KIEROWNIK

 

ADIUNKCI


dr Mariusz Filip

 

STARSZY WYKŁADOWCADOKTORANCI

 

mgr Agata Kochaniewicz
Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2013
Tytuł:
Promotor: prof. dr hab. Michał Buchowski
mgr Robert Rydzewski
Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2013
Tytuł: Przestrzeń publiczna w post- jugosłowiańskich miastach wieloetnicznych na przykładnie Skopje
Promotor: prof. dr hab. Michał Buchowski
mgr Dominika Szynkiewicz
Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2015
Tytuł:
Promotor: prof. dr hab. Michał Buchowski
mgr Aleksandra Turowska
Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2014
Tytuł: 
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Dohnal
mgr Agata Stasik

Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2017
Tytuł: Antropologia wartości. Gospodarka nieformalna a państwo narodowe na przykładzie Łącka

przewód doktorski nieotwarty
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Dohnal

mgr Marta Kluszczyńska

Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2017
Tytuł: 

przewód doktorski nieotwarty
Promotor: prof. dr hab. Michał Buchowski

 

DOKTORANCI ZEWNĘTRZNI


mgr Marek Pawlak
(Uniwersytet Wrocławski)
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2009
rok otwarcia przewodu doktorskiego: 2010
tytuł rozprawy doktorskiej: Transformacja i rekonstrukcja tożsamości narodowej polskich imigrantów w Norwegii
promotor: prof. dr hab. A. Paluch

 

DOKTORATY


   
mgr Rafał Kleśta-Nawrocki
tytuł rozprawy doktorskiej: Demokratyzacja kultury współczesnej 
promotor: prof. M. Buchowski
recenzenci: dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM, dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW
obrona:12 października 2012
repozytorium AMUR: http://hdl.handle.net/10593/3500
dr Agata Stanisz tytuł rozprawy doktorskiej: Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa we współczesnej Polsce 
promotor: prof. M. Buchowski
obrona: 27 października 2010
repozytorium AMUR: http://hdl.handle.net/10593/621

 

HABILITACJE 


   
dr hab. Wojciech Dohnal, prof. UAM tytuł rozprawy: Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej
rok nadania stopnia: 2013
recenzenci: prof. dr hab. Michał Buchowski, dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin, dr hab. prof. UKSW Zbigniew Rudnicki Prof. Michał Buchowski zajmuje się problematyką przemian społeczno-kulturowych w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie postsocjalistycznym. Ujmowane są one m.in. w kategoriach tzw. krytyki kulturowej, która stara się przedstawiać kulturę jako kategorię uwikłaną w proces historyczny, urzeczywistniana przez działające podmioty i w związku z tym ‘polityczną’. Częścią tych zagadnień są problemy szeroko pojętej etniczności, które w kontekście ogólnoeuropejskim są także przedmiotem studiów dra Jacka Bednarskiego. W szczególności chodzi tu o kwestie procesów etnicznych w Europie w XX i XXI wieku, ‘rewitalizmu’ etnicznego, kulturowych wymiarów etniczności, mniejszości narodowych i ich sytuacji formalnoprawnej.

 

W bezpośredni sposób do tematu ‘polityczności’ kultury nawiązują też badania dra Wojciecha Dohnala, zajmującego się właśnie antropologią polityczną jako dziedziną studiów badającą stosunki władzy, podporządkowania i hierarchii społecznych, lecz również samej będącej wytworem takich stosunków i uwikłanej w relacje ‘polityczne’ (autorefleksja demitologizująca wyjątkowy, jakoby pozaspołeczny status praktyki antropologicznej). Część jego prac dotyczy antropologii miasta, która jest z kolei głównym przedmiotem studiów dr Izabelli Main, starającą się łączyć przestrzeń miejską z polityką pamięci. Ta ostatnia ma również wiele wspólnego z religijnym wymiarem życia społecznego. Dr Main bada również zjawiska współczesnych migracji zarówno w wymiarze lokalnym, jak i europejskim.


Zagadnienie migracji jest także częścią rozważań dra Jacka Schmidta, zajmującego się szeroko rozumianą tożsamością: od zmian tożsamości w warunkach transformacji europejskich (tzw. transnacjonalizm) przez opis ‘reliktowych’ granic kulturowych (np. dawnej Kongresówki i Księstwa Poznańskiego) jako wciąż żywych, kulturę regionalną Wielkopolski (np. wspólny projekt samorządu wielkopolskiego i poznańskich środowisk naukowych, którego efektem ma być przeprowadzenie kompleksowej analizy funkcjonowania instytucji kultury w Wielkopolsce, a następnie opracowanie koncepcji polityki kulturalnej w regionie) po tworzącą się tożsamość ‘nowego’ miasta Borne-Sulinowo. Dr Piotr Fabiś uprawia z kolei krytyczną refleksję teorii antropologicznych, a także zjawisk kultury współczesnej, w szczególności westernu, który jest przedmiotem jego antropologiczno-socjologicznego studium odwołującego się, do teorii mitu i narracji (uwzględniające koncepcje od Proppa do Willa Wrighta) i próbującego osadzić western zarówno w szerszym kontekście teoretycznym (teoria mitu Barthesa oraz pojęcia ‘pola’ i ‘habitusu’ Bourdieu), jak i historycznym, w szczególności na tle ‘podłoża społecznego’.

Tematy badawcze Zakładu

Antropologia wartości. Gospodarka nieformalna a państwo narodowe na przykładzie Łącka

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne