download Załącznik 2 - Zasady zapisu bibliografii i przypisów
W roku akademickim 2016/2017 w IEiAK UAM zostaną uruchomione następujące seminaria magisterskie:

prof. dr hab. Michał Buchowski

Nie ma naboru na seminarium magisterskie w roku akademickim 2016/17 z powodu urlopu naukowego pracownika

 

prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt

 

Nie ma naboru na seminarium magisterskie w roku akademickim 2016/17 z powodu urlopu naukowego pracownika

 

dr hab Bartosz Korzeniewski

 

Seminarium prowadzone przeze mnie koncentruje się na tematyce dotyczącej następujących kwestii:

 

 • zagadnienia pamięci zbiorowej, dziedzictwakulturowego i polityki historycznej w Polsce
 • nowoczesnych muzeów historycznych
 • pamięci Zagłady
 • filmów i fotografii jako nośników pamięci
 • przemian krajobrazu kulturowego
 • miejsc pamięci, pomników, cmentarzy, wystaw historycznych oraz świąt i uroczystości rocznicowych
 • dziedzictwa żydowskiego i niemieckiego w Polsce, a szczególnie na terenie Wielkopolski
 • problematyki pamięci i dziedzictwa mniejszości oraz relacji kultura/płeć

 

W trakcie seminarium chętni studenci mają okazję uczestniczyć w studencko-doktoranckich projektach badawczych połączonych z badaniami terenowymi ( w roku 2016/2017 będzie to projekt „Poznańska Cytadela jako miejsce pamięci”), przygotowywać artykuły naukowe, które będą publikowane w pracach zbiorowych oraz nabywać doświadczenie w organizacji konferencji naukowych. Studenci przygotowujący prace dyplomowe z tematyki nowoczesnych muzeów historycznych mają szansę na odbycie praktyk w instytucjach muzealnych

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych
Bartosz Korzeniewski

 

 

prof. UAM dr hab. WOJCIECH DOHNAL


Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium magisterskim, w ramach którego podejmować będziemy tematy mieszczące się w kręgu zainteresowań antropologii politycznej – jednej z najdynamiczniej rozwijających się specjalizacji antropologicznych. Seminarium adresowane jest przede wszystkim do osób zainteresowanych:

 

 • szeroko rozumianymi stosunkami władzy i ich kulturowymi manifestacjami,
 • teorią i praktyką polityczną,
 • symbolizmem politycznym,
 • folklorem politycznym,
 • relacjami pomiędzy władzą i wiedzą,
 • funkcjonowaniem systemów politycznych,
 • postpolityką,
 • współczesnymi arenami i polami politycznymi.

 

Drugim obszarem naszych zainteresowań będą także wybrane problemy antropologii miasta , w tym zwłaszcza walka o prawo do miasta i infrapolityka miejska.

 

prof. UAM dr hab. DANUTA PENKALA-GAWĘCKA

 

Tematyka prowadzonego przeze mnie seminarium magisterskiego koncentruje się następujących polach badawczych z zakresu studiów nad kulturą współczesną:

 

 • antropologia medyczna – społeczno-kulturowe aspekty zdrowia, choroby i leczenia w Polsce i na świecie; różne zagadnienia biomedycyny w perspektywie antropologii (np. społeczno-kulturowe konsekwencje rozwoju nowych technologii medycznych); medycyna alternatywna i komplementarna; pluralizm medyczny; medycyna wschodnia i jej globalizacja; związki uzdrawiania z religią; szamanizm i uzdrawianie duchowe;
 • antropologia pokrewieństwa – w tym współczesne przemiany małżeństwa i rodziny, ich nowe formy w Polsce i świecie; ideologia a praktykowanie pokrewieństwa w różnych kontekstach społeczno-kulturowych; współczesne znaczenie pokrewieństwa w różnych sferach życia (np. w polityce, ekonomii);
 • etnologia Azji Środkowej (środkowoazjatyckie państwa postsowieckie, Afganistan, Iran, Turkiestan Wschodni) – w tym zwłaszcza problematyka islamu, małżeństwa i rodziny, roli kobiety, pluralizmu medycznego, szamanizmu;
 • transformacje społeczno-kulturowe obszaru postsowieckiego;
 • neoszamanizm, magia, „nowa duchowość” w Polsce i na świecie.

 

prof. UAM dr hab. WALDEMAR KULIGOWSKI

 

Prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie ogniskuje się wokół trzech kluczowych kwestii. Są to:

 

 • kultury popularne świata
 • badania globalizacji, kapitalizmu i neoliberalizmu
 • teorie kultury.

 

Poza standardową pracą w ramach zajęć seminaryjnych, jego uczestnicy corocznie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i wyjazdach studyjnych (Praga, Budapeszt, Berlin, Nitra), co owocuje publikacjami naukowymi, mają także możliwość angażowania się w liczne - współorganizowane przez mnie - przedsięwzięcia kulturalne na terenie Poznania i Wielkopolski.

 

prof. UAM dr hab. KATARZYNA MARCINIAK

 

Drodzy Studenci,
w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium magisterskiego proponuję refleksję nad zagadnieniami z zakresu:

 

 • sztuki ludowej, sztuki nieprofesjonalnej, sztuki religijnej;
 • religijności ludowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z pielgrzymowaniem;
 • szeroko rozumianych przeobrażeń zachodzące we współczesnej kulturze wisi polskiej.

 

Jednocześnie praca w ramach seminariów koncentrować się będzie na doskonaleniu umiejętności w prowadzeniu badań terenowych, do których zachęcam uczestników.

 

prof. UAM dr hab. ADAM POMIECIŃSKI

 

Głównym przedmiotem zainteresowań w ramach seminarium magisterskiego przeze mnie prowadzonego będą analizy kultury współczesnej. W wymiarze praktycznym chciałbym skupić się na następujących polach badawczych:

 

 • kulturze audiowizualnej: antropologia mediów, kultura popularna, problemy globalizacji i lokalności, nacjonalizm i procesy etniczne, dziedzictwo kulturowe i wielokulturowość
 • antropologii buntu i ruchów społecznych: antropologia anarchizmu, zjawiska kontestacji, miejskie ruchy społeczne, ruchy pracownicze i związkowe, antropologia neoliberalizmu
 • teoriach kultury i jej współczesnych filiacjach: teorie społeczne, etnologia francuska, relacje antropologii z innymi dyscyplinami (antropologizacja nauk)

 

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne