ZASADY ODRABIANIA PRZEZ STUDENTÓW NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW IEiAK
        

1. Obowiązuje regularne uczestnictwo w zajęciach.

 

2. Wyjątek stanowią osoby, które uzyskały prawo do  indywidualnego toku lub indywidualnej organizacji studiów; powinny one wynegocjować z prowadzącymi tryb uczestnictwa w zajęciach i warunki zaliczenia.

 

3. Każde opuszczone zajęcia, usprawiedliwione bądź nie, muszą zostać 'odrobione', co oznacza, iż student/studentka musi opanować wiedzę, która przekazywana była na zajęciach.

 

4. Student/studentka może mieć maksymalnie 1 zajęcia nieusprawiedliwione, które powinien/powinna odrobić wg zasad ustalonych przez prowadzącego.

 

5. Osoby, które opuściły zajęcia z powodów zdrowotnych (co jest potwierdzone zwolnieniem lekarskim przedstawionym na następnych zajęciach), wypadków losowych, biorące udział w fakultetach wyjazdowych w ramach projektów oraz w laboratorium metodycznym, są zobligowane do uzupełnienia materiału we własnym zakresie.

 

6. Formę odrabiania zajęć podaje prowadzący (na pierwszym spotkaniu).

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne