aktualizacja 3.10.2013
1. STUDIA ETNOLOGICZNE NA UAM


1.1. O Instytucie

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM jest czołową placówką w kraju w zakresie nauk etnologicznych i to zarówno ze względu na liczebność i kwalifikacje kadry naukowej, jak i na jakość i skalę prowadzonych badań oraz nowatorstwo wdrażanych metod kształcenia. W 2001 roku, oraz ponownie w 2008 roku, w wyniku uznania wysokiej jakości kształcenia, decyzją Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Instytut uzyskał akredytację na prowadzenie studiów z zakresu etnologii/antropologii kulturowej. Z kolei w roku 2009 Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała Instytutowi akredytację na okres 5 lat. Instytut łączy harmonijnie modernizowany nurt badań nad kulturą ludową z nowymi podejściami w antropologii kulturowej dostarczającymi interesujących narzędzi do interpretacji zjawisk kultury i życia społecznego.

Wyrazem przodującej pozycji IEiAK jest m.in. to, że Wydział Historyczny, w skład którego wchodzi ta placówka, posiada prawo nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie etnologii. Zespół pracowników Instytutu obejmuje m. in. trzech profesorów tytularnych oraz pięciu profesorów UAM. Pracownicy Instytutu pełnią wiele odpowiedzialnych funkcji w życiu naukowym kraju.

 

1.2. O studiach

Od trzech lat Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM realizuje nowy program studiów etnologicznych (studia stacjonarne 3-letnie licencjackie I stopnia, studia stacjonarne 2-letnie magisterskie II stopnia oraz studia niestacjonarne 3-letnie I stopnia). Został on opracowany w związku z koniecznością dostosowania dotychczas obowiązującego programu do wymogów studiów dwustopniowych oraz obowiązujących dla nich standardów nauczania.

Zasadniczym celem studiów z zakresu etnologii i antropologii kulturowej jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych formach przestrzennych i czasowych, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka.

Program studiów etnologicznych i antropologicznych opracowano z myślą o tym, by wraz z wiedzą o kulturze przekazać studentom podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę tolerancji i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw. Program ten odzwierciedla wspólne elementy etnologii i antropologii, akcentując jednocześnie ich specyfikę wynikającą z tradycji rozwojowych i preferencji badawczych.

Program studiów oparty jest na systemie punktowym obowiązującym na większości wiodących uczelni europejskich. Tzw. Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, w skrócie - ECTS) jest niezbędnym elementem tworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia akademickiego. ECTS ujednolica zasady odbywania i zaliczania studiów w uczelniach całej Europy, a tym samym umożliwia szacowanie i uznawanie postępów studenta w nauce osiąganych w trakcie studiów w uniwersytetach w różnych krajach. Punkty zdobywane podczas studiowania etnologii na UAM są honorowane na innych uczelniach w całej Europie; i na odwrót - nasza uczelnia uznaje punkty za zajęcia zaliczone przez studentów etnologii UAM na uczelniach zagranicznych.

Są to sprawy bardzo istotne już choćby z uwagi na fakt, iż IEiAK jest aktywnym uczestnikiem europejskich programów edukacyjnych i dysponuje funduszami na delegowanie najlepszych studentów do odbywania okresowych studiów zagranicznych w wielu krajach (m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Finlandii, Turcji, Czechach, Słowacji, Słowenii). W latach 1996-2010 na półroczne (semestralne) studia etnologiczne w ramach programów TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS oraz LLP-ERASMUS wyjechało ponad stu studentów, a kilkudziesięciu kolejnych uczestniczyło w międzynarodowych szkołach letnich (m.in. w Berlinie, Lund i Jyväskyla). Wobec faktu, że studia zagraniczne są najlepszą dla etnologa drogą do poznania innych krajów, kultur i języków oraz mogą mieć doniosły wpływ na przebieg kariery zawodowej absolwentów naszej uczelni, korzyści płynących z prowadzenia systemu punktowego ECTS nie sposób przecenić.

 

1.3. Program studiów I stopnia – informacje ogólne

Program studiów I stopnia (licencjackich) obejmuje łącznie około 1950 godzin zajęć. Zaliczanie poszczególnych lat studiowania dokonuje się w systemie punktowym. Tok studiów I stopnia przewiduje uzyskanie 180 punktów ECTS. Na każdym roku należy zebrać 60 punktów. Na studiach I stopnia student winien zdać 23 egzaminy. Przedmioty realizowane w toku studiów dzielą się na obowiązkowe i fakultatywne.

Przedmioty obowiązkowe to zajęcia, które każdy student musi zaliczyć w trakcie studiów. Składają się na nie zarówno zajęcia o charakterze ściśle kierunkowym, jak i ogólnohumanistycznym, uzupełniające kanon wykształcenia zawodowego. Wykładom i ćwiczeniom towarzyszą konwersatoria, laboratoria specjalistyczne połączone z badaniami terenowymi, seminaria licencjackie oraz lektorat języka obcego i wychowanie fizyczne. W sumie zaliczenie zajęć obowiązkowych wymaga uzyskania 148 punktów ECTS.

Przedmioty fakultatywne to zajęcia będące rozszerzeniem i uszczegółowieniem zajęć obowiązkowych. Studenci mają możliwość wyboru zajęć zgodnych ze swoimi zainteresowaniami. Zajęcia fakultatywne dzielą się na kierunkowe oraz dowolne. Fakultety kierunkowe stanowią ofertę IEiAK (zwłaszcza z zakresu studiów regionalnych z etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, interpretacji wybranych zjawisk kulturowych oraz problemów teorii i metodologii etnologii i antropologii kulturowej). Lista tych zajęć jest corocznie modyfikowana i zatwierdzana przez Radę Instytutu. Student ma swobodę wyboru zajęć fakultatywnych kierunkowych, na które będzie uczęszczać. Jednak przy zapisie na niektóre zajęcia wymagane jest spełnienie określonych warunków merytorycznych (wcześniejsze zaliczenie przedmiotów obowiązkowych, których znajomość jest konieczna przy zapisie na wybrane zajęcia fakultatywne). Informacja o takich wymogach jest podawana przez prowadzących zajęcia w sylabusach oraz na pierwszym spotkaniu w semestrze.

Zajęcia fakultatywne dowolne (pozakierunkowe) można zaliczać na dowolnie wybranym przez studenta kierunku w obrębie Uniwersytetu lub innej wyższej uczelni, przy czym zaleca się, aby wyboru dokonywać spośród zajęć rekomendowanych przez IEiAK. Prawo wybierania zajęć fakultatywnych dowolnych mają studenci, którzy zaliczyli 3 semestry studiów. Wybór zajęć fakultatywnych dowolnych musi zostać pisemnie zaakceptowany przez opiekuna roku. Student może w ogóle odstąpić od wyboru zajęć fakultatywnych dowolnych i uczęszczać tylko na zajęcia fakultatywne kierunkowe.

Na studiach pierwszego stopnia student musi zgromadzić min. 32 ECTS za zajęcia fakultatywne, w tym nie mniej niż 24 ECTS za zajęcia kierunkowe. Punkty uzyskane za zaliczenie zajęć fakultatywnych gromadzone są na indywidualnym koncie każdego studenta. Zaliczenie poszczególnych semestrów wymaga zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów (zob.: Tabela 1.5.). Nadwyżki punktowe uzyskane za „ponadnormatywne” zajęcia fakultatywne będą zaliczane na poczet kolejnych semestrów, tzn. mogą być podstawą do zmniejszenia wymiaru zajęć fakultatywnych na wyższych latach studiów.

 

1.4. Zaliczanie studiów

Wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Wyniki egzaminów stanowią podstawę obliczanej średniej, od której wysokości zależy decyzja o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce.

Zaliczenia poszczególnych lat studiów dokonuje się w systemie punktowym. Ukończenie studiów pierwszego stopnia wymaga uzyskania 180 punktów ECTS (po min. 60 na każdym roku), zdania wszystkich egzaminów oraz uzyskania zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz napisania i obronienia licencjackiej pracy dyplomowej.

Praca dyplomowa jest przygotowywana w trakcie odbywania seminarium licencjackiego. Przyznanie punktów za seminarium licencjackie następuje po złożeniu egzaminu końcowego, który odbywa się przed komisją (zob. Regulamin Studiów UAM w Poznaniu). Przedmiotem egzaminu (obrony pracy) jest treść pracy dyplomowej na tle ogólnej wiedzy studenta.

 


1.5. Tabele programu studiów pierwszego stopnia

Przedmioty obowiązkowe

 

Nazwa przedmiotu Rok studiów Forma zaliczenia Punkty ECTS
1. Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej I E 6
2. Historia etnologii I E 6
3. Podstawy warsztatu naukowego I-II Z 6
4. Mapa etniczna świata E 6
5. Filozofia E 4
6. Metody badań etnograficznych E 4
7. Etnologia Polski E 4
8. Etnologia Europy E 4
9. Monografia regionalna: Polska Z 3
10. Monografia regionalna: Europa Z 3
11. Psychologia społeczna E 4
12. Praktyki (terenowe i muzealne) Z 2
13. Wprowadzenie do etnologii świata II  E 4
14. Metodologia nauk humanistycznych II E 4
15. Antropologia miasta II  E 4
16. Kultura a religia II  E 4
17. Monografia regionalna: świat II  Z 3
18. Wywiad etnograficzny II Z 3
19. Obserwacja etnograficzna II  Z 3
20. Laboratorium metodyczne II  E 6
21. Kultura a język II E 4
22. Kultura a gospodarka II  E 4
23. Socjologia II E 4
24. Antropologia współczesności III E 4
25. Problemy kultury współczesnej III Z 3
26. Kultura a pokrewieństwo i organizacja społeczna III E 4
27. Antropologia wsi III E 4
28. Kultura a polityka III E 4
29. Proseminarium licencjackie III Z 3
30. Kultura a płeć III E 4
31. Kultura i środowisko III E 4
32. Seminarium licencjackie III E 10
33. Praktyki terenowe I-III Z 4
34. Język obcy I-II Z 5
35. Wychowanie fizyczne I-II Z 2
36. Technologie informacyjne II Z 1
37. Ochrona własności intelektualnej II Z 1
Razem z przedmiotów obowiązkowych:     148
E – egzamin; Z – zaliczenie na ocenę      

 

Przedmioty fakultatywne
  Rok studiów Punkty ECTS
Wybór z oferty IEIAK (fakultety kierunkowe) minimum 6
Wybór z oferty IEiAK (fakultety kierunkowe) oraz ogólnouniwersyteckie (fakultety dowolne) II  minimum 10
Wybór z oferty IEiAK (fakultety kierunkowe) oraz ogólnouniwersyteckie (fakultety dowolne) III  minimum 16
Razem z przedmiotów fakultatywnych: I-III 
min. 32*

* W tym minimum 24 punkty ECTS za zaliczenie przedmiotów fakultatywnych kierunkowych. 

 

Przedmioty obowiązkowe i fakultatywne - łącznie
  ECTS
Przedmioty obowiązkowe 148
Przedmioty fakultatywne 32
Razem z wszystkich przedmiotów na studiach pierwszego stopnia: 180

 

 

2. INFORMACJE O ORGANIZACJI STUDIÓW


2.1. Opiekun I - III roku studiów

Opiekunem I roku studiów jest dr Izabella Main (pok. 525, tel. 61 828-4717, e-mail:). Opiekun roku sprawuje nadzór nad przebiegiem i postępem procesu dydaktycznego studenta:

- udziela informacji o regulaminie studiów na UAM, organizacji i programie studiów, uprawnieniach socjalnych studentów,

- ułatwia i ukierunkowuje rozwój zainteresowań naukowych studenta,

- gromadzi informacje o sprawach bytowych studenta i opiniuje wnioski studenta dotyczące spraw socjalnych,

- uczestniczy, z głosem doradczym, w zaliczeniach i egzaminach komisyjnych studenta oraz ewentualnych postępowaniach dyscyplinarnych.

 

2.2. Zasady wyboru zajęć przez studenta

Student zapisuje się na zajęcia na początku każdego semestru i uczęszcza na nie. Równocześnie student ma prawo do dwutygodniowego namysłu, przed podjęciem ostatecznej decyzji, na które zajęcia fakultatywne będzie uczęszczać, by je zaliczyć. Należy wybrać taką liczbę zajęć fakultatywnych, aby liczba przysługujących za nie punktów korespondowała z limitem punktów niezbędnych do zaliczenia semestru czy roku.

Jeżeli student zamierza wybrać zajęcia fakultatywne dowolne realizowane poza IEiAK, zobowiązany jest na początku semestru zgłosić ten fakt na piśmie opiekunowi roku, wypełnić stosowny formularz i przekazać go do sekretariatu IEiAK. Za nie zgłoszone uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych dowolnych nie można uzyskać punktów, nawet w przypadku legitymowania się odpowiednimi wpisami w indeksie.

 


2.3. Zasady podziału grup studenckich

Zasada indywidualnego wyboru zajęć fakultatywnych wymaga regulacji wynikających z limitów miejsc w salach, z typu zajęć (np. laboratoria, warsztaty, konwersatoria) i konieczności utrzymania w miarę równomiernych obciążeń dydaktycznych pracowników. Dlatego też podział grup studenckich i zakwalifikowanie na zajęcia winno odbywać się według następujących zasad:

1. Ćwiczenia do wykładów obowiązkowych odbywają się w grupach, których podział ma charakter organizacyjny. Podziału na grupy dokonuje opiekun roku lub prowadzący zajęcia podczas pierwszego spotkania ze studentami i samowolne dokonywanie jakichkolwiek jego zmian w terminie późniejszym (np. zamiana grupy lub okazjonalne uczęszczanie na zajęcia grupy, do której się nie należy) możliwe jest wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia;

2. O akceptacji uczestnictwa studenta w zajęciach fakultatywnych decyduje prowadzący, który może kierować się następującymi kryteriami: ustalonym przez siebie limitem miejsc, kolejnością zgłoszeń na liście, czy dokonaniem selekcji uczestników drogą wstępnego testu kwalifikacyjnego, itp.

 


2.4. Procedury związane z uzyskaniem wpisów zaliczeniowych

Student winien zebrać komplet punktów niezbędnych do zaliczenia:

- semestru zimowego I roku studiów najpóźniej do ostatniego dnia zimowej sesji egzaminacyjnej, 

- I roku studiów najpóźniej do końca letniej sesji egzaminacyjnej (terminy wrześniowe są zarezerwowane na egzaminy poprawkowe i komisyjne).

Informacje o nowym, elektronicznym systemie uzyskania wpisów, potwierdzających zaliczenie semestru zimowego oraz letniego – czyli całego I roku, zostaną podane w październiku 2012 roku. 

Sekretariat IEiAK dysponuje komputerowymi wydrukami danych o postępach studenta w nauce (wykaz zaliczonych przedmiotów, liczba zdobytych punktów), które mogą być udostępnione na życzenie osób zainteresowanych.

 

3. ZASADY STUDIOWANIA


3.1. I rok (dotyczy 2012/13)

1. Na I roku studiów obowiązuje semestralny tryb zaliczania roku – student jest dwukrotnie rozliczany z postępów w nauce (po zakończeniu semestru zimowego i letniego).

2. Postępy w nauce są rozliczane w systemie punktowym (ECTS). Za każdy zaliczony przedmiot otrzymuje się przypisaną mu liczbę punktów - zob. Tabele 1.5 i 4.1

3. Student może ubiegać się o warunkowe zaliczenie semestru zimowego I roku studiów, gdy uzyska minimum 18 punktów. Zebranie mniejszej ilości punktów w semestrze zimowym powoduje skreślenie z listy studentów. 

4. Student może ubiegać się o warunkowe zaliczenie I roku studiów (po zakończeniu semestru letniego), gdy uzyska minimum 50 punktów.

5. Wszystkie przedmioty obowiązkowe realizowane na I roku studiów kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Przyznanie punktów za przedmiot obowiązkowy następuje po spełnieniu wszystkich wymogów związanych z jego zaliczeniem, tzn. uzyskaniu wpisu zaliczeniowego (oceny) z ćwiczeń i wykładu oraz zdaniu egzaminu. Na I roku studiów uczestnictwo w wykładach jest obowiązkowe. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Inne warunki zaliczania zajęć określa prowadzący. Terminy przeprowadzenia egzaminu wyznacza prowadzący. Student nie ma prawa domagać się wyznaczenia innego terminu składania egzaminu niż ten, który wyznaczył egzaminator. Student, który z uzasadnionych powodów (choroba, wypadki losowe) nie stawił się na egzamin w wyznaczonym terminie, może wystąpić do Dziekana z prośbą o wyznaczenie terminu zastępczego, dołączając dokumenty usprawiedliwiające nieobecność. Dopuszczalny jest jeden egzamin poprawkowy z danego przedmiotu oraz, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, egzamin komisyjny, którego termin ustala Dziekan na wniosek osoby zainteresowanej.

6. Na I roku studiów obowiązuje wybór zajęć fakultatywnych kierunkowych z listy przedstawionej przez IEiAK.


3.2. II rok

1. Na II roku obowiązuje roczny tryb zaliczania roku studiów, ale semestralny sposób oceniania w USOS, ale semestralny sposób oceniania w USOS.

2. Postępy w nauce są rozliczane w systemie punktowym (ECTS). Za każdy zaliczony przedmiot otrzymuje się przypisaną mu liczbę punktów - zob. Tabela 1.5 i 4.2

3. Po czterech semestrach, a więc po II roku, student winien legitymować się posiadaniem minimum 120 punktów ECTS (łącznie: min. 60 ECTS za dwa semestry I roku i min. 60 ECTS za dwa semestry II roku). Dopuszczalne jest zebranie większej liczby punktów niż wynosi powyższe minimum, a wtedy nadwyżka ta będzie zaliczona na poczet studiów na III roku i może stanowić podstawę do zmniejszenia wymiaru przedmiotów fakultatywnych.

4. Student może ubiegać się o warunkowe zaliczenie II roku studiów, gdy uzyska minimum 108 punktów.


3.3. III rok

1. Na III roku obowiązuje roczny tryb zaliczania roku studiów , ale semestralny sposób oceniania w USOS.

2. Postępy w nauce są rozliczane w systemie punktowym (ECTS). Za każdy zaliczony przedmiot otrzymuje się przypisaną mu liczbę punktów - zob. Tabela 1.5 i 4.3

3. Aby ukończyć III rok studiów i ukończyć studia pierwszego stopnia student winien zebrać minimum 180 punktów ECTS, w tym komplet zaliczeń za przedmioty obowiązkowe. 

4. Nie ma możliwości ubiegania się o warunkowe zaliczenie III roku. 

5. Student może przystąpić do obrony licencjackiej pracy dyplomowej (w ramach egzaminu z przedmiotu – seminarium licencjackie) dopiero po zebraniu punktów i zaliczeń z wszystkich pozostałych zajęć przewidzianych programem studiów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji studiów, zaliczania semestru i roku studiów, urlopów, nagród i wyróżnień oraz pracy dyplomowej i ukończenia studiów określa Regulamin studiów UAM. Zob.: http://studenci.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/109373/Regulamin-studiow-obowizuje-od-1-padziernika-2012.pdf4. TABELE ZAJĘĆ4.1. Zajęcia obowiązkowe dla I roku (dotyczy 2012/13)

semestr I (zimowy)
Przedmiot Liczba godz. Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Historia etnologii 60  W E 6
Podstawy warsztatu naukowego I 30 C Z 3
Mapa etniczna świata 60  W E 6
Filozofia 30 W E 4
Zajęcia fakultatywne min. 60  K Z 4
Język obcy 60 Z 1
Wychowanie fizyczne 30 Z -
Razem: min. 330   3 EGZ.  24semestr II (letni)
Przedmiot Liczba godz. Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej 60 W+C E 6
Metody badań etnograficznych 30 E 4
Etnologia Polski 30  W E 4
Etnologia Europy 30 W E 4
Psychologia społeczna 30  W E 4
Monografia regionalna: Polska 30 K Z 3
Monografia regionalna: Europa 30  K Z 3
Podstawy warsztatu naukowego II 30 Z 3
Zajęcia fakultatywne min. 30 K Z 2
Praktyki terenowe (np. muzealne) 1 tydzień C Z 2
Język obcy 60 C Z 1
Wychowanie fizyczne 30 C Z -
Razem: min. 330   5 EGZ.  36

W- wykład, C – ćwiczenia, K – konwersatorium, LT – laboratorium terenowe, S – seminarium.4.2. Zajęcia obowiązkowe dla II roku

semestr III (zimowy)
Przedmiot Liczba godz. Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Wprowadzenie do etnologii świata 30 W E 4
Metodologia nauk humanistycznych 30  W E 4
Antropologia miasta 30 K E 4
Wywiad etnograficzny 30  C Z 3
Obserwacja etnograficzna 30 Z 3
Zajęcia fakultatywne x 2 60 Z 4
Język obcy 60 C Z 1
Wychowanie fizyczne 30 C Z -
Technologie informacyjne 30 C Z 1
Socjologia 30 W E 4
Razem: 360   4 EGZ.  28semestr IV (letni) 
Przedmiot Liczba godz. Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Laboratorium metodyczne 30 LT  E 6
Kultura a język 30  K E 4
Kultura a gospodarka 30 K E 4
Monografia regionalna: świat 30  K Z 3
Zajęcia fakultatywne min. 90 K Z 6
Język obcy 60  C Z 2
Wychowanie fizyczne 30 Z 2
Ochrona własności intelektualnej 30 K Z 1
Kultura a religia 30 W E 4
Razem: min. 360   4 EGZ.  32

 
 
4.3. Zajęcia obowiązkowe dla III roku
 
semestr V (zimowy)
Przedmiot Liczba godz. Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Antropologia współczesności 30 E 4
Problemy kultury współczesnej 30  K Z 3
Kultura a pokrewieństwo i organizacja społeczna 30 K E 4
Antropologia wsi 30  K E 4
Kultura a polityka 30 K E 4
Proseminarium licencjackie 30  S Z 3
Zajęcia fakultatywne min. 60 K Z 8
Razem: min. 240   4 EGZ.  30semestr VI (letni)
Przedmiot Liczba godz. Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Kultura a płeć 30 E 4
Kultura środowisko 30  K E 4
Seminarium licencjackie 30 S E 10
Zajęcia fakultatywne x 2 ok. 60 K Z 8
Praktyki terenowe 1 tydzień  C Z 4
Razem: min. 210   3 EGZ.  30

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne