KIEROWNIK
 
 

PROFESOR NADZWYCZAJNY


dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM

 

PROFESOROWIE EMERYTOWANI


prof. dr hab. Anna Szyferprof. dr hab. Andrzej Brencz 

 

ADIUNKCI


dr Anna Weronika Brzezińska

dr Agnieszka Chwieduk

dr Kacper Pobłocki

dr Jan Lorenz

 

 

 


DOKTORANCI 


 
mgr Przemysław Jankowski rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
tytuł rozprawy doktorskiej: Polska religijność internetowa. Kształtowanie i implikacje
przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. Katarzyna Marciniak
mgr Agata Agnieszka Konczal rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2014
tytuł rozprawy doktorskiej: Wizje przyrody i lasu w Polsce oraz ich kształtowanie przez środowisko leśników 
przewód doktorski: nieotwarty
promotor: prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak 
mgr Izabela Kujawa rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2013
tytuł rozprawy doktorskiej:                                                                                                                                                                                                                                           promotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
mgr Aleksandra Paprot rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
tytuł rozprawy doktorskiej: Współczesne strategie kreowania tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Analiza polityki instytucji kultury na przykładzie Żuław i Powiślapromotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
mgr Mikołaj Smykowski rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
tytuł rozprawy doktorskiej: Materialny wymiar mechanizmów adaptacyjnych do przestrzeni poobozowych
przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
mgr Karolina Sydow rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2013
tytuł rozprawy doktorskiej:                                                                                                                                                                                                                                           promotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
mgr Sławomir Toczek rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
tytuł rozprawy doktorskiej: Nadpopradzka Połemkowyna: dziedzictwo etnograficzne w warunkach zmian kulturowych 
przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. Katarzyna Marciniak
mgr Izabella Wenska rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
tytuł rozprawy doktorskiej: Rola kukieł obrzędowych w polskiej kulturze ludowej w okresie od XIX do połowy XX wieku 
przewód doktorski otwarty
promotor: prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak

 


DOKTORANCI ZEWNĘTRZNI 


mgr Adriana Garbatowska(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) rok otwarcia przewodu doktorskiego: 2009
tytuł rozprawy doktorskiej: Pamięć przesiedleń w rodzinach osadników po II wojnie światowej na terenie Wielkopolski
promotor: prof. dr hab. A. Szyfer
mgr Justyna Gieżyńska przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
mgr Artur Trapszyc(Muz.Etnograficzne, Toruń) rok otwarcia przewodu doktorskiego: 2010
tytuł rozprawy doktorskiej: Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej rybaków w XX wieku. Migracje, ekologia, historia 
promotor: prof. dr hab. A. Brencz DOKTORATY 


mgr Andrzej Stachowiak tytuł rozprawy doktorskiej: Współczesne konflikty wyznaniowe na Łemkowszczyźnie 
promotor: prof. A. Brencz 
recenzenci: prof. G. Babiński (UJ), prof. Z. Jasiewicz
obrona: 3 grudnia 2010

HABILITACJE 

dr Katarzyna Marciniak tytuł: Tytuł: Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych 
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Brencz (UAM), dr hab. Magdalena Zowczak prof. UW, prof. dr hab. Antoni Jackowski (UJ), ks. prof. 
Rok kolokwium: 2011

 

Zakład prowadzi badania nad kulturą ludową Wielkopolski, ziem zachodnich oraz regionu pograniczy: polsko-niemieckich i polsko-czeskich jak i nad współczesnymi procesami tożsamościowymi (lokalność, etniczność) zachodzącymi w Polsce i w Europie: zachodniej i wschodniej. Studia tożsamościowe dotyczą także przejawów współczesnych form regionalności: poczucia regionalnej tożsamości, strategii konstruowania kategorii „dziedzictwa kulturowego”, tradycyjnej kultury mieszkańców wsi, z uwzględnieniem miejsc kultu i pielgrzymowania.

 

Problematyka badawcza Zakładu znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniach naukowych poszczególnych członków Zakładu.

Prof. dr hab. A. Brencz zajmuje się zagadnieniami związanymi z mechanizmami kształtowania kultury ludowej, ujmując ją z jednej strony jako kategorię historyczną i etnograficzną, z drugiej jako jeden z elementów studiów nad polskim regionalizmem. Tym samym nawiązuje w swoich pracach do kwestii współczesnych procesów tożsamościowych, przebiegających na pograniczach (szczególnie polsko-niemieckich).

Zagadnienia pograniczy znajdują się także w centrum zainteresowań prof. dr hab. Anny Szyfer. W swoim podejściu prof. dr hab. A. Szyfer łączy badania nad tradycyjną kulturą wsi z kwestią kształtowania kulturowej osobowości na pograniczach (badania na pograniczu polsko-czeskim oraz polsko-niemieckim).

 

Problematykę pograniczy w Polsce i Europie kontynuuje także dr Agnieszka Chwieduk(badania na pograniczu francusko-niemieckim). Jednocześnie interesują ją zagadnienia związane z tożsamością etniczną, z metodologią badania wspólnot lokalnych, grup „ideologicznych” (także religijnych).

Sferę problematyki tożsamości religijnej w powiązaniu z kulturą tradycyjną rozwija w swych badaniach dr Katarzyna Marciniak. Współczesne przemiany religijności o podłożu ludowym dr K. Marciniak łączy z problematyką sztuki ludowej.

 

Kolejnym aspektem badań nad kulturą ludową jest kwestia strategii kształtowania w regionach dziedzictwa kulturowego, czym zajmuje się dr Anna W. Brzezińska. W podejściu do tej problematyki dr Anna W. Brzezińska uwzględnia zagadnienia związane z rozwojem edukacji regionalnej oraz animacją kulturową (także w odniesieniu do zagadnień tożsamości regionalnej).

 

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu wskazują z jednej strony odwołują się do tradycji uprawiania dyscypliny w Polsce, z drugiej wskazują współczesne zagadnienia etnologiczno-antropologiczne. Jako takie znajdują odbicie w propozycjach zajęć dydaktycznych, których program uwzględnia prowadzenie badań terenowych w kraju.

Tematy badawcze Zakładu więcej...>>

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly