Kierownik Zakładu Studiów Pozaeuropejskich

Kierownik Pracowni Audiowizualnej

 

 

Pokój: 2.10
Dyżur: (semestr letni 2015/2016)

Środa 09:30 - 11:00

tel: +48 61 829 13 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop: 

 

 


Ogłoszenia dla studentów:

 


 

 

 

Zajęcia dydaktyczne


 

Antropologia prawna i ekonomiczna (AWZK)
Antropologia rozwoju
Ekologia społeczna
Etnografia Azji
Etnografia krajów pozaeuropejskich
Etnografia Polski
Film etnograficzny
Kultura Maghrebu
Rozwój a zmiana kulturowa i społeczna w Afryce
Seminarium magisterskie
Wprowadzenie do etnografii Afryki
Wprowadzenie do etnologii świata (zima 2013/2014)
Wstęp do antropologii kulturowej
Wykład monograficzny: Trybalizm (zima 2013/2014)
Zmiana społeczna i kulturowa w Afryce (lato 2013)

 

 

Zainteresowania badawcze

 

Kultury Afryki: tradycyjne kultury w Afryce, zmiana kulturowa i społeczna w Afryce, społeczności refugialne i marginalne, wychowanie i edukacja w Afryce;społeczeństwo postplemienne w Afryce (tożsamość, polityka, rozwój);

Islam w Europie i na świecie: Tatarzy polsko-litewscy (tradycja a tożsamość), imigranci muzułmańscy w Europie;

Rasa i tożsamość postkolonialna: Euroafrykanie, Czarni Europejczycy;

Antropologia wizualna: film etnograficzny, eksperyment w antropologii wizualnej.

 

 
Udział w grantach i projektach badawczych

 

Tytul: Afryka 76
Grantodawca: różni
Rodzaj grantu: ekspedycja w ramach studenckiego
ruchu naukowego
Okres realizacji: 1976-1977
Funkcja: organizator-uczestnik

Tytuł: System gospodarczy społeczności plemiennej (Kamerun)
Grantodawca: różni
Rodzaj grantu: badania indywidualne
Okres realizacji: 1982
Funkcja: główny wykonawca

Tytuł: Sahel'87
Grantodawca: różni
Rodzaj grantu: ekspedycja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Warszawskiego
Okres realizacji: 1987
Funkcja: kierownik naukowy

Tytuł: Ekonomiczne i ekologiczne czynniki marginalizacji społecznej i kulturowej w Afryce Północnej
Grantodawca: Królestwo Maroka
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 1990
Funkcja: główny wykonawca

Tytuł: Społeczności świata islamu i ich migracja do Europy
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 1994
Funkcja: kierownik

Tytuł: Laboratorium Integralne: Kultura Maghrebu
Grantodawca: Fundacja Batorego
Rodzaj grantu: badawczo-dydaktyczny
Okres realizacji: 1994-1996
Funkcja: kierownik

Tytuł: Muzułmanie w Polsce wobec świata islamu i w jednoczącej się Europie
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 1996-1997
Funkcja: kierownik

Tytuł: Tradycyjne jarmarki berberskie a kult świętych w Maghrebie
Grantodawca: Air Moroc
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 1998
Funkcja: kierownik

Tytuł: Kamerun 2000. Procesy migracyjne i etniczne w regionie Sahelu
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 1998-2000
Funkcja: kierownik

Tytuł: Społeczeństwo postplemienne w Afryce. Stare i nowe elity w Kamerunie a budowa społeczeństwa narodowego i obywatelskiego
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2002-2005
Funkcja: kierownik

Tytuł: Woda dla Sahelu
Grantodawca: różni (prywatni)
Rodzaj grantu: badawczo-rozwojowy
Okres realizacji: 2000-2007
Funkcja: koordynator

Tytuł: Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno – kulturowa funkcja materialnego dziedzictwa przeszłości w dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu).
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: promotorski
Okres realizacji: 2007-2010
Funkcja: kierownik

Tytuł: Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę
Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rodzaj grantu: badawczo-rozwojowy
Okres realizacji: 2008
Funkcja: koordynator

Tytuł: Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę. Kontynuacja 2009
Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rodzaj grantu: badawczo-rozwojowy
Okres realizacji: 2009
Funkcja: koordynator

Tytuł: Bierny beneficjent versus lokalny partner projektów rozwojowych. Konceptualizacja i strategie adaptacyjne w zakresie współpracy rozwojowej afrykańskich społeczności lokalnych (Studium porównawcze).
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2010-2013
Funkcja: kierownik

 

 

 
Najważniejsze publikacje

Signares z Senegalu – rasa i pleć a kontakt kulturowy, w: R. Vorbrich, A. Szymoszyn (red.), Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, Poznań: IEE PAN, IEiAK UAM 2013, s. 267-288.Ludy refugialne strefy Sudanu, w: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan. Kultury i migracje, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 2013, s. 29-46

Dyskurs rozwojowy – między perspektywą kolonialną a neokolonialną, w: M. Ząbek (red.)
Antropologia stosowana, Warszawa; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW,
Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW,
2013, s. 239-256Agent kontaktu – agent rozwoju. Od społeczeństwa kolonialnego do społeczeństwa globalnego, w: R. Vorbrich (red.), Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 131-147Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2012, ss. 434An Anthropologist’s Perspective on Minimal Gouvernment. Power and Politics Among the Pygmy Peoples , “Ethnologia Polona”, t. 31-32, 2010-2011 (druk 2012), s. 115-134Społeczeństwo segmentarne. Europejska konceptualizacja czy rzeczywistość Neurów, w: H. Rusek, A. Pieńczak (red.), Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, , Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 208-218.Język obrazu a dialog międzykulturowy, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin, red. Z. Kupisiński SVD, S. Grodź SVD, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 569-583.Rozwój dialogu – dialog rozwoju. Trwałość i ewolucja dyskursu antropologii rozwoju, „Lud” t. 93, 2009, s. 35-48.

The clay pot and the iron pot. The tribal society confronted with the nation and the global society, “Hemispheres”. Studies on Cultures and Societies, 2009, nr 24, s. 143-154.

Etniczność a trybalizm w Afryce, [w:] Afryka na progu XXI wieku, t. I: Kultura i społeczeństwo, red. Jacek J. Pawlik, Małgorzata Szupejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 311-323.

Rozwój dialogu – dialog rozwoju. Trwałość i ewolucja dyskursu antropologii rozwoju, „Lud” t. 93, 2009, s. 35-48.

The idea of consensus and tribal identity in relation to democratic elections in an African State. The case of Cameroon, [w:] Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński (red.), Exploring home, neighbouring and distant cultures, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008, s. 209-224.

Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich,red. Vorbrich Ryszard, Poznań: Biblioteka Telgte, 2007.

Tatarzy polsko-litewscy. Od kultury postfiguratywnej do kultury prefiguratywnej?, [w:] Irena Bukowska-Floreńska (red.), Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 3: Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych, Katowice: Wyd. UŚ, 1999, s. 289-298.

Czy „patrzeć” oznacza zawsze „widzieć”. Eksperyment w antropologii wizualnej, [w:] Obrazy kultur, Grzegorz Pełczyński, Ryszard Vorbrich (red.), Poznań: Biblioteka Telgte, 2007, s. 71-85.

Post-tribal society in Africa: The koncept of Community and the modernisation of tradition (seen from a Polish perspective), (w:) The state and development in Africa and other regions: past and present. Studies and essays in honour of Professor Jan J. Milewski, Krzysztof Trzciński (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007, s. 197-206.

Górale Atlasu marokańskiego. Peryferyjność i postacie marginalności, Wrocław: PTL, 1996.

Górale Daba. Afrykańska gospodarka tradycyjna pod presją historii i warunków ekologicznych, Wrocław: PTL, 1989.

 

 

 

 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


Polskie:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

 

 

 
Praca doktorska


Tytuł: System gospodarki społeczności plemiennej. Na przykładzie Daba z Kamerunu
Rok obrony: 1986
Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
Recenzenci: Prof. prof. L. Dzięgiel, A. Zajączkowski

 

 

 
Praca habilitacyjna

Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Górale Atlasu. Peryferyjność i przejawy marginalności

Rok kolokwium: 1997
Recenzenci: Prof. prof. St. Piłaszewski, A, Ponikiewski, Z. Jasiewicz

 

 

 

 
Obecnie pełnione funkcje

 

W IEiAK i UAM:
Kierownik Zakładu Studiów Pozaeuropejskich
Kierownik Pracowni Antropologii Audiowizualnej

 

 

 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

 

Nagroda Rektora UAM: 1980, 1983, 1988, 1991, 1993, 1997, 2001
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: 1990
Nagroda Fundacji Stefana Batorego (Konkurs na unowocześnienie metod nauczania w szkolnictwie wyższym): 1993
Podziękowanie MSZ: 2009

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne