adiunkt

 

 

 

 

 Pokój: 2.31
Dyżur: (semestr letni 2016/2017)

 Wtorek 11:00 - 12:30

 

tel: +48 61 829 13 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop:

 

 

 

 

Ogłoszenia dla studentów:

 

  

Zajęcia dydaktyczne
 

Zainteresowania badawcze


 

Konstruowanie tożsamości: relacje międzykulturowe; wyobrażanie i komunikowanie tożsamości i odmienności; negocjowanie wartości rdzennych; konstruowanie i rozgrywanie tożsamości, tradycji oraz pamięci (historii); interakcje między tożsamością a przestrzenią; przestrzeń w konstruowaniu tożsamości społeczności lokalnych

Wyobrażenia zbiorowe: rozprzestrzenianie i przekształcenia idei w perspektywie etnohistorycznej; wyobrażenia dotyczące legitymizacji i relacji władzy; konstruowanie auto- i egzoreprezentacji grupowych

Antropologia polityki: polityka wielokulturowości (pluralizm kulturowy, multikulturalizm) i tożsamości; relacje władzy: stratyfikacje i wykluczenia społeczne, sprawczość: wpływ jednostek na rzeczywistość społeczno-kulturową i postawy grup; wyobrażenia i aksjologie legitymizacji władzy i jej sprawowania; relacje dominacji i podporządkowania

Historia kulturowa (etnohistoria): wielkie narracje i ich dekonstrukcja, szczególnie w kontekście nowożytnego kolonializmu, dekolonizacji i przemian postkolonialnych i postsocjalistycznych


 
 
Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł: Aktywni migranci na rynku pracy (AMIGA). Projekt współpracy polsko-niemieckiej.
Grantodawca: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (7 Program Ramowy)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2013-2015
Funkcja: menadżer

Tytuł: Jamajka 60 lat po badaniach terenowych Józefa Obrębskiego. Studium porównawcze społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa Obrębskiego i współczesnych badań antropologicznych
Grantodawca: MNiSW (NCN)
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: kierownik

Tytuł: Przestrzeń i kultura na Karaibach. Przeobrażenia tożsamości pod wpływem kontaktów z ‘nowym’
Grantodawca: MNiSW
Rodzaj grantu: zadanie badawcze w Ośrodku Badań nad Etnicznością IAE PAN (kierownik: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński)
Okres realizacji: 2011-2012
Funkcja: badacz

Tytuł: Renesans polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego
Grantodawca: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Rodzaj grantu: badawczo-szkoleniowy
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: kierownik (wraz z dr. Pawłem Ładykowskim)

Tytuł: Polish Settlements in Europe. Anthropological Visualizations of Cultural Phenomena – Enclaves of Polish Culture in the Region of Bukovina in Romania
Grantodawca: Erasmus Intensive Programme, Life Long Learning Programme
Rodzaj grantu: dydaktyczny (kierownik: dr Natalia Maksymowicz)
Okres realizacji: 4-17 czerwca 2011 (II edycja); 14-27 czerwca 2012 (III edycja)
Funkcja: wykładowca

Tytuł: Tożsamość, wielokulturowe dziedzictwo i polityka w krajach karaibskich Wspólnoty Brytyjskiej
Grantodawca: MNiSW
Rodzaj grantu: zadanie badawcze w Ośrodku Badań nad Etnicznością IAE PAN (kierownik: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński)
Okres realizacji: 2009-2011
Funkcja: badacz

Tytuł: German cultural space in the Polish eyes. Polish expatriots, tourists and migrants in Brandenburg and Mecklenburg-Vorpommern
Grantodawca: Brandenburskie Ministerstwo Nauki (RFN)
Rodzaj grantu: badania podoktorskie
Okres realizacji: 2010
Funkcja: Postdoctoral Research Fellow

Tytuł: The Network of Centres for Research in the Context of the European Doctoral Program on Identity, Territory and Conflicts (EDITC)
Grantodawca: Komisja Europejska, Initial Training Network (FP6)
Okres realizacji: 04.-12.2006
Funkcja: Early Stage Research Fellow

Tytuł: Formowanie się i funkcjonowanie społeczeństwa pluralistycznego na Fidżi
Grantodawca: KBN (MNiSW)
Rodzaj grantu: promotorski (kierownik: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński)
Okres realizacji: 2003-2006
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Wyprawa Naukowa „Oceania 2000”
Grantodawca: Bertelsman Spedition, Reemtsma, Fundacja na rzecz Rozwoju Miasta Poznania
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt)
Okres realizacji: 1999-2000
Funkcja: organizator, badacz
 
 
Najważniejsze publikacje

KSIĄŻKI

Fidżi. Dzieje i barwy wielokulturowości, Prace Etnologiczne t. 18, Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2008, ss. 217.

ARTYKUŁY

Poza luksusowym więzieniem. Społeczne oddziaływania turystyki na Jamajce, „Lud” t. 96, 2012, s. 249-272.

Wolny przepływ towarów i (u)sług. Multikulturalizm a wielokulturowość w wyobrażeniach o swojskości i przydatności społecznej oraz legitymizacji kulturowej w kontekście aksjologii ekonomicznej, "Pogranicze. Studia Społeczne" 2012, nr 20, s. 107-131.

[wspólnie z: P. Ładykowskim], Gdy granicę przekracza miasto: przygraniczny transnacjonalizm w okolicach Szczecina, [w:] Imigranci: między izolacją a integracją, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, s. 273-289.

[wspólnie z: P. Ładykowskim] Recepcja niemieckiego dziedzictwa kulturowego: wybrane aspekty polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego [Umgang mit dem deutschen Kulturerbe. Ausgewählte Aspekte eines deutsch-polnischen kulturellen Grenzlandes], [w:] Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce. Doświadczenia, trendy, szanse [Deutch-polonisches Kulturerbe und die Zivilgesellschaft im heutigen Polen. Erfahrungen, Trends, Chancen], red. P. Zalewski, J. Drejer, Warszawa: Europa Universität Viadrina Frankfurt/Oder: Wydawnictwo Scholar 2012 s. 118-129.

System neotradycyjny i polityka etniczna na Fidżi, [w:] Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Warszawa: KNE PAN, IAE PAN 2011, s. 103-123.

Ethnicity and Politics in Fiji, “Ethnologia Polona” 2009-2010, nr 30-31, s. 79-103.

Zróżnicowanie kulturowe i zanikanie systemu kastowego wśród Fidżyjskich Hindusów, „Lud” t. 90, 2006, s. 155-168.

Wpływ kultury euro-amerykańskiej na postkolonialne społeczeństwa południowego Pacyfiku na przykładzie Fidżi, [w:] Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, red. M.W. Solarz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2005, s. 67-77.

Znaczenie religii dla procesu etno- i narodotwórczego na Fidżi, [w:] Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 6, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2003, s. 179-187.


 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń
Polskie:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Zagraniczne:
International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
Polish American Ethnological Society


 
Praca doktorska

Tytuł: Formowanie się i funkcjonowanie społeczeństwa pluralistycznego na Fidżi
Rok obrony: 2007
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
Recenzenci: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich, dr hab. Wojciech Bęben

 
 

Obecnie pełnione funkcje


 

Poza IEiAK:
Przewodniczący Zespołu ds. Promocji Wydziału Humanistycznego UAM

 

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa


 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia w pracy naukowej II stopnia (2009)
Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na publikację pracy doktorskiej Fidżi. Dzieje i barwy wielokulturowości w ramach serii Prace Etnologiczne Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2008)

 

Inne


 

Recenzent (ewaluator) projektu badawczego dla Research Promotion Foundation (RPF) of Cyprus w ramach programu Marie Curie COFUND
Recenzent kwartalnika „Antypody”;
Recenzent kwartalnika „Tematy z Szewskiej

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne