Kierownik Zakładu Studiów Pozaeuropejskich

Kierownik Pracowni Audiowizualnej

 

 

Pokój: 2.10
Dyżur: (semestr letni 2015/2016)

Środa 09:30 - 11:00

tel: +48 61 829 13 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop: 

 

 


Ogłoszenia dla studentów:

Pierwszy termin egzaminu (zaliczeń) z Antropologii wizualnej – środa (17.06.15) s. 514 – godz. 10:00-11:00
[ Termin ten dotyczy osób, które nie mogą przystąpić do egzaminu w terminie drugim]
Drugi termin egzaminu – środa (24.06.15) godz. 10:00. Miejsce egzaminu jeszcze nie jest znane.
Być może będzie to nowa siedziba Wydziału (na Morasku).
Ale to zależy od tego czy dojadą meble. Około 22.06. br podam dokładniejsze dane na str. IEiAK.


 

 

 

Zajęcia dydaktyczne


 

Antropologia prawna i ekonomiczna (AWZK)
Antropologia rozwoju
Ekologia społeczna
Etnografia Azji
Etnografia krajów pozaeuropejskich
Etnografia Polski
Film etnograficzny
Kultura Maghrebu
Rozwój a zmiana kulturowa i społeczna w Afryce
Seminarium magisterskie
Wprowadzenie do etnografii Afryki
Wprowadzenie do etnologii świata (zima 2013/2014)
Wstęp do antropologii kulturowej
Wykład monograficzny: Trybalizm (zima 2013/2014)
Zmiana społeczna i kulturowa w Afryce (lato 2013)

 

 

Zainteresowania badawcze

 

Kultury Afryki: tradycyjne kultury w Afryce, zmiana kulturowa i społeczna w Afryce, społeczności refugialne i marginalne, wychowanie i edukacja w Afryce;społeczeństwo postplemienne w Afryce (tożsamość, polityka, rozwój);

Islam w Europie i na świecie: Tatarzy polsko-litewscy (tradycja a tożsamość), imigranci muzułmańscy w Europie;

Rasa i tożsamość postkolonialna: Euroafrykanie, Czarni Europejczycy;

Antropologia wizualna: film etnograficzny, eksperyment w antropologii wizualnej.

 

 
Udział w grantach i projektach badawczych

 

Tytul: Afryka 76
Grantodawca: różni
Rodzaj grantu: ekspedycja w ramach studenckiego
ruchu naukowego
Okres realizacji: 1976-1977
Funkcja: organizator-uczestnik

Tytuł: System gospodarczy społeczności plemiennej (Kamerun)
Grantodawca: różni
Rodzaj grantu: badania indywidualne
Okres realizacji: 1982
Funkcja: główny wykonawca

Tytuł: Sahel'87
Grantodawca: różni
Rodzaj grantu: ekspedycja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Warszawskiego
Okres realizacji: 1987
Funkcja: kierownik naukowy

Tytuł: Ekonomiczne i ekologiczne czynniki marginalizacji społecznej i kulturowej w Afryce Północnej
Grantodawca: Królestwo Maroka
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 1990
Funkcja: główny wykonawca

Tytuł: Społeczności świata islamu i ich migracja do Europy
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 1994
Funkcja: kierownik

Tytuł: Laboratorium Integralne: Kultura Maghrebu
Grantodawca: Fundacja Batorego
Rodzaj grantu: badawczo-dydaktyczny
Okres realizacji: 1994-1996
Funkcja: kierownik

Tytuł: Muzułmanie w Polsce wobec świata islamu i w jednoczącej się Europie
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 1996-1997
Funkcja: kierownik

Tytuł: Tradycyjne jarmarki berberskie a kult świętych w Maghrebie
Grantodawca: Air Moroc
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 1998
Funkcja: kierownik

Tytuł: Kamerun 2000. Procesy migracyjne i etniczne w regionie Sahelu
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 1998-2000
Funkcja: kierownik

Tytuł: Społeczeństwo postplemienne w Afryce. Stare i nowe elity w Kamerunie a budowa społeczeństwa narodowego i obywatelskiego
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2002-2005
Funkcja: kierownik

Tytuł: Woda dla Sahelu
Grantodawca: różni (prywatni)
Rodzaj grantu: badawczo-rozwojowy
Okres realizacji: 2000-2007
Funkcja: koordynator

Tytuł: Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno – kulturowa funkcja materialnego dziedzictwa przeszłości w dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu).
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: promotorski
Okres realizacji: 2007-2010
Funkcja: kierownik

Tytuł: Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę
Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rodzaj grantu: badawczo-rozwojowy
Okres realizacji: 2008
Funkcja: koordynator

Tytuł: Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę. Kontynuacja 2009
Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rodzaj grantu: badawczo-rozwojowy
Okres realizacji: 2009
Funkcja: koordynator

Tytuł: Bierny beneficjent versus lokalny partner projektów rozwojowych. Konceptualizacja i strategie adaptacyjne w zakresie współpracy rozwojowej afrykańskich społeczności lokalnych (Studium porównawcze).
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2010-2013
Funkcja: kierownik

 

 

 
Najważniejsze publikacje

Signares z Senegalu – rasa i pleć a kontakt kulturowy, w: R. Vorbrich, A. Szymoszyn (red.), Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, Poznań: IEE PAN, IEiAK UAM 2013, s. 267-288.Ludy refugialne strefy Sudanu, w: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan. Kultury i migracje, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 2013, s. 29-46

Dyskurs rozwojowy – między perspektywą kolonialną a neokolonialną, w: M. Ząbek (red.)
Antropologia stosowana, Warszawa; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW,
Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW,
2013, s. 239-256Agent kontaktu – agent rozwoju. Od społeczeństwa kolonialnego do społeczeństwa globalnego, w: R. Vorbrich (red.), Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 131-147Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2012, ss. 434An Anthropologist’s Perspective on Minimal Gouvernment. Power and Politics Among the Pygmy Peoples , “Ethnologia Polona”, t. 31-32, 2010-2011 (druk 2012), s. 115-134Społeczeństwo segmentarne. Europejska konceptualizacja czy rzeczywistość Neurów, w: H. Rusek, A. Pieńczak (red.), Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, , Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 208-218.Język obrazu a dialog międzykulturowy, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin, red. Z. Kupisiński SVD, S. Grodź SVD, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 569-583.Rozwój dialogu – dialog rozwoju. Trwałość i ewolucja dyskursu antropologii rozwoju, „Lud” t. 93, 2009, s. 35-48.

The clay pot and the iron pot. The tribal society confronted with the nation and the global society, “Hemispheres”. Studies on Cultures and Societies, 2009, nr 24, s. 143-154.

Etniczność a trybalizm w Afryce, [w:] Afryka na progu XXI wieku, t. I: Kultura i społeczeństwo, red. Jacek J. Pawlik, Małgorzata Szupejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 311-323.

Rozwój dialogu – dialog rozwoju. Trwałość i ewolucja dyskursu antropologii rozwoju, „Lud” t. 93, 2009, s. 35-48.

The idea of consensus and tribal identity in relation to democratic elections in an African State. The case of Cameroon, [w:] Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński (red.), Exploring home, neighbouring and distant cultures, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008, s. 209-224.

Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich,red. Vorbrich Ryszard, Poznań: Biblioteka Telgte, 2007.

Tatarzy polsko-litewscy. Od kultury postfiguratywnej do kultury prefiguratywnej?, [w:] Irena Bukowska-Floreńska (red.), Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 3: Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych, Katowice: Wyd. UŚ, 1999, s. 289-298.

Czy „patrzeć” oznacza zawsze „widzieć”. Eksperyment w antropologii wizualnej, [w:] Obrazy kultur, Grzegorz Pełczyński, Ryszard Vorbrich (red.), Poznań: Biblioteka Telgte, 2007, s. 71-85.

Post-tribal society in Africa: The koncept of Community and the modernisation of tradition (seen from a Polish perspective), (w:) The state and development in Africa and other regions: past and present. Studies and essays in honour of Professor Jan J. Milewski, Krzysztof Trzciński (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007, s. 197-206.

Górale Atlasu marokańskiego. Peryferyjność i postacie marginalności, Wrocław: PTL, 1996.

Górale Daba. Afrykańska gospodarka tradycyjna pod presją historii i warunków ekologicznych, Wrocław: PTL, 1989.

 

 

 

 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


Polskie:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

 

 

 
Praca doktorska


Tytuł: System gospodarki społeczności plemiennej. Na przykładzie Daba z Kamerunu
Rok obrony: 1986
Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
Recenzenci: Prof. prof. L. Dzięgiel, A. Zajączkowski

 

 

 
Praca habilitacyjna

Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Górale Atlasu. Peryferyjność i przejawy marginalności

Rok kolokwium: 1997
Recenzenci: Prof. prof. St. Piłaszewski, A, Ponikiewski, Z. Jasiewicz

 

 

 

 
Obecnie pełnione funkcje

 

W IEiAK i UAM:
Kierownik Zakładu Studiów Pozaeuropejskich
Kierownik Pracowni Antropologii Audiowizualnej

 

 

 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

 

Nagroda Rektora UAM: 1980, 1983, 1988, 1991, 1993, 1997, 2001
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: 1990
Nagroda Fundacji Stefana Batorego (Konkurs na unowocześnienie metod nauczania w szkolnictwie wyższym): 1993
Podziękowanie MSZ: 2009

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawabanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly