ksiazka korzeniewski

Polskie miejsca pamięci.
Dzieje toposu wolności.


pod redakcją Bartosza Korzeniewskiego i Stefana Bednarka


Narodowe Centrum Kultury, 2014

Tom Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności pod redakcją Stefana Bednarka i Bartosza Korzeniewskiego stanowi próbę zrekonstruowania mnemotoposów istniejących w polskiej kulturze, a więc pochodzących z przeszłości i odnoszących się do niej, a utrwalonych w wytworach kultury struktur mentalnych: obrazów i opowieści, symboli i alegorii, mitów, stereotypów, fantazmatów – obecnych w literaturze, sztukach pięknych, teatrze i filmie, a także w wytworach kultury popularnej, folklorze, nowych mediach komunikacyjnych. Celem zgromadzonych w tomie esejów, autorstwa kilkunastu uczonych z różnych dziedzin, nie było pisanie na nowo polskiej historii, lecz tworzenie tzw. „historii drugiego stopnia”, czyli badanie obecności rzeczy minionych w pamięci i wyobraźni historycznej współczesnej Polski. Twórcom publikacji zależało szczególnie na kulturoznawczo i antropologicznie nakierowanej perspektywie badawczej. Przy takim nastawieniu zasadnicze pytanie brzmi nie tyle, jak Polacy pamiętają dane „miejsce”? lecz raczej: jak mówią o nim wytwory kultury? Jakie obrazy przeszłości mają szansę utrwalić się w świadomości zbiorowej pod wpływem obcowania z tekstami kultury traktującymi o tych „miejscach”?


(ze Wstępu)

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne