1. STUDIA ETNOLOGICZNE NA UAM


 


1.1. O Instytucie

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM jest czołową placówką w kraju w zakresie nauk etnologicznych i to zarówno ze względu na liczebność i kwalifikacje kadry naukowej, jak i na jakość i skalę prowadzonych badań oraz nowatorstwo wdrażanych metod kształcenia. W 2001 roku, oraz ponownie w 2008 roku, w wyniku uznania wysokiej jakości kształcenia, decyzją Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Instytut uzyskał akredytację na prowadzenie studiów z zakresu etnologii/antropologii kulturowej. Z kolei w roku 2009 Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała Instytutowi akredytację na okres 5 lat. Instytut łączy harmonijnie modernizowany nurt badań nad kulturą ludową z nowymi podejściami w antropologii kulturowej dostarczającymi interesujących narzędzi do interpretacji zjawisk kultury i życia społecznego.

 

1.2. O studiach

W roku 2010/2011 Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej wdrożył nowy program 2-letnich magisterskich studiów stacjonarnych II stopnia. Został on opracowany w związku z koniecznością dostosowania dotychczas obowiązującego programu do wymogów studiów dwustopniowych oraz obowiązujących dla nich standardów nauczania.

Program studiów etnologicznych i antropologicznych studiów stacjonarnych II stopnia opracowano z myślą o tym, by przygotowywał studentów do pracy w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzeach, instytucjach turystycznych, informacyjnych (mediach) oraz w instytucjach prowadzących badania opinii społecznej (reklamie, marketingu, public relations). Absolwenci studiów II stopnia powinni być także przygotowani do pracy w urzędach i instytucjach, w któych niezbędni są specjaliści do spraw społecznych i kulturowych oraz umiejący interpretować zjawiska społeczno-kulturowe poprzez pryzmat antropologii - w administracji, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, agendach pomocowych. 

W toku studiów II stopnia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz wysoce specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

• antropologii kulturowej, teorii kultury, analizy antropologicznej oraz antropologicznej interpretacji procesów społeczno-kulturowych;

• zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form oraz etnokulturowej różnorodności świata;

• pojęć, idei i koncepcji stosowanych na gruncie antropologii kulturowej i społecznej oraz pokrewnych nauk o kulturze i społeczeństwie;

• samodzielnego konstruowania i stosowania metod i technik badawczych typowych dla warsztatu naukowego etnologa/antropologa;

• gromadzenia , opracowywania i interpretowania danych empirycznych.

Program studiów oparty jest na systemie punktowym (Europejski System Transferu Punktów -European Credit Transfer System, w skrócie - ECTS). Ujednolica zasady odbywania i zaliczania studiów w uczelniach całej Europy, a tym samym umożliwia szacowanie i uznawanie postępów studenta w nauce osiąganych w trakcie studiów w uniwersytetach w różnych krajach. Są to sprawy bardzo istotne już choćby z uwagi na fakt, iż IEiAK jest aktywnym uczestnikiem europejskich programów edukacyjnych i dysponuje funduszami na delegowanie najlepszych studentów do odbywania okresowych studiów zagranicznych w wielu krajach (m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Finlandii, Turcji, Czechach, Słowacji, Słowenii). W latach 1996-2010 na półroczne (semestralne) studia etnologiczne w ramach programów TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS oraz LLP-ERASMUS wyjechało ponad stu studentów, a kilkudziesięciu kolejnych uczestniczyło w międzynarodowych szkołach letnich (m.in. w Berlinie, Lund i Jyväskyla). Wobec faktu, że studia zagraniczne są najlepszą dla etnologa drogą do poznania innych krajów, kultur i języków oraz mogą mieć doniosły wpływ na przebieg kariery zawodowej absolwentów naszej uczelni, korzyści płynących z prowadzenia systemu punktowego ECTS nie sposób przecenić.

 

1.3. Program studiów II stopnia – informacje ogólne

Program studiów II stopnia (magisterskich) obejmuje łącznie około 1100 godzin zajęć. Zaliczanie poszczególnych lat studiowania dokonuje się w systemie punktowym. Tok studiów II stopnia przewiduje uzyskanie 120 punktów ECTS. Na każdym roku należy zebrać 60 punktów. Na studiach II stopnia student winien zdać 13 egzaminów. Przedmioty realizowane w toku studiów dzielą się na obowiązkowe i fakultatywne.

Przedmioty obowiązkowe to zajęcia, które każdy student musi zaliczyć w trakcie studiów. Składają się na nie zarówno zajęcia o charakterze ściśle kierunkowym, jak i ogólnohumanistycznym, uzupełniające kanon wykształcenia zawodowego. W przypadku niektórych przedmiotów jak warsztaty etnologiczne, antropologie wybranych zjawisk kulturowych czy wykłady monograficzne, studenci dokonują wyboru interesujących ich zajęć spośród zaproponowanych tytułów. W sumie zaliczenie zajęć obowiązkowych wymaga uzyskania 98 punktów ECTS.

Przedmioty fakultatywne to zajęcia będące rozszerzeniem i uszczegółowieniem zajęć obowiązkowych. Studenci mają możliwość wyboru zajęć zgodnych ze swoimi zainteresowaniami. Zajęcia fakultatywne dzielą się na kierunkowe oraz dowolne. Fakultety kierunkowe stanowią ofertę IEiAK. Są to zaawansowane zajęcia z zakresu studiów regionalnych, analizy i interpretacji wybranych zjawisk kulturowych oraz współczesnych problemów teorii i metodologii etnologii i antropologii kulturowej. Lista tych zajęć jest corocznie modyfikowana i zatwierdzana przez Radę Instytutu. Student ma swobodę wyboru zajęć fakultatywnych kierunkowych, na które będzie uczęszczać. Jednak przy zapisie na niektóre zajęcia wymagane jest spełnienie określonych warunków merytorycznych (wcześniejsze zaliczenie przedmiotów obowiązkowych, których znajomość jest konieczna przy zapisie na wybrane zajęcia fakultatywne). Informacja o takich wymogach jest podawana przez prowadzących zajęcia w sylabusach oraz na pierwszym spotkaniu w semestrze.

Zajęcia fakultatywne dowolne (pozakierunkowe) można zaliczać na dowolnie wybranym przez studenta kierunku w obrębie Uniwersytetu lub innej wyższej uczelni, przy czym zaleca się, aby wyboru dokonywać spośród zajęć rekomendowanych przez IEiAK. Wybór zajęć fakultatywnych dowolnych musi zostać pisemnie zaakceptowany przez opiekuna roku. Student może w ogóle odstąpić od wyboru zajęć fakultatywnych dowolnych i uczęszczać tylko na zajęcia fakultatywne kierunkowe.

Na studiach drugiego stopnia student musi zgromadzić min. 22 ECTS za zajęcia fakultatywne, w tym nie mniej niż 16 ECTS za zajęcia kierunkowe. Punkty uzyskane za zaliczenie zajęć fakultatywnych gromadzone są na indywidualnym koncie każdego studenta. Zaliczenie poszczególnych semestrów wymaga zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów (zob.: Tabela 1.5.). Nadwyżki punktowe uzyskane za „ponadnormatywne” zajęcia fakultatywne będą zaliczane na poczet kolejnych semestrów, tzn. mogą być podstawą do zmniejszenia wymiaru zajęć fakultatywnych na wyższych latach studiów.

 

1.4. Zaliczanie studiów

Wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Wyniki egzaminów stanowią podstawę obliczanej średniej, od której wysokości zależy decyzja o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce.

Zaliczenia poszczególnych lat studiów dokonuje się w systemie punktowym. Ukończenie studiów drugiego stopnia wymaga uzyskania 120 punktów ECTS (po min. 60 na każdym roku), zdania wszystkich egzaminów oraz uzyskania zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz napisania i obronienia licencjackiej pracy dyplomowej.

Praca magisterska jest przygotowywana w trakcie odbywania seminarium magisterskiego. Przyznanie punktów za seminarium magisterskie następuje po złożeniu egzaminu końcowego, który odbywa się przed komisją (zob. Regulamin Studiów UAM w Poznaniu). Przedmiotem egzaminu (obrony pracy) jest treść pracy dyplomowej na tle ogólnej wiedzy studenta.

 


1.5. Tabele programu studiów drugiego stopnia

Przedmioty obowiązkowe

Nazwa przedmiotu

Rok studiów

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1. Teorie kultury

I

E

4

2. Współczesne nurty myśli antropologicznej 

I

E

4

3. Wykład monograficzny x 2 

E

8

4. Antropologia wybranych zjawisk kulturowych x 4 

I-II 

E

16

5. Warsztaty etnologiczne x 5 

I-II 

E

15

6. Wybrane koncepcje antropologiczne 

Z

4

7. Analiza kultury I 

Z

3

8. Teorie społeczeństwa

E

4

9. Problemy antropologii tożsamości

II 

E

4

10. Analiza społeczna 

II 

Z

3

11. Filozofia kultury

II 

E

4

12. Seminarium etnologiczne 

II 

Z

3

13. Wykład humanistyczny x 2 

II 

E

6

14. Seminarium magisterskie

I-II

E

20

Razem z przedmiotów obowiązkowych:

 

 

98

E – egzamin; Z – zaliczenie na ocenę

 

 

 

Przedmioty fakultatywne

 

Rok studiów

Punkty ECTS

Wybór z oferty IEiAK i ogólnouniwersyteckiej

minimum 10

Wybór z oferty IEiAK i ogólnouniwersyteckiej

II 

minimum 12

Razem z przedmiotów fakultatywnych:

I-III 

min. 22*

* W tym minimum 16 punkty ECTS za zaliczenie przedmiotów fakultatywnych kierunkowych. 

 

Przedmioty obowiązkowe i fakultatywne - łącznie

 

ECTS

Przedmioty obowiązkowe

98

Przedmioty fakultatywne

22

Razem z wszystkich przedmiotów na studiach drugiego stopnia:

120

 

2. INFORMACJE O ORGANIZACJI STUDIÓW2.1. Opiekun roku 

W roku akademickim 2012/2013 opiekunem I roku studiów jest dr Wojciech Dohnal (pok. 524, tel. 61-828-4712, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) Opiekun roku sprawuje nadzór nad przebiegiem i postępem procesu dydaktycznego studenta:

- udziela informacji o regulaminie studiów na UAM, organizacji i programie studiów, uprawnieniach socjalnych studentów,

- ułatwia i ukierunkowuje rozwój zainteresowań naukowych studenta,

- gromadzi informacje o sprawach bytowych studenta i opiniuje wnioski studenta dotyczące spraw socjalnych,

- uczestniczy, z głosem doradczym, w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych studenta oraz ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych.

 

2.2. Zasady wyboru zajęć przez studenta

Student zapisuje się na zajęcia na początku każdego semestru i uczęszcza na nie. Równocześnie student ma prawo do dwutygodniowego namysłu, przed podjęciem ostatecznej decyzji, na które zajęcia fakultatywne będzie uczęszczać, by je zaliczyć. Należy wybrać taką liczbę zajęć fakultatywnych, aby liczba przysługujących za nie punktów korespondowała z limitem punktów niezbędnych do zaliczenia semestru czy roku.

Jeżeli student zamierza wybrać zajęcia fakultatywne dowolne realizowane poza IEiAK, zobowiązany jest na początku semestru zgłosić ten fakt na piśmie opiekunowi roku, wypełnić stosowny formularz i przekazać go do sekretariatu IEiAK. Za nie zgłoszone uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych dowolnych nie można uzyskać punktów, nawet w przypadku legitymowania się odpowiednimi wpisami w indeksie.


2.3. Zasady podziału grup studenckich

Zasada indywidualnego wyboru zajęć fakultatywnych wymaga regulacji wynikających z limitów miejsc w salach, z typu zajęć (np. warsztaty, konwersatoria) i konieczności utrzymania w miarę równomiernych obciążeń dydaktycznych pracowników. Dlatego też o przyjęciu do grupy decyduje prowadzący, który może kierować się następującymi kryteriami: ustalonym przez siebie limitem miejsc, kolejnością zgłoszeń na liście, czy dokonaniem selekcji uczestników drogą wstępnego testu kwalifikacyjnego, itp.


2.4. Procedury związane z uzyskaniem wpisów zaliczeniowych

Student winien zebrać komplet punktów niezbędnych do zaliczenia I roku studiów najpóźniej do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej. Informacje o trybie uzyskiwania wpisów zostaną podane w październiku 2012 roku (obecnie wdrażane są nowe procedury w tym zakresie). Podania o przedłużenie sesji, podobnie jak wszelkie inne pisma kierowane do Dziekana, muszą być zaopiniowane przez wicedyrektora ds. dydaktycznych IEiAK.

Sekretariat IEiAK dysponuje komputerowymi wydrukami danych o postępach studenta w nauce (wykaz zaliczonych przedmiotów, liczba zdobytych punktów), które mogą być udostępnione na życzenie osób zainteresowanych. 

 

3. ZASADY STUDIOWANIA


 

3.1. I rok (dotyczy 2012/13)

1. Na I roku studiów obowiązuje semestralny tryb zaliczania roku – student jest dwukrotnie rozliczany z postępów w nauce (po zakończeniu semestru zimowego i letniego).

2. Postępy w nauce są rozliczane w systemie punktowym (ECTS). Za każdy zaliczony przedmiot otrzymuje się przypisaną mu liczbę punktów - zob. Tabele 1.5 i 4.1

3. Na I roku studiów student winien zebrać minimum 60 punktów ECTS. Dopuszczalne jest zebranie większej liczby punktów niż wynosi powyższe minimum, a wtedy nadwyżka ta będzie zaliczona na poczet studiów na II roku - może stanowić podstawę do zmniejszenia wymiaru przedmiotów fakultatywnych.

4. Student może ubiegać się o warunkowe zaliczenie I roku studiów (po zakończeniu semestru letniego), gdy uzyska minimum 50 punktów, w tym obowiązkowo 3 ECTS za zaliczenie seminarium magisterskiego.

5. Wszystkie przedmioty obowiązkowe realizowane na I roku studiów kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Przyznanie punktów za przedmiot obowiązkowy następuje po spełnieniu wszystkich wymogów związanych z jego zaliczeniem, tzn. uzyskaniu wpisu zaliczeniowego (oceny) z ćwiczeń i wykładu oraz zdaniu egzaminu. Na I roku studiów uczestnictwo w wykładach jest obowiązkowe. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Inne warunki zaliczania zajęć określa prowadzący. Terminy przeprowadzenia egzaminu wyznacza prowadzący. Student nie ma prawa domagać się wyznaczenia innego terminu składania egzaminu niż ten, który wyznaczył egzaminator. Student, który z uzasadnionych powodów (choroba, wypadki losowe) nie stawił się na egzamin w wyznaczonym terminie, może wystąpić do Dziekana z prośbą o wyznaczenie terminu zastępczego, dołączając dokumenty usprawiedliwiające nieobecność. Dopuszczalny jest jeden egzamin poprawkowy z danego przedmiotu oraz, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, egzamin komisyjny, którego termin ustala Dziekan na wniosek osoby zainteresowanej.


3.2. II rok

1. Na II roku obowiązuje roczny tryb zaliczania roku studiów, ale semestralny sposób oceniania w USOS.

2. Postępy w nauce są rozliczane w systemie punktowym (ECTS). Za każdy zaliczony przedmiot otrzymuje się przypisaną mu liczbę punktów - zob. Tabela 1.5 i 4.2

3. Po II roku student winien legitymować się posiadaniem minimum 120 punktów ECTS. 

4. Nie ma możliwości warunkowego zaliczenie II roku studiów. 

5. Student może przystąpić do obrony magisterskiej pracy dyplomowej (w ramach egzaminu z przedmiotu – seminarium magisterskie) dopiero po zebraniu punktów i zaliczeń z wszystkich pozostałych zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji studiów, zaliczania semestru i roku studiów, urlopów, nagród i wyróżnień oraz pracy dyplomowej i ukończenia studiów określa Regulamin studiów UAM. Zob.: http://studenci.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/109373/Regulamin-studiow-obowizuje-od-1-padziernika-2012.pdf

 

4. TABELE ZAJĘĆ


 

4.1. Zajęcia obowiązkowe dla I roku (dotyczy 2012/13)

semestr I (zimowy)

Przedmiot

Liczba godz.

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Wybrane koncepcje antropologiczne: teoria postkolonialna

30

K

E

4

Wykład monograficzny I 

30

W

E

4

Antropologia wybranych zjawisk kulturowych I

30

K

E

4

Warsztaty etnologiczne x 2

60

K

Z

6

Seminarium magisterskie 

30

S

Z

1

Zajęcia fakultatywne 

90

K

Z

6

Razem:

270

 

3 EGZ. 

25

 

semestr II (letni)

Przedmiot

Liczba godz.

 

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Teorie kultury

30

 

W

E

4

Teorie społeczeństwa

30

 

W

E

4

Współczesne nurty myśli antropologicznej

30

 

W

E

4

Wykład monograficzny II 

30

 

W

E

4

Antropologia wybranych zjawisk kulturowych II

30

 

K

E

4

Warsztaty etnologiczne x 2 

60

 

K

Z

6

Analiza kultury 

30

 

K

Z

3

Seminarium magisterskie 

30

 

S

Z

2

Zajęcia fakultatywne 

60

 

K

Z

4

Razem:

330

 

 

5 EGZ. 

35

W- wykład, C – ćwiczenia, K – konwersatorium, LT – laboratorium terenowe, S – seminarium.

 


4.2. Zajęcia obowiązkowe dla II roku

semestr III (zimowy)

Przedmiot

Liczba godz.

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Antropologia wybranych zjawisk kulturowych

30

K

E

4

Filozofia kultury

30

W

E

4

Problemy antropologii tożsamości

30

K

E

4

Warsztaty etnologiczne III

30

K

Z

3

Analiza społeczna 

30

K

Z

3

Wykład humanistyczny I 

30

W

Z

3

Seminarium magisterskie 

30

S

Z

3

Zajęcia fakultatywne 

90

K

Z

6

Razem:

300

 

3 EGZ. 

30

 

semestr IV (letni) 

Przedmiot

Liczba godz.

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

Antropologia wybranych zjawisk kulturowych IV 

30

K

E

4

Wykład humanistyczny II 

30

W

Z

3

Seminarium etnologiczne 

30

K

Z

3

Seminarium magisterskie 

30

S

E

14

Zajęcia fakultatywne

90

K

Z

6

Razem:

210

 

2 EGZ. 

30

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne