adiunkt

 

Brzezinska fot

fot. Violka Kuś

 
 
 
 
 
 
 
 
Pokój: 2.29
Dyżur: (semestr zimowy 2017/2018)
 
Wtorek: 09.00 - 11.00
Czwartek: 11.00-12.30

tel: +48 61 829 13 81

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
urlop: ---

 

 

Ogłoszenia dla studentów:
 
Bieżące informacje dotyczące prowadzonych zajęć znajdują się na blogu: www.zajecia-zajecia.blogspot.com oraz www.laboratorium2018.blogspot.com
 
 

 
Zajęcia dydaktyczne

 
Rok akademicki 2017/2018
Antropologia wsi (3 rok studiów I stopnia)- sem. zimowy
Folklorystyka - fakultet (2 i 3 rok studiów I stopnia) - sem. zimowy
Seminarium magisterskie - sem. zimowy i letni
Laboratorium metodyczne (1 rok studiów I stopnia) - sem. letni
Warsztaty etnologiczne: ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego (1 i 2 rok studiów II stopnia) - sem letni

 

Zajęcia prowadzone w poprzednich latach

 • Wykłady i ćwiczenia: Etnologia Polski, Folklorystyka, Teoria kultury ludowej
 • Laboratorium dyplomowe (34 wypromowanych licencjatów)
 • Laboratorium metodyczne (Malbork 2012, Dubicze Cerkiewne 2013, Przysucha 2014, Kępno 2015, Krobia 2016, Biskupizna2016, Czarnylas 2017)
 • Warsztaty etnologiczne: Dziedzictwo kulturowe regionu, Edukacja i animacja regionalna, Marketing kultury, Etnolog na rynku pracy, Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • Fakultety: Badania ankietowe – muzea w Wielkopolsce, Dziedzictwo kulturowe Żuław, Edukacja muzealna, Edukacja regionalna, Folklorystyka, Poznań w narracjach mieszkańców, Warsztat etnologa, czyli co każdy etnolog umieć powinien?, Wielkopolska jako region etnograficzny, Współczesne muzealnictwo
 • Interdyscyplinarne projekty badawcze z udziałem studentów: Zachować podcień. I Interdyscyplinarne Warsztaty Etnologiczno-Architektoniczne (2009), Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowegoSztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu
 
Zainteresowania badawcze
 • Transformacje kultury ludowej i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi
 • Pamięć i niepamięć w krajobrazie wiejskim i miejskim, stosunek do dziedzictwa kulturowego na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej
 • Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście postanowień Konwencji UNESCO z 2003 roku
 • Muzealnictwo etnograficzne, społeczne funkcje muzeów w środowiskach lokalnych
 • Polska sztuka ludowa i rękodzieło artystyczne: twórca i środowisko
 • Etnodizajn – inspiracje we wzornictwie przemysłowym i modzie współczesnej
 • Praktyczne umiejętności rękodzielnicze i ich wykorzystywanie (prowadzenie kursów z zakresu koronczarstwa, hafciarstwa i plastyki obrzędowej)
 • Regionalizm i kultura regionalna: upowszechnianie kultury regionalnej, współczesny ruch regionalny
 • Edukacja regionalna i kulturalna: nauczanie o dziedzictwie kulturowym regionu
 • Aktywizacja społeczności lokalnych: projekty aktywizujące społeczności obszarów wiejskich  i małomiasteczkowych
 • Integracja i aktywizacja grup społecznych (elementy pedagogiki zabawy i treningu twórczości)
 • Badania terenowe realizowane na obszarze: Wielkopolski, Pomorza (Kociewie i Żuławy), Podlasia, Podkarpacia, Kurpiowskiej Puszczy Białej, Radomszczyzny

 


Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł: Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania.
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki (kierownik: dr hab. prof. UAM Małgorzata Fabiszak)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2013-2016
Funkcja: główny wykonawca

 

Tytuł: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: zespołowy, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, nr 11H 12 0261 81 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Okres realizacji: 2012-2015
Funkcja: kierownik

 

Tytuł: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: zespołowy, nr 11H 11 026580 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (kierownik: dr Wojciech Mielewczyk)
Okres realizacji: 2012-2014
Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: Skarby z archiwum Instytutu im. Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli

Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa i Tradycyjna
Wnioskodawca: Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2015-2016
Funkcja: główny wykonawca

 

Tytuł: Wystawa "100 fotografii w setną rocznicę urodzin profesora Józefa Burszty".
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Dziedzictwo Kulturowe - Kultura Ludowa
Wnioskodawca: Fundacja Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2014
Funkcja: główny wykonawca

 

Tytuł: "Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty" – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie.
Grantodawca: Kolberg 2014 – Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kierownik: dr Agata Stanisz)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2014
Funkcja: główny wykonawca

 

Tytuł: Przeprowadzenie badania pt.:"Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju"
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rodzaj grantu: zespołowy (wnioskodawca: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, kierownik: prof. dr hab. Barbara Fatyga)
Okres realizacji: 2012
Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: Określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży (na przykładzie muzeów etnograficznych i regionalnych oraz skansenów)
Grantodawca: Narodowe Centrum Kultury
Rodzaj grantu: Program „Obserwatorium kultury 2010”, nr 32/10
Okres realizacji: 2010
Funkcja: ekspert

 

Tytuł: Oswajanie wielokulturowego krajobrazu Żuław – strategie adaptacyjne, organizacja i kreowanie współczesnej kultury regionalnej.
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2009-2011
Funkcja: kierownik projektu

 

Tytuł: PUSZCZA PYZDRSKA – Olędrzy i ich żelazne domy
Grantodawca: Stowarzyszenie Mecenat ze środków: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Rodzaj grantu: ---
Okres realizacji: 2009-2010
Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: Warsztaty NOWY FOLK DESIGN
Grantodawca: ProDesign na zlecenie: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań w ramach Regionalnej Strategii Innowacji i Promocji Innowacji w Regionie
Rodzaj grantu: ---
Okres realizacji: 2009
Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: Kultura regionalna jako przedmiot upowszechniania i animacji kultury (na przykładzie Kociewia, Puszczy Białej i Ziemi Brzozowskiej)
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: promotorski
Okres realizacji: 2004-2006
Funkcja: wykonawca

 

Najważniejsze publikacje 2017-2018


Autorstwo monografii naukowych – 1

Brzezińska, A. W., Fabiszak, M. (2018). Cmentarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Redakcja naukowa monografii – 1

Brzezińska, A. W., Paprot-Wielopolska, M., Tymochowicz M. (red.) (2018). Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 48, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (w druku, uzyskano recenzje).

Redakcja tematyczna numerów czasopism – 1

Brzezińska, A. W. (red.). (2017). Region biskupiański, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka, nr 3 (117) (ss. 80).

Artykuły w czasopismach naukowych – 2

Brzezińska, A. W., Fabiszak, M., Gruszecka, M. (2017). Kibice Lecha Poznań a władze miasta – rekontekstualizacja toposów populistycznych w nowych i starych mediach, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 61, nr 2, Światy społeczne sportu, s. 63-84. Lista B/C, 14 pkt.

Brzezińska, A. W., Fabiszak, M., Jelec, A.. (2017). Individual variation in gestural markers of uncertainty, „Journal of Multimodal Communication Studies” t. 4: Special issue: Gesture and Speech in Interaction, z. 1-2, s. 36-42, DOI 10.14746/jmcs; jmcs.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/JMCS-2017-GESPIN.pdf

Artykuły w monografiach recenzowanych – 3

Brzezińska, A. W., Fruga, S., Sołtys, K. (2017), Granice pamięci. Miejsca pamięci i niepamięci w narracjach mieszkańców Czarnegolasu (gm. Przygodzice,pow. Ostrów Wlkp), W: K. Ćwiklak, J. Galant, Sz. Wegner (red.), Pamięć pogranicza, „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” nr 8, Ostrów Wielkopolski: Ostrowskie Towarzystwo Naukowe, s. 93-107.

Brzezińska, A. W., Chwieduk, A. (2017), „(Nie)zawodna pamięć w czarnoleskim stylu”, czyli o tym jak Jacek Bednarski towarzyszył nam, kiedy o tym nie wiedział, W: W. Dohnal, W. Kuligowski, J. Schmidt (red.), Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 109-123.

Brzezińska, A.W., Wróblewska, U. (2017), Praca naukowa, społeczna i obywatelska Antoniego Kaliny (1846-1906), W: E. Głowacka-Sobiech, K. Kabacińska-Łuczak (red.), Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 157-180.

Wywiady – 1

Brzezińska, A. W. (2017). „Jestem z Wielkopolski, słyszę tę muzykę”. Rozmowa z Dagmara Gregorowicz, współzałożycielką i liderką polsko-ukraińskiego kwartetu Dagadana, Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka, 3 (117), 4-10.

Recenzje opublikowane – 1

Brzezińska, A. W. (2017), W poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego. Recenzja książki Dobrawy Skoniecznej-Gawlik, Roberta Garstki, Bartosza Gawlika, Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Katowice: 2016, ss. 397 + CD Tropem Kolberga. Zagłębie Dąbrowskie [Rec. Dziedzictwo kulturowe wsi, 1 (1), 205-209].

 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
Stowarzyszenie Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
 
 
Praca doktorska

Tytuł: Kultura regionalna jako przedmiot upowszechniania i animacji kultury (na przykładzie Kociewia, Puszczy Białej i Ziemi Brzozowskiej)
Rok nadania: 2006
Promotor: prof. dr hab. Anna Szyfer
Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, IRWiR PAN Warszawa; prof. dr hab. Andrzej Brencz, IEiAK UAM Poznań
 
 
Praca habilitacyjna

Tytuł: Dziedzictwo kulturowe: teoria a praktyka społeczna
Rok nadania: 2017
Recenzenci: prof. UO dr hab. Teresa Smolińska, Prof. dr hab. Janusz Barański (UJ), Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (UG)

 

Obecnie pełnione funkcje


 

W IEiAK i UAM:

-   członkini Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (2016-2020)

-   przedstawicielka adiunktów w Radzie Instytutu (2012-2016)

-   opiekunka I roku studiów stacjonarnych I stopnia (rocznik 2017)

-   redaktorka Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty

-   opiekunka I roku studiów stacjonarnych I stopnia (rocznik 2013)

-   opiekunka I roku studiów stacjonarnych I stopnia (rocznik 2010)

-   opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Etnologów (od 2010)

-   koordynatorka systemu ECTS (st. mgr) z ramienia IEiAK (2009-2012)

-   członkini Komitetu Organizacyjnego IV Zjazd Absolwentów Studiów Etnologicznych (2009)

-   członkini Komisji Rekrutacyjnej (2007, 2011)

 

Poza UAM:

-    Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – prezeska PTL O / Poznań od 2007; skarbnik przy Zarządzie Głównym od 2008

-    członkini redakcji Przeglądu Wielkopolskiego (od 2011)

-    członkini redakcji Łódzkich Studiów Etnograficznych (od 2014)

-    redaktor naczelna Atlasu Polskich Strojów Ludowych (od 2011)

-    przedstawiciel Zarządu Głównego PTL społecznej Rady Naukowej Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej
     (od 2012)

-    zastępca przewodniczącej Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL (od 2012)

-    członkini zespołu ekspertów programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 3. Kultura Ludowa powołanego przez Ministra Kultury
      i Dziedzictwa Narodowego (2012-13)

-    członkini zespołu ekspertów programu Obserwatorium kultury powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     (2013-14)

-    członkini roboczego zespołu ds. Roku Oskara Kolberga przy Instytucie Muzyki i Tańca (2013-14)

-    autorka programu Promesa – Kolberg 2014 na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013)

-    członkini Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     (od 2013)

-    członkini Rady Programowej Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych (od 2014)

-    członkini Komitetu Nauk Etnologicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk jako specjalista (od 2016)

 

Nagrody i wyróżnienia


 

Nagroda zespołowa I stopnia za działalnośc organizacyjną przyznana przez JM Rektora UAM - 2017

Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej przyznana przez JM Rektora UAM – 2014

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie "edukacja i animacja kulturalna" na realizację projektu Portret własny wielkopolskich twórców ludowych – 2014

Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej przyznana przez JM Rektora UAM – 2013

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Muzeum Stutthof "Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2011 w kategorii wystawy i inne przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej". Nagroda zbiorowa przyznana za projekt "Sztutowo czy Stutthof? Krajobraz pamięci i martyrologii w perspektywie interdyscyplinarnej na podstawie projektu realizowanego przez Muzeum Stutthof w Sztutowie w latach 2010-2011" – 2012

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne