adiunkt

 

 

 

 

 

Pokój: 2.32
Dyżur: (semestr letni 2016/2017)

 

 

 

tel: +48 61 829 13 84
e-mail:

urlop:
          

 

 

Ogłoszenia dla studentów:

 


 

Zajęcia dydaktyczne

 
Antropologia migracji
Antropologia turystyki
Astra Film Festiwal – film etnograficzny
Dialog kultur
Dzieje kultury Tybetu
Mapa imigracyjna Poznania
Narracje migrantów
Podstawy warsztatu naukowego
Postkolonialne wyobrażenia w turystyce
Proseminarium etnologiczne
Strategie budowania tożsamości uchodźczych na przykładzie diaspory tybetańskiej
Warsztat dziennikarski
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej
Wybrane koncepcje antropologiczne: Teoria postkolonialna

 

Zainteresowania badawcze


 

Antropologia mobilności: nakładanie się różnych form mobilności ludzkiej (uchodźstwa, migracji, turystyki), reżimy mobilności i sposoby ich przezwyciężania, wyzwania metodologiczne w badaniu mobilności

Antropologia uchodźstwa: uchodźstwo jako międzynarodowy reżim, procesy narodowotwórcze w diasporze, procesy tożsamościowe w drugim pokoleniu uchodźców

Antropologia migracji: problem terytorializacji kultur i tożsamości oraz przezwyciężanie metodologicznego nacjonalizmu, powiązania transnarodowe, wyzwania antropologii stosowanej w zakresie integracji imigrantów

Antropologia turystyki: relacje władzy wpisane w turystykę, kształtowanie wyobraźni turystycznej (potrzeba autentyczności, kolonialna nostalgia), dziedzictwo kulturowe jako reżim

Krytyka postkolonialna: dziedzictwo kolonialne a współczesne zjawiska migracyjne i turystyczne

Antropologia publiczna: sposoby wprowadzania perspektywy antropologicznej do mediów (reportaż, media elektroniczne)

Etnologia powszechna: kultury himalajskie (Tybet, Nepal, Indie)


Udział w grantach i projektach badawczych


Tytuł: Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA)
Grantodawca: Europejski Fundusz Społeczny (ESF), 7. Program Ramowy Komisji Europejskiej
Rodzaj grantu: badawczo-praktyczny
Okres realizacji: 2013-1015
Funkcja: kierownik zespołu streetworkerów (kierownik: Karolina Sydow)

Tytuł: Relacje władzy i strategie autentyczności w turystyce. Ujęcie postkolonialne na przykładzie Indii
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS)
Rodzaj grantu: badawczy z zakresu nauk podstawowych
Okres realizacji: sierpień 2012- sierpień 2015
Funkcja: kierownik

Tytuł: Polish Settlements in Europe. Anthropological Visualizations of Cultural Phenomena – Enclaves of Polish Culture in the Region of Bukovina in Romania
Grantodawca: Erasmus Intensive Programme, Life Long Learning Programme
Rodzaj grantu: dydaktyczny (kierownik: dr Natalia Maksymowicz)
Okres realizacji: 17-30 maja 2010 (I edycja); 4-17 czerwca 2011 (II edycja); 14-27 czerwca 2012 (III edycja)
Funkcja: wykładowca

Tytuł: Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu
Grantodawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Stutthof w Sztutowie
Okres realizacji: maj 2011
Rodzaj grantu: badawczo-reporterski
Funkcja: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dziennikarskiego; redakcja reportaży

Tytuł: Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania
Grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)
Rodzaj grantu: badawczy (kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski)
Okres realizacji: styczeń 2010-czerwiec 2010
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: badawczy (kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski)
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Regionalne ruchy narodowo-religijne w globalizującej się Azji: współczesne pielgrzymowanie do Góry Kailas na pograniczu indyjsko-chińsko-nepalskim
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: badawczy (kierownik: dr Anna Urbańska-Szymoszyn)
Okres realizacji: 2007-2010
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Kultura a polityka. Na przykładzie młodego pokolenia uchodźców tybetańskich w Indiach
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: badawczy promotorski (kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz)
Okres realizacji: 2007-2009
Funkcja: wykonawca
Najważniejsze publikacje


KSIĄŻKI:

Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Seria: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011, ss. 645

Lhasa [wspólnie z: M. Kwaśniak, A. Sanocki], Seria: Miejsca Święte, Warszawa: Mediaprofit 2011, ss. 247

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej [red. wspólnie z E. M. Goździak], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010, ss. 262

Kuba [wspólnie z M. Gawrycki], Seria: Historie Państwa Świata w XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Trio 2010, ss. 631

ARTYKUŁY:

Obóz uchodźców jako atrakcja turystyczna. Kto i po co od(z)wiedza diasporę tybetańską?, „Etnografia Polska” 55 (1-2), 2011, s. 51-68

Between Vishnu and Mao Zedong: The Maoist Movement in Multi-ethnic Nepal, “Ethnologia Polona” t. 31-32 ( Anthropology of Politics), 2010-2011, s. 169-189

Czy jakożerca może zostać wegetarianinem? Globalny dyskurs praw zwierząt jako „tradycja wynaleziona” w diasporze tybetańskiej „Lud” t. 94, 2010, s. 121-141

Być Tybetańczykiem urodzonym w Indiach. Polityka tożsamości na uchodźstwie, „Lud” t. 93, 2009, s. 69-91

ROZDZIAŁY:

Teren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia w badaniu uchodźców tybetańskich, [w:] T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2011, s. 209-235

The young Tibetan exile today: a democrat, environmentalist, vegetarian? Globalization and negotiating identity in the situation of displacement, [w:] Exploring home, neighbouring and distant cultures, red. Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008, s. 239-258

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


polskie:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL)
Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) UAM

zagraniczne:
International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
International Seminar of Young Tibetologists (ISYT)

Praca doktorska


 


Tytuł: Kultura a polityka. Na przykładzie młodego pokolenia uchodźców tybetańskich w Indiach
Rok obrony: 2010
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Buchowski, prof. dr hab. Sławoj Szynkiewicz

Obecnie pełnione funkcje


 

W IEiAK i UAM:
opiekunka sekcji azjatyckiej Studenckiego Koła Naukowego Etnologów przy IEiAK UAM (od 2011)
odpowiedzialność merytoryczna za stronę internetową IEiAK
przedstawicielka adiunktów na Radzie Instytutu
sekretarz Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) UAM

Poza UAM:
recenzentka “International Migration” (Institute for the Study of International Migration, Georgetown University, Washington)
ekspertka Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania
sekretarz komitetu redakcyjnego czasopisma „Lud”

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa


 

I miejsce (ex aequo) w konkursie fotografii etnograficznej ETNO W OKU w kategorii „Inaczej o Innym” za cykl zdjęć pt. Nie jesteśmy buddami o mnichach tybetańskich „posiadających ciało, płeć i emocje”, 2013 r.

II miejsce w kategorii „Przestrzeń jako kontekst” w konkursie fotografii etnograficznej ETNO W OKU zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna za cykl zdjęć pt. „Tak blisko, a tak daleko. Esej migracyjny o tych, którzy zostają”, 2013 r.

Stypendium dla młodych wybitnych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012 r.

Nagroda J.M. Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej, I stopnia, 2012 r.

Stypendium dla młodych doktorów w ramach projektu „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2011 r.

Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na publikację pracy doktorskiej „Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach” w ramach serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 2010 r.

Pióro Nadziei – Dziennikarska Nagroda Amnesty International za najlepszy tekst prasowy w roku 2004 poświęcony problematyce praw człowieka za reportaż „Nie jesteśmy Buddami”, „Puls Świata” nr 8, 2004

I miejsce w konkursie fotograficznym „Życie na Wyspach” zorganizowanym przez British Council i Bibliotekę Brytyjską w Poznaniu za fotoreportaż o karaibskim festiwalu Nothing Hill „Londyńskie kontrasty”, 2003 r.

Inne


 

Współredakcja zbioru reportaży [z A. W. Brzezińską, przy współpracy B. Warkockiego, M. Wosińskiej], Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, Warszawa: SCHOLAR 2013, ss. 179.

Seria artykułów popularnonaukowych na portalu post-turysta.pl:

Oglądający i oglądani – czyli postkolonializm potrzebny turystyce, http://www.post-turysta.pl/artykul/ogladajacy-ogladani

Prawdziwy dzikus – czyli zgubna wiara w utopię autentyczności, http://www.post-turysta.pl/artykul/Prawdziwy-dzikus-czyli-zgubna-wiara-w-utopie-autentycznosci
Etniczna turystyka - czyli witamy w teatrze "Kultura", http://www.post-turysta.pl/artykul/Etniczna-turystyka-czyli-witamy

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne