dscf1972 sInstytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM prowadzi studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia (licencjackie) oraz studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia (magisterskie). Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym (licencjatem). W ich trakcie student zapoznaje się z podstawami wiedzy ogólnohumanistycznej oraz nabywa wiedzę specjalistyczną z zakresu etnologii/antropologii kulturowej. Studia drugiego stopnia kończą się magisterium. Ich celem jest poszerzenie wiedzy ogólnohumanistycznej absolwenta oraz nabycie przez niego kompetencji z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki antropologii kulturowej, teorii kultury oraz analizy i interpretacji antropologicznej. Warunkiem uzyskania stopnia magistra jest napisanie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego, wg zasad zawartych w Regulaminie studiów na UAM:

LINK do regulaminu

dscf1979 sStudent kończący studia na etapie licencjatu otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Absolwentom studiów pierwszego stopnia zapewnia się kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011, po spełnieniu warunków określonych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Od roku akademickiego 1999/2000 IEiAK prowadzi także płatne studia niestacjonarne wieczorowe na kierunku etnologia. Są to również 3-letnie studia pierwszego stopnia oraz 2-letnie studia drugiego stopnia.


S
tudia trzeciego stopnia (doktoranckie) w zakresie etnologii Instytut prowadzi w ramach Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne