PROGRAM

 

  Program studiów II stopnia (magisterskich) obejmuje łącznie około 1000 godzin zajęć. Zaliczanie poszczególnych lat studiowania dokonuje się w systemie punktowym. Tok studiów II stopnia przewiduje uzyskanie 120 punktów ECTS. Na każdym roku należy zebrać 60 punktów ECTS. Na studiach II stopnia student winien zdać 13 egzaminów. Przedmioty realizowane w toku studiów dzielą się na obowiązkowe i fakultatywne.

 

  Przedmioty obowiązkowe to zajęcia, które każdy student musi zaliczyć w trakcie studiów. Składają się na nie zarówno zajęcia o charakterze ściśle kierunkowym, jak i ogólnohumanistycznym, uzupełniające kanon wykształcenia zawodowego. W przypadku niektórych przedmiotów jak warsztaty etnologiczne, antropologie wybranych zjawisk kulturowych czy wykłady monograficzne, studenci dokonują wyboru interesujących ich zajęć spośród zaproponowanych tytułów. W sumie zaliczenie zajęć obowiązkowych wymaga uzyskania 96 punktów ECTS. 

 

  Przedmioty fakultatywne to zajęcia będące rozszerzeniem i uszczegółowieniem zajęć obowiązkowych. Studenci mają możliwość wyboru zajęć zgodnych ze swoimi zainteresowaniami. Zajęcia fakultatywne dzielą się na kierunkowe oraz dowolne. Fakultety kierunkowe stanowią ofertę IEiAK. Są to zaawansowane zajęcia z zakresu studiów regionalnych, analizy i interpretacji wybranych zjawisk kulturowych oraz współczesnych problemów teorii i metodologii etnologii i antropologii kulturowej. Lista tych zajęć jest corocznie modyfikowana i zatwierdzana przez Radę Instytutu. Student ma swobodę wyboru zajęć fakultatywnych kierunkowych, na które będzie uczęszczać. Jednak przy zapisie na niektóre zajęcia wymagane jest spełnienie określonych warunków merytorycznych (np. wcześniejsze zaliczenie przedmiotów obowiązkowych). Informacja o takich wymogach jest podawana przez prowadzących zajęcia w sylabusach oraz na pierwszym spotkaniu w semestrze.

 

  Zajęcia fakultatywne dowolne (pozakierunkowe) można zaliczać na dowolnie wybranym przez studenta kierunku w obrębie Uniwersytetu lub innej wyższej uczelni, przy czym zaleca się, aby wyboru dokonywać spośród zajęć z oferty IEiAK. Wybór zajęć fakultatywnych dowolnych musi zostać pisemnie zaakceptowany przez promotora pracy magisterskiej. Student może w ogóle odstąpić od wyboru zajęć fakultatywnych dowolnych i uczęszczać tylko na zajęcia fakultatywne kierunkowe.

 

Informator dla I roku    download program na lata 2017-2019

Informator dla II roku   download program na lata 2016-2018

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne