweł Ładykowski, Ethnographic training in boderland: students fieldwork, serendipities, and tight limits of Polish university system, “Cargo”. Journal for Cultural and Social Anthropology t. 10, 2012 [druk] 2013, nr 1-2, s. 99-117, bibl. Praga. Red. Jakub Grygar. ISSN 1212-4923.

 

Kaczmarek, Łukasz, Izabella Parowicz, Kingston: kolonialne ślady w tożsamości przestrzennej, „Journal of Urban Ethnology” 2013, t. 11, s. 33-45, bibl., abstract, abstrakt. Red. R. Godula-Węcławowicz. Wydawca: IAE PAN. Kraków. ISSN 1429-0618

 

Kaczmarek, Łukasz, Władza, jej legitymizacja a inkluzywno-ekskluzywne mechanizmy konstruowania tożsamości grupowej. Konstruowanie wyobrażeń państwa i narodu na Fidżi, w: Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. Jacek Banaszkiewicz, Michał Kara, Henryk Mamzer, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013, s. 105-133, bibl., sum. ISBN 978-83-63760-15-1

 

Korzeniewski, Bartosz, Demokratyzacja pamięci wobec przewartościowań w pamięci Polaków po 1989 r., „Pamięć i Sprawiedliwość” t. 2, 2013, s. 55-76.

 

Kuligowski, Waldemar, A relay of youth of the 21st century. A re-enactment of ritual or a grotesque performance?, “Cargo”. Journal for Cultural and Social Anthropology t. 10, 2012 [druk] 2013, nr 1-2, s. 47-60, abstr., bibl. Praga. Red. Jakub Grygar. Słowa kluczowe: Yugoslavian „Day of Youth”, relay of youth, political ritual, performative turn, Titonostalgia. ISSN 1212-4923.

 

Kuligowski, Waldemar, Kicz jako kultura. Świebodziński Chrystus i trąbki z Gučy, w: Peryferie kultury. Szkice ofiarowane Profesorowi Rochowi Sulimie, red. Roman Chymkowski, Łukasz Bukowiecki, Marta Czemarmazowicz, Włodzimierz Karol Pessel, Marta Zimniak-Hałajko, Poznań: Wydział Polonistyki UW, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2013, s. 379-388. ISBN 978-83-62100-51-4

 

Kuligowski, Waldemar, Ludzie, sztuka, pieniądze. Festiwalizacja w Polsce, „Czas Kultury” R. 29: 2013, nr 4(175), s. 4-15, fot. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

 

Kuligowski, Waldemar, Miłość w domu gry, w: Bookopen, bo po trzydziestce wiele się zmienia…, red. [Sylwia Jurkiewicz, Justyna Lach], Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat, 2013, s. 7-9. ISBN 978-83-7386-510-5

 

Kuligowski, Waldemar, Sztafeta Tito: reenactment rytuału, w: Bałkany performatywne. Rytuał-dramat-sztuka w przestrzeni publicznej, red. Magdalena Sztandara, Goran Injac, Waldemar Kuligowski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, s. 103-113, abstr., s. 200-201, Rez., s. 204. Rec. Dariusz Kosiński, Bogusław Zieliński. ISBN 978-83-7395-578-3.

 

Kuligowski, Waldemar, Wianek z sex-shopu. Wieczory panieńskie w Polsce dawnej i współczesnej, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej R. 58: 2013, nr 5(678), s. 30-41, fot., sum. Red. Jacek Sieradzki. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0012-2041

 

Kuligowski, Waldemar, Wieczór panieński: od magii do feminizmu, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 41-60, bibl., fot. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Kuligowski, Waldemar, Wielkopolska roku 2030. Czy Foresight prawdę nam mówi?, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 27: 2013, nr 2(100), s. 11-18. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: WTK. ISSN 0860-7540

 

Kuligowski, Waldemar, Yoko, Baśka, Freddie – kobiety w rocku, „MEAKultura.” Muzyka. Edukacja.Artyści, ISSN 2299-1255; [przedruk 27 VIII 2013 za:] A po co nam rock: Między duszą a ciałem, red. W.J. Burszta, M. Rychlewski, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2003, s. 181-201; http://www.meakultura.pl/publikacje/yoko-baska-freddie-kobiety-w-rocku-668

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], Historia rozważna i romantyczna [Peter Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, przeł. z ang. J. Hunia, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2012, s. XIII, 200]. – „Nowe Książki” 2013, nr 10/1135, s. 40-41. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, Waldemar [rec.], O pożytkach z krytyki [Ralf Konersmann, Krytyka kultury/przeł. z niem. Krystyna Krzemieniowa.- Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.- 176 s.]. – „Nowe Ksiązki” 2013, nr 8/1133, s. 42-43. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

Kuligowski, Waldemar [rec.] Przekleństwo pisma [Jack Goody, Mit, rytuał i oralność/przeł. z ang. O. Kaczmarek, wstęp P. Majewski.- Warszawa: Wyd. UW, 2012. – 266 s.; Jack Goody, Człowiek, pismo, śmierć. Rozmowy z Pierrem-Emmanuelem Dauzat/przeł. z ang. A. Karpowicz.- Warszawa: Wyd. UW, 2012.- 210 s.]. – „Nowe Książki” 2013, nr 3, s. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, Waldemar [Wspólnie z Magdaleną Sztandarą, Goranem Injacą] [Red.] Bałkany performatywne. Rytuał-dramat-sztuka w przestrzeni publicznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, ss. 205, noty o autorach, Notes on the Authors, abstr., Rez. Rec. Dariusz Kosiński, Bogusław Zieliński. ISBN 978-83-7395-578-3.

 

Lis, Aleksandra [Wspólnie z Hauke Riesch, Christianem Oltra, Paulem Upham, Mariette Pol] Internet-based public debate of CCS: Lessons from online focus groups in Poland and Spain, “Energy Policy” t. 56, 2013, s. 693-702, bibl., abstract. Red. Nicky France; www.elsevier.com/locate/enpol

 

Lis, Aleksandra [Wspólnie z Małgorzatą Grodzińska-Jurczak] Metodyka prowadzenia badań społecznych w ramach programu konsultacyjnego, w: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Anna Marek, Aleksandra Lis, Akademia odpadowa. Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w praktyce, Kraków: Stowarzyszenie Ekopsychologia, 2013, s. 99-115. Rec. K. Iwińska. ISBN 978-83-921432-2-2.

 

Main, Izabella, Anna Witeska-Młynarczyk, Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne, „Lud” t. 97, 2013, s. 87-110, lit., sum. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435

 

Main, Izabella, „Co zostanie z naszej Polski” – strategie migracyjne i praktyki tożsamościowe Polek na przykładzie Barcelony i Berlina, w: Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, red. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, UW. Seria Studia Migracyjne, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2013, s. 195-217, bibl. Rec. Jacek Schmidt. ISBN 978-83-235-1272-1.

 

Main, Izabella, High mobility of Polish women. The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration”, 2013. Doi: 10.111/imig.12119.

 

Main, Izabella, High mobility of Polish women. The ethnographic inquiry of Barcelona,
“International Migration”, 2013. Doi: 10.111/imig.12119

 

Main, Izabella, Pamięć polska, niemiecka, żydowska w Wielkopolsce, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 27: 2013, nr 2(100), s. 24-27. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: WTK. ISSN 0860-7540

 

Main, Izabella, Zmiany praktyk kulinarnych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, w: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Euroemigranci.pl. Publikacja pokonferencyjna, red. Dorota Praszałowicz, Magdalena Łużniak-Piecha, Joanna Kulpińska, [Kraków-Londyn]: PAU-PUNO, [2013], s. 1-22, bibl.;

 

Marciniak, Katarzyna, Odpusty wielkopolskie, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 61-71, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Pełczyński, Grzegorz, Baptistskaja seminarija v Łodzi, w: Tradicija podgotovki služiteljej v bratstvje evangel’skich christian-baptistov. Istorija i perspektivy. Sbornik statej. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija 16-18 aprelja 2013 g., g. Moskva, Moskwa: Rossijskij sojuz evangel’skich christian-baptistov, Associacija “Duchownoje vozroždenije”, 2013, s. 60-65. ISBN 978-5-9902083-8-4

 

Pełczyński, Grzegorz, Gente Armenus, natione Polonus. O arcybiskupie Józefie T. Teodorowiczu, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 205-216, lit. ISBN 978-83-62490-14-1.

 

Pełczyński, Grzegorz, Mniejszości słowiańskie w Kościołach ewangelikalnych II Rzeczypospolitej, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 172-178, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Pełczyński, Grzegorz, Ormianie w PRL, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 2013, nr 72/73, s. 48-57. Red. Andrzej Pisowicz. Kraków. ISSN 1233-8605

 

Penkala-Gawęcka, Danuta [wspólnie z Aleksandrą Bartoszko], Medical anthropology in Poland, „Cargo”. Časopis pro kulturní/sociální antropologii 2011, nr 1,2 [druk] 2013, s. 128-135, lit. red. Jakub Grygar. Praga. ISSN 1212-4923

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Mentally ill or chosen by spirits? ‘Shamanic illness’ and the revival of Kazakh traditional medicine in post-Soviet Kazakhstan, “Central Asian Survey” t. 32, 2013, nr 1, s. 37-51, bibl., abstract. Red. Deniz Kandiyoti. School of Oriental and African Studies. Londyn. ISSN 0263-4937

 

Pobłocki, Kacper [wspólnie z Lechem Merglerem i Maciejem Wudarskim], Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Warszawa: Biblioteka Res Publiki Nowej. Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, 2013, ss. 257. ISBN 978-83-935211-1-1

 

Pobłocki, Kacper, Kolejny odcinek znanego serialu, „Kultura Liberalna” nr 248(40/2013) z 8 X 2013. ISSN 2081-027X. http://kulturaliberalna.pl/2013/10/08/rychard-swiecicki-kusiak-herbst-poblocki-referendum-w-warszawie [8 X 2013].

 

Pobłocki, Kacper, Neither West nor South: Colour and vernacular cosmopolitanism in urban Poland, “Przegląd Kulturoznawczy”: Wybór tekstów z roku 2013, część B, 2013, s. 205-215, bibl., abstract. Wydawca: Komitet nauk o Kulturze PAN, Wydz. Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Red. E. Wilk. Kraków. Słowa kluczowe: kolor, komunizm, szarość, urbanizacja, kapitalizm, Europa Wschodnia, przestrzeń publiczna, życie codzienne, kosmopolityzm. ISSN 1895-975X, ISBN 978-83-233-3748-5.doi: 10.4467/20843860PK.13.020.2072.

 

Pobłocki, Kacper, Prawo do odpowiedzialności [przedmowa do]: Markus Miessen, Koszmar partycypacji, tłum. M. Choptiany, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2013, s. 7-35. ISBN 978-83-62418-28-2

 

Pobłocki, Kacper, Skala jako obiekt badań antropologicznych, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 181-200, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Pomieciński, Adam, Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 29, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, ss. 240, bibl., fot., tab., abstract, sum., indeks nazwisk. ISBN 978-83-232-2529-4; ISSN 1230-8595

 

Posern-Zieliński, Aleksander, Antropologia polityczna a studia nad wczesnym państwem, w: Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. Jacek Banaszkiewicz, Michał Kara, Henryk Mamzer, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013, s. 39-52, bibl., sum. ISBN 978-83-63760-15-1

 

Schmidt, Jacek, Andrzej Brencz – życie i dzieło, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.17-21. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Schmidt, Jacek, Granica w naszych głowach. O społeczno-kulturowych konsekwencjach funkcjonowania dawnej granicy zaborowej w czasach najnowszych, w: „Pogranicze czarnych orłów”. Dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej. Materiały pokonferencyjne, red. Andrzej Cieśla, Tomasz Krzemiński, Aleksandrów Kujawski: Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, 2013, s. 177-189, lit. ISBN 978-83-7826-012-7

 

Bednarski, Jacek, Wojciech Dohnal, Jacek Schmidt, Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa, Seria: Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały, Poznań: Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, 2013, ss. 180, bibl., fot., tab., wykresy, aneks., sum. [An inter-generational perspective on Pleszew and its residents]. Rec. Grażyna E. Karpińska. ISBN 978-83-929488-6-5.

 

Schmidt, Jacek [Red.] Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, ss. 219. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Szmyt, Zbigniew, Tantryczne ciało rosyjskiego prezydenta – oświecony umysł Czyngisydów. Polityka i nacjonalizm w buddyzmie buriat/mongolskim, „Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2013, z. 43, s. 87-105, bibl., sum. [The tantric body of the Russian president – Chingisids’ enlightened mind. Politics and nationalism in Buryat/Mongolian buddhism]. Słowa kluczowe: buddhism, Buryatia, Mongolia, nationalism, tradition, identity. Red. W.J. Burszta, J. Serwański. Poznan-Warszawa. Instytut Slawistyki PAN. ISSN 1230-1698.

 

Szyfer, Anna, Kultura współczesnej wsi – patchwork form i treści, w: w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.72-80, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

 

Stanisz, Agata, Rodzina Made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 16, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, ss. 330, bibl., indeks, tab. ISBN 978-83-63795-27-6

 

Vorbrich, Ryszard, Dyskurs rozwojowy – między perspektywą kolonialną a neokolonialną, w: Antropologia stosowana, red. Maciej Ząbek, Warszawa; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, 2013, s. 239-256, lit. ISBN 978-83-7401-376-5

 

Vorbrich, Ryszard, Anna Szymoszyn [red.], Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, ss. 296, fot., bibl., noty o autorach, wykazy. ISBN 978-83-62490-14-1

 

Vorbrich, Ryszard, Kwestia tubylcza a status obywatela w Kamerunie, w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. Maciej Ząbek, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, 2013, s. 177-186. ISBN 978-83-7401-404-5

 

Vorbrich, Ryszard, Ludy refugialne strefy Sudanu, w: Bilad as-Sudan. Kultury i migracje, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 2013, s. 29-46, bibl., mapy, fot., tab., ryc. Rec. Antoni Kurek. ISBN 978-83-7401-364-2

 

Vorbrich, Ryszard, Państwo kolonialne i postkolonialne – aevum versus ruptoris. Przykład Kamerunu, w: Afryka między tradycją a współczesnością t. 1: Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w historii, polityce, gospodarce i społeczeństwie, red. Rafał Wiśniewski, Arkadiusz Żukowski, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2013, s. 13-32, ryc. Rec. Jarosław Różański, Maciej Ząbek. ISBN 978-83-7401-434-2.

 

Vorbrich, Ryszard, Signares z Senegalu – rasa, płeć i władza a kontakt kulturowy, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 267-288, bibl., ryc., tab. ISBN 978-83-62490-14-1

 

Vorbrich, Ryszard, ‘Sorghum wealth’ versus ‘Money wealth’, or the hybrid nature of post-tribal economies, “Hemispheres”. Studies on Cultures and Societies 2013, nr 28, s. 5-14, abstr. Red. Jerzy Zdanowski. Wydawca: Institute of Mediterranean and Oriental Cultures. Warszawa. Słowa kluczowe: Daba, Dogon, post-tribal economy, hybridization, development. ISSN 0239-8818, ISBN 978-83-7452-072-0.

 

Vorbrich, Ryszard, Sukcesja substancjalna a legitymizacja władzy w wodzostwach północnego Kamerunu. Między perspektywą antropologiczną a historyczną, w: Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. Jacek Banaszkiewicz, Michał Kara, Henryk Mamzer, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013, s. 91-103, bibl., sum. ISBN 978-83-63760-15-1

 

Main, Izabella, Anna Witeska-Młynarczyk, Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne, „Lud” t. 97, 2013, s. 87-110, lit., sum. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne