apz dohnal antropologia polityki okladkaSpis treści 
Antropologia i polityka.
Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy.


pod redakcją Wojciecha Dohnala Aleksandera Posern-Zielińskiego 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2011

Tom ukazuje aktualny stan refleksji na temat związków kultury z polityką. Zagadnienia w nim poruszane obejmują trzy powiązane ze sobą sfery. Pierwsza - makropolityczna - dotyczy przede wszystkim polityki państwa. Autorzy analizują sposoby, poprzez które działania państw - w zakresie polityki narodowościowej, etnicznej, gospodarczej, ekologicznej i językowej - kształtują procesy społeczno-kulturowe. Druga część książki rozpatruje politykę na płaszczyźnie mikrospołecznej, spogladając na realia niewielkich grup i wspólnot lokalnych. Trzecia część tomu poświęcona jest rozważaniom dotyczącym politycznych uwarunkowań praktyki antropologicznej. Książkę zamykają refleksje na temat sposobów rozumienia antropologii politycznej w środowisku etnologów i politologów.

(ze Wstępu)

 


 

 

zulawy okladkaSpis treści 

 

Żuławy.
Oswajanie krajobrazu kulturowego.

pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej
Wydawnictwo Jasne, Poznań-Pruszcz Gdański 2011

W książce zaprezentowano wyniki etnologicznych badań terenowych prowadzonych w latach 2008-2011, których inicjatorkami były dr Anna Weronika Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Anna Drożdż (Uniwersytet Śląski w Cieszynie). Realizacja projektu była próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest dla współczesnych mieszkańców rejonu dziedzictwo kulturowe.
Historia każdej żuławskiej miejscowości to historia pojedynczych ludzi, których skomplikowane losy przywiodły w malownicze żuławskie ziemie - tak trudne do okiełznania. W rodzinnych pamiątkach, starych kronikach, zdjęciach zachowanych w rodzinnych albumach kryją się radości i smutki, a dramat życiowych wyborów miesza się z zabawą i szczęśliwymi wspomnieniami z dawnych czasów.

 

 

 


  

tubylcy wlasnego swiataSpis treści 

 

Tubylcy własnego świata.
W stronę antropologii bliskości.

pod redakcją Waldemara Kuligowskiego
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2011

W antropologii istnieje długa i bardzo wpływowa tradycja badania inności. W wielu przypadkach była - i jest - to inność odległych kontekstów kulturowych, tak malowniczo prezentująca się na fotografiach. Warto sobie uświadomić, że w relacjach, jakie kreują badania tak pojmowanej inności, silnie uwidacznia się pewna asymetria. Owi inni to wszak jedynie "przedmioty" badań, "informatorzy", istoty ze świata, w którym obowiązuje odmienny system prawny, podatkowy, polityczny. Nie są to ani nasi współmieszkańcy, ani współobywatele. "Dlaczego - pyta A.P. Cheater - obawiamy się stanięcia w obliczu badan prowadzonych wśród osób sobie równych?". Na ile taka sytuacja nadwątla antropologiczny autorytet, sposób tworzenia wiedzy, jej rozpowszechniania i oceny? Na ile destabilizuje pozycję samego antropologa?

(fragment tekstu Waldemara Kuligowskiego)

  


 

  

jasiewicz historia etnografii

 

Zbigniew Jasiewicz
Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej
(od końca XVIII wieku do roku 1918)

Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2011

Monografia przedstawia rozwój zainteresowań i próby badań etnologicznych na ziemiach polskich od końca XVIII w. do 1918 r. i ich przekształcenie się w dyscyplinę naukową. Poszukiwaniami autor objął obszar tematyczny wyznaczony przez problematykę współczesnej etnologii/antropologii kulturowej: pochodzenie i rozwój kultury, kultura ludowa, kultura innych warstw społecznych, kultury ludów i narodów europejskich i pozaeuropejskich, sprawy etniczne.
Przekształcenie się polskiej etnologii w dyscyplinę naukową dokonało się w drugiej poł. XIX w. i na pocz. XX w. i było następstwem integrowania się odrębnych dotąd kierunków badań, utworzenia instytucji naukowych oraz profesjonalizacji badaczy. Ukształtowana pod wpływem warunków miejscowych, w sytuacji braku państwa narodowego, pełniąc funkcje poznawcze i społeczne wobec własnego środowiska, pozostawała etnologia polska otwarta na idee płynące z nauki światowej i uczestniczyła w jej rozwoju.

  


 

 

 

bulinski kairski praktyka badawczaSpis treści

 

Teren w antropologii.
Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej.

pod redakcją Tarzycjusza Bulińskiego i Mariusza Kairskiego
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011

Niniejsza książka jest pierwszą w Polsce kompleksową próbą zmierzenia się z zagadnieniem przeobrażeń badań terenowych w antropologii kulturowej. W ciągu dwóch ostatnich dekad ich miejsce i znaczenie przestały być oczywiste. Autorzy zawartych w publikacji artykułów stawiają pytania o granice antropologicznej praktyki badawczej i próbują sprecyzować wyzwania, jakie stają przed dyscypliną, jeżeli w dalszym ciągu ma ona spełniać kryteria szeroko pojętej naukowości.

 

 

 

  

  


bloch uchodzcy

 

Natalia Bloch
Urodzeni uchodźcy. 
Tożsamośćpokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach.

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011

Bohaterami książki są "urodzeni uchodźcy" - młodzi Tybetańczycy, którzy przyszli na świat już w Indiach, niejako dziedzicząc swój status po rodzicach. Stał się on główną osią, wokół której budują swoje autoidentyfikacje, o czym świadczy celowe podtrzymywanie stanu bezpaństwowego przez nieprzyjmowanie indyjskiego obywatelstwa. Przeczy to klasycznym teoriom uchodźstwa [...] 
Diaspora tybetańska stanowi przykład pomyślnej reinterpretacji kategorii uchodźstwa [...] Jednocześnie wytworzyła ona swoisty "uchodźczy reżim tożsamości", narzucając jedną, oficjalną wersję tożsamości tybetańskiej. Autorka analizuje proces powstawania takiego reżimu, który uczynił z "urodzonych uchodźców" więźniów ich wyidealizowanego i uromantycznionego wizerunku, oraz pokazuje strategie oporu, jakie stosują wobec niego młodzi Tybetańczycy, walcząc o prawo do tworzenia własnych, alternatywnych autoreprezentacji. 

 

 


 

 

 

wosinska sztutowo czy stutthof

 

Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego

pod red. Małgorzaty Marii Wosińskiej i Łukasza Banaszka
Poznań-Sztutowo, 2011

Publikacja podsumowująca realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego "Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego". Partnerami projektu byli: Muzeum Stutthof, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany był w Sztutowie w maju 2010 r., a jego efekty zaprezentowano na trzech konferencjach naukowych w Warszawie, Poznaniu i Sztutowie. Projekt zgłoszono także do konkursu na Muzealne Wydarzenie Roku – Sybilla 2010 w kategorii przedsięwzięć edukacyjnych. Jego kontynuacją był realizowany w maju i czerwcu 2011 r. projekt "Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu". Publikacja wyników badań była możliwa dzięki kooperacji Muzeum Stutthof, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

Więcej na stronach Muzeum Stutthof http://www.stutthof.pl/node/374 

 

 


  

loomba kolonializm

 

Ania Loomba
Kolonializm/Postkolonializm
przekł. Natalia Bloch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

pelczynski restauracja

 

Grzegorz Pełczyński
Restauracja Kresowa

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, Kraków 2011

Cywilizacja stworzona przez Litwinów i Polaków w Europie Środkowo-Wschodniej okazała się niezwykle trwała. Świadczy o tym kilkuwiekowy okres jej istnienia oraz to, że gdy pod koniec XVIII w. wskutek zaborów uległo likwidacji państwo polsko-litewskie - fundament owej cywilizacji, nie od razu ona sama upadła. Zanikła ona, a właściwie przekształciła w ciągu następnego stulecia. [...] Dziś w Polsce jest wciąż żywy mit Rzeczypospolitej Obojga Narodów, której dzieje Polacy uważają za najwspanialszy okres w swej historii. Podróżują na Litwę tropem tego mitu, usiłując znaleźć jego potwierdzenie. Nie jest to łatwe, Litwini mają zgoła inny pogląd na temat okresu unii: dla nich to czas, w którym elity litewskie uległy polonizacji, a po litewsku mówili jedynie nieuświadomieni narodowo chłopi.


(fragment książki)

  


 

   

szyfer aktywnosc

 

Anna Szyfer
Aktywność kulturalna wsi polskiej. Wczoraj, dziś, jutro.

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2010

Autorka zajęła się ważnym zjawiskiem o wielu istotnych funkcjach społecznych, będącym zarazem wskaźnikiem systemu wartości przyjmowanych przez społeczności lokalne i ich członków. [...] Do walorów książki należy zaliczyć oparcie się w niej i dostarczenie przez nią materiałów empirycznych z badań terenowych, zaprezentowanie i udokumentowanie nowych form działalności kulturalnej na wsi, wskazanie na zróżnicowane uwarunkowania aktywności kulturalnej, odkrywane nie tylko we współczesności, ale i w przeszłości.


(z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Jasiewicza)  


 

   

bloch kuba okladka m

 

Marcin Gawrycki, Natalia Bloch
Kuba

Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010

Ukazująca się w serii "Historia Państw Świata w XX i XXI wieku" książka prezentuje wydarzenia, jakie miały miejsce na Kubie od ostatnich lat hiszpańskiego kolonializmu przez wojnę hiszpańsko-amerykańską, okres północnoamerykańskiej dominacji i dyktaturę Fulgencio Batisty po rewolucję Fidela Castro i okres rządów komunistycznych. Autorzy łączą perspektywę politologiczną z antropologiczną, wskazując na złożone relacje polityki, ekonomii i kultury w obrębie takich kategorii, jak rasa, klasa, gender, seksualność czy religia. Poruszają zagadnienia eksportu rewolucji do Ameryki Łacińskiej i afrykańskiej „misji” Kuby, procesów migracyjnych, konstruowania tożsamości, polityki autentyczności, oporu i produkcji kulturowej na przykładzie hip-hopu.   


 

   

marciniak oblicza m

 

Katarzyna Marciniak
Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania.
Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych.

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010

W pracy pielgrzymka pojmowana jest jako akt wiary, na mocy którego wierny opuszcza dom i udaje się do pobliskiego sanktuarium. Nie jest on tylko prostą manifestacją uczuć religijnych, ale przede wszystkim swoistym dialogiem człowieka z otaczającą go rzeczywistością historyczną i społeczną. Na szeroki antropologiczny kontekst pielgrzymowania składa się wiele powiązanych elementów: droga odbyta przez pątnika, jego pobyt w miejscu świętym oraz wszystkie elementy tworzące wspólnotowość i będące jej przejawem. Tak rozumiana pielgrzymka jawi się jako zjawisko wieloaspektowe.   


 

   

nie czas chorowac m

 

Nie czas chorować? 
Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej.

pod red. Danuty Penkali-Gawęckiej
Biblioteka Telgte, Poznań 2010

Książka podzielona jest na trzy części: 1. Pluralizm medyczny w różnych odsłonach, 2. Kulturowe aspekty zdrowia, choroby i leczenia, 3. Narracje o chorobie, leczeniu i umieraniu. Czytelnik ma możliwość śledzenia rozważań nad pluralizmem medycznym na przykładzie społeczności lokalnych Argentyny, Meksyku i Kazachstanu, kulturowych uwarunkowań i konsekwencji niektórych chorób i zabiegów medycznych. Oddzielne miejsce zajmują zagadnienia przeżywania choroby przez pacjentów i ich rodziny oraz obecność antropologa w klinice, który pochyla się nad taką, nieczęstą przecież, perspektywą postrzegania chorego w instytucjach medycznych.


(z tekstu okładkowego Jaromira Jeszke)  


 

   

kuligowski nowe jezyki m

 

Nowe języki. 
Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur.

pod redakcją naukową Waldemara Kuligowskiego
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2010

Być może język jako taki nie jest dzisiaj podstawowym przedmiotem analiz badaczy kultury, nie sposób jednak nie dostrzec bogactwa dokonujących się w tej materii przemian, a także wzajemnego sprzężenia między globalizującumi się językami i kulturami. "Nowe języki" to konstrukty powstałe wskutek przemieszczenia i kontaktu: to narzędzia komunikacyjne wspólnot wykorzenionych, zdyslokowanych, często o charakterze marginalnym z perspektywy dominującego narodu, klasy, imperium. Regułą jest, że nowym językom towarzyszą spory dotyczące ich statusu: akademickiego, ale też politycznego i kulturowego. Niniejszy tom sporów tych nie rozstrzyga, ale to głos w debacie dotyczącej globalizacji, na rzecz takiego jej widzenia, które uwydatnia kreatywność i nowe zróżnicowanie, a nie planetarną homogenizację i zanik różnorodności.


(ze Wstępu Waldemara Kuligowskiego)  


 

   

antropologia polityki

 

Antropologia polityki i polityka w antropologii

pod redakcją Mirosławy Drozd-Piaseckiej i Aleksandra Posern-Zielińskiego
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2010

Tom zawiera artykuły oparte na referatach wygłoszonych na konferencji w Będlewie, zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (18-20 maja 2009 r.). Dotykają one istotnych tematów z pogranicza antropologii i polityki, zarówno kwestii ogólnych, związanych z refleksją nad przedmiotem antropologii politycznej i prawnej, jak i szczegółowych. Ukazują kulturowe uwarunkowania transformacji ustrojowych, formowania się etnicznych partii politycznych. 
Współczesna antropologia polityki łączy dwa aspekty: studia prowadzące do poznania i zrozumienia kulturowych uwarunkowań przekonań, preferencji i działań politycznych oraz kwestie związane z konfliktami etnicznymi, migracjami, dążeniami do autonomii, powstawaniem społeczeństw pluralistycznych kulturowo, religijnie i językowo, transformacjami ustrojowymi, dążeniem ludów tubylczych do zagwarantowania należnych im praw.


(ze Wstępu)

 

  


 

   

edukacja kulturowa przestrzen m

 

Edukacja kulturowa.
Przestrzeń - kultura - przekaz.

pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej, Aleksandry Hulewskiej i Justyny Słomskiej-Nowak
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2009

Edukacja to nie tylko sformalizowany system kształcenia i przekazywania określonej wiedzy, ale przede wszystkim jednostkowe i grupowe doświadczanie świata, często w sposób nieuświadomiony i intuicyjny. Pomiędzy edukacją sformalizowaną a tą intuicyjną znajduje się obszar, wokół którego koncentrują się zagadnienia zawarte w niniejszej książce. Kluczowymi słowami, wokół których oscylują prezentowane w podręczniku zagadnienia, są przestrzeń, kultura i przekaz.


(z Wprowadzenia)

 

  


 

   

edukacja kulturowa spolecznosc m

 

Edukacja kulturowa.
Społeczność - aktywizacja - uczenie się.

pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej, Aleksandry Hulewskiej i Justyny Słomskiej-Nowak
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2010

W pracy kluczowe zagadnienia regionu, społeczności i kultury zostały przedstawione w kontekście aktywizowania ludzi - członków lokalnych środowisk. Tego rodzaju podejście wynika z przyjętego założenia, iż od tego, jak społeczności lokalne wykorzystują - a także kreują - zasoby, zależy nie tylko ich własna sytuacja, lecz także szanse na rozwój całego kraju. Sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnych jest zatem wielkim i znaczącym przedsięwzięciem wymagającym wizji i woli realizacji. Jego powodzenie zależy od rzeczywistego uczestnictwa mieszkańców w procesach samorządowych, które to uczestnictwo należy inicjować, wspierać i stale pobudzać.

(z Wprowadzenia)

  


 

   

ksiazka roznekultury rozneglobalizacje

 

 

Różne kultury, różne globalizacje

pod redakcją Waldemara Kuligowskiego Adama Pomiecińskiego
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010

Obserwujemy dziś osłabienie ważnego do niedawna paradygmatu: podziału na centrum i peryferie. Nie ma już żadnych wątpliwości, że peryferie stały się częścią centrum. Prezentowana praca staje właśnie w obronie tak postrzeganej globalizacji. Zamieszczone w niej teksty ukazują heterogeniczność globalizacji i skłaniają do pewnej refleksji: gdy odrzucimy fałszywe przesądy o prozachodnim kierunku globalizacji, okaże się, że nie tylko dostrzegamy i ocalamy dziejącą się na naszych oczach różnorodność. Musimy także dojść do wniosku, że jakaś jedna, dominująca forma globalizacji po prostu nie istnieje. Skoro nadal funkcjonuje wiele kultur, o globalizacji mówić należy w sensie mnogim. Zaś możliwą do przyjęcia przez antropologów definicją globalizacji byłaby ta wskazująca, że globalizacja obejmuje złożone, wielokierunkowe procesy wymiany, interpretacji oraz udomawiania dorobku kulturowego ludzkości, których zasięg i skutek ma skalę planetarną.

(ze wstępu Waldemara Kuligowskiego i Adama Pomiecińskiego)

  


 

   

bloch odgoscidosasiadow okladka

 

Od gości do sąsiadów.
Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej.

pod redakcją Natalii Bloch i Elżbiety M. Goździak
Centrum Badań Migracyjnych UAM
Poznań 2010

Publikacja podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Migracyjnych UAM z siedzibą w IEiAK, omawia czynniki sprzyjające i bariery w dostępie cudzoziemców spoza UE do kluczowych dla codziennego funkcjonowania obszarów: edukacji, rynku pracy i opieki zdrowotnej. Integracja imigrantów w tych dziedzinach życia jest istotna dla ich adaptacji społeczno-kulturowej i wtopienia się w tkankę miasta, z zachowaniem ich tożsamości etnicznej i kulturowej. Badania prowadzone wśród poznańskich imigrantów i osób mających z nimi kontakt miały na celu zarówno rozpoznanie otwartości tych obszarów na imigrantów, jak i wypracowanie metod niwelowania barier.

  


 

   

okladka zachowac podcien

 

Zachować podcień.
Zapisane w krajobrazie i pamięci

pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Joanny Poczobut
Wydawnictwo JASNE, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
Gdańsk - Pruszcz Gdański 2010

Publikacja jest efektem projektu "Zachować podcień. Interdyscyplinarne warsztaty żuławskie (badania etnologiczno-architektoniczne)", realizowanego przez naukowców i studentów Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Śląskiego. Prezentuje zagadnienia związane z bogatą kulturą i historią Żuław oraz ochroną specyficznego żuławskiego krajobrazu kulturowego w jego wymiarze materialnym i społecznym.

 

  

 


 

   

vorbrich pokaz mi swoj swiat

 

Pokaż mi swój świat. 
Edukacja rozwojowa a antropologia wizualna

podredakcją Ryszarda Vorbricha
WydawnictwoMJP
Poznań 2009

Praca dokumentuje projekt Pokaż mi swój świat - pokaż mi swoją szkołę, realizowany przez pracowników i studentów UAM wśród Dogonów w Mali. Przybliża problematykę edukacji rozwojowej, wskazuje odmienne - kulturowe i ekonomiczne - uwarunkowania rozwoju. Ukazuje możliwości metodyczne i poznawcze, jakie niesie zastosowanie metod antropologii wizualnej w prowadzeniu dialogu międzykulturowego i promowaniu edukacji rozwojowej.

 

 


 

   

etnologia uniwersytecka 1919 2009

 

 

Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919 - 2009

pod redakcją
Jacka Bednarskiego i Piotra Fabisia

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu
Wydawnictwo NEWS-Witold Nowak
Poznań 2009

Publikacja wydana z okazji 90-lecia uniwersyteckiej etnologii w Poznaniu przedstawia działalność poznańskiego ośrodka w przeszłości i obecnie. Prezentuje historię, strukturę i główne nurty badań oraz działalność dydaktyczną poznańskiej etnologii,sylwetki związanych z nią naukowców.

 

 

 


 

 

 

   

ksiazka pomiecinski

 

 

Zanikające granice
Antropologizacja nauki i jej dyskursów

pod redakcją 
Adama Pomiecińskiego i Sławomira Sikory

Biblioteka Telgte
Poznań 2009

Praca szeroko traktuje o tym, jak w ogóle uprawiać humanistykę, z jakich czerpać inspiracji, metodologii. Stawia pytanie o swoistość antropologii i granice jej uprawiania. Odważnie formułuje pytania epistemologiczne, badawcze. Antropologia jawi się tu jako nauka m.in. podkreślająca złożoność systemów oraz jednostkowych, podmiotowych ich egzemplifikacji. Podnosi kwestię dialogu między nimi, ciągłej zmiany pozycji między podmiotem a przedmiotem. 
Wśród autorów artykułów są m.in. Adam PomiecińskiAleksander Posern-ZielińskiGrzegorz Pełczyński i Tarzycjusz Buliński.

 

 


 

 

schmidt nowe tozsamosci

 

 

Jacek Schmidt
Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech

Wydawnictwo NEWS-Witold Nowak 
Poznań 2009

Książka poświęcona jest problematyce kształtowania się poczucia tożsamości narodowej obywateli polskich, którzy wyemigrowali do Niemiec w ostatnich dekadach XX w. Analizując materiał zebrany podczas kilkuletnich badań terenowych, autor szuka odpowiedzi na pytania, jakie motywacje skłoniły migrantów do opuszczenia ojczyzny, jakie strategie adaptacyjno-integracyjne przyjęli w kraju przyjmującym oraz w jakiej mierze transformacje europejskie wpłynęły na ich powiązania transnarodowe, postrzeganie dawnej i nowej ojczyzny, procesy budowania nowych identyfikacji na poziomie narodowym i ponadnarodowym.

 

 


 

 

brzezinska zulawy okladka

 

 

Żuławy w poszukiwaniu tożsamości

pod redakcją
Anny Weroniki Brzezińskiej

Wydawnictwo JASNE, Muzeum Narodowe w Gdańsku
Pruszcz Gdański, Gdańsk 2009

Praca prezentuje rezultaty badań terenowych, przeprowadzonych na Żuławach przez studentów i pracowników etnologii z Poznania, Cieszyna, Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Stawiając pytanie, kim są dzisiejsi mieszkańcy Żuław analizuje, jak kształtowała się ich tożsamość pod wpływem zmian w sferze geopolitycznej i kulturowej po II wojnie światowej, jak powojenni repatrianci i przesiedleńcy adaptowali się do zastanych warunków, jak tworzyła się nowa społeczność i organizowało życie. Z zamieszczonych w publikacji teksów wyłania się obraz Żuław, których wielokulturowe dziedzictwo tworzyły przez wieki kolejne pokolenia przybyszów z różnych stron polski i Europy, kształtując zarówno krajobraz geograficzny, jak i kulturowy.

 

 


 

 

 

mirgos przewyciezanie niemozliwego baskowie

 

 

Przezwyciężanie niemożliwego.

Baskowie i ich język

pod redakcją
Katarzyny Mirgos

Wydawnictwo TIPI
Poznań - Wielichowo 2008

Praca zawiera szereg artykułów dotyczących problematyki językowej Kraju Basków,ujętej w perspektywie etnicznej i kulturowej. Książka ta jest wkładem w popularyzację i przybliżanie kultury baskijskiej polskiemu Czytelnikowi, cennym wobec rosnącego zainteresowania tą tematyką i znikomej liczby publikacji z tego zakresu ukazujących się w języku polskim.

 

 

  


 

francuska a k www2

 

 

Francuska antropologia kulturowa

wobec problemów współczesnego świata

pod redakcją
Agnieszki Chwieduk Adama Pomiecińskiego

Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa 2008


Wybór publikowanych po raz pierwszy tekstów współczesnych francuskich antropologów.

Artykuły zebrane w trzech działach: Pytania o kulturę, Globalizacja a dynamika zmian kulturowych w Europie i Kultura "własna" jako kultura "obca" pozwalają zapoznać się z nowymi nurtami badań współczesnej etnologii i pobudzają do refleksji na temat dokonujących się przeobrażeń kulturowych.

 


  

main czerniejewska uchodzcy2

 

 

Uchodźcy: teoria i praktyka

pod redakcją
Izabeli Czerniejewskiej i Izabelli Main

Stowarzyszenie "Jeden Świat"
Poznań 2008

Książka prezentuje różne aspekty uchodźstwa w Polsce i na świecie, przedstawia różne podejścia badawcze do fenomenu uchodźstwa. Autorami artykułów są zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i aktywiści organizacji pozarządowych czy pracownicy administracji publicznej.

Praca przedstawia rezultaty projektu "Uchodźcy: teoria i praktyka", koordynowanego przez Stowarzyszenie "Jeden Świat", zawiera analizę naukową zjawiska uchodźstwa oraz scenariusze edukacyjne i projekty społeczne, mogące być wzorem działań realizowanych w szeregu środowisk.

 


 

 

 

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne