adiunkt

kairski

Pokój:
Dyżur:

 
tel: 
e-mail:
 

Ogłoszenia dla studentów:

 

 


 

Zajęcia dydaktyczne

 
Antropologia społeczeństw pierwotnych – wojna (z T. Bulińskim)
Antropologia Wybranych Zjawisk Kulturowych - Antropologia etyki
Ciało i dusza w kulturze Indian E’ñepá, Amazonia wenezuelska
Ciało i osoba w debacie antropologicznej
Ciało, substancja, dusza. O pojęciu osoby u społeczeństw pierwotnych na przykładzie Amazonii
Doświadczyć, opisać, zrozumieć (Wykład monograficzny)
Ekologia kulturowa
Etnologia krajów pozaeuropejskich
Fakty, interpretacje, nadinterpretacje, ideologie. Kultura pierwotna w filmie dokumentalnym i fabularnym
Filozofia kultury 
Kanibalizm w Amazonii – przegląd koncepcji
Kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej 
Kultura i cywilizacja Półwyspu Iberyjskiego 
Kultury Amazonii
Kultury pierwotne – zarys problematyki
Logika języka i metodologia nauki 
Magia, religia, nauka 
Mapa etniczna świata
Metodologia nauk humanistycznych 
Obcość i jej oswajanie w kulturze ludu E’ñepá, Amazonia wenezuelska
Odpowiedzialność wobec siebie i innych – intelektualny i emocjonalny wymiar badań terenowych 
Pojęcie osoby w społeczeństwach Amazonii
Pokrewieństwo kognatyczne: Indianie E'ñepá (Wenezuela) (lato 2010-2011)
Społeczeństwa przedpaństwowe – przegląd koncepcji antropologicznych
Systemy ponadregionalne Amazonii – opis, analiza, kontrowersje
Teoria kultury 
Teoria społeczeństw pierwotnych 
Teorie społeczeństwa: Czas i pamięć w Amazonii
Teorie społeczeństwa: Pokrewieństwo kognatyczne - idee i wykonania
Warsztaty etnologiczne: Antropologia stosowana
Wojna w Amazonii – struktura i funkcja
Wojna w społeczeństwach przedpaństwowych – przegląd koncepcji
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej (studia stacjonarne)
Wschodnie pogranicze państw inkaskiego – ludy, języki, struktury społeczne i polityczne
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
Wstęp do filozofii 
Wstęp do problematyki społeczeństw pierwotnych
Wykład monograficzny: Doświadczyć, opisać, zrozumieć. O powstawianiu wiedzy terenowej
Zbieracze i łowcy współczesnego świata – opis, typologia, interpretacje
 
 
Zainteresowania badawcze


Teoria społeczeństw pierwotnych
Status języka i komunikacji symbolicznej w społeczeństwach pierwotnych
Problemy „przekładalności” kulturowej
Filozoficzne i etnologiczne aspekty poznania kultury (w szczególności kultury pierwotnej) 
Indianie Ameryki Południowej (etnohistoria, zmiana kulturowa, ekologia kulturowa, struktura społeczna, kultura symboliczna, typologie kultury i języka) 
 
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych


Tytuł: Kultura E’ñepa południowych - Amazonia Wenezueli 
Grantodawca: Instytut Badań Naukowych Universidad Central de Venezuela (UCV) w Caracas, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 1986-1988
Funkcja: kierownik 

Tytuł: Waorani. Pierwotna kultura Amazonii Ekwadoru w procesie przemian 
Grantodawca: Centro de Documentación e Información de los Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME) w Quito, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 1991-1992
Funkcja: kierownik 

Tytuł: Współczesna sytuacja etniczno-kulturowa tubylczych grup etno-lingwistycznych Ameryki Południowej (atlas) – projekt realizowany w ramach działań Komitetu Wykonawczego MSZ RP w związku z obchodami „500-lecia spotkania dwóch kultur”
Grantodawca: Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, EAY
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 1992-1994
Funkcja: kierownik 

Tytuł: Kierunki etnorozwoju w krajach andyjskich. Antropologiczne studium porównawcze: Ekwador-Peru-Boliwia 
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych 
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 1999-2002 
Funkcja: główny wykonawca (kierownik: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński)

Tytuł: Kultury pierwotne we współczesnym świecie. Problemy etnozagłady i etnorozwoju indiańskich ludów Amazonii wenezuelskiej
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych 
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2000-2003
Funkcja: kierownik 

Tytuł: Waorani del Perú: entre aislamiento voluntario y quechuanización completa 
Grantodawca: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) w Limie
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2003
Funkcja: kierownik 

Tytuł: Narodziny nowej tożsamości etnicznej: modernizacja a pluralizm kulturowy w Andach ekwadorskich (grant) 
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych 
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji:
Funkcja: główny wykonawca (kierownik: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński)

Tytuł: Indianie wobec szkoły. Ludy Amazonii wenezuelskiej wobec edukacji państwowej: wyobrażenia, postawy, praktyka oraz jej skutki 
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2006-2008 
Funkcja: główny wykonawca (kierownik: dr Tarzycjusz Buliński)

Badania terenowe: 
2001 maj-sierpień: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2002 maj-lipiec: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2003 maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2003 czerwiec: Amazonia Ekwadorska i Peruwiańska (Indianie Waorani)
2003 lipiec: Amazonia Peruwiańska (Indianie Matsigenka)
2006 kwiecień-czerwiec: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2007 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2008 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2009 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)

 

Najważniejsze publikacje


Indiańskie ludy Ameryki Południowej. Klasyfikacja językowa. Wprowadzenie, „Tawacin”. Pismo Przyjaciół Indian nr 1(85), 2009, s. 32-44.

[wspólnie z: Tarzycjusz Buliński], Elites aparents. Sociedades de tipo simple en el mundo contemporaneo. Maestros y lideres de las organizaciones indigenas entre los E’nepa y Matsigenka, “Estudios Latinoamericanos” t. 27, 2007, s. 105-138.

[wspólnie z: Tarzycjusz Buliński], Wprowadzenie, w: Sny, trofea, geny i zmarli. „Wojna” w społecznościach przedpaństwowych na przykładzie Amazonii – przegląd koncepcji antropologicznych, wybór i opracowanie T. Buliński, M. Kairski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 11-39.

Indianie Ameryki Południowej, w: Britannica. Edycja polska, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2000, s. 135-154.

[wspólnie z: Marek Wołodźko], Problem inkulturacji społeczeństw pierwotnych Amazonii w ujęciu antropologicznym, [w:] Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie. Materiały z sesji misyjno-pastoralnej, Pieniężno, 6-8 maja 1994, red. B. Wujek, E. Śliwka, Materiały i Studia Księży Werbistów nr 56, Pieniężno: Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów, 1999, s. 146-164.

Indianie Ameryki Środkowej i Południowej. Demografia, rozmieszczenie, sytuacja etno-kulturowa, t. 1: Analiza etnologiczna, ss. 257, t. 2: Indeksy, ss. 503, Seria Studia i Materiały t. 19, Poznań-Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 1999.

La actual situación etno-cultural de los grupos etno-linguisticos nativos de America del sur, t. 1: Mapas e Indices, ss. 321, t. 2: Apendices, ss. 229, Quito: Abya Yala, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1998.

O trzech sposobach uprawiania antropologii. Badacz wobec kultury pierwotnej, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 35: Wobec kultury. Problemy antropologa, 1996, s. 99-110.

Una cultura simple en el mundo compuesto. Cultura Waorani (Amazonia Ecuatoriana): Situacion actual, problemas y perspectivas de su duracion, “Ethnologia Polona” t. 19, 1995 [druk] 1996, s. 119-151.

[wspólnie z: Marek Wołodźko], Antropologizacja etnologii a badania kultur pierwotnych. Dyscyplina w okresie przełomu, w: Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, red. A. Posern-Zieliński, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 6, Poznań: Wydawnictwo Drawa, 1995, s. 69-81.

 

 

 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


Polskie:
Zarząd Fundacji im. Ignacego Domeyki
Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykańskich
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Zespół Badań Kultur Ameryki Południowej przy IEiAK UAM
Stowarzyszenie na Rzecz Praw Ludności Tubylczej Świata „Pro Futuro”
zagraniczne:
IUAES-Commission on Urgent Anthropological Research

 
Praca doktorska


Tytuł: Aktualna sytuacja etno-kulturowa tubylczych grup Ameryki Południowej. analiza etnologiczna i atlas. Tomy I-III
Rok obrony: 1998
Promotor: prof. dr hab. A. Posern-Zieliński
Recenzenci: prof. prof. R. Tomicki, M. Ziółkowski
 
Ostatnio pełnione funkcje


W IEiAK i UAM:
zastępca kierownika Zespołu Badań Kultur Ameryki Południowej
Poza UAM:
członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Tawacin”
redaktor wykonawczy czasopisma „Estudios Latinoamericanos”
członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, Studia i Materiały”
stały konsultant „National Geopraphic Polska”
stały konsultant projektów badawczych „Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana” (AIDESEP) w Limie, Peru
 
 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

 

Nagroda za najlepszą pracę magisterską Wydziału Historycznego UAM, 1985 (Ekologiczne aspekty kultury Indian Panare w świetle założeń ekologii kulturowej)

Nagroda im. Ignacego Domeyki przyznana przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, 1987 (Ekologiczne aspekty kultury Indian Panare w świetle założeń ekologii kulturowej)

Nagroda indywidualna I stopnia, 1998 (La actual situación etno-cultural de los grupos etno-linguisticos nativos de America del sur, t. 1: Mapas e Indices, ss. 321, t. 2: Apendices, ss. 229, Quito: Abya Yala, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1998)

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne