KIEROWNIK

PROFESOR ZWYCZAJNY


 

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

 

PROFESOR EMERYTOWANY


 

prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

 

ADIUNKCIDOKTORANCI

 

mgr Magdalena Chułek rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2011
tytuł rozprawy doktorskiej: Pomoc w slumsach Afryki – lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho (antropologiczne studium przypadku rodzin i stowarzyszeń)
przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. R. Vorbrich, prof. UAM

mgr Paweł Chyc rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
tytuł rozprawy doktorskiej: Indianie Moré wobec świata zewnętrznego (sąsiednie wspólnoty lokalne, regionalna polityka, NGO’s – programy pomocowe). Konsekwencje wzajemnych relacji i ich społeczno-kulturowo-historyczne uwarunkowania
przewód doktorski nieotwarty
promotor: prof. A. Posern-Zieliński
mgr Katarzyna Meissner rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2011
tytuł rozprawy doktorskiej: Społeczności lokalne Afryki wobec projektów pomocowych. Na przykładzie Dogonów z Mali
promotor: dr hab. R. Vorbrich, prof. UAM
mgr Anna Przytomska Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2013
Tytuł: (Neo)tradycyjne autorytety indiańskie a współczesne transformacje społeczno-kulturowe w lokalnych społecznościach Indian Kiczua w Andach Ekwadorskich
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

 

 

DOKTORANCI ZEWNĘTRZNI

 

mgr Joanna Pietraszak-Sękowska
(Uniwersytet Łódzki)
 
rok otwarcia przewodu doktorskiego: 2008
tytuł rozprawy doktorskiej: Peruwiańskie siły samoobrony chłopskiej. Od konfliktu zbrojnego do transformacji pokojowej
promotor: dr. hab. M. Śniadecka-Kotarska, prof. UŁ
mgr Ewa Prądzyńska
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 
rok otwarcia przewodu doktorskiego: 2008
tytuł rozprawy doktorskiej: Marionettes ludu Bamana i ich miejsce we współczesnej kulturze Mali
promotor: dr. hab. J. Pawlik

 

DOKTORATY

 

   

dr Arkadiusz Jełowicki

tytuł rozprawy doktorskiej:Zbiory etnograficzne kultury ukraińskiej w Polsce. Charakterystyka i recepcja
promotor: prof. dr. hab. Z. Jasiewicz

obrona: 2015

repozytorium AMUR: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/12749


dr Tomasz Kosiek

tytuł rozprawy doktorskiej: "Ukraińska" mniejszość narodowa w rumuńskim Maramureszu i problemy jej tożsamości 
promotor: prof. A. Posern-Zieliński
obrona: czerwiec 2014
tytuł rozprawy doktorskiej: Kultura a polityka. Na przykładzie młodego pokolenia uchodźców tybetańskich w Indiach
promotor: prof. dr hab. Z. Jasiewicz
obrona: 22 lutego 2010 
 dr Agata Hummel  tytuł rozprawy doktorskiej: Projekty rozwojowe w tubylczej społeczności Meksyku i ich społeczno-kulturowe konsekwencje
promotor: prof. dr. hab. A. Posern-Zieliński
obrona: 6 listopada 2013
mgr Piotr Maliński
tytuł rozprawy doktorskiej: Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnych śladów przeszłości w Dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manadir z północnego Sudanu)
promotor: dr hab. R. Vorbrich, prof. UAM
obrona: 22 czerwca 2012
repozytorium AMUR: http://hdl.handle.net/10593/2795

mgr Jacek Splisgart

tytuł rozprawy doktorskiej: Obrzędowość doroczna i rodzinna w Japonii a mechanizmy zmiany kulturowej
promotor: dr hab. R. Vorbrich, prof. UAM
obrona: 27 października 2010
repozytorium AMUR: http://hdl.handle.net/10593/620
 
dr Zbigniew Szmyt tytuł rozprawy doktorskiej: Kulturowe następstwa migracji. Na przykładzie diaspory buriackiej w Moskwie i repatriantów z Chin do Buriacji
promotor: prof. dr hab. Z. Jasiewicz
obrona: 28 października 2011
repozytorium AMUR: http://hdl.handle.net/10593/1336Prace badawcze zakładu koncentrują się – jak sama nazwa wskazuje – na problematyce krajów pozaeuropejskich. W skład zespołu pracowników Zakładu wchodzą badacze o bogatym doświadczeniu terenowym, obejmującym praktycznie wszystkie kontynenty:

Afrykę (R. Vorbrich), 

Amerykę (A. Posern-Zieliński, Ł. Kaczmarek),

Azję (Z. Jasiewicz, N. Bloch)

Oceanię (Ł. Kaczmarek) 

Prace badawcze na terenach pozaeuropejskich, prowadzone od z górą 30 lat (początkowo sporadycznie) – zyskały nową dynamikę od lat 90. XX w., wraz z pojawieniem się nowych uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych (m.in. grantów KBN-u i MNiSW). Od kilkunastu lat, praktycznie każdego roku kilku członków zespołu (w tym liczni doktoranci, a także studenci), prowadzą badania terenowe na wszystkich niemal kontynentach.

Przedmiotem szczegółowych badań są tam zagadnienia z zakresu teorii i pragmatyki zmiany kulturowej, teorii społeczeństw pierwotnych, studiów etnicznych, etnohistorii, antropologii ekonomicznej i politycznej, kulturowych wymiarów edukacji i antropologii rozwoju.

Pozyskane kontakty zagraniczne oraz doświadczenie terenowe pozwoliły w ostatnich latach poszerzyć zakres działalności Zakładu o kilka projektów badawczo-rozwojowych, stawiających sobie za cel aktywizację społeczną i gospodarczą badanych społeczności lokalnych.

Uzupełniającymi polami badawczymi pracowników Zakładu jest historia i metodologia etnologii oraz procesy kulturowe (np. wielokulturowość) i etniczne (np. upodmiotowienie tzw. ludów tubylczych) związane ze zjawiskami migracji i globalizacji, także w wymiarze polskim i europejskim.

Dwóch członków zespołu prowadzi seminaria magisterskie. W grupie adiunktów, jedna osoba kończy rozprawę habilitacyjną.

Doświadczenie merytoryczne pracowników i doktorantów Zakładu przekłada się na ofertę dydaktyczną Instytutu. Pracownicy i doktoranci Zakładu w prowadzonych przez siebie zajęciach (zarówno kursowych, jak i licznych tzw. „fakultatywnych”) wykorzystują efekty swych prac terenowych dla prezentowania procesów o zasięgu globalnym, jak i zilustrowania zjawisk o zasięgu lokalnym, bądź regionalnym.

Tematy badawcze Zakładu [+] więcej...

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne