Program

 

  Program studiów I stopnia (licencjackich) obejmuje łącznie około 1950 godzin zajęć. Zaliczanie poszczególnych lat studiowania dokonuje się w systemie punktowym. Tok studiów I stopnia przewiduje uzyskanie 180 punktów ECTS. Na każdym roku należy zebrać 60 punktów. Na studiach I stopnia student winien zdać 23 egzaminy. Przedmioty realizowane w toku studiów dzielą się na obowiązkowe i fakultatywne.

 

  Przedmioty obowiązkowe to zajęcia, które każdy student musi zaliczyć w trakcie studiów. Składają się na nie zarówno zajęcia o charakterze ściśle kierunkowym, jak i ogólnohumanistycznym, uzupełniające kanon wykształcenia zawodowego. Wykładom i ćwiczeniom towarzyszą konwersatoria, laboratoria specjalistyczne połączone z badaniami terenowymi, seminaria licencjackie oraz lektorat języka obcego i wychowanie fizyczne. W sumie zaliczenie zajęć obowiązkowych wymaga uzyskania 156 punktów ECTS.

 

  Przedmioty fakultatywne to zajęcia będące rozszerzeniem i uszczegółowieniem zajęć obowiązkowych. Studenci mają możliwość wyboru zajęć zgodnych ze swoimi zainteresowaniami. Zajęcia fakultatywne dzielą się na kierunkowe oraz dowolne. Fakultety kierunkowe stanowią ofertę IEiAK (zwłaszcza z zakresu studiów regionalnych z etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, interpretacji wybranych zjawisk kulturowych oraz problemów teorii i metodologii etnologii i antropologii kulturowej). Lista tych zajęć jest corocznie modyfikowana i zatwierdzana przez Radę Instytutu. Student ma swobodę wyboru zajęć fakultatywnych kierunkowych, na które będzie uczęszczać. Jednak przy zapisie na niektóre zajęcia wymagane jest spełnienie określonych warunków merytorycznych (wcześniejsze zaliczenie przedmiotów obowiązkowych, których znajomość jest konieczna przy zapisie na wybrane zajęcia fakultatywne). Informacja o takich wymogach jest podawana przez prowadzących zajęcia w sylabusach oraz na pierwszym spotkaniu w semestrze.

 

  Zajęcia fakultatywne dowolne (pozakierunkowe) można zaliczać na dowolnie wybranym przez studenta kierunku w obrębie Uniwersytetu lub innej wyższej uczelni, przy czym zaleca się, aby wyboru dokonywać spośród zajęć rekomendowanych przez IEiAK. Prawo wybierania zajęć fakultatywnych dowolnych mają studenci, którzy zaliczyli 3 semestry studiów. Wybór zajęć fakultatywnych dowolnych musi zostać pisemnie zaakceptowany przez opiekuna roku. Student może w ogóle odstąpić od wyboru zajęć fakultatywnych dowolnych i uczęszczać tylko na zajęcia fakultatywne kierunkowe. 

 

Informator dla I roku    download program na lata 2017-2020

Informator dla II roku   download program na lata 2016-2019

Informator dla III roku  download program na lata 2015-2018

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne