Praktyki studenckie – Studia I stopnia na kierunku etnologia IEAK UAM

Cel praktyk, zasady postępowania z dokumentacją i dokumenty do pobrania

 

 

1. Celem praktyk studenckich jest nabywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy. Zaleca się, aby były realizowane w tak zwanych instytucjach kultury, których profil działalności rozwijałby kompetencje miękkie związane z programem kształcenia studiów na kierunku etnologia. Praktyki zalicza się, zdobywając odpowiednią liczbę pkt ECTS przewidzianą programem studiów na kierunku etnologia.  

 

2. Czas realizacji praktyk:

 

a) w instytucji – mim. tydzień (za wyjątkiem sytuacji, kiedy student samodzielnie zarządza instytucją, prowadzi

           działalność gospodarczą – zob. dokumenty do pobrania);

    

 b) w zakresie I stopnia: można je odbyć w dowolnym czasie, w ciągu trzech lat studiów.

 

3. W celu rozliczenia praktyk należy:

 

- wydrukować dokumentację i zostawić do podpisu Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych IEiAK w Sekretariacie IEiAK;

 

- dokument: „Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia / prowadzenia działalności gospodarczej /podejmowania innych form działalności” – pobierają go tylko osoby, których dotyczy sytuacja.

 

- przekazać dokumenty stronie/instytucji , w której są realizowane, celem ich należytego wypełnienia;

 

- po odbyciu oddać uzupełnioną dokumentację do Sekretariatu IEiAK.

 

 

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckichdownload

 

Zaświadczenie o odbyciu praktykidownload

 

Wniosek o zaliczenie praktykdownload

 

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne