adiunkt

kairski

Pokój:
Dyżur:

 
tel: 
e-mail:
 

Ogłoszenia dla studentów:

 

 


 

Zajęcia dydaktyczne

 
Antropologia społeczeństw pierwotnych – wojna (z T. Bulińskim)
Antropologia Wybranych Zjawisk Kulturowych - Antropologia etyki
Ciało i dusza w kulturze Indian E’ñepá, Amazonia wenezuelska
Ciało i osoba w debacie antropologicznej
Ciało, substancja, dusza. O pojęciu osoby u społeczeństw pierwotnych na przykładzie Amazonii
Doświadczyć, opisać, zrozumieć (Wykład monograficzny)
Ekologia kulturowa
Etnologia krajów pozaeuropejskich
Fakty, interpretacje, nadinterpretacje, ideologie. Kultura pierwotna w filmie dokumentalnym i fabularnym
Filozofia kultury 
Kanibalizm w Amazonii – przegląd koncepcji
Kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej 
Kultura i cywilizacja Półwyspu Iberyjskiego 
Kultury Amazonii
Kultury pierwotne – zarys problematyki
Logika języka i metodologia nauki 
Magia, religia, nauka 
Mapa etniczna świata
Metodologia nauk humanistycznych 
Obcość i jej oswajanie w kulturze ludu E’ñepá, Amazonia wenezuelska
Odpowiedzialność wobec siebie i innych – intelektualny i emocjonalny wymiar badań terenowych 
Pojęcie osoby w społeczeństwach Amazonii
Pokrewieństwo kognatyczne: Indianie E'ñepá (Wenezuela) (lato 2010-2011)
Społeczeństwa przedpaństwowe – przegląd koncepcji antropologicznych
Systemy ponadregionalne Amazonii – opis, analiza, kontrowersje
Teoria kultury 
Teoria społeczeństw pierwotnych 
Teorie społeczeństwa: Czas i pamięć w Amazonii
Teorie społeczeństwa: Pokrewieństwo kognatyczne - idee i wykonania
Warsztaty etnologiczne: Antropologia stosowana
Wojna w Amazonii – struktura i funkcja
Wojna w społeczeństwach przedpaństwowych – przegląd koncepcji
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej (studia stacjonarne)
Wschodnie pogranicze państw inkaskiego – ludy, języki, struktury społeczne i polityczne
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
Wstęp do filozofii 
Wstęp do problematyki społeczeństw pierwotnych
Wykład monograficzny: Doświadczyć, opisać, zrozumieć. O powstawianiu wiedzy terenowej
Zbieracze i łowcy współczesnego świata – opis, typologia, interpretacje
 
 
Zainteresowania badawcze


Teoria społeczeństw pierwotnych
Status języka i komunikacji symbolicznej w społeczeństwach pierwotnych
Problemy „przekładalności” kulturowej
Filozoficzne i etnologiczne aspekty poznania kultury (w szczególności kultury pierwotnej) 
Indianie Ameryki Południowej (etnohistoria, zmiana kulturowa, ekologia kulturowa, struktura społeczna, kultura symboliczna, typologie kultury i języka) 
 
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych


Tytuł: Kultura E’ñepa południowych - Amazonia Wenezueli 
Grantodawca: Instytut Badań Naukowych Universidad Central de Venezuela (UCV) w Caracas, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 1986-1988
Funkcja: kierownik 

Tytuł: Waorani. Pierwotna kultura Amazonii Ekwadoru w procesie przemian 
Grantodawca: Centro de Documentación e Información de los Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME) w Quito, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 1991-1992
Funkcja: kierownik 

Tytuł: Współczesna sytuacja etniczno-kulturowa tubylczych grup etno-lingwistycznych Ameryki Południowej (atlas) – projekt realizowany w ramach działań Komitetu Wykonawczego MSZ RP w związku z obchodami „500-lecia spotkania dwóch kultur”
Grantodawca: Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, EAY
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 1992-1994
Funkcja: kierownik 

Tytuł: Kierunki etnorozwoju w krajach andyjskich. Antropologiczne studium porównawcze: Ekwador-Peru-Boliwia 
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych 
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 1999-2002 
Funkcja: główny wykonawca (kierownik: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński)

Tytuł: Kultury pierwotne we współczesnym świecie. Problemy etnozagłady i etnorozwoju indiańskich ludów Amazonii wenezuelskiej
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych 
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2000-2003
Funkcja: kierownik 

Tytuł: Waorani del Perú: entre aislamiento voluntario y quechuanización completa 
Grantodawca: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) w Limie
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2003
Funkcja: kierownik 

Tytuł: Narodziny nowej tożsamości etnicznej: modernizacja a pluralizm kulturowy w Andach ekwadorskich (grant) 
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych 
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji:
Funkcja: główny wykonawca (kierownik: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński)

Tytuł: Indianie wobec szkoły. Ludy Amazonii wenezuelskiej wobec edukacji państwowej: wyobrażenia, postawy, praktyka oraz jej skutki 
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2006-2008 
Funkcja: główny wykonawca (kierownik: dr Tarzycjusz Buliński)

Badania terenowe: 
2001 maj-sierpień: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2002 maj-lipiec: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2003 maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2003 czerwiec: Amazonia Ekwadorska i Peruwiańska (Indianie Waorani)
2003 lipiec: Amazonia Peruwiańska (Indianie Matsigenka)
2006 kwiecień-czerwiec: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2007 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2008 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2009 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)

 

Najważniejsze publikacje


Indiańskie ludy Ameryki Południowej. Klasyfikacja językowa. Wprowadzenie, „Tawacin”. Pismo Przyjaciół Indian nr 1(85), 2009, s. 32-44.

[wspólnie z: Tarzycjusz Buliński], Elites aparents. Sociedades de tipo simple en el mundo contemporaneo. Maestros y lideres de las organizaciones indigenas entre los E’nepa y Matsigenka, “Estudios Latinoamericanos” t. 27, 2007, s. 105-138.

[wspólnie z: Tarzycjusz Buliński], Wprowadzenie, w: Sny, trofea, geny i zmarli. „Wojna” w społecznościach przedpaństwowych na przykładzie Amazonii – przegląd koncepcji antropologicznych, wybór i opracowanie T. Buliński, M. Kairski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 11-39.

Indianie Ameryki Południowej, w: Britannica. Edycja polska, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2000, s. 135-154.

[wspólnie z: Marek Wołodźko], Problem inkulturacji społeczeństw pierwotnych Amazonii w ujęciu antropologicznym, [w:] Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie. Materiały z sesji misyjno-pastoralnej, Pieniężno, 6-8 maja 1994, red. B. Wujek, E. Śliwka, Materiały i Studia Księży Werbistów nr 56, Pieniężno: Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów, 1999, s. 146-164.

Indianie Ameryki Środkowej i Południowej. Demografia, rozmieszczenie, sytuacja etno-kulturowa, t. 1: Analiza etnologiczna, ss. 257, t. 2: Indeksy, ss. 503, Seria Studia i Materiały t. 19, Poznań-Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 1999.

La actual situación etno-cultural de los grupos etno-linguisticos nativos de America del sur, t. 1: Mapas e Indices, ss. 321, t. 2: Apendices, ss. 229, Quito: Abya Yala, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1998.

O trzech sposobach uprawiania antropologii. Badacz wobec kultury pierwotnej, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 35: Wobec kultury. Problemy antropologa, 1996, s. 99-110.

Una cultura simple en el mundo compuesto. Cultura Waorani (Amazonia Ecuatoriana): Situacion actual, problemas y perspectivas de su duracion, “Ethnologia Polona” t. 19, 1995 [druk] 1996, s. 119-151.

[wspólnie z: Marek Wołodźko], Antropologizacja etnologii a badania kultur pierwotnych. Dyscyplina w okresie przełomu, w: Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, red. A. Posern-Zieliński, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 6, Poznań: Wydawnictwo Drawa, 1995, s. 69-81.

 

 

 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


Polskie:
Zarząd Fundacji im. Ignacego Domeyki
Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykańskich
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Zespół Badań Kultur Ameryki Południowej przy IEiAK UAM
Stowarzyszenie na Rzecz Praw Ludności Tubylczej Świata „Pro Futuro”
zagraniczne:
IUAES-Commission on Urgent Anthropological Research

 
Praca doktorska


Tytuł: Aktualna sytuacja etno-kulturowa tubylczych grup Ameryki Południowej. analiza etnologiczna i atlas. Tomy I-III
Rok obrony: 1998
Promotor: prof. dr hab. A. Posern-Zieliński
Recenzenci: prof. prof. R. Tomicki, M. Ziółkowski
 
Ostatnio pełnione funkcje


W IEiAK i UAM:
zastępca kierownika Zespołu Badań Kultur Ameryki Południowej
Poza UAM:
członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Tawacin”
redaktor wykonawczy czasopisma „Estudios Latinoamericanos”
członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, Studia i Materiały”
stały konsultant „National Geopraphic Polska”
stały konsultant projektów badawczych „Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana” (AIDESEP) w Limie, Peru
 
 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

 

Nagroda za najlepszą pracę magisterską Wydziału Historycznego UAM, 1985 (Ekologiczne aspekty kultury Indian Panare w świetle założeń ekologii kulturowej)

Nagroda im. Ignacego Domeyki przyznana przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, 1987 (Ekologiczne aspekty kultury Indian Panare w świetle założeń ekologii kulturowej)

Nagroda indywidualna I stopnia, 1998 (La actual situación etno-cultural de los grupos etno-linguisticos nativos de America del sur, t. 1: Mapas e Indices, ss. 321, t. 2: Apendices, ss. 229, Quito: Abya Yala, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1998)

adiunkt

Pokój: 403
Dyżur: (semestr letni 2012/2013)
poniedziałek 10:00 - 12:00, 15:45-17:45

tel: 61 829 4826
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Ogłoszenia dla studentów:

 

 


 

Zajęcia dydaktyczne

 
Analiza strukturalna w etnologii i studiach kulturowych
Antropologia edukacyjna
Antropologia i etnologia kultury (Instytut Etnolingwistyki)
Antropologia społeczna (Instytut Socjologii)
Antropologia kultury średniowiecznej
Antropologia społeczeństw pierwotnych: wojna
Antropologia społeczeństw pierwotnych: pismo
Antropologia społeczeństw pierwotnych: dziecko
Antropologia w praktyce: jak się dzisiaj tworzy wiedzę antropologiczną?
Ekologia kulturowa
Etnografia Polski (Instytut Archeologii)
Kultura a środowisko
Kultura i pismo
Kultura i wychowanie (Instytut Psychologii)
Laboratorium dyplomowe
Nowe nurty w antropologii
Oblicza enkulturacji (Instytut Psychologii)
Podstawy warsztatu naukowego
Proseminarium licencjackie
Warsztaty etnologiczne II
Wprowadzenie do badań nad szkołą
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej
Współczesne nurty myśli antropologicznej
Współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej
Wykład monograficzny

 

Zainteresowania badawcze


Antropologia edukacji
Teoria i metodologia antropologii
Antropologia społeczeństw pierwotnych (Amazonia, Nowa Gwinea)
Badania nad dzieciństwem (childhood studies)
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych


Tytuł: Indianie wobec szkoły. Ludy Amazonii wenezuelskiej wobec edukacji państwowej: wyobrażenia, postawy, praktyka oraz jej skutki
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych (H01H/002/29)
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2006-2008
Funkcja: kierownik projektu

Tytuł: Waorani del Perú: entre aislamiento voluntario y quechuanización completa
Grantodawca: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2003
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Proyecto para reevaluación y fortalecimiento de la Reserva Kugopakori Nahua
Grantodawca: Shinai Serjali (ONG)
Rodzaj grantu: zespołowy 
Okres realizacji: 2006
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Kultury pierwotne we współczesnym świecie. Problemy etnozagłady i etnorozwoju indiańskich ludów Amazonii wenezuelskiej
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych (128/E-336/5/S/2000),
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2001-2003
Funkcja: główny wykonawca

Badania terenowe: 
2001 maj-sierpień: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2002 maj-lipiec: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2003 maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2003 czerwiec: Amazonia Ekwadorska i Peruwiańska (Indianie Waorani)
2003 lipiec: Amazonia Peruwiańska (Indianie Matsigenka)
2006 kwiecień-czerwiec: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2007 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2008 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2009 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)

 

Najważniejsze publikacje


Czym jest antropologizacja nauki? [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. Adam Pomieciński, Sławomir Sikora, Poznań: Biblioteka Telgte, 2009, s. 263-277.

[wspólnie z: Mariusz Kairski], Élites aparentes. Sociedades de tipo simple en el mundo contemporáneo. Maestros y líderes de las organizaciones indígenas entre los E’ñepá y Matsigenka, "Estudios Latinoamericanos" vol. 27, 2007, s. 105-138. Varsovia-Poznań. Red. A. Posern-Zieliński. Wydawca: Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych.

Kulturowy wymiar wychowania: praktyki i ideologie, [w:] Wychowanie. Pojęcia-procesy-konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2007, s. 95-137.

Powiedz mi, co tłumaczysz, a powiem ci, kim jesteś. O polskich przekładach prac antropologicznych w latach 2002-2007, „Lud”, 2007, s. 295-303.

[wspólnie z: Mariusz Kairski], [wybór i opracowanie], Sny, trofea, geny, zmarli. „Wojna” w społecznościach przedpaństwowych na przykładzie Amazonii – przegląd koncepcji antropologicznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, ss. 464.

Kultura i poznanie. Wokół twórczości „późnego” Maurice`a Blocha, „Kultura Współczesna” nr 2 (40), 2004, s. 140-155.

Dziecko, wychowanie i ponowoczesność. Antropolog maluje obraz, [w:] Ekran, mit, rzeczywistość, red. Wojciech J. Burszta, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2003, s. 35-50. 

Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: Studium antropologiczne, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 4, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002, ss. 261. 

Nauczanie kultury popularnej, czyli żywot pedagoga radykalnego. O granicach krytycznego dyskursu (sztuka w trzech aktach z preludium i finałem), [w:] Edukacja w czasach popkultury, red. Wojciech J. Burszta, Andrzej de Tchorzewski, Bydgoszcz: Akademia Bydgoska, UAM, 2002, s. 77-103.

Średniowieczny obraz dziecka, „Studia Edukacyjne” nr 4, 1998, s. 87-109.

 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


Polskie:
Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykańskich
Poznań Ju-Jitsu Association
 
Praca doktorska


Tytuł: Antropologia wychowania: uczenie się i nauczanie jako zjawisko kulturowe
Rok obrony: 1999
Promotor: prof. dr hab. M. Buchowski
Recenzenci: prof. prof. L. Witkowski, W.J. Burszta
 
 
Obecnie pełnione funkcje


W IEiAK i UAM:
koordynator Wydziału Historycznego ds. Programów Europejskich
członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
członek Zespołu Badań Kultur Ameryki Południowej przy IEiAK UAM
 
 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

Nagroda indywidualna III stopnia (2003) za pracę Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: Studium antropologiczne.

 

 

profesor nadzwyczajny

Kierownik Zakładu

pelczynski

Pokój: 401
Dyżur: (semestr letni 2012/2013) 

urlop naukowy od 18.02.-30.06.2013 
 
tel: 61 829 4725
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ogłoszenia dla studentów:

 
 
 

 

 

Zajęcia dydaktyczne

 
Antropologia religii 
Antropologia etniczności
Monografia regionalna: Europa - Mniejszości narodowe
Protestanci w Rosji
Wykład monograficzny II

 

Zainteresowania badawcze


Religijność protestancka

Mniejszości etniczne

Antropologia literatury i filmu

Przemiany obyczajoweNajważniejsze publikacje


Ewangelikalizm w Rosji (XIX –XX wiek), Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 28, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2012, ss. 261.

Najmniejsza mniejszość.Rzecz o Karaimach polskich

Ormianie polscy w wieku XX. Problem odrębności etnicznej

Dziesiąta muza w stroju ludowym. O wizerunku chłopskiej kultury w kinie PRL

Karaimi polscy

Antropologia wobec fotografii i filmu (red.) 

Obrazy kultur (red.) 

 
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


Polskie:
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Zagraniczne:
Association International des Études Armeniennes 

 
Praca doktorska


Tytuł: Problem odrębności etnicznej Ormian polskich w wieku XX
Rok obrony: 1994
Promotor: 
Recenzenci: 
 
 
Praca habilitacyjna

 

Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Dziesiąta muza w stroju ludowym
Rok kolokwium: 2003
Recenzenci:
 
 
Obecnie pełnione funkcje

 

W IEiAK i UAM:
Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną IEiAK

Poza UAM:
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Prac Komisji Etnograficznej PTPN
Redaktor naczelny czasopisma „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture”
Przewodniczący Komisji Etnograficznej PTPN

 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

 

Nagroda I Stopnia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne